GEMEENTERAADS VERGADERING voor al uw buitenlands geld en reisverzekeringen Rabobank S Veel lof in Duitse pers voor Venrays Mannenkoor Dinar, Peseta, Pound, Escudo, Lire, Mark, Franc, Drachme Dollar, Kroner, Forint, Schilling-. Venrays Mannenkoor WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN DE SFEERVOLLE ZAAL LINDERS - V0LLEBERG VRIJDAG 4 JULI 1975 Nr. 27 ZES EN NEGENSTIGSTE JAARGANG VOO» AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK- EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 23 cl. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 9,50 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Raadsvergaderingen welke maar een goed uur duren, zijn zeer zeldzaam geworden in ons dierbaar Venray, maar met het zicht op de vakanties speelde Venrays raad dat dinsdag j.l. nog eens klaar. Men zat elkaar wel een tikkeltje vreemd aan te kijken na afloop, want het deed toch wel ongewend aan. De raad keurde daarin zonder meer goed: de aanschaf van een radiotoestel door de St. Ursulaschool van 348,—; de exploitatievergoedingen voor het kleuteronderwijs over 1974; idem voor de B.O. school de Es- sel; idem voor de L.O.M. school. P.E.C. Het verzoek om een krediet van 5936,beschikbaar te stellen t.b.v. de start van het Plaatselijk Educa tief Centrum Venray-Horst kreeg de goedkeuring van de raad. Samenwerking verheelde bij mon de van BETERAMS niet, dat daar nog wel de nodige twijfels zijn om deze 10°/o in de kosten van de aktivi- teiten van het PEC in 1975 toe te staan maar dat men het experiment toch wil wagen. Daarbij zal men wel bij de uitvoering moeten zorgen zich tijdig aan te passen aan nieuwe en/of veranderende omstandigheden. De concrete resultaten van het PEC werk zullen van de andere kant moeilijk meetbaar zijn. De VOORZITTER wees er op dat de rijkssubsidie er nog altijd niet is. En aangezien het een geheel nieuwe regeling is loopt men de kans bij de huidige bezuinigingen dat het feest niet doorgaat. Maar dat hoort men dan direkt als hierover in Den Haag de beslissing gaat vallen. BRANDWEER Nu de brandweer er een derde officier bij gekregen heeft in de heer Th. Mertens worden ook de vergoe dingsnonnen aangepast aan de lan delijke regels. Hiertegen had de raad geen bezwaar. CASTENRAY De onbewoonbaarheid van de wo ning Heesakker 8 te Castenray sprak de raad ook uit. DE BRUYN bereed weer een stokpaardje toen hij vroeg of men die woning niet beter meteen af kan breken want als die blijft staan en er iets anders van gemaakt wordt, schiet men het doel toch weer voor bij. Daarvan was WETH. SCHOLS niet overtuigd die er op wees dat er wel iets passends in de omgeving Van gemaakt kan worden. Dat hoopte DE BRUYN dan van harte maar tot nu toe had hij, ook elders, daarvan nog maar weinig terecht zien komen. Geen bezwaar had de raad tegen een krediet van 117.000,waar mede in Castenray de Matthiasstraat zodanig gereconstreerd kan worden dat daar 18 parkeerplaatsen bij de kerk gaan komen en er ook nog een fatsoenlijk kermisterrein overblijft. Dat daarin ook al de nieuwe rio lering zal komen, vooruitlopend op de algehele riolering zal de mensen uit Castenray een extra riem onder het hart steken. KREDIETEN En toen men toch aan het kredie ten geven was, besloot men ook 87.000,beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van een nieu we riolering in Venray-centrum. Bijna 59.000,trok de raad uit voor de subsidiëring van het buurt werk over 1974 en 1975. Daarin be taalt ook het rijk een groot deel, ter wijl de gemeente van de door haar verleende subsidie t.z.i. 80°/o terug krijgt. Tenslotte trok de raad 12.000, uit voor herplaatsing van het schep rad aan de Rosmolen in Geysteren. DEN BROK vroeg of hiervoor sub sidie was aangevraagd bij Monu mentenzorg, wat inderdaad gebeurd is. Maar omdat de molen niet meer kan malen, ook al omdat er geen binnenwerk meer is en ook geen stuw te plaatsen is, weigert Monu menten zorg enige steun. Dat vond DEN BROK wel een hele vreemde stelling zoals ook an dere raadsleden, maar er schijnt niets aan te doen Restauratie van de hele molen heeft geen zin in verband met het vervallen van de stuwrech- ten afgezien van de kosten De ANWB werkkampen hebben intussen al gezorgd voor herstel van het scheprad, terwijl nu de gemeen te gaat zorgen voor de as en de her plaatsing van het rad. THIJSSEN meende dat er al een as was maar die bleek te kort, te dun en te rot. I MILIEUONDERWIJS MEVR. POELS-PETERS had schriftelijke vragen ingediend, waar in ze vroeg om meer en beter mi lieu-onderwijs om. door een aan te trekken milieu-voorlichtingsambte naar. Daar ving ze bij het college bot omdat men daar van mening was dat de bevordering van het mi lieubewustzijn op de basisscholen geen achtergebleven gebied is. Bo vendien heeft het college de indruk dat de werkelijke milieu-aantasting bijna in alle gevallen door volwas senen gebeurt. Verder is dit inmen ging in onderwijs, waarvoor de schoolbesturen autonoom zijn, waar in bovendien milieuzaken ingebouwd zijn in het roostervak „kennis der natuur" en waarin juist jongere leer- j. i.ij nun ï/jJieiailig ^exLra op gewezen wordt. Het college zag meer heil in be hoorlijke controle en heeft dan ook als een taakonderdeel van de con troleur in algemene dienst milieu zaken opgenomen. En dat laatste vond MEVR. POELS PETERS weer veel te weinig, die bovendien het heel antwoord van het college maar „minnetjes" vond. Daar is men dan lang en breed over bezig' geweest, waarbij naar voren kwam dat het werk van de jeugdnatuurwacht een d oorwerking heeft in het onderwijs en verteld werd dat via de hinderwet en de politie al veel milieu-zaken behan deld worden. Uiteindelijk vond men zich dat in het overleg met de basisscholen een discussie op gang moet komen hog, milieu-zaken zo optimaal mogelijiKfm het onderwijs kunnen worden be trokken. Verder zat de publieke tribune te wachten op schriftelijke vragen van REINTJES over het ontbreken van enig lid van het college bij de pre sentatie van de Druf- en Showhar"*, maar doao oieKcu om de een oi andere duistere reden te zijn in getrokken. Toen was èn de raadsvergadering om èn het uur om POLAKGELDEN Op een vraag van VAN VALKEN GOED deelde de voorzitter mede dat inderdaad de toezegging binnen was voor een tweede uitkering in het ka der van zgn. Polakgelden. Wat zulks gaat betekenen voor Venray is nog niet uitgemaakt en moet nog door het college bekeken worden. In de komende raadsvergadering hoopt men daar meer tekst en uitleg over te kunnen geven. OVERLOON—VENRAY Of de aanleg van een fietspad langs de weg VenrayOverloon ver wezenlijkt kan worden, wordt in gevolge afspraak tussen Vierlings beek en Venray nader bekeken. Daartoe zullen o.m. tellingen nodig zijn van het aantal fietsers op deze weg en dat gaat men nu eerst orga niseren. I de bank voor iedereen In diverse Duitse regionale dag bladen mocht het Venrays Mannen koor dat 1 juni j.l. optrad in Lahn- stein am Lahn tijdens het Inter nationale Korenfestival veel lof oogsten. De Rhein-Zeitung o.a. schrijft het volgende: „Eine echte sensation steilte das disziplinierte und sehr kul- tivierte Auftreten des imponieren- den „Mannerkoors" aus Venray (Hol land) dar. Zuerst hörte man in per- fektion Slavische Titel und als Zu- gabe eine „Zigeunerhochzeit" die noch einmal brausenden Beifall ein- brachte!" Ook tijdens het optreden vrijdag avond j.l. in Heyen tijdens het fol kloristische festival liet het koor zich weer van haar beste zijde zien en ook hier wist men onder leiding van dirigent Verhofstad het publiek weer zeer enthousiast te maken. Al met al gaat het koor nu van een dik verdiende vakantie genie ten en zijn er geen repetities op 17, 24 en 31 juli. Doordat het koor de laatste maan den steeds nieuwe aanmeldingen krijgt van nieuwe leden en deze groei wel erg hard gaat (nu al bijna 90 leden) wil men in augustus nog enkele weken nieuwe leden aanne men en hierna een ledenstop in gaan voeren voor onbepaalde tijd. Om de opbouw van het nieuwe re- pertoir zo geleidelijk mogelijk te la ten verlopen, worden diegenen die zich nog op willen geven als lid, ver zocht om direkt na de vakantie op de wekelijkse repetitieavond in Ho tel De Zwaan zich aan te melden, dus op 7, 14 of 21 augustus. Geslaagd Aan het Peelland College te Deume slaagde voor Atheneum B Truus Thoone uit Ysselsteyn. Donderdag 3 juli om 20.00 uur re petitie voor 't gehele koor. Donderdag 10 juli eveneens repe titie voor 't gehele koor om 20.00 u. Donderdag 17, 24 en 31 juli geen repetitie wegens vakantie. Afmeldingen uitsluitend bij dhr. M. Aarts, tel. 1617 of Hotel de Zwaan tel. 1279. Diefstal bloemen Ten nadele van de gemeente wer den uit de bloembakken bij de Mer- seloseweg een aantal bloemen gesto len. De dader vond waarschijnlijk dat hij op deze manier goedkoop aan planten kon komen. VOOR BRUILOFTEN EN FEESTEN TIJDIG RESERVEREN s.v.p. Stationsweg 147 - Venray - tel. 1510 EXAMENUITSLAGEN English as a second language Onderstaand volgt een lijst van geslaagden van de examens Engels, die op, 14 en 16 juli j.l. door Mrs. D. Fisher, van Trinity College Lon don, op Rank Xerox zijn, afgenomen. In totaal zijn 72 candidaten opge gaan, waarvan er 66 zijn geslaagd. Het gemiddelde aantal punten dat door ALLE examinandi werd be haald bedroeg 75,7 van de 100, het geen andermaal het hoge nivo van de graadsgewijze opleiding beves tigt. Voor de hoogste graad (XII) waren dit jaar geen inschrijvingen; voor graad XI, die behalve een mondeling deel ook een schriftelijke test in houdt, waren er 5 gegadigden. Om te slagen diende men tenmin ste 65 punten te behalen, verdeeld over de verschillende onderdelen van het eksamen: 65-74 punten le verde een „Pass" (geslaagd) op; 75- 84 een „M" (Merit) terwijl zij die 85 of meer scoorden een „H" (Honeurs) achter hun naam hebben. Het diploma is erkend door het Engelse Ministerie van Onderwijs en examens worden in vele landen afgenomen. Graad XI: J. M. A. Haanen M, A. P. M. Jan sen H, J. H. Vercauteren, C. L. van der Wilk H. Graad X: H. H. Boetzkes H, mej. P. T. Cox H, mej. Ans van Ampting H, T. F. VerhaÜen H, W. P. Vlaanderen M, H. Willemsen H, G. P. Hagens H. Graad IX: F. L. M. Verhagen, L. van Lies hout M, J. van den Ham. Graad VIH: J. B. Fonteyn, mevr. J. Blaaupot M, F. G. de Kleijn M, F. W. H. Mül- ders M. Graad VII: mevr. W. Koster-Maris; mej. J. Houben, C. A. Maasdam H, mevr. A. Maasdam M, mevr. A. v. 1. Kruijf M, M. T. P. Peters, Th. P. M. Cre- mers, J. F. Fransen H, mevr. A. F. Herfs, mej. E. E. Janssen H, mevr. I. E. van Rhee, mej. M. J. Stevens M, J. C. Rooijendijk, A. van der Ster ren M, D. Rozema H. Graad VI: mevr. W. Kools M, mevr. M. Coo ien, mej. M. Mulder H mej. C. I. Maas M, mej. J. H. Walda H. Graad V: Hristo Cavis, L. P. J. Creemers, me j. A. N. Berhitu, P. M. H. Pee- ters, H. W. van Zutphen M, mevr. W. E, Dik. Graad IV: o H. K. Th. Bos H, mej. W. J. Werts H. Graad III: L. Verpalen H, A. Verleijsdonk M, A. van der Sluys H, R. Filon M, mevr. N. Peters M, mevr. C. Fasen H, L. Albers H, mevr. H. Albers H, mevr. N. Dicker M, H. J. Dekkers H, J. Tha Denissen H, H. A. W. Direks, Mevr. T. van Dijck M, A. W. Ho- vens, J. C. M. Peeters M, W. H. M. Pouwels, mej. I. M. Steenweg H, H. L. G. Stevens H, W. A. Tissen H, H. J. Wolf H. Oorlogstuig gevonden Met het schoonmaken van een sloot langs de Overloonseweg en op een tarweveld werden twee nog in- takt zijnde granaten gevonden met een lengte van 40 cm. en een door snede van 8 cm. De explosieven- dienst van de Kon. Landmacht heeft zich over deze oorlogssouveniers ont fermd. 3 doden en een levensgevaarlijk gewond Zondagavond omstreeks kwart voor acht is waarschynlyk door te hoge snelheid, de personenauto, be stuurd door de 23-jarige L. Geelen uit Veulen uit de bocht gevlogen op de Horsterweg ter hoogte van het Schoor. Nadat de wagen over een lengte van meer dan 100 meter over de wegberm is gereden belandde hij tegen een boom. De bestuurder werd bij die bot sing op slag gedood, terwijl twee in zittenden, de 27-jarige J. J. Janssen en de 29-jarige W. Derks in het ziekenhuis aan de verwondingen zyn overleden. De vierde inzittende W. B. uit Bel trum is met levensgevaarlijke ver wondingen naar het ziekenhuis ver voerd. De slachtoffers zijn allen afkom stig uit Veulen en wonen vry dicht by elkaar. Lek in brandput Bewoners van de Serenadestraat hebben nogal wat wateroverlast ge had toen een lek bij de brandkraan zorgde voor te veel water. Het duur de totdat personeel van de water leidingmaatschappij het lek had ge dicht. Materiële schade Op de kruising Leunseweg- Accaciastraat vond een botsing plaats tussen twee personenauto's, bestuurd door de 30-jarige A. v. d. B. en de 57-jarige M. v. H. Het bleef bij lichte schade. De oorzaak was onvoldoende opletten. Onvoldoende lette ook de 56-ja rige bestuurder G. H. op, toen hij achter een gestopte vrachtauto op de Lindenstraat weer wilde weg rijden. Hij deed zulks juist op het moment dat zijn personenauto werd ingehaald door de personen auto bestuurd door de Venrayse mevr. M. v. R.-J. Ook hier wat lich te schade. Op de Overloonseweg wilde de bestuurster van een bromfiets, de 39-jarige M. V. linksaf slaan toen zij door een personenauto was inge haald. Zij deed dat zo snel dat haar stuur in aanraking kwam met het aanhangwagentje. Deze auto werd bestuurd door de 38-jarige Venlo- naar H. D. Maar ook hier viel de schade mee. Op het Brukske botste door on verklaarbare oorzaak de personen auto bestuurd door de 37-jarige Venrayer J. V. frontaal tegen die van een 27-jarige plaatsgenoot. Op de Deumeseweg was waar schijnlijk alcoholgebruik oorzaak dat de personenauto bestuurd door de 27-jarige M. v. W. uit Bakel van de weg geraakte en in een greppel tot stilstand kwam. Op de kruising Burg. v. d. Loo- straatBevrijdingsweg was het niet verlenen van voorrang oorzaak dat de personenauto's bestuurd door de 50-jarige G. v. O. en de 21-jarige H. K. tegen elkaar botsten. Ook hier alleen materiële schade. Op de kruising bij de Paters kerk was het niet verlenen van voorrang eveneens oorzaak dat de bromfiets bestuurd door de 17-jari ge A. v. d. H. in botsing kwam met de personenauto bestuurd door de 69-jarige H. C. Maar het viel ge lukkig nogal mee. Alleen materiële schade. Op de kruising BeekwegRip- seweg sneuvelde een verkeersbord. De dader liet geen visitekaartje ach ter. De politie tracht nu achter de identiteit van die dader te komen.

Peel en Maas | 1975 | | pagina 5