AGENDA auto brommer-en wandelkaart vakantie boeken tijdschriften vdMunckhof Vragen over St. Servaas en St. Anna Behoud van bonten in Brukske Geslaagd Ontvangst Duitse jongeren Bezoeh B en W van Uden aan Venray Bevordering Werhenbestand aanvullende werkgelegenheid Dtplomaz wemmen scholieren Auto-alarmdienst Plaatsing Johannesbeeld in Merselo DACW-subsidies voor verbouw van Jerusalem Oplevering scheprad aan de Rosmolen Voor uw vakantie: van Noord-Limburg, Nederland en vele andere landen voor voorlichting en ontspanning Natuurlijk BOEKHANDEL JUBILEUM HEIN EMONTS UIT HORST WEEKEND-DIENST HUISARTSEN Van zaterdagmorgen 8 u. tot zon dagavond 24 uur neemt waar, voor de patiënten van de huisartsen Beckers, Corver, Penners en Vercauteren P. CORVER. art# Oo«tadngel C tolefoon 1IM voor de patiënten van de huisartsen Bloemen, Franken, Lankveld, van Thiel en De Muinck Keizer A. P. G. FRANKEN, arta Allegrostraat 43 - Tel. 2824 Spreekuur voor spoedeisende ge vallen bü belde doktoren op zater dag en zondag van 20-11 uur en van 17-18 uur. ZIEKEN- EN ONGEVALLENVERVOER teL 04780-4455 ZONDAGSDIENST APOTHEEK Apotheek J.R. Cals Passage 1 - Schoolstraat 25 is 's-zondags geopend van 10.30- 12.00 uur en van 17.00-18.00 uur. Voor SPOEDGEVALLEN kunt u op zondag aanbellen, waarna u via het nachtluikje geholpen wordt. ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS Venray-Meerlo-Wanssum Mevr. Zr. M. JANSSEN-HEINES telefoon 04780-1079 Voor inlichtingen en boodschappen: zaterdag v. 07.30-08.00 u. 04780-1079 11.00 tot 11.30 uur 04780-1269 16.00-17.00 u. 04780-1079 19.30-20.00 u. 04780-1079 Zondag dezelfde tijden te bereiken op 04780-1079 UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS in de Clockert, Bergweg 4, Venray, kamer 27. Geopend van maandag t.m. vrijdag van 2.00-2.30 uur. Zaterdags geen uitleen, behalve voor spoedgevallen Yan 11.00-11.30 uur op kamer 27. GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert, Bergweg, teL 1269 uitsluitend op afspraak Inlichtingen en boodschappen iedere morgen van 8.30 tot 9 uur, behalve in het weekend. Na 9 uur kunnen eventuele berichten gedurende de gehele dag eveneens worden door gegeven aan de administratie onder hetzelfde nummer. KRAAMCENTRUM HORST-VENRAY telefoon 04709-1324 VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Heinen Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1152 VERLOSKUNDIGE Mevr. A.M.F. Tiggeloven-Kuijpers Dakdekkerstraat 5, Venray telefoon 04780-2411 Spreekuur elke woensdag van 2-3 uur in de Clockert volgens afspraak OPEN BEJAARDENWERK Dagelijks van 9.0010.00 uur. Telefoon 2996. Maaltijden ten behoeve van bejaarden Aanmelden en afhalen dagelijks tussen 10.30 en 11.30 uur. GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP plaatselijke dienst Hofstraat 14 - Tel. 04780-1108 spreekuur maandag t.m. vrijdag van 9 tot 10 uur. ZWEMMEN VOOR BEJAARDEN elke donderdagmiddag van kwart voor vier tot half vijf in het ge meentelijk zwembad k f 1,25 per deelnemer per keer. WEEKEND-DIENST AUTO-NOODHULP VENRAY EN OMGEVING van zaterdag 13. u. tot maandag 7 u. Alarm nr. tel. 04780-4571 Het raadslid H. v. d. Locht, in Venrays raad zitting hebbende na mens de P.P.R., heeft een hele rits schriftelijke vragen ingediend bij Venrays gemeentebestuur ter be handeling in de raadsvergadering van augustus a.s. De hamvraag, waarom het deze vragensteller uiteindelijk gaat is, dat hij verzoekt om uitvoerig ingelicht te worden over wat er nu feitelijk gaat gebeuren met de psychiatrische centra St. Servatius en St. Anna en wat daarvan de konsekwenties voor Venray kunnen zijn, zowel op het gebied van de werkvoorziening, als de stedebouwkundige gevolgen. Hij meent dat de raad die infor matie tijdig en kompleet dient te krijgen, waarbij hij van de veron derstelling uitgaat dat waar de voorzitter van de raad zelf lid is van het bestuur van St. Servatius en St. Anna, bovendien lid is van de Provinciale Raad voor de Volksge zondheid een dergelijke informatie gemakkelijk is te geven. Temeer waar ook beide direkteuren van de centra lid zijn van de provinciale raad en een zelfs lid is van de com missie die zich bemoeit met de in tussen berucht geworden regionali satie. Verder wil hij nadere informaties over de rol van de heer Russel, die door beide centra is aangetrokken als gedelegeerd bestuurslid. Van zijn in 1971 opgesteld Master- plan voor beide inrichtingen is vol gens de heer v. d. Locht praktisch niets gerealiseerd. Dat Masterplan Voorzag in nieuwbouw van een nieu we opnamekliniek, een nieuwe apo- hteek, een nieuwe bewegingsthera pie, kreativiteitstherapie, fysiothera pie en een nieuwe EEG afdeling. Tot heden is alleen de apotheek uitge voerd. Verder wil hij weten hoe het col lege de toekomst van beide centra ziet indien inderdaad de regio's Mid den Limburg, Oost Brabant en Nij megen af gaan vallen. Vragen over de stedebouwkundige konsekwentise verbindt hij aan de opmerking dat slechts op een van de terreinen der bestaande inrich tingen een nieuwe inrichting mag worden opgericht. Wat gaat er dan met het terrein van de niet-gekozen inrichting gebeuren en wat zijn de konsekwenties daarvan op het hui dige struktuurplan dat de beide in richtingen thans nog ziet als groene buffers tussen verschillende be stemmingsplannen. Tenslotte gaat hij in op de „grote kapitaalsverspilling", waarop het college geduid heeft toen eerder over een mogelijke inkrimping van de beide centra gesproken werd. Het college liet toen weten dat het waar schijnlijk zo'n vaart niet zou lopen in verband met deze „grote kapi taalsverspilling". De vragensteller meent echter dat in de provinciale begroting voor volksgezondheid een liquidatiefonds is opgenomen en vraagt zich nu af, of dit fonds niet bedoeld is om dergelijke kapitaals- vemietingen op te vangen. B. en W. hebben besloten gebruik te maken van de diensten van een boomchirurg om enkele zieke bo men in de omgeving van de boerde rij Jenniskens in Brukske te kun nen behouden. Zoals bekend is het de bedoeling deze boerderij te restaureren en met de bomenpartij in het plan te hand haven. Voor het vakdiploma boekhandel slaagde te Amsterdam Colien van den Munckhof. Te Breda slaagde de onder officier D. Hensing voor zijn Havo diploma, waarmee hij de weg tot het officierschap opende. Op vrijdag 18 juli a.s. zullen twee groepen Duitse jongeren, dié wer ken op het Duitse soldatenkerkhof in Ysselsteyn officieel ten gemeen tehuize worden ontvangen. Om vijf uur zal een krans worden gelegd bij het monument voor de gevallenen uit de tweede wereldoorlog nabij de Grote Kerk, waarna de ontvangst in de raadzaal plaatsvindt. Daarna zullen b. en w. te gast" zijn bij de Duitse jongeren in Ysselsteyn. Op dinsdag 2 september a.s. 's mid dags om half vier zal het college van b. en w. van Uden een bezoek bren gen aan Venray. I Bij de gemeentepolitie van Ven ray is de hoofdagent Cleven bevor derd tot brigadier. Aan het regionaal coördinatie college voor openbare werken in Limburg hebben b. en w. een over zicht verstrekt van objekten in de gemeente Venray, welke in aanmer king komen voor opname in het werkenbestand voor aanvullende werkgelegenheid. Als nieuwe objek ten zijn opgevoerd: Bouw wijkcentrum in Brukske; bouw wijkcentrum in Veltum; re constructie en verbreding Paul Burgmanstraat; bouw sacrale ruimte in wijk Brukske; verbouw en uit breiding parochiehuis Oostrum; bouw jeugdhuis voor methodisch jeugdwerk in Venray; bouw protes tants jeugdhuis in Venray; bouw jeugdvoorziening in Leunen; aan passing en verbetering jeugdhuis in Merselo en bouw jeugdvoorziening in Smakt-Holthees. De totale kos ten van deze objecten bedragen rond 55.000.000,—. De lijst van objecten voor het wer kenbestand aanvullende werken wordt door het college halfjaarlijks op de diverse aspecten bekeken. De opgegeven objecten zijn of worden in urgentievolgorde opgenomen in het door de raad vast te stellen in vesteringsprogramma voor zover daaraan voor de gemeente financiële konsekwenties zijn verbonden. In totaal 702 scholieren van het basisonderwijs Venray, Smakt-Holt- hees, Maashees, Wanssum, Geyste- ren, Overloon en Vierlingsbeek, de L.T.S., de scholengemeenschap Ma- rianum, de A.B.O.-school en de L.O.M.-school hebben deelgenomen aan het diplomazwemmen in het ge meentelijk combi-bad. Er slaagden 678 leerlingen voor het diploma A, B of V I. Voor het A-diploma slaagden 369 leerlingen (3 afgewezen), voor het B-diploma 276 leerlingen (10 afge wezen) voor het V I-diploma 33 leerlingen (11 afgewezen). Een nieuw bedrijf, de Auto-alarm dienst, is opgericht door de garage bedrijven Autobedrijf van Haren b.v., Topgarage en Autocentrale. Dit bedrijf heeft een kraanwagen aangeschaft die geschikt is voor alle takel- en bergingswerkzaamheden. De wagen is uitgerust met een kraan met dubbele giek en dubbele lier, die een laadvermogen heeft van 16 ton. Bij de uitrusting hoort een zuur stof- en gascylinder, snijbranders, pneumatisch handgereedschap, pneumatisch scharen voor het los knippen van wrakstukken en een verbandkist. De wagen is dag en nacht bereik baar. Het ligt in de bedoeling om de door de heer P. Clephas gemaakte kopie van het beeld van de H. Jo hannes de Doper in het verplaatste en gerestaureerde Sint Janskapelle tje te Merselo te plaatsen. De gemeente heeft van het hoofd van District Zuid voor Aanvullende Civieltechnische Werken te 's Her togenbosch bericht ontvangen, dat de volgende werken voor aanbeste ding zijn vrijgegeven: Verbouw kloostercomplex „Je rusalem" 1ste fase, bouwkundig deel. In de uitvoering van dit object wordt een subsidie verleend in de subsidiale kosten, welke worden ge raamd op 2.800.000, Verbouw kloostercomplex „Je rusalem" 1ste fase, elektrotechnisch deel. Ook hierin wordt een subsidie verleend in de op 800.000,ge raamde subsidiale kosten. Verbouw kloostercomplex „Je rusalem", werktuigkundig deel, 1ste fase. De subsidiale kosten hiervan worden geraamd op 770.000, In aanwezigheid van het college van b. en w., de raad, baron de Weichs de Wenne, de deelnemers aan het ANWB-kamp en een aantal genodigden zal op vrijdag 11 juli a.s. de oplevering en plaatsing geschie den van het nieuwe scheprad aan de Rosmolen in de Geysterse bossen. De deelnemers aan het ANWB- werkkamp hebben in de afgelopen jaren het nieuwe rad gemaakt en op kosten van de gemeente zal het aan de molen worden bevestigd. Hier voor heeft de raad in zijn juni-ver gadering een bedrag van rond 14.000,beschikbaar gesteld. Bouwmaatschappij J anssen N.V. heeft de fundering geheid voor de meterslange as waaraan het zware rad wordt aangebracht. Bij de officiële oplevering zullen wethouder J. van Oers, Baron W. Weichs de Wenne en een vertegen woordiger van de kampleiding van de ANWB het woord voeren. Daarna zal een gezellig samenzijn volgen in het ANWB werkkamp na bij het voetbalveld van Geysteren. «LkukÜli. t Zaterdag herdenkt de heer Hein Emonts. Horst, dat hij 25 jaren lid is van Provinciale Staten, waarvan hij van 1954 tot 1970 vice-voorzitter was van de R.K. Statenfraktie. Deze in Venray geboren Horste naar heeft op politiek vlak intussen zijn sporen verdiend. Immers van 1946 tot 1960 was hij voorzitter van de Statenkring Horst der KVP, ter wijl hij ook van die datum tot 1970 voorzitter was van de Horster afde ling. Zijn partijgenoten zullen het jubi leum zaterdag dan ook ongetwijfeld niet ongemerkt voorbij laten gaan. Maar daarnaast zullen ook de land- en tuinbouwers een van him grote voormannen niet vergeten, want ook speciaal voor hen heeft de heer Emonts veel gedaan in verschil lend opzicht. Zo was hij vanaf 1933 afdelings- en federatief voorzitter van de jon ge boerenverenigingen in de ge meente Venray en na zijn vertrek naar Horst werd hij daar voorzitter van de kring tot de oorlog kwam en de Landstand verder werken onmo gelijk maakte. Maar na de oorlog werd weer op nieuw begonnen, nu wederom als voorzitter van de kring Horst en vice-voorzitter van het hoofdbestuur van de LLTB. Daarnaast was de heer Emonts vanaf 1939 ruim 31 jaren vice-voor zitter van de Stichting N.A.K. Lim burg ,de Limburgse afdeling van de Nederlandse Algemene Keurings dienst voor Landbouwzaden en Aardappelpootgoed. Die belangrijke organisatie diende hij ook 24 jaren als lid van de daarin opgenomen tuchtrechtcommissie. Of dat nog niet voldoende was werd hij van. 1948 tot 1956 hoofdbe stuurslid van de Limburgse Fruit telersorganisatie en was in diezelfde periode lid van de gewestelijke com missie Grondgebruik van het Land bouwschap. In 1956 werd hij ook nog voor zitter van de stichting Pluimvee- voorlichtings- en selectiedienst van de kring Horst der LLTB en vice- voorzitter van de Raad van toezicht van de coöperatieve Roermondse Eiermijn. In die kwaliteiten en als jarenlan ge bureauhouder heeft hij voor de land- en tuinbouw in deze regio een vertrouwenspositie opgebouwd en is raadsman geweest van ontelbaar velen. Ook nu wordt zijn kennis voor al les wat land- en tuinbouw betreft, in de Staten gehonoreerd met het lidmaatschap van de Statencommis sies. Maar behalve voor land- en tuin bouw heeft hij zijn gaven ingezet voor eigen plaats en streek. Zo was hij vanaf 1936 tot de ontbinding toe commandant van de Vrijwillige Landstorm in Castenray en werd na de oorlog afdelingscommandant van de O.D. Als diocesaan leider van de Kath. Aktie in de dekenaten Horst en Ven ray bracht hij ook deze beweging tot bloei, waarin hij na de oorlog af gevaardigde werd van LLTB in het diocesaan bestuur. Intussen was hij in Castenray van 1939 tot 1947 lid van het kerkbe stuur, wat hij ook werd bij de stich ting van de Norbertusparochie in Horst. Provinciaal was hij 25 jaren be stuurslid van het Psychologisch In stituut Limburg, bestuurslid van de stichting Veritas en lid van de re- daktieraad van de Nieuwe Limbur ger. En tenslotte was hij 14 jaren lang praeses van het Horster Man nenkoor, te weten van 1955 tot 1969. Het is duidelijk dat men dit zil veren lidmaatschap van de Staten aan zal grijpen om deze Noord-Lim burger, die o.m. zeer geijverd heeft voor een betere verstandhouding tussen Venray en Horst, eens danig te fêteren. De immer lachende en opitmistische Hein zal nu feesteling worden en met zo'n staat van dienst mag dat ook eens heel rustig. Met grote vreugde geven wij U kennis van de geboorte van onze dochter en zusje RACHEL Arnoi, Wilma en Ramon Janssen-Verhoeven Venray, 27 juni 1975 Julianasingel 1 St. Elisabeth ziekenhuis Venray kamer 253 (In plaats van kaarten) Voor de belangstelling de feli citaties, bloemen en cadeaus, of in welke vorm ook, werd de dag van ons gouden huwelijks feest, voor ons onvergetelijk. Wij danken U allen daarvoor hartelijk, ook namens de kinderen en kleinkinderen. J. Reijnders H. Reijnders-Weys Castenray, juli 1975 Lollebeekweg 38a (In plaats van kaarten) Het is voor ons helaas onmo gelijk om ieder van U per soonlijk te bedanken. Daarom willen wij U langs dieze weg bedanken voor de vele blijken van belangstelling en cadeaus bij gelegenheid van ons huwelijk. Corry en Jo Wijnhoven-Pelkmans Deken Thielenstraat 17 Venray LOTERIJ fancy-fair Comeo De winnende nummers zijn: 6 52 186 230 325 372 466 860 1013 1121 1152 1449 1480 1650 1858 1917 2178 2881 2918 3198 3306 3536 3767 3861 4134 4322 4495 4696 4795 4990. De prijzen kunnen worden afgehaald bij „St. Servatius", Stationsweg 46 in de bibliotheek onder het hoofdgebouw, 's morgens van 8-12 uur. De tien prijswinnaars van de rebus krijgen de prijs thuis bezorgd. JONGE SCHOLIER 19 jaar zoekt KAMER in Venray of omgeving 070-680493 HARRY REYNDERS en TINY VAN DE PASCH gaan trouwen op 10 juli a.s. om 15.00 uur in de parochie kerk te Oostrum Dagadres: Parochiehuis Oostrum Receptie van 19.00-20.00 uur Toekomstig adres: Doormanstraat 62 Venray OPENLIJK DANK aan de H. Everardus na welslagen examens Geboren KIM dochter van Tiny Hellegers en Piet Litjens Venray, 30 juni 1975 Door man straat 16 GEVRAAGD NET MEISJE voor Hulp in de Huishouding Bakkerij J Pijpers Eindstr. 1 Tel. 04780-1312 GEVRAAGD ADMINISTRATIEF WERK voor halve dagen met ingang van 1 september Brieven onder no. 273 bureau van dit blad Voor toelevering en onder houd op het gebied van: Konstructiewerk, Sanitair C.V-materiaal Waterleiding Aanbouwkeukens Vraag vrijblijvend inlichtingen over hoge korting bij Metaa I bewerki ngs bed rijf J. Koopmans Gildestraat 10a Holthees tel. 04782-245 VLEES voor HOND en KAT vanaf 0,80 p.p. Nu ook brokken en diner Corstiaans Etudestraat 14 Venray tel. 4798 TE KOOP MORRIS MINI 1000 i.g.st. bj 1968 St. Ursulastraat 58 Venray TE KOOP Antiek eiken kast, Eethoek, Dekenkist, Buffetkas^, Franse kast, Opa stoelen Ladenkastje, Staande klok Oude kastjes enz. Niessenstraat 13 Venray Tel. 4143 TE KOOP Flandria Rekord BROMFIETS Smits Albionstraat 44 Leunen TE KOOP 1200 Oud Hollandse DAKPANNEN Na 18.00 uur Kruisstraat 16 Venray TE KOOP 2 SCHUIFDEUREN met glas in lood 2 BINNENDEUREN 1 Zi m3 metselzand Patersstraat 8 TE KOOP Zündapp BROMFIETS met helm en verzekering en Ford Taunus 20 M Kurstjens Laagheidseweg 10 Venray rE KOOP z.g.a.n. GASGEVELKAQHEL merk Siegler 5600 kal. Henseniusstraat 18b TE KOOP Nieuwe Aardappelen en in p.s.z. YAHAMA bj 1973 Gloudemans Merseloseweg 68 Venray TE KOOP 2 GEITEN St. Servatiusweg 17 Venray 11 KOOP 1 zwartskai BANKSTEL 1 groot BERGMEUBEL teak 1 klein BERGMEUBEL z.g.a.n. Vloerbedekking ..5 bli 3'/2 meter Mgr. Nolênsstraat 20 tel. 3734 TE KOOP Auto-Cassetterecorder met 2 boxen en 5-8-Tracks Krudler '69 in goede staat v.d. Munckhof Helderseweg 8 Overloon tel. 04788-580 TE KOOP GASFORNUIS i.z.g.st Prins Bernhardstraat 60

Peel en Maas | 1975 | | pagina 2