Raadsvergadering Meerlo-Wanssum Nieuw psychiatrisch centrum op Servatius WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN JKveltum Geslaagd n.v. i ndustriebank VRIJDAG 4 JULI 1975 Nr. 27 ZES EN NEGENSTIGSTE JAARGANG VOO? AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK- EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050852 ADVERTENTIEPRIJS 23 ct per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 9,50 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Onder voorzitterschap van burge meester drs. Dittrich kwam de raad van Meerlo-Wanssum bijeen. Dit was tevens de laatste raadsvergade ring van secretaris Hofmans, die be noemd is tot gemeentesecretaris van Cuyk. RIJKSWEG 73 Bij de ingekomen stukken toonde de heer Hol alle waardering voor de aktiegroepen die tegen de realise ring zijn van rijksweg 73. Hij was voorstander van de Midden Peelweg als alternatief waardoor minder schade aan het landschap wordt aangebracht. Maar de raadsvoorzitter betoogde, dat de kaart, welke de aktiegroep verspreidt, niet klopt want het nu bekende tracé raakt nauwelijks de bossen van Geysteren. De heer Weichs de Wenne was het eens met de Brabantse gemeentebe sturen welke steeds feller bepleiten dat de Midden Peelweg als Rijksweg geen oplossing is voor de streek. Vast staat, dat er een nieuwe rijks weg moet komen als Noord-Zuid- verbinding t.w. van de Maas. Zolang er geen definitieve beslissing om trent het tracé is genomen, kan men niet zinnig van gedachten wisselen, aldus drs. Dittrich, die verder zei dat het gemakkelijk is alternatieven aan te dragen als men voor de draagwijdte niet hoeft op te komen. Wij zullen ons eerst dan kunnen be raden als wij inzage hebben van de plannen. Alternatieve plannen, zon der de kosten te weten, zijn zinloos. Nu blijft men alleen praten in de ruimte, nu zijn het alleen kreten. De heer Weichs de Wenne zou toch graag een ander geluid laten horen, maar was het wel eens dat dan iets meer konkreets op tafel moet lig gen. GEMEENTESECRETARIS Meerlo-Wanssum zorgde voor een novum, door bij de benoeming van de nieuwe gemeentesecretaris una niem het voorstel van het college te steunen. Zo verkreeg W. H. F. van Megen, thans waarnemend gemeen tesecretaris te Gendringen, alle 12 te vergeven stemmen. Deze werd tele fonisch van de uitslag op de hoogte gesteld. ALLERLEI Geen bezwaar had de raad tegen het beschikbaar stellen van een kre diet van 2500,ten behoeve van sanitaire voorzieningen in de wo ning De Cuyperstraat 1 te Wans- sum. Ook de aanleg van een nieuwe fil terinstallatie in het Wanssumse zwembad ondervond geen bezwaren. Dit kost 3500, BOUWFONDS Toetreding tot het Bouwfonds Zuid Nederland vond het raadslid A. Hol een bedenkelijke zaak. Vol gens hem gaat de overheid hier op de stoel van de particuliere onder nemer zitten en daar protesteerde hij tegen. De raadsvoorzitter noemde dat on zin ook al omdat dit bouwfonds geen winsten maakt. Het grote goed van het bouwfonds noemde de voorzitter dat het aan aspirant bouwers zon der verplichtingen gratis adviezen geeft .De gemeente ziet dit Bouw fonds niet als een proj ektontwikke- laar, die de vrije hand krijgt in de gemeente. Nu de woningtoewijzing aan de lage kant zal blijven, zal in de komende jaren alleen particulie re bouw mogelijk zijn. Het college denkt dan alleen medewerking te geven aan particuliere bouw aan hen, die inwoner van de gemeente zijn. Zij kunnen van de diensten van dit fonds gebruik maken. Met die toelichting kon toen de gehele raad meegaan met het raads voorstel. De gemeente neemt twaalf aande len van 1.000,waarvan een tien de gedeelte wordt volgestort. Ten behoeve van de consolidatie van de vlottende schuld gaf de raad toestemming tot het aangaan van een geldlening van een miljoen gul den. Bij de garantie van een geld lening groot 290.000,aan de wo ningstichting het Zuiden t.b.v. de aanleg van centrale verwarming in 62 woningen, noemde de raad het jammer dat plaatselijke installateurs geen kans om in te schrijven had den gekregen. Het college zal nu proberen om bij eventuele onder aanneming de plaatselijke installa teurs een kans te geven. RIOLERING WANSSUM De voorzitter deelde mede dat voor Wanssum nu goedkeuring is verkre gen voor aanleg van een deel van de riolering en reconstructie van wegen in Wanssum ten bedrage van 790.000,waarin de DACW 91% zal subsidiëren. Aangezien op wens van de raad een cpenbare inschrijving is gehou den is nu het aanbestedingsbedrag hoger dan de raming. Voor die over schrijding is extra toestemming uit Den Haag nodig, anders was reeds met het werk begonnen. RONDVRAAG De lessen culturele vorming op de lagere school zullen worden uitge breid en aangepast, zo beloofde het college. *- WERKPADEN i De raad betreurde het dat het werk van het schoonmaken der be ken en waterlossingen vertraagd wordt door het feit dat er van mi lieumensen bezwaren zijn gemaakt tegen de aanleg van zgn. werkpaden. Men had de indruk dat genoemde milieu-mensen zich bij hun protes ten te veel hebben laten leiden door de situatie in Midden Limburg, ter wijl hier de zaken er geheel anders vóór liggen. Nu moet er reeds weer gepraat worden met die aktie-voer- ders, maar het werk blijft liggen en kost dus de mensen geld. Er is van de kant van het Waterschap duide lijk gesteld dat men niet zal maaien in het broedseizoen en dat men flo ra en fauna zoveel mogelijk geen ge weld aan zal doen. Als aktiegroepen hun zin krijgen en werkpaden verboden worden, dan zal het schonen der beken met handkracht dienen te gebeuren en dat zal geld gaan kosten. Men hoopt dat hieraan de aktie-groepen eens willen denken en dat men elkaar spoedig zal weten te vinden, opdat het,werk voort kan gaan. JEUGDWERKLOOSHEID De heer Beterams bepleitte dat de gemeente iets zou gaan doen voor de 54 jeugdige werklozen, die de j meente heeft. Drs. Dittrich had geen pasklare oplossing voor deze jongeren bij de hand. Wel was hij aanwezig geweest bij het gesprek van Minister Boers ma over het rapport dat opgesteld is over dit probleem in Noord Lim burg. Hij hoopte dat deze door over heidsmaatregelen iets aan dat pro bleem zal gaan doen. Intussen was hij met de raad erkentelijk voor het werk van de stuurgroep die ook op de medewerking van het Meerlose gemeentebestuur kan rekenen. Ove rigens zullen alle Noord Limburgse gemeentebesturen t.a.v. dit pro bleem nauw samenwerken. VRAGEN Op verschillende vragen kwam 'n vlot antwoord. Zo heeft de overheid niets te doen met controle op de naleving van de particiële leerplicht. Het subsidieverzoek van Jong Ne derland in Geysteren moet nog eerst naar de commissie jeugd- en jonge renwerk voor advies. De subsidie verordening komt nog aan bod voor de volgende begrotingsbehandeling. Wanneer het streekplan in de raad komt, wist het college niet te vertellen. Of Meerlo-Wanssum iets kan bij dragen tot de oplossing van het Horster ziekenhuisprobleem, wordt nog onderzocht. Raadslid Janssen die klaagde dat de kranten verkeerd overgebracht hadden wat hij vorige vergadering verteld had, kreeg te horen, dat die precies hadden geschreven, wat hij gezegd had. Toen bleek hij plotse ling het niet zo bedoeld te hebben. Een ziekte, waaraan dit raadslid meer lijdt TWEEDE KAMERLID KOONINGS Nu de kranten op tafel waren ge komen, wilde de voorzitter wel kwijt, dat diezelfde kranten nog al wat aandacht besteed hebben aan de vragen die het Tweede Kamerlid Koonings gesteld heeft in deze ka mer voor de openheid en de inspraak in deze gemeente. Eigenaardig noem de de voorzitter dat die echter geen aandacht hebben geschonken aan het antwoord van de minister, die stelde dat dit een zaak is, die uit sluitend ter beoordeling van de ge meente is en bepaald wordt door het gemeentelijk beleid. Van de kant van Rommelmarkt groot sukses Dit kan door iedereen, die geweest is worden beaamd. Er was dan ook van alles te doen en te koop voor een zacht prijsje. De sfeer was erg goed ,dit kwam vooral omdat nog nooit iemand zoiets gedaan had en iedereen het hardstikke leuk werk vond. Het weer werkte ook vrij aar dig mee en dit alles maakte er voor iedereen een onvergetelijke dag van. Het grootste sukses was de veiling. De heer Raedts deed het voortreffe lijk en wist bijna alle spullen wel aan de man te brengen. De aarde werk- en boekenkraam waren bijna helemaal uitverkocht. De pick-up, t.v.'s, radio's en wekkers verkoch ten beter als we hadden gedacht. De kraam, die geheel ingericht was voor de kinderen bleek niet zo'n sukses. Onze hof fotograaf Jan, uit Utrecht helemaal, heeft de tijd nut tig besteed met het maken van fo to's. Veel mensen stonden ook even stil om te luisteren en te kijken naar de artiesten die gitaar speelden of aan het dansen waren. In het bij zonder willen wij Harry Sacksioni bedanken, die voor ons helemaal uit Lieden (Tiel) is gekomen om een half uurtje te spelen; en de drum- en showband en de groep zonder naam. Verder wil ik ook de heren Linders en Matthijssen bedanken, die telkens weer de tractoren klaar hadden staan om de „rommel" te verplaatsen. Dan ook nog de mensen die voor ons speciaal uit Utrecht zijn geko men, alleen voor de rommelmarkt en verder iedereen die zijn mede werking heeft verleend. We hopen te kunnen zeggen tot volgend jaar, want het'is de bedoeling ieder jaar iets in die geest te organiseren. De groeten van de leiding. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK Schoolstraat 32 - Venray - Tel. 1970 Aanwinsten Jeugdafdeling: Bodecker, N. M. De tuin van juf frouw Jollema. Duyser A. en A. H. Scheerder. Wer ken met leer. Dl. 1. Klaauw, B. van der. Nieuwste Rus sische vliewtuigen. Lennart, C. Notitieboek voor poesen. Marée, P. Kleien zonder kliederen. Smith, D. De honderd-en-een dal- matiërs. Steen, S. De nieuwe kinderbijbel; Nieuwe Testament. Treece, H. Marcus de Keltenkonin gin. Winsemius, D. Kobus in het Winter- bos. C.C. Peel en Maas Chateauroux, 28 juni 1975. 536 duiven. H. B. Wegh E .Oudenhoven J. Boom Zn J. Basten W. Lormans P. Janssen K Zn. G. Raaymakers P. Janssen K Zn W. Drabbels 10 P. v. Laanen Danmartin, 29 juni 1975. 1109 dui- ven. 1 Fr. Janssen H 2 Schellen-Custers Z 3 J. Basten Z 4 G. Linders Y 5 Th. Pijpers W 3 L. v. Gemert H 7 J. Boom Zn Z 3 E. Vermeulen z 9 E. Vermeulen z 10 Schellen-Custers z de minister is er dus geen enkele reden tot kritiek. Waarvan dus akte. Diezelfde voorzitter kon medede ling doen dat hij voor 6 jaren her benoemd is in de gemeente Meerlo- Wanssum. AFSCHEID SECRETARIS HOFMANS In verband met de benoeming van de heer J. N. C. Hofmans tot ge meentesecretaris van Cuyk zal op 11 juli a.s. het gemeentebestuur met raad en ambtenaren van de gemeen te Meerlo-Wanssum in een buiten gewone raadsvergadering afscheid nemen. Ieder, die afscheid wil nemen van de heer Hofmans krijgt op die dag van 6 tot 7 uur gelegenheid in zaal Brugeind te Meerlo. Het college van ziekenhuisvoorzie ningen, een der voornaamste advies commissies voor de staatssecretaris van volksgezondheid, heeft gezegd welwillend te staan t.o.v. de bouw van een observatie- en opnamekli niek bij een der Venray se psychia trische centra, mits dat dan meteen het begin is van een heel nieuwe in richting in Venray. Dan kunnen de verouderde paviljoens en woonge- legenheden bij de bestaande inrich tingen gesloopt of voor andere doel einden gebruikt gaan worden en een heel nieuwe inrichting kan naar de eisen des tijds worden opgebouwd, tevens beantwoordend aan de re gio's, waarvoor dat centrum gaat werken. Een advies dat vrij onverwacht kwam en dat vanwege zijn konse- kwenties nog al de aandacht trok en trekt in Venray en omgeving. Want datzelfde college mocht dan als uitgangspunt wel stellen: „niet In het opleidingsinstituut voor verplegenden en verzorgenden „Den Hoebert" te Venray slaagden op 11, 12 en 13 juni 1975 voor het eind- eksamen voor het diploma B zieken verpleging de volgende kandidaten: Psych. centrum St. Anna: Cecile Bliemer Breda, Annie Coo- len Keidonk, Marianne v. Cranen- broek Budel, Henny Dirckx-Maas, Eindhoven, Theo Frederiksz Valken burg, Riek Gielen Sevenum, Jan Hamers Wessum, Maria Kieboom Sas v. Gent, Riet Koch Leunen, Gon- ny Naus-Tielen Helden, Jos Nellen Venray, Toos Peeter, Heidens, Ria Rombouts Stein, Cor Timmermans Kessel, Gemma Zeegers Melick. Psych. centrum St. Servatius: Theo Albers Oss; Ben Bakens Venray, Henk Gieben Boxmeer, Jan v. d. Heuvel Deurne, Jos Hoex Roer mond, Jan v. Horen Veghel, Hanny Janssen-Broeren Boxmeer, Helene Janssen Neer, Piet Jenniskens Mete- rik, Theo Ketelaar Deurne, Theo Kleeven Lottum, Jan Klein-Gunne- wiek Nijmegen, Cees v. Kreij Ven ray, Jan Minkenberg Melick, Hans Smals Roermond, Willy Thijssen Rijkevoort, Henk Thuis Boxmeer, Carla Voesten Oirlo, Louis Zink Gul pen L. In hetzelfde opleidingsinstituut slaagden voor tweede overgangs- eksamen de volgende kandidaten: Psych. centrum St. Anna: Riny Boerma, Karin Chudy, Mien Coenegracht, Toos Craenmehr, Mia Duijf, Mieke Geurts, Harrie Gom- mans, Angelina Heemels, Ger van Helden, Truus Hiddink, Diny v. Hoof, Nellie Kerkhof, Nellie Lameriks, Harrie Lemmens, Leen v. d. Mortel, Peter Quint, Ria Raij makers, Ma rianne Rikers, Lambert Rutten, Elly Tagage-Munten, Marion Tilmans, Irene Troisfontaine, Tiny Valckx, Tilly Verstappen, Nelly Smedts. Psych. centrum St. Servatius: Jac Berbers, Clemens Bovens, Theo de Bruijn, Jan Egelmeers, Mat- thieu Emonts, Frans van Eyt, Joop Giesberts, Jan v. Grotel, Leo Heur- kens, Jos v. d. Heuvel, Jan v. Hout, Jan Joore, Tineke Klijzen, Frank v. Lier, Ben Nelissen; Bert Nellissen, Theo Peters, Wiel Pierik, Frans Roording, Wim Schoeber, Paula Swart, Marij Theelen, Peter Vul- lings. Voor het overgangseksamen der op leiding ziekenverzorging slaagden: Verpleegtehuis Berkele Heem te Horst: Carla Achten, Jeanette Bouten, Mariet Duijf, Annemie Geurts, Hans Ghielen, Kitty Hanssen, Truus Hoeij- makers, Leen Keijsers, Francien v.d. Munckhof, Riet Seuren, An ja Ver- saeg, Mia Versteegen. Geriatrische inrichting „De Kruu- ze" te Venray: Bep Bastiaans, Gerda Mulders, José Peeters, Jeanne Philipsen. Psych. centrum St. Servatius: Bert Arts, Lotteke Hout, Friedie v. d. Meiracker, Ans Proosten, Fran ks Versleij en-Stappers. Psych. centrum St. Anna: Tillie Claessens, Mia Heidens, Wilma Heidens, Miny Kleuskens, Mirja Kusters, Hennie Poels. meer afzonderlijk en ieder op zijn eigen terrein", maar waar het dan wel moest gebeuren en hoe, daar over liet datzelfde college niets an ders horen dan: „op een van de ter reinen van de bestaande inrichtin gen, mits dat goed bereikbaar is." De bestuurderen van St. Anna en St. Servaas hebben inmiddels een architektenbureau opdracht gegeven dan maar eens te onderzoeken op welk terrein deze nieuwe inrichting in de loop der jaren verwezenlijkt kan worden. Dat advies ligt nu op tafel en dit bureau spreekt zijn voor keur uit de terreinen van St. Serva tius. Volgens de betrokken architec ten geven die terreinen de beste aan sluiting op de rest van Venray, ze ker nu in de moderne psychiatrie gedacht wordt aan een zo open mo gelijke verpleging en behandeling. Eventuele nieuwbouw kan op de terreinen van St. Servatius zelfs ste debouwkundig een prachtige tra Re union worden tussen Brukske en Landweert. Bovendien is op Serva tius het meest te vernieuwen. Een groot aantal paviljoens stamt nog uit de stichtingsjaren, bijna 70 jaren geleden, en een aanpassing aan mo derne eisen zou zo kostbaar worden, dat nieuwbouw te prefereren is. Ge noemd bureau meent dat voor ge noemde klinieken ruimte te vinden is op de bestaande oefenterreinen van SW. Hoe de verdere uitbouw, met ver- volgpaviljoens er uit gaat zien, hangt af van het aantal regio's, waarvoor Venray in de toekomst de psychia trische zorg zal hebben. Is dat alleen Noord Limburg, dan schat men 365 bedden nodig te hebben. Blijft Mid den Limburg er bij dan zijn 580 bed den noodzakelijk terwijl met het land van Nijmegen er bij 857 bedden voldoende zijn. In beide bestaande inrichtingen zijn thans een kleine 1300 verpleeg bedden. De konklusies van het ar chitektenbureau gaan nu naar de overlegcommissies in en van beide inrichtingen, die hun op- en aan merkingen natuurlijk kunnen ma- kij, voordat het bestuur dan dit na jaar zelf de definitieve beslissing zal nemen. Intussen gaat men in St. Anna rustig verder met de uitbrei ding en verandering van de thera piegebouwen en gaan ook de plan nen voor een nieuwe geriatrische kliniek nog altijd door. Weer dodelijk verkeersongeval Maandagavond omstreeks half acht wilde de 84-jarige Petrus Wismans per fiets de voorrangsweg de Albion- straat ter hoogte van de Gussen- straat oversteken. Hij lette daarbij onvoldoende op het verkeer. De be stuurder van de personenauto de 26-jarige W. C. uit Horst heeft nog door krachtig remmen getracht de overstekende fietser te ontwijken. Dat lukte niet; het slachtoffer werd geschept en kwam op de motorkap terecht en werd een dertigtal meters meegesleurd. Met ernstige verwondingen werd hij overgebracht naar het ziekenhuis waar hij enkele uren na aankomst overleed. Het slachtoffer heeft zijn hele le ven zich ingezet voor de organisatie der boerenstand en haar instellin gen. Voor die inzet werd hij zowel door H.M. de Koningin als door de LLTB onderscheiden. De begrafenis vindt heden vrijdag plaats te Heide. Geslaagd Bij de lijst van geslaagden voor de MAVO is uitgevallen Ria Key- sers, Leunen. NAGEKOMEN KERKBERICHT Parochie Merselo a.s. Vrijdag 11 juli om 14 uur gez. H. Mis tot dankzegging b.g.v. 25- jarig huwelijksfeest Nabuurs-Arts. Als leden van de raad van advies voor de N.V. Industriebank, Lim burgs instituut voor ontwikkeling en financiering (LIOF) heeft uit Venray zitting namens de werkgeversorga nisaties de heer C. Leurs en drs. F. G. L. L. Schols namens de gemeen tebesturen. Raadscommissies Maandag vergadert ten gemeente- huize de raadscommissie voor open bare werken. Deze vergadering be gint om 7 uur. Adviezen worden gevraagd om trent de verkoop van een bouwka- vel, groot 600 m2, in Heide aan T. Arts, Heidseweg 15 aldaar voor de som van 20.880, In Oirlo wil de gemeente 1050 m2 grond aankopen van H. Camps, Hoofdstraat 15 aldaar voor 4375, Genoemde heer wil dan van de ge meente 200 m2 kopen voor 700 Van H. Rongen in Venlo wil de gemeente in Heide 0.70 ha bouw grond kopen voor de bouw van en kele bejaarden woningen. Die grond moet 40,000,kosten. In de Brabander wil de gemeente het pand Laagheidseweg 5 aanko pen met de bijbehorende 0.57 ha van P. Janssen. Dat moet 60.000, kosten. Kredieten worden gevraagd voor de doortrekking van de Zuidsingel tussen de Kruisstraat en de Lang straat De kosten zijn geraamd op 662.500,—. Voor de reconstructie van de Langstraat tussen Westsingel en Past. Ruttenstraat wordt een krediet gevraagd van 323.000, Ook de reconstructie van een ge deelte van de weg Merselo-Over- loon op Kleindorp komt aan de or de. Daarvoor wordt een krediet ge vraagd van 124.965, RUIMTELIJKE ORDENING De commissie voor ruimtelijke or dening vergadert dinsdag om 7 uur ten gemeentehuize. Daar komt een interessant punt aan de orde, doordat Musexport uit Toronto in Canada een schadeclaim op tafel heeft gelegd van maar liefst 1.255.365,—. Deze maatschappij heeft namelijk de 16 ha grond overgenomen, die 'n makelaar in 1961 tussen het Groot- dorperveld en de Testerik in Mer selo heeft gekocht. Die makelaar zou daar eerst een soort medisch centrum op gaan bouwen (80 bun galows met kantine), later een pen sion, toen weer een agrarisch be drijf en uiteindelijk woningen. In 1964 neemt Musexport die grond over, waarover intussen de hoog spanningsleiding zou komen te lo pen of liever hangen. Toen deze maatschappij in 1967 een plan in diende om daarop 8 landhuizen te gaan bouwen, was met die hoog spanningsleiding geen rekening ge houden en bleken 4 kavels te klein voor landhuizen. Intussen was echter ook een her ziening van het bestemmingsplan aan de orde gekomen, welke beoog de de bouw van landhuizen in het buitengebied geheel onmogelijk te maken. Dat maakte het mogelijk dat de bouwvergunning voor een van genoemde landhuizen tenslotte in 1974 werd geweigerd. Tot dit schadebedrag is deze maat schappij gekomen omdat zij de ver wachting had 10,per m2 van de daar gekochte grond te kunnen ma ken, terwijl hij nu als agrarische grond hoogstens 1,50 per m2 zal opbrengen. De gemeente meent echter dat een en ander het gevolg is van de eigen spekulatie in grond en dat men dan maar had moeten bouwen, toen er inderdaad nog kans voor was. Een herziening van de exploita- tieopzet van Veltum 2 wordt nodig omdat in de eerder vastgestelde op zet met renteverliezen en prijsstij gingen is rekening gehouden tot medio 1975. Aannemersbedrijf Verhoeven wil in de Dr. Poelsstraat een kantoorge bouw bouwen, maar de vraag is of zulks kan in het huidige bestem mingsplan. Drumbandsuccessen Op het bondsconcours in Meerlo wist de drumband van Oirlo in de eerste divisie 209 punten bij elkaar te trommelen. Zé werd daarbij eerste en promo veert naar de ere-divisie. In de jeugddivisie kreeg de Leu- nense nieuwe drumband 192 pun ten, won daarmee een eerste prijs en kan promoveren. In de derde divisie deed de jeugd drumband van Ysselsteyn mee, en kreeg met 182 punten een eerste prijs, terwijl Wanssum met 173 pun ten een tweede prijs kreeg. In de ere-divisie wist de drum band van de Merselose fanfare met 195,5 punten een eerste prijs te ver dienen.

Peel en Maas | 1975 | | pagina 13