Venrayse bejaarden schenken f15.000,- aan Kediri (Java) KERKELIJKE DIENSTEN VAHOS A VER INGEZONDEN HENGELSPORT van 6 tot en met 12 juli Grote Kerk Venray Parochie Paterskerk Parochie Yredeskerk Samenwerkende Protestantse Kerken Parochie Oostrum Parochie Oirlo Parochie Castenray Parochie Leunen Rectoraat Veulen Rectoraat Heide Parochie Ysselsteyn Parochie Merselo Rectoraat Vredepeel Rectoraat Smakt Eén ding is zeker: Zuster Fernanda zal straks met open armen door de bejaarden van Kediri op Java worden ontvangen, want in haar tas zal zich dan een cheque bevinden ter waarde van niet minder dan 250 miljoen roepia's, oftewel 15.000,in Nederlands geld. Dit fantastische bedrag is de opbrengst van aktie, welke de bejaarden van Venrays tijdens de Pinksterdagen in „Het Schut tersveld" hebben georganiseerd ten bate van het bejaardentehuis van zuster Fernanda in Kediri Tijdens een feestelijke bijeenkomst met alle medewerkers aan de aktie werd de cheque door de leden van het aktie-comité, de heren J. L. Wijnhoven, A. Janssen en broeder Maturus aangeboden, nadat de heer A. Hoogeveen onder grote spanning het eindresultaat had bekendgemaakt. De directeur van Het Schutters veld stelde, dat de deelname aan het driedaagse feest, zowel van de be woners als van buiten, enorm was geweest en dat hij zeer prote waar dering had voor de wijze waarop iedereen zich heeft ingezet om deze aktie te doen slagen. De kosten, die voor de baat waren uitgegaan bedroegen maar liefst 11.329,12. Om tot een gunstig re sultaat te komen moest eerst die be drag, uitgegeven aan prijzen en in grediënten worden terugverdiend. De fancy-fair alleen al leverde in drie dagen 12.183,74 op, terwijl de andere aktiviteiten er nog eens 5.214,66 bij deden. Volgens afspraak zou 10% van de netto-opbrengst worden gereser veerd voor andere missie-aktivitei- ten (w.o. de missie-breiclub van de bejaarden). Derhalve werd hiervoor een bedrag van 965,03 gereser veerd, dat onder beheer blijft van de administratie van Het Schutters veld. Om het totaalbedrag toch een beetje „leuk" te laten worden werd bij het aan zuster Fernanda te over handigen bedrag de opbrengst ge voegd van de kollektes voor Kediri, welke in de loop van het jaar tij dens de kerkdiensten worden gehou den. Dit bleek dan ook nog de lieve som van 6.314,75 te zijn. Derhalve kwam men op een totaal Drumen Showband Venray en omgeving Repetitie-tyden: I.v.m. deelname aan het drum bandconcours te Brunssum is er re petitie op dinsdag en donderdag van 19.30-20.00 uur. Dit onder leiding van dhr. Martens en Koonings in zaal Volleberg, Henseniusstraat 20 te Venray. Inlevering Majoretten-uniformen Gezien de weersomstandigheden bij ons eerste officiële optreden en afgelopen zondag in Meerlo, willen wij alle uniformen voor de vakantie innemen. Deze worden dan tijdens de vakantie nagekeken, zodat een ieder weer met een kompleet en fris uniform aan de slag kan. Voor zover dit nog niet gebeurd is, kunt u de uniformen rechtstreeks inleveren bij de fa. Tethru of bij seer. L. Willems, Albionstraat 8a, Leunen. (Natuurlijk is uw uniform, incl. hoed, voorzien van naam). Vakantie: Het bestuur wenst leden en ouders een prettige vakantie toe en hoopt haar majorettes en vaandeldraagsters weer fris en monter te mogen be groeten op ZONDAG 10 augustus NABIJ de sportzaal aan de Lange- weg te Venray. Nieuwe leden: Ook kunnen zich weer nieuwe le den opgeven voor de diverse onder delen. Zulks met een proefperiode van 3 maanden. Schriftelijk of mon deling bij secr. L. Willems Albion straat 8a. Leunen (geen tel.). Uniformenfonds Wellicht wijzen wij er ten over vloede op dat dit fonds GEEN va kantie heeft. Beste mensen u kunt dus ten alle tijden storten op Rabobank rek. nr. 15.39.53.969 of per giro 3287700 ten name van Uniformenfonds Drum- en Showband Venray. Bij voorbaat hartelijk dank. van maar liefst 15.000,als eind resultaat van de aktie voor Kediri. Een ontroerde zuster Fernanda vond het onbegrijpelijk, dat de be jaarden van Venray een dergelijk resultaat hadden weten te bereiken en kwam woorden te kort om alle medewerkers te bedanken. De flats van Veltum hebben de krant weer gehaald. Een prachtige foto van een hele hoop vuilniszak ken op een gewone dag in de week, terwijl er duidelijk een bord boven staat „Zet hier uw vuilniszakken, alleen op dinsdag voor 8.30 uur". En het publiek maar denken, dat daar een stelletje viezerikken en stommerikken woont, die willens en wetens hun woonomgeving zelf ver pest. Maar de feiten liggen wel even anders. In april kregen de mensen een circulaire thuis van de woningver eniging dat de stortkokers gesloten werden. Dat men nooit het experi ment heeft gewaagd op iedere etage een sleutelbewaarder voor de vuil- nisstort aan te stellen, zodat meteen gekonstateerd kan worden als er mensen misbruik van maken, zul len we verder onbesproken laten. Men koos de radicale weg en de stortkokers gingen toe. Met ingang van 29 april zou de gemeente het vuilnis voortaan iedere dinsdag komen ophalen, mits dat verpakt was in de daartoe geschikte zakken onder op een als zodanig aangeduide parkeerplaats zou zijn gedeponeerd. Over het tijdstip van deponeren stond in deze circulaire niets Ook op het schild bij genoemd parkeerterrein stond niets anders dan: „Zet hier uw vuisniszakken". Ook geen tijdstip. Toen een van de flatbewoners de woningvereniging attent maakte op deze z.i. grote onzorgvuldigheid van de woningvereniging, kwam er dan twee weken terug het bordje onder staan: „alleen op dinsdag voor 8.30." En toen dat er goed en wel opstond, kwam de fotograaf om het kiekje te maken, dat zo nodig in de krant moest Als men van de kant van de wo ningvereniging direkt klip en klaar gezegd had: zo moet het gebeuren en op die en die tijdstippen, was er niets aan het handje gewees. Dat bewijst duidelijk de situatie zoals die geworden is nadat ze die in- strukties vorige week heeft doen uitgaan. Door een nalatigheid harerzijds worden nu de betrokken huurders in een foutief daglicht gesteld. Men kan het een misleiding noemen van de openbare mening. Een flatbewoner. HEET HANGIJZER Mocht men in Venray denken dat alleen de plaatselijke V.V.D. hete hangijzers heeft, dan denkt men wel verkeerd. Want ook de „Drum- en Show band Venray e.o." oftewel DSV, heeft diverse van die dingen han gen. Iets waar men niet zo trots op Maar zij wagen er zich (nog) niet aan die dingen openlijk aan te bie den. Zij werken dan ook naar het spreekwoord: Men moet het ijzer smeden als het heet is!" Natuurlijk is dat iets wat alleen een vakman kan zien. Immers het flonkeren van ijzer is niet te verge lijken met het schitteren van uni formen en instrumenten. Toch zijn er dan nog altijd men sen, die de zon niet in het water kunnen zien schijnen (waar zou dat aan liggen?). En dat is iets wat DSV wel kan, letterlijk en figuurlijk. Dat laatste bleek afgelopen zondag in Meerlo tijdens het drumband-con cours. Majorettes, bestuur, en ouders haalden allen een nat pak. Ach, bij al die steken onder water, hielden zij er een fraai boeketje bloemen en een watcrapplaus aan over. Ondanks diverse hete hangijzers wens ik eenieder een prettige vakan tie toe en veel diepgaande inspiratie bij de beantwoording van dit artikel. L. W. Veertiende zóndag door het jaar Zaterdag 19.00 nederlandse hoog mis, int. Maria van Gorp-Boelen Gertruda Geurtjens-Vermazeren. Zondag 8.00 gelezen mis, tot zeke re int.; 9.30 gregoriaanse hoogmis, int. Peter Wismans Jan van den Beuken; 11.00 nederlandse hoogmis, int. Harrie van de Munckhof vwg. de Houten Hoek; 18.00 gelezen h. mis int. overl. ouders van der Lin den-Basten. Maandag 9.00 ovenfc fam. Bou ten-Verschuren; 19.00 Jos Hendricx. Dinsdag 9.00 Hub Janssen en zus ter Johanna overl. fam. v. Maren- Janssen; 19.00 Lamberdina Janssen- van Gerven en zoon Piet Sjeng Swaghoven vwg. buurt. Woensdag 9.00 Lambertus Cleven en Petronella van Rijswijk-Stip hout; 19.00 Martin Custers Harrie van Meyel. Donderdag 0.00 Lambertus Cleven en Petronella van Rijswijk-Stip- hout. Vrijdag 9.00 overl. ouders, broers en zussen Oudenhoven als sticht. Herman Gerrits en echtgen. Elisa beth Hermans als sticht.; 19.00 Leo Wijnhoven Math. Goumans. Zaterdag 9.00 voor overl. familie; 19.00 Lodewijk Aben, Jacob Ver hallen en Gertruda Geurtjens Pe tronella Janssen-v. d. Munckhof. Huwelijk José Arts, Heuvelstraat en Johan van Maris, Langeweg. Crèche 11.00 uur Noor Lemmens en Wilma de Bruijn Akolieten: Zaterdag 19.00 Edith Lucassen en Paul v. d. Heuvel. Zondag 8.00 Godfried Hendricx en Peter Janssen; 9.30 Peter Pelzer en Willy v. d. Vorle; 11.00 T. Huggers en W. Bistervels. Misdienaars: Zondag 18.00 Rens Engelen en Ri chard de la Roy. Maandag dinsdag en woensdag 9.00 Marius Jenniskens en Th. Jan sen; 19.00 Theo Janssen en Henny Fasotte. Donderdag, vrijdag en zaterdag 9.00 Peter Verhoeven en Mark Tijs- sen. Vrijdag 19.00 Lucien Kupers en Odette Martens. 7e Zondag na Pinksteren; H. Mis sen: 7.30, 9.00, 11.45; 10.15 hoogmis gezongen door het dameskoor, 18.00 avondmis. Vrijdag 19.00 avondmis voor de gezinnen van de parochie. Zaterdag 17.00 en na de avondmis tot half 8 gelegenheid om te biech ten; 18.30 avondmis als Zondags viering. Mededeling Door de week twee H. Missen: 7.45 en 19.00 uur. Mis-intenties: Zaterdag 18.30 overl. ouders Ou- denhoven-Eevrs. Zondag 7.30 voor de parochie; 9.00 Harry Litjens en echtgen.; 10.15 overl. fam. Claessens-Philipsen; 11.45 Grada Hulsman-Thomassen; 18.00 gelovige zielen. Maandag 7.45 tot zekere intentie; 19.00 Gertruda Volleberg. Dinsdag 7.45 Antoon Luijpers; 19 Johanna Huberta Lamers. Woensdag 7.45 Marie Wijnhoven; 19.00 Jacobus Volleberg. Donderdag 7.45 Gertruda Volle berg; 19.00 Martinus Lenssen, echt. en overleden kinderen. Vrijdag 7.45 Johannes van d. Put; 19.00 gezinsmis; Antoon Derks. Zaterdag 7.45 Antoon Luijpers. Misdienaars en Akolieten Zaterdag 18.30 Henk Jansen en Jeroen Comelissen. Zondag 7.30 Hans v. d. Bekerom en Pim de Vos; 9.00 Peter Claes- sens en Mare Comelissen; 10.15 Leo Janssen en René van Hooren; 11.45 Marcel Hendricx en Gerard Stoks; 18.00 Ricky Douwes en Jan Meijer. Maandag, woensdag, vrijdag 7.45 Henk Jansen en Maarten Arts; 19.00 Jeroen en Luc Comelissen. Dinsdag, donderdag, zaterdag 7.45 Peter Schoenmakers; 19.00 Leo Man ders. Zaterdag 19.00 avondmis v. overl. Piet Baeten. Met het dameskoor zingen we ne derlandse liederen. Zondag 8.00 leesmis voor overl. Driek de Mulder en Lena v. Duijn- hoven-Jeuken; 9.00 leesmis v. overl. Harry Linssen; 10.00 hoogmis voor overl. Martihus van Mil, Wilhelmi- na van Mil-Hendrix en zoon Ant. Samen zingen we nederlandse lie deren met het kerkelijk zangkoor. 11.30 leesmis uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 12Vs jarig hu welijk: ouders Philipsen-Michels; 18.30 avondmis voor overl. Harry Pouwels (buurt). Maandag 8.00 leesmis voor de ge lovige zielen; 19.00 avondmis voor overl. ouders Janssen- de Bruijn en dochter Anna. Dinsdag 8.00 leesmis tot bijzonde re intentie (H.); 19.00 avondmis voor overl. familie Custers-Cuppen. Woensdag H.H. Martelaren van Gorcum. 8.00 leesmis voor overl. Eric Spee; 19.00 avondmis v. overl. Harry van Els. Donderdag 8.00 leesmis v. overl. Richard van Dijk; 19.00 avondmis voor overl. Ben Geurts. Vrijdag H. Benedictus, Abt. 8.00 leesmis voor overL Antoon Derks; 19.00 avondmis voor overl. ouders Pouwels-Peeters. Zaterdag 8.00 leesmis voor overl. Johannes de Jong; 19.00 avondmis voor overl. Gerardus Rongen (brt.). 's Zondags onder de mis van half twaalf, kindercrèche in de kleuter school vlak bij de kerk.: Whistier- straat 3. Akolieten en misdienaarslyst voor de week van 6 juli. Zondag 8.00 J. Ingenpas en C. v. Geel; 9.00 H. Verlinden en W. Reu- ser; 10.00 M. Dicker, R. v. Wijk, T. Aben; 11.30 H. Willemse en E. Wil- lemse; 18.30 A. Hawinkels en R. Beerkens. Week 1: 8.00 P. Goossens en M. Lenssen; 19.00 X. Haegens en R. v. Veggel. Week 2: 8.00 J. Bruno en H. Kus- ters; 19.00 F. de Groot en L. Baken. Beste jongens, vergeten jullie niet een briefje te geven, als je afwezig bent in deze vakantie. Zondagmorgen kerkdienst in de aula van den Hoebert aan de West singel, aanvang half tien. Tijdens de dienst kinderoppas en aan de uitgang een ekstra-kollekte voor het jeugdwerk. Predikant is de Weleerw. Heer Keers, voorheen Bijstand in het Pastoraat te Venray. Ds. Keers zal ook voorgaan in de Hervormde Kerk aan de Maasweg te Blitterswijck om elf uur. Gedurende de vakanties worden daar weer iedere zondagmorgen om elf uur diensten gehouden. Week van 6-13 juli. Zondag 8.30 uit dankbaarheid; 10 gest. jaard. Jenneskens-Pöels. Maandag 9.00 overl. fam. Jennes- kens. Dinsdag 9.00 tot intentie Vermeu- len-Moorrees. Woensdag 9.00 gest. jaard. Antoon en Wilhelmina Verheijen. Donderdag 9.00 overl. fam. Ven- nekens-Verschuren; 15.00 huwelijk Reijnders-van der Pasch. Vrijdag 9.00 Leo Hendriks. Zaterdag 19.00 overl. fam. Camps- Wolters. Zaterdag 14.30 gez. H. Mis 25 ja rig Huwelijksfeest Lemmen-Ver- sleijen; 19.00 gez. H. Mis Hendrik de Mulder (namens de buurt); jrd. Matthias Duyf en Theodorus Nelis- sen; Tinneke Cuppen. Zondag 8.30 gez. H. Mis Theodo rus Classens en Wilhelm. Theuws; 10.00 Hoogmis Hendrik de Mulder. Maandag, dinsdag, woensdag, don derdag en vrijdag H. Mis om 8.00 u. Zaterdag 19.00 gez. H. Mis maand- dienst Leonard Geurts en zoon Ger- rit. Week van 5-12 juli. Misdienaars: Jac. Classens en Ar no Rambags; Henk Vollenberg en Jan Janssen; Hoogmis: Wil Friezen en Henk Versteegen. Zaterdag: 19.00 overl. fam. Jans- sen-Vollenberg. Zondag: Veertiende zondag door het jaar. 8.00 Hendrik Dinghs; 10.00 jrd. P. Steefhs-Litjens-Henokens. Eerste zondag van de maand, bij zondere kollekte voor onze eigen kerk. Maandag: 7.30 jrd. P. J. Dinghs. Dinsdag: 7.30 Josephina Seykens- Collin. Woensdag: 7.30 Gezinsmis (int. of feraars). Donderdag: 7.30 Paul Rambags. Vrijdag: Geen vroegmis. 14.00 pl. Huwelijksdienst Bruidspaar Jacobs- Heldens. Zaterdag: 19.00 Lei Heidens. Veertiende zondag door het jaar. Eerste zondag van de maand, bijzon dere kollekte voor de eigen kerk. Zaterdag: 19.00 lsm. v. Wim Weijs, Zondag: 8.00 lsm. v. Johanna de Bruyni-van Rooy; 10.00 hgm. v. Piet Lcenen echtgen. en Jan Loenen; 11.15 gest. jrd. v. Gerard Thijssen. Maandag: 7.30 lsm. v. overl. ouders en kinderen Baltussen-Loonen; 18.30 lsm. v. Gertruda Kusters-Wintels; 19.00 lsm. v. Antoon van Osch en overl. grootouders; 19.30 lsm. v. Piet Loenen echtgen. en Jan Loenen. Dinsdag: 7.30 gest. jrd. v. Mathijs Litjens en echtgen.; 18.30 lsm. v. An toon Peeters en overl. kleinzoon; 19.00 lsm. v. Eduard Dietz. Woensdag: 7.30 lsm. v. pastoor A. de Bot; 18.30 lsm. v. Gerrit Bouten en overl. fam.; 19.00 lsm. v. Leo Cox. Donderdag: 7.30 lsm. t.e.v. H. Hart (offer); 18.30 lsm. v. overl. fam. Jen- niskens-Nelissen; 19.00 lsm. v. Leo Cox (vanw. de buurt). Vrijdag: 7.30 lsm. v. Peter Emons, echtgen. en Antoon Emons; 15.00 huwelijk Schings-Voesten; 18.30 lsm. t.i.v. fam. Martens-Smedts; 19.00 lsm v. Joannes Jenniskens en beide echt genoten; 19.30 lsm. v. Antoon Voer- mans. Zaterdag: 19.00 lsm. v. Mathijs Lit jens en echtgen. Misdienaars: 7.30 R. Vullings; 18.30 J. Voermans; 19.00 G. Voermans. Akolieten: 8.00 K. Theunis; 10.00 A. v. Hees, S. Reintjes, W. Loenen en P. Jacobs; 11.15 Th. Bouten en Th. Loenen. Huwelyksafk.: Jos Schings (Ge leen) en Narda Voesten; Jan Man- ders (Kronenberg) en Ria Goumans. Zondag 14 zondag door het jaar. Zaterdag 18.30 Hoogmis jgt. zal. Anna Vollenberg-van Rijswijck. Zondag 8.00 overl. fam. Koenen- Janssen; 10.00 Hoogmis le zeswe- kendienst zal. Leo Geelen. Maandag 8.00 leesmis tot int. en ter ere St. Antonius van Padua fam. A. Dinsdag 8.00 leesmis uit dankbaar heid fam. G. Woensdag 9.00 leesmis voor zal. Joh. Geurts. Donderdag 8.00 leesmis zal. Geert Classens. Vrijdag 9.00 leesmis voor zal. J. de Lauw-Segeren. Zaterdagavond 18.30 Hoogmis uit dankbaarheid. Akolieten voor 6 juli: Alb. Clas sens, Joh. Fleurkens en Henk Ja cobs. Veertiende zondag door het jaar. Zondag 8.00 leesmis voor Anna Maria Huberta Janssen-Michels; 10.00 Hoogmis gest. gezongen jaar- get. voor Johannes en Joost Camps. Akolieten: Jos Derikx en Jan Ewals. Misdienaars van de week: Jos Nabben en Jan Droessen. Maandag 8.00 leesmis voor Driek Eibers en Maria Manders. Dinsdag 8.00 leesmis. Woensdag H.H. Martelaren van Gorcum. 8.00 leesmis t.i.v. de fam. Nellen-Knijnenburg. Donderdag 8.00 leesmis. Vrijdag H. Benedictus Abt 8.00 leesmis. Zaterdag 8.00 leesmis; 19.30 avond mis voor Ger van Kempen-Friesen. 14e Zondag door het jaar. Zondag 8.30 leesmis voor de pa rochie; 10.00 hoogmis gest. jaarg. voor Catharina van Lipzig-Geurts en Maria v. Lipzig-Willemsen; 11.30 maandd. voor Sjaak Emonts. Maandag 8.30 weekdienst v. Hen- drikus Hellegers. Dinsdag 8.30 weekdienst v. Wil helm Spreeuwenberg. Woensdag 8.30 leesmis v. Jacob Arts. Donderdag 8.00 maandd. v. Maria Jeurissen-Janssen. Vrijdag 8.00 leesmis voor de over leden fam. Flinsenberg-Arts. Zaterdag 19.00 leesmis voor Wil helm Spreeuwenberg best. d. d. kaartvrienden. 14e Zondag door het jaar. Eerste zondag van de maand, eks- tra kollekte voor onze kerk. Zaterdag 19.00 gest. jrgt. vr. Hu berta van Dijck. Zondag 8.30 H. Mis voor de pa rochie; 10.00 Hoogmis voor Johan nes Muysers (M); 11.30 H. His voor Gerrit Borssen. Maandag 8.00 gest. jrgt. v. Mat thias Manders, Rosina Schanz en overl. dochter. Dinsdag 8.00 gez. H. Mis v. Ber nard Gielen. Woensdag 8.00 gez. H. Mis v. Wil helmina v. d. Heuvel. Donderdag 8.00 gez. H. Mis v. Ma rijke van Rijswijck. Vrijdag 8.00 gez. H. Mis v. overl. ouders van Rijs wij ck-Klaassen en overleden kind. Zaterdag 19.00 gez. H. Mis v. Jo hanna Pubben-Janssen vwg. de brt. Misdienaars Zondag 8.30 en door de week: P. v. Well en J. Michels; 10.00 Ton van Hoof en Sj. v. Meyel; 11.30 Th. Arts en J. Hendriks. Kollektanten Zaterdag Michels en Emonts. Zondag 8.30 van Cuijck en Arts; 10.00 J. van Hoof en M. van Hoof; 11.30 Ewals en Hendrix. Zaterdagavond: 19.30 avondmis v. d. zielerust van T. Botden. Zondag 6 juli: 10 u. hoogmis t.i.v. fam. Janssen-Direks. Maandelijkse bijzondere KOL LEKTE. Door de week H. Mis 8 uur. Maandag: v. d. zielerust van P. Vogelsangs. Dinsdag: uit dankbaarheid. Woensdag: t.i.v. fam. Janssen- Timmermans. Donderdag: v.d. zielerust van Thea van Bakel-Peters. Vrijdag: t.b.i. Zaterdag: 19.30 avondmis v. d. zie lerust van Frans Marcellis. Zaterdag 8.45 H. Mis t.e.v. H. Jo zef en Maria; 17.30 H. Mis te Holt- hees voor fam. Ermers-Verstegen; 19.00 avondmis voor Frans Kersten en Maria Asselbergs. Zondag 8.30 H. Mis te Holthees v. Mechtilda Beckers-Lenssen; 10.00 Hoogmis voor Jacobus Philipsen en Petronella Derks-Meulensteen. Maandag 8.45 H. Mis voor Gezin en bedrijf. Dinsdag 8.45 H. Mis voor overl. ouders Thyssen-Geurts. Woensdag 8.45 H. Mis t.e.v. H. Jo zef in de Jozef kapel voor Martinus Geurts. Vrijdag 8.45 H. Mis voor genezing van een ziek kind. (Wauben). NOTICIAS RELIGIOSAS El proximo viemes, el dia 4 de Julio a las tres de la tarde, en la iglesia San Lorenzo en Maasniel Roermond, el Padre Juan bendecira el enlace matrimonial de Maria Pina e Isidro Sanchez. Los recién 'casados invitan a Vds a la reception que tendra lugar en Venlo, Merca- torstraat 8, a partir de las 19.30 has- ta las 21 horas. Felicitades por este matrimonio de la parte de nuestro grupo de Venray. El domingo proximo a las nueve de la manana, en la Iglisia de San Juan Bautista en Blerick, el padre Juan bautizarè. a Yolanda, hija de Enrique y Rosario Mejia y Gracia, nacida el dia 18. de mayo en Ge- resstraat 249; los padrinos seran Julio Guerra Serrano. Este mismo DOMINGO proximo a las ONCE en punto en nuestra capilla Overloon- leweg 2. Misa con platica y müsica espanola. Buen viaje por todos aquellos que ya se han marchado en vacaciones. buen viaje, una feliz estancia en su Patria y no se olvide de losdocumentos del seguro social o medicinal. Para aquellos que se quedan aqui todos los domingos ha- bra Misa en nuestra capilla a las once tambièn si no estan mas que dos o tres. Hasta la vista en la casa del padre Juan. NOTICIAS CULTURALES Como en anos anteriores, el Exc- mo. Sr. Ambajador de Éspana of- recera en su residencia en Lange Voorhout 38, La Haya, el proximo sabado 19 de Julio, a las 12 horas, una reception con motivo de la Fi esta Nacional Espanola. Antes de la reception el Excm. Sr. Embajador de Espana entregarè al Padre Juan la medalla perteniciente a la conde- coración „Pro Merito". Todos Vds estan cordialemente invitados. Uno de los directores del Banco de Crédito esta dispuestos de excplicar a Vds las posibilidades de comprar una nueva casa propia en Venray. Si hay bastante interés, después de las vacaciones, podemos invitar a este Senor en nuestro Cen- tro, la casa del padre Juan. Tal vez el Club Espanol de Venray puede organizar esta conferencia con la ayuda del padre Juan. Hasta la vis ta! Prijsschieten Bij het gehouden prijsschieten ge organiseerd door Schutterij St, An na werden de prijze behaald als volgt: Vaste paal: 1. H. Rongen 2. J. Willems 3. R. Kreemer 4. G. Mulder 5. T. v.d. Broek 6. H. Gerrits 7. W. Duits Vrije hand 1. H. Rongen 2. J. Janssen 3. H. Rongen 4. Masseurs 5. J. Willems H.S.V. DE ROERDOMP Uitslag VenrayVierlingsbeek. Deze wedstrijd werd gewonnen door Venray en wel met 115.70 gr. 1. A. v. Mil Venray 3640 2. J. Denissen Vierlingsbeek 3250 3. J. Ponjee Venray 3230 4. B. Janssen Venray 2770 5. J. Achten Vierlingsbeek 1990 6. Mevr. v. d. Heuvel Venray 1645 7. A. v. Veggel, Venray 1180 9. M. v. Reijt, Vierlingsbeek 1020 10. G. Robben Venray 890

Peel en Maas | 1975 | | pagina 10