Nieuw wagenpark voor straalverbindingen LEEFBAARHEID KLEINE WOONKERNEN gemeentelijke notities en mededelingen Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN STIENSTRA VRIJDAG 4 JULI 1975 Nr. 27 ZES EN NEGENST1GSTE JAARGANG VOOS AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS VOOR Al. UW DRANKEN DRUK- EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 23 d per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 9,50 (uitsluitend bij vooruitbetaling) NIEUW PRINCIPE Nu zijn de grijze reportage-wagens door Custers b.v. vervangen door 12 groene apparatuurwagens en even zoveel oranjekleurige zendmasten, welke afzonderlijk kunnen worden opgesteld. Voordeel van het nieuwe systeem is, wat speciaal voor de P.T.T. is ontwikkeld, de grote mate van fle xibiliteit. Mast en apparatuurwagen kunnen voortaan gescheiden opere ren, waardoor de apparatuurwagen ook op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals in een binnenstad b.v. kan werden ingezet. Dat bleek in het verleden met de oude wagens nog wel eens moeilijkheden op te leve ren. Nu bestaat de mast uit een onder- frame, voorzien van vier uitklapba re hoofdsteunen, waarop de mast als het ware in drieën is gemonteerd. De bomen van de mast kunnen door middel van drie hydraulische cilinders worden uitgevouwen tot de maximale vertikale eindpositie van ongeveer 20 m. Het nieuwe is dat vier afzetsteu- nen de mast van het chassis van de wagen kunnen tillen, welke daarna overbodig is, omdat die wagen slechts als drager fungeert. In feite kan de nieuwe mast op ieder chasis vervoerd worden. Een en ander kan in ruim zeven minuten gebeuren. Einde van dit jaar zal de nieuwe uitrusting volledig in gebruik zijn genomen. Juist voor de vakantie zün gereedgekomen de rapporten over de leefbaarheid in Castenray, Oirlo en Merselo. Met de uitwerking van zulke rapporten over Vredepeel en Oostrum is men al een goed deel op weg, terwijl men die van de overige kerkdorpen in ieder geval dit jaar gereed wil hebben. Aanleiding tot een en ander was het indertijd door Venrays raad aan genomen spreidingsmodel kleine woonkernen. Dit spreidingsmodel komt tot de konklusie, dat men klei ne kernen niet ongelimiteerd moet laten groeien, maar dat het karakter en de waarde van die kernen het beste bewaard blijft als men alleen toestaat dat autochtonen daar bou wen. Iets wat men diezelfde raad niet altijd in dankbaarheid heeft afge nomen, al vergeet men dan wel dat diezelfde raad weer verder is gegaan dan een planologische dienst, welke een bevriezing voorstaat en ook de laatste nota van de ruimtelijke or dening, welke ook bepaald niet uit bouw van kleine kernen propageert. LEEFBAARHEID Maar voor- als tegenstanders ko men in deze en ook andere kwesties altijd aandragen met het begrip leefbaarheid. De een zegt dat door te weinig bouwen de leefbaarheid verstikt, de andere meent dat de leefbaarheid er minstens op vooruit zal gaan. Maar wat is leefbaarheid? Leefbaarheid is iets dat wordt be paald door persoonlijke beleving Om nu te achterhalen, wat de mensen verstaan onder leefbaarheid heeft men in Venray een onderzoek ingesteld, dat niet alleen in Ven ray doch ook ver daarbuiten grote aandacht trekt. Want ook elders zit men wat te tobben met dat begrip en als dat Venrayse onderzoek dat begrip iets nader kan omschrijven, kan dat ook elders zijn nut hebben. ENQUETE In samenwerking tussen de ge meente en de rayoncommissie is dat onderzoek vorig jaar ingesteld. Dat onderzoek is gebeurd aan de hand van een vragenformulier, ontwik keld met behulp van het vragen formulier van ir. Groot van de Land bouwhogeschool te Wageningen, die een soortgelijk onderzoek in de pro vincie Groningen houdt. Voor het onderzoek in Venray zijn de dorps raden ingeschakeld, die de vragen formulieren hebben verspreid en op gehaald en die de eerste tellingen van de uitkomsten hebben verricht. Het onderzoek is zodanig opgezet dat per kerkdorp konklusies kunnen worden getrokken. Het is dan ook de bedoeling dat voor elk kerkdorp een afzonderlijk rapport verschijnt. Voor het trekken van konklusies was een volledige telling niet ab soluut noodzakelijk. Statistisch be zien zou een steekproefomvang van 300 personen per kerkdorp voldoen de zijn. In de kerkdorpen Veulen, Heide, Vredepeel en Smakt heeft men een volledige enquête gehouden en in de overige kerkdorpen een telling op steekproefbasis. De enquête heeft een zeer grote respons opgeleverd. In totaal waren ten tijde van het onderzoek op de kerkdorpen aanwe zig 2214 woningen. Het aantal, te be zoeken adressen (1111) bedroeg daar van 50,2°/». Het aantal adressen dat op de enquête heeft gerespondeerd (1036) bedraagt 46,8% van het to tale woningbestand. In totaal woonden ten tijde van het onderzoek op de kerkdorpen ongeveer 6500 personen van 15 jaar en ouder. Het aantal personen dat in de respons betrokken is (2833) be draagt 43,6% van het totale aantal inwoners. Het bleek verder dat de omvang van de gezinnen en het wonen bin nen en buiten de bebouwde kom overeenstemde met de werkelijk heid. De verkregen gegevens en de daar uit te trekken konklusies zullen daarom niet afwijken van de resul taten, indien een totaaltelling gehou den zou zijn. WAT WERD GEVRAAGD In de enquête zijn de volgende on derwerpen betrokken: a. Kwantitatieve gegevens over 't aantal inwoners van 15 jaar en ouder waarbij een splitsing is ge maakt in het al dan niet langer dan vijf jaar ter plaatse als gezin geves tigd zijn. Het als of niet woonachtig zijn binnen de bebouwde kom en de huidige woonsituatie. b. Nadere gegevens over die ge zinnen die als zodanig korter dan vijf jaar ter plaatse wonen zoals de herkomst, de woonsituatie op het vo rige adres de beweegredenen om juist in de huidige woonplaats te gaan wonen. Het oordeel van deze mensen over de bevolking van het kerkdorp waarin zij nu wonen. c. Nadere gegevens over die ge zinnen die als zodanig langer dan vijf jaar ter plaatse,wonen (autoch tonen). Hun mening over de ontwik-: keling van hun dorp als woonplaats en als samenleving. Hoe oordelen de autochtonen over de mensen die in de afgelopen vijf jaar ter plaatse zijn komen wonen. Hebben deze mensen invloed en zo ja in welke mate op de samenleving. Hebben de mensen die in de afge lopen vijf jaar uit het dorp ver trokken zijn daarmee de situatie in de samenleving beïnvloed en zo ja in welke mate. d. Zaken zoals beroep (met behulp waarvan de funktie van het betref fende kerkdorp kan worden be paald) waar wordt dat beroep uitge oefend pendelbeweging) de afstand wonen-werken hoe wordt die af stand afgelegd wordt het pendelen als lastig ervaren, e.d. e. Het onderwijs en de onderwijs mogelijkheden op de kleine dorpen. Hoe worden deze facetten beoor deeld. Hoe denkt men over de si tuatie wanneer zou blijken dat de bestaande onderwijsvoorzieningen om de een of andere reden niet meer gehandhaafd kunnen worden. f. Het verenigingsleven gesplitst naar eigendorpse en buitendorpse verenigingen. Van welke verenigin gen is men lid, in welke verenigin gen vervult men een bestuursfunk- tie en de bereidheid bestuursfunkties te gaan bekleden. De plaats en de funktie van een dorpsraad in de betreffende samen leving. Hoe wordt de taak van de dorpsraad gezien. g. De honkvastheid van de dorps bewoners. Zijn er verschillen in op vatting tussen ouders en kinderen, tussen autochtonen allochtonen. Welke is de motivatie voor een eventuele verhuizing. Waarom wil men persé in het eigen dorp blijven wonen. h. Hoe ervaart men het aanwezig zijn of afwezig zijn van bepaalde voorzieningen in de eigen woon plaats. Hoe wordt het aangewezen zijn op voorzieningen elders ervaren. i. Alle overige zaken en onderwer pen, niet met name in de enquête genoemd, die naar de mening van de ondervraagden toch belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de kleine kernen. Van deze mogelijkheid is veelvul dig gebruik gemaakt. UITSLAG Bij de verwerking van de enquête- gegevens zijn alleen al meer dan 13.000 percentages berekend moeten worden. Het aantal optellingen en vermenigvuldigingen, die gemaakt moesten worden, bedraagt nog een veel groter getal. De cijfermatige uitslag van de ge houden enquête is samengevat in tabellen, die gezamenlijk 400 pagi na's omvatten. Wanneer de rapporten voor de kerkdorpen zullen zijn uitgewerkt zullen zij samen een verslag vormen van 450 pagina's. Een en ander had men tevoren niet voorzien, waardoor een en an der aanmerkelijk vertraagd is. Maar zoals gezegd de eerste rapporten zijn er, die komend najaar in de respec tievelijke dorpsraden besproken zul len gaan worden. Hopelijk weten we dan, wat men daar onder leefbaarheid verstaat. Merselo heeft op 28 augustus a.s. daarover al de eerste vergadering. Antiek gestolen Door verbreking van een garage deur werd toegang verkregen tot de woning van de familie v. E. in Da land. De daders hebben antiek tin nen voorwerpen meegenomen, als mede een tapijt, een radio en kleu rentelevisie. Het geheel ter waarde van meer dan 5.000,—. De inbraak werd zondagmiddag ontdekt en kan in het afgelopen weekend zijn ge pleegd. SPORTVERSLAGEN DIENEN DINSDAGS VOOR 12 UUR TE ZIJN INGELEVERD. Recht op bijstand voor schoolverlaters Jongens en meisjes vanaf 16 jaar, die de school hebben verlaten, maar niet direct aan de slag komen, kun nen als zij op 1 oktober nog werk loos zijn een uitkering op basis van de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers aanvragen. Zij moeten zich eerst laten inschrijven bij het Gewestelijk Arbeidsbureau, Juliana- singel 12 te Venray. Onder overlegging van him in schrijvingskaar t kunnen zij dan bü de gemeentelijke afdeling Sociale Zaken (Leunseweg 2a, kamer 6) een aanvraag om uitkering invullen. Bü toekenning van deze uitkering houdt dit tevens in, dat zü meteen verplicht verzekerd zyn voor het ziekenfonds. Wanneer jongelui in deze regeling worden opgenomen zün zij verplicht: zich als werkzoekende te laten inschrijven bij het arbeidsbureau; aangeboden passend werk te aan vaarden; gebruik te maken van een gele genheid tot scholing. De uitkering volgens deze regeling hangt af van de omstandigheden. Bü voorbeeld kan de uitkering voor niet-gehuwden en thuiswonen den bedragen 34,45 per week voor een werknemer van 16 jaar en 55,95 per week voor een werk nemer van 17 jaar en 83,90 per week voor een werknemer van 18 tot 20 jaar. Is men 21 jaar of ouder en niet- gehuwd, dan hangt de uitkering ook af van het feit of men zelfstandig een huishouding voert. Is dat wel het geval, dan kan de uitkering 128,50 per week bedragen, ver meerderd met een bedrag, gelijk aan de werkelijke woonkosten. Is dat niet het geval, dan kan de uitkering 156,60 per week bedra gen. De uitkering kan worden verleend zolang de werkloosheid voortduurt en zolang aan de voorwaarden van deze regeling wordt voldaan. Voorlopige verkeers regeling tijdens de marht op marktdagen In verband met de afsluiting voor het verkeer van de Jan Hensenstraat is met ingang van maandag 30 juni j.l. tijdens de markt op het Hense- niusplein het verkeer als volgt ge regeld. 1. De Schoolstraat wordt vanaf „De Eeuwige Lente" gesloten voor vrachtauto's. Vrachtauto's voor 't bezorgen en eventueel afhalen van goederen worden toege laten. Daarvoor zal permanent politie aanwezig zijn om een en ander te regelen. 2. Alle personenauto's mogen der halve de Schoolstraat inrijden en kunnen dan via de weg voor langs de schouwburg de Merselo- seweg bereiken. Voor de weg voorlangs de schouwburg zal één richtingsverkeer gelden zodat in rijden vanaf de Merseloseweg niet zal zijn toegestaan. 3. Vrachtauto's die van de School straat gebruik moeten maken om te laden en/of te lossen kunnen ook via de weg voorlangs de schouwburg, evenals de perso nenauto's verder rijden. De uit monding van die weg bij de Mer seloseweg is daarvoor verbreed. 4. Op een viertal punten zal door middel van borden worden aan gegeven dat het doorgaand ver keer voor vrachtauto's is ge stremd te weten: bij de Over- loonseweg hoek St. Jozef weg; bij de Hoenderstraat hoek Lange- weg; bij de Merseloseweg hoek Langeweg en by de Kempweg hoek Langeweg. Bovenvermelde regeling wijkt enigszins af van die d.d. 20 juni 1975. Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat bij Ko ninklijk Besluit no. 1 d.d. 23 juni 1975 de navolgende besluiten van de raad dezer gemeente zijn goedge keurd: Besluit no. 113 d.d. 28 januari 1975 tot vaststelling van de .Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van een baatbelasting doorbraak Grotestraat- Schoolstraat"; en Besluit no. 751 d.d. 29 april 1975 tot vaststelling van de „Derde wij zigingsverordening Legesverorde ning Venray 1972". Voornoemde besluiten liggen van af heden gedurende drie maanden voor eenieder ter inzage op de afde ling Financiën en Belastingen en de secretarie Leunseweg 2a (kamer 27). Venray, 4 juli 1975. Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. F.G.L.L. Schols, burgemeester A.L.G. Janssen, loco-secretaris Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis hun besluit van 25 juni 1975, no. 1106 waarbij, in verband met sloop- en bouwwerkzaamheden aan het station van de Nederlandse Spoor wegen te Oostrum, de volgende ver keersmaatregel is genomen: Door plaatsing van borden model 49 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens het parkeren te verbieden op de westzijde van de Stationsweg en wel vanaf de Oude Oostrumseweg tot ongeveer 60 me ter in noordelijke richting zolang zulks noodzakelijk is in verband met de sloop- en bouwwerkzaam heden van het station van de Ne derlandse Spoorwegen te Oostrum. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat tegen dit besluit beroep kan worden ingesteld binnen dertig dagen na de dag waar op het besluit ter openbare kennis is gebracht en dat het beroep aan H.M. de Koningin gericht, doch bij de Commissaris der Koningin inge diend moet worden. Venray, 4 juli 1975 Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. F.G.L.L. Schols, burgemeester J.M. Poels, secretaris Uwmakelaaj Makelaardij Projectontwikkeling Hypotheken Verzekeringen Taxatie» fitlenatra Venray BV Venray, Stattoneweg 11 ~*eL 04780-4438* Onvoldoende opgelet Onvoldoende opletten bij het pas seren van een autobus op de krui sing LangstraatWeg in den Berg, was oorzaak dat de personenauto's bestuurd door de 41-jarige L. K. uit Meerlo en de 26-jarige G. de V. uit Aarle-Rixtel met elkaar in botsing kwam. Maar het bleef bij materiële schade. boekhandel van den munckhof is ook dinsdags de gehele dag geopend Custers machinefabriek en construktiewerkplaats b.v. heeft vori ge week in Hilversum een nieuw wagenpark voor t.v. straalver bindingen aan de P.T.T. kunnen overdragen. Daarmede gaat een Venray produkt meewerken om ky'kend Nederland een goed tele visiebeeld te geven. De P.T.T., die ook belast is met de straalverbindingen voor de televisie was al eerder klant van Custers b.v., teen ze gebruikmakend van het prin cipe van de hoogwerkers uit dit be drijf een systeem ontwikkelde om zendmasten mobiel te maken. Op de toenmalige reportage wagens werd de zendmast op het dak van de wa gen .gemonteerd'', van waaruit deze mast cmhoog kon worden gebracht.

Peel en Maas | 1975 | | pagina 1