TT Openbaar vervoer in discussie... Blitta gaat reorganiseren tummers tyommans Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN TEGELS Gebr. Martens nv VERPACHTING JACHTHAVEN WANSSUM AAN WATERSPORTVERENIGING GING NIET DOOR Venrays Mannenkoor VRIJDAG 29 DECEMBER 1972 No. 52 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOO* AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 et pw mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (b< voonittrntellng) Het zal wel aan ons liggen, doch we worden niet goed wijs uit de gemeentelijke discussienota over het openbaar ver voer, dat voor enkele weken de raad is aangeboden. De afdeling onderzoek heeft deze nota opgesteld, die zoals ze zelf zegt, geen pasklare oplossing biedt. Maar de werk groep verkeer, die we ook rijk zijn, begint al op voorhand bezwaren op tafel te leggen. Men had toch minstens kun nen verwachten dat afdeling en werkgroep het eens waren. Waar het om gaat is, dat Venray centrum steeds maar groter wordt en nieuwe wijken krijgt, die men ook door middel van openbaar ver voer met elkaar verbinden wil. Daarnaast speelt ook dat het sta tion van de N.S. nog altijd in Oos trum ligt. Willen we van die vorm van openbaar vervoer gebruik kun nen maken, dan is het zaak vanuit het centrum vrij snel naar dat sta tion te kunnen. De „stationsbus" is al een oud en vertrouwd beeld, had zelfs een voor ganger in de „perdetrem". Vorig jaar maakte van die busdienst 300.866 mensen gebruik. De lijn kostte toen 125.000,waartegenover stond een jersey (Couture Exclusief en modieus o.a. SAINT JOSEPH GIBI - SPES - LANOVA - LUISA, SPAGNOLI MODEHUIS Langstr. 61 - Telef. 1281 opbrengst van 76.900,aan bewijzen. Door rijk en gemeente is het restand bijgepast van ƒ48.100, Dat wil zeggen dat iedere stations busreiziger gesubsidieerd werd met 0.16. Een in april 1972 toegepaste verhoging liert weliswaar de bruto inkomsten met 10°/o omlaag lopen, maar 10% van de te verwachten rei zigers bleef weg, zodat het' effect niet denderend is. De stadsdienst naar en van Vel- tum is van latere "datum. Daar is de Zuid-Ooster in november 1969 mee gestart. In 1970 vervoerde die 19.733 mensen en in 1971 22.057. Hoewel sinds 1970 het aantal inwoners in Veltum verdubbeld is, is de vraag of men voor 1972 de vervoerscijfers voor 1970 haalt. In 1971 was de netto-opbrengst, in mindering op de garantiesubsidie van 40.000,slechts 5700,zo dat iédere reiziger een subsidie kreeg van f 1.56. Er gaat dus nogal wat overheids geld in dat openbaar vervoer zitten, namelijk aan rijkssubsidies 47.000,- en aan gemeentegeld 35.400,-. DE HAMVRAAG is nu, of men voor ongeveer dat zelfde geld niet meer mensen van dienst kan zijn, meer wijken kan be dienen en dus veel meer mensen kan „aantrekken". Daarbij stelt men voor op, dat men dan direkte verbindingen van de wijken met het spoorwegstation een eerste vereiste is. Men meent namelijk dat de Zuid- Ooster stadsbus te weinig mensen trekt omdat die niet rechtstreeks naar het station rijdt, doch dat men dan weer moet overstappen en geen direkte aansluiting heeft op de trein diensten. RINGLIJN Men is nagegaan of men de hui- dgie stationsbussen niet zodanig kan laten rijden, dat ze in feite een ring- lijn vormen. Komende van Oostrum zouden die de Oostsingel afrijden (Brukske), via Zuidsingel, Leunseweg naar het autobusstation rijden, daar draaien en via Paterslaan en Langstraat de Weg in den Berg op gaan en vla de Haammakerstraat op de Westsdngel terechtkomen om dan via Noordsiiri- gel en Maasheseweg weer station- waarts te rijden. Dan heeft men wel iswaar alle wijken gehad, maar de totale reisduur zal ongeveer drie kwartier zijn en dat waarvoor men met een auto 5tot 10 minuten nodig heeft. Een voorzichtige schatting van de kosten zijn 250.000,/. Opbrengst 90.000,zodat de gemeente en rijk 160.000,te betalen overblijft. Te duur dus en te onpraktisch. In de discussienota komt men dan met het voorstel om de bestaande lijndiensten van de Zuid Ooster te vens de stadsdienst te laten verzor gen. Zo wil men lijn 24, die van Hel mond komt laten rijden over de Weg in den Berg, langs de Veltumse Kleffen, de Westsingel (ziekenhuis), Merseloseweg, Langeweg, Langstraat, Paterslaan, Oude Oostrumseweg (Paterskerk), Julianasingel, Auto busstation, Julianasingel, Stations weg, Station, waar gekeerd wordt en dan via Oostrum, Nieuw Sprae- land naar Wanssum v.v. Lijn 29 ,die via de Maasdorpen en Oirlo van Venlo afkomt, wil men vanaf het station in Oostrum de hierboven genoemde route in tegen gestelde richting laten rijden tot aan de Weg in den Berg, waar de bus keer en de route volgt, zoals hier boven omschreven. Door deze combinatie hoopt men een half-uurdienst te krijgen tussen Veltum en het station in Oostrum, met treinaansluiting aldaar. Lijn 27 komen de van Venlo via Horst, rijdt normaal naar het auto busstation maar keert daar en gaat via de Julianasingel, Oude Oostrum seweg, Paterslaan, Langstraat, naar Blitta hefjft het komende jaar een druk uitbreidings- en ver huizingsprogramma. Doch daarnaast is ook bekend gemaakt dat de heer H. J. Franssen, de directeur met het meerder heidspakket van aandelen, dit pakket zal overdragen aan de mede-aandeelhouder, de Duitse aluminium- en messing- fabriek Otto Fuchs K.G. uit Meinderzhagen. HET UITBREIDINGSPROGRAMMA toont al de sterke economische po sitie van dit Blibterswijcks-Venrays bedrijf aan. Was het in het verleden zo, diat zowel in Blitterswijok als in Venray staal- en laluminiumbouw „gepleegd werd", thans wil men een duidelijke scheiding maken. Dat be tekent dat men de produktieafdeling voor stalen ramen e.d. geheel naar Blittenswijck brengt. Daartoe zal de bestaande fabriek in Blitterswijck worden uitgebreid met 1000 m2. Het produktieprogramma van alu minium gaat in zijn geheel naar Venray, waar de bestaande hallen zullen worden uitgebreid met 2500 m2 tot ca. 6000 m2. Ook de kan toren van de N.V. Blitta gaan in hun geheel naar Venray toe. Daar toe zal in Venray voor de bestaan de hallen een twee verdiepingen hoog kantoorgebouw worden gezet van ongeveer 1000 m2. Een en ander gaat een investering kosten van ruim 1 miljoen guldens. Men verwacht deze herstructurering in ongeveer 15 maanden te voltooien, waarbij men het werk zoveel mo gelijk door zal laten gaan. OVERNAME In de aandeelhoudersvergadering, waarin deze besluiten werden goed gekeurd, kwam ook de vraag aan de orde, wat zo ugaan gebeuren als de heer Franssen over enkele jaren met pensioen zal gaan. Hij is de be zitter van het meerderheidspakket der aandelen. Een eigen opvolger heeft hij niet. Toen bleek dat een der mede-aan deelhouders, t.w. de firma Otto Fuchs K.G. uit Meinderzhagen inte resse te hebben. Deze firma die zich bezig houdt met de fabricage van aluminium halffabrikaten was be halve mede-aandeelhouder ook le verancier van Blitta N.V. en kende de strerke economische positie van dit bedrijf, alsmede de goede order portefeuille en het bekwaam mana gement. Dat is ook de reden dat Otto Fuchs K.G. de leiding in handen heeft gelegd van de heer Leurs, die ook na de pensionering van de heer Franssen de onderneming verder zal leiden OTTO FUCHS K.G. De totale omzet van Blitta was in 1972 12 miljoen. Het aantal mensen dat bij de beide bedrijven werkzaam is bedraagt 165. Men verwacht na de herstructurering dat dit aantal zal uitgroeien tot 290, al zal met de nieuwbouw een verdergaande me chanisatie doorgevoerd worden. Otto Fuöhs K.G. is voor wat haar aluminium-produktie betreft geves tigd in Meinerzhagen en wat de mes- sing-produktie betreft in Dülken. Bij dit bedrijf zijn werkzaam ruim 4200 mensen en de omzet bedroeg in 1972 500 miljoen DM. Bij dit concern zijn reeds enkele fabrieken aangesloten alsmede han delsondernemingen. Herstructurering en overname voor personeel geen enkel gevolg hebben en zoweil ondernemingsraad als vakbonden zijn er volledig mee a'kkoord gegaan. de Langeweg, Merseloseweg, West singel (ziekenhuis), Noordsingel. Van daaruit kan die bus verder naar Overloon of via Ursulastraat, Berg weg, Merseloseweg de omgekeerde route terug rijden. De huidige stads dienst kost f 165.00,waarvan via de opbrengst van plaatsbewijzen 82.600,en de rijksbijdrage 47.000,terugkomt (restant voor de gemeente 35.400, Deze route zal volgens schatting gaan kosten 178.00,Men schat de opbrengst van de plaatsbewijzen f 95.000,en de rijksbijdrage het zelfde namelijk 47.000,zodat hier voor de gemeente bij te betalen blijft 36.000,—. Deze nieuwe route-vaststelling zorgt dat Veltum 1 en 2, West, Des- selke, ziekenhuis en bejaardenhuis een direkte halfuurdiemst krijgen met het N.S. station in Oostrum. Over loon krijgt bovendien een betere ver binding met het ziekenhuis. De kerk dorpen kunnen via het interlokaal vervoer een heel wat vlottere ver binding krijgen met het station en met de verschillende wijken van Venray. BEZWAREN Óp de eerste plaats heeft de werk groep Verkeer bezwaar tegen het rijden over de Merseloseweg, Lan geweg en Langstraat, omdat de be trokken mensen best de Westsingel bereiken kunnen om daar de bus te nemen. Ook ontraadt zij het gebruik van de St. Ursulastraat die te veel ver keerstechnische problemen met zich Zij adviseert de bussen door te la ten rijden: Westsingel af en via de Noordsingel en Maasheseweg terug naar het autobusstation. Een tweede bezwaar is dat de wijk Brukske dan niet aan zijn trekken komt. Dat zou op te vangen zijn door de bus van Helmond door te laten lo pen (een uur dienst) via Leunseweg- Zuidsingel-Oostsingel naar Stations weg en station. Eenzelfde route zou ook lijn 29, de bus over Oirlo naar Wanssum kun nen rijden! Men vindt echter geen becijfering van wat dit kost, noch wat de kon- sekwenties zijn t.a.v. de onderneming die thans de stationsbus exploiteert. Wel vindt men dat een aparte bus, die het Brukske een half uurdienst met het station N.S. zou verbinden de exploitatiekosten met 125.000, zal verhogen. Zo ziet men dait wel allerlei plan nen op tafel gelegd worden, maar ook dat we nog ver van een pas klare oplossing af zijn. -...iti».' Foto: KLM Aercarto N.V. Bekijken we het vervoer in Venray dan bleek volgens de laatste volkstelling dat in 1970 29% van de mensen, wonende in Venray te voet naar hun werk in Venray gingen ,50% ging per fiets, bromfiets of motor, 17V2°/o ging met eigen auto, 3% maakte gebruik van personeels vervoer en 0.5% ging met het openbaar ver voer. Mensen die vanuit Venray naar elders gingen werken de den dat 3% te voet, 12% met fiets, brommer of motor, 57% met hun eigen auto, 11% met personeelsvervoer en 17% via het openbaar vervoer. Hoewel het niet in cijfers vast ligt neemt men voor de inkomende pendel dezelfde cijfers aan. Het autobezit was in 1960 per 100 inwoners 3.1. In 1966 was dat al gegroeid tot 9.9, terwijl dat aantal in 1970 op liep jiaar 20. 6% daarvan was al de 2e of 3e auto. De gevolgen daarvan in de oudere woongebieden zijn al duidelijk aanwijsbaar. Venrays autobestand in 1970 geschat op 4600 zal in 1985 uitgroeien tot 14.000 en 18.000 - 20.000 in 't jaar 2000. VENRAY Bongerdstraat 5 Telefoon 04780-1161' radio - tv - kleuren tv - wasautomaten koelkasten en alle anoere elektrische huishoudelijke apparaten roermond laurtniiusplein 9 tel 1s1m melden-panningén markt 39 telefoon ix* venray langstraat 1 iel x» De publieke belangstelling bij de raadsvergadering van de gemeente Meerlo-Wanssum in zaal Brugeind was groter dan normaal. Onder de belangstellenden waren verschillen de Venrayse gezichten, namelijk de laden en bestuursleden van de on langs opgerichte watersportvereni ging Wanssum, welke tevens de be langenvereniging is van de eigena ren van de daar in de haven liggen de plezierboten. Het voorstel van het college was deze jachthaven voor 20 jaar te ver pachten aan de Vennautic uit Ven lo, welke ook het voormalige ge meentehuis te Wanssum als hotel annex restaurant gaat exploiteren. Tot heden verpachtte de gemeen te ligplaatsen zelf en leed er verlies op. Verschillende raadsleden lieten hun visie hierover horen. Zo meen de de heer Hol dat deze haven een sociale taak heeft. Als de vereniging de haven pacht, dan zal de ligprijs drastisch moeten worden verhoogd. Bovendien is men dan nog verplicht lid van dit vereniging te worden. De heer Rutten daarentegen vroeg of de gemeente of de vereniging de haven niet goedkoper kan exploi teren. Maar andere raadsleden von den het voornamer dat de gemeente er geen geld op toe legt. In zijn antwoord merkte de voor zitter op dat men niet moet vergeten dat de haven met grote subsidie vap het Rijk is aangelegd. De haven van Wanssum is geen watersporthaven, wel kan ze daar een deel voor ge- beruikt worden. Hij vroeg zich af waarom de booteigenaren zich niet als belanghebbenden hebben verenigd en waarom het een watersportver eniging moest worden. Voor het col lege was de wtatersportvereniging geen partner. Waar het om gaat is dat de ha ven de laatste jaren geld kost en dat in de komende jaren grote uit gaven moeten worden gedaan. Een watersportvereniging kan wel 500 leden hebben, maar die vereniging dekt niet de eigenaren van de bo ten. Als men alle bezwaren van die vereniging op een rijtje zet, blijft er niet veel van die bezwaren over, omdat niet kan worden aangetoond dat bij Venautic de belangen der bootëigenaren niet veilig zullen zijn. Bovendien komt er een beheers commissie voor die haven, waarin naast de gemeente ook een verte genwoordiger van de watersportver eniging zitting heeft Gaat men ver pachten aan de vereniging dan is ook het gevaar aanwezig dat parti culiere belangen een rol gaan spe len. De heer Rutten was bang dat de macht van Vennautic te groot gaat worden als ze naast restaurant-ihotel, de haven, het botenhuis en straks ook de exploitatie van het golfter rein te Geysteren op zich neemt. Dat zag de voorzitter niet, want deze zaken zijn voor de hele regio en niet voor Wanssum alleen, waar maar weinig liefhebbers van die sporten zijn. Van de 115 boten die in de haven liggen zijn er 3 uit Wans- Ook een tweede lezing leverde geen nieuwe elementen op en zo kwam men tot stemming. Het bleek dat 6 raadsleden voor verpachting aan Vennautic waren en 3 tegen. Donderdag 28 december kerstcon cert in Vdncentiushuis, aanvang om 19.30 uur en om 20.30 uur concert in Het Schuttersveld. Vrijdag 29 dec. kerstconcert voor Invalidenbond. Maandag 1 januari nieuwjaars dag namiddag concert in psychia trisch centrum St. Anna, aanvang half 4. Donderdag 4 januari 19.45 uur con cert in St. Elisabeth-ziekenhuis, ge zamenlijk met dameskoor Venrode. Na dit concert worden alle leden verzocht zich te verzamelen in het clublokaal, alwaar het nieuwe car navalsrepertoire bekend wordt ge maakt en met het instuderen een aanvang wordt gemaakt. Eventuele afmeldingen dienen te geschieden bij dhr. M .Aarts, Pr. Hendrikstraat 14, tel. 1617 of bij het repetitielokaal, tel. 1588. KANARIEVERENIGING DE HUISVRIEND Suksesvolle tentoonstellingen Op de Gewestelijke wedstrijd Noord te Venlo behaalden de volgen de leden van De Huisvriend prijs: Zang: klasse A 2e prijs H. Koster; 4e prijs H. Koster; 5e prijs H. Kos ter. Zang klasse B: le en 2e prijs H. Koster. Ook in de klasse C behaalde H .Koster de le prijs. Een 2e prijs clubkampioen zang werd met 979 punten behaald door: H. Koster, M. Teunissen en A. Voes- ten. Kleur: klasse A M. Verstegen 9e prijs; klasse B: A. Janssen 2e prijs; klasse C: van Bree 10e prijs. Op de nationale wedstrijd te Cuyk werden de volgende prijzen behaald: Klasse A: 2e prijs P. Vloet; 3e prijs H. Aben; 5e prijs H. van Els. Enkelingen: 2e prijs G. Janssen; 3e prijs Th. Vos. Allen van harte proficiat. Ledenvergadering Woensdag 3 januari houden wij onze maandelijkse ledenvergadering. Op deze vergadering het financieel verslag van onze wedstrijd. Ook is weer gelegenheid om ringen te bestellen Onze leden zijn natuurlijk weer allen present.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1