GEMEENSCHAPSHUIZEN IN VENRAY... Jan Rutten's eerste H. Mis in Thorn ZALIG KERSTFEEST... KERSTCONCERTEN WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar LINDERS - V0LLEBERG Kerstconcert in de schouwburg Geysteren Ysselsteyn VRIJDAG 22 DECEMBER 1972 No. 51 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 750 (bij vooruitbetaling) De rayoncommissie heeft reeds vorig jaar een werkgroep in het leven geroepen om zich eens te bezinnen over de programmering en het beheer van de gemeenschapshuizen in onze gemeente en ever de funktie van dergelijke gemeenschapshuizen in de wijk of het dorp. Hei blijkt namelijk dat er 'nog al wat problemen waren ojm. met de exploitatie, en het beheer, iterwiji men elders geen goede raad meer scheen te weten wat nu wel de funk tie was van zo'n huis in de gemeen schap. Een ander werd misschien ver haast doordat de belangstelling voor de balsavonden, een der voornaam ste middelen om de zaak financieel rond te krijgen,om de. een of ande re onbegrijpelijke reden in verschil lende plaateen duidelijk afnam, tor- wijd de kostenvan beheer en andere exploitatiekosten duidelijk toena men. Wil dat nu zeggen, dat men door- het vormen van deze werkgroep in eens een antwoord gekregen heeft op alle vragen en dat men nu de middelen heeftgevonden om de zaak exploitabel te maken Het verslag, wat over de voorbije werkzaamheden vorige week is aan geboden, kan een dergelijk optimis tisch geluid niet laten horen. Het mag dan waar zijn dat door de kontakten die Ysselsteyn mede door deze werkgroep gekregen heeft, zo veel resultaten hebben opgeleverd dat men via de belastingen een hele hoop omzetbelasting terug kreeg, waardoor de reeds lang zichtbare bodem van de kas tenminste weer voor even bedekt werd, dit is een duidelijke uitschieter, welke dank baar werd aanvaard en gelukkig net op tijd kwam. MOEILIJKHEDEN Men is intussen er wel'achter diat gemeenschapshuizen, die geen ruim te verhuren voor onderwijsdoelein den, overdag niet druk bezet zijn en dikwijls door deze onderbezetting de touwtjes ook maar moeilijk aan el- kunnen knopen. Over het algemeen zijn de gemeenschapshuizen 's avonds druk bezet voor vergade ringen, evenals in de weekends (be halve in Oostrum) harmonieën, fan fares en drumbands zijn goede klan ten, maar in Oirlo hebben het meis- jesgilde, de bibliotheek en het da meskoor beslag gelegd op de lokali teiten, waarvan anderen weinig of geen gebruik maken. In Oirlo houdt maatschappelijk werk zitting in het gemeenschapshuis, in Oostrum is hèt hulppcstkantoor er in gevestigd en in Ysselsteyn wordt het kleuter- bureau van het Groene Kruis er in gehouden. In Oestrum, Oirlo en Leunen is de bibliotheek er in ge vestigd en in de Vredepeel is het gemeenschapshuis de enige open bare plaats waar je een pilsje kunt drinken. Er hoort dus overal wat bij, doch desondanks kon in 1971 alleen het parochiehuis van Oostrum een sluitende exploitatierekening over leggen. De rest zat in de rede cij fertjes. (We praten hier nog altijd over de gemeenschapshuizen op de kerkdorpen. Venray is een hoofd stuk apart). Met bijdragen uit de eigen gemeenschap is het gelukt om de zaak alsnog rond te krijgen. Uit het reeds gevoerde overleg is wel duidelijk geworden, dat een goed geKsid gemeenschapsbuis van grote betekenis is voor het plaatselijke verenigingsleven, dat ook via het gemeenschapshuis extra stimulansen krijgt. Dit resultaat kan verloren gaan, als de bestuurdieren zich ge plaatst zien voor steeds grotere kos ten, waar praktisch geen hogere op brengsten tegenover staan. Of een full-time beheerder door verhoging van de aktiviteiten (en verhoging van de buffet-omzet) zijin extra kos ten goed kan maken wordt betwij feld, al doet men wel pogingen in die richting. Maar ook komt al langer hoe meer de vraag naar voren of men een ge meenschapshuis niet op een lijn moet stellen met andere akkomoda- bies voor de gemeenschap als b.v. een zwembad, sportvelden, een bibliotheek en schouwburg. Voor vele aktiviteiten in de gemeenschap is een gemeenschapshuis nodig. Diie aktiviteiten zijn van belang voor die gemeenschap doch leveren het ge meenschapshuis niets op. Dat men daarbij vooral denkt aan overheidshulp bij nieuwe investerin gen is wel duidelijk. Verschillende gemeenschapshuizen zijn als toneel zaal gebouwd, die thans als zodanig niet meer gebruikt worden. Men zou graag tot andere indelingen ko men, maar dat vraagt kapitalen die er niet zijn. Een full-time beheerder is ook een wens ,die bij verschillende be sturen Beeft, ook al omdat een halg- time beheerder bijna niet meer te krijgen is. Die zou de aktiviteiten in het huis kunnen vergroten, nieuwe attrakties kunnen opzetten en uit voeren, kortom nog meer leven in de brouwerij brengen, als zulks moge lijk is. Maar aan die laatste moge lijkheid wordt weer getwijfeld, ook al omdat men door de mislukkin gen van de bal-avonden een beetje voorzichtig is geworden. Wat er van zij, het overleg on derling heeft zeker zijn goede kan ten, getuige het feit, dat men veel van eikaars moeilijkheden leren kan en gezien ook het feit dat uit het Venrayse kontakt de Unie van Lim burgse Gemeenschapshuizen geboren «is, die op provinciaal vlak bet nodige dlenlkt te kunnen bereiken. Thorn heeft zendag kapelaan Jan Rutten die zaterdagmiddag in Versailles priester is gewijd op grootse wpze gehuldigd. De pa rochiekerk was tot de laatste plaats bezet en honderden moesten genoegen nemen met een staanplaats toen Jan Rutten er zondag morgen zijn eerste mis opdroeg. Met muziek, complimenten en vele cadeau's feliciteerden de Thcrner bevclking en vele vrienden Jan Rutten de neomist. In een toespraak aan het einde van de eucharistieviering zei Jan Rutten: „Er is een crisis in het ker kelijk land. Maar het ziet er hele maal niet zo pessimistisch uit als het lijkt. Als we moeilijkheden krij gen ligt dat aan onszelf." Uitvoerig dankte hij de inwoners van Thorn voor hun hulp in het af gelopen half jaar toen Jan Rutten in het witte stadje stage deed. „Jullie zijn heit die me hebben gekozen. De mjensen van Thorn hebben „ja" te gen me gezegd" zei hij. Verder dankte Jan Rutten voor al zijn ouders, pastoor-deken M. Nliassen, geestelijk leidsman pastoor Jean Slots in Wanssum en het hele pastorale team in Thorn. TOESPRAKEN Na de kerkdienst werd de receptie in de kerk ingezet met drie toe- opraken. Vice-voorzatter Jo Tonnaer van het kerkbestuur prees Jan Rut ten om de sociale bewogenheid waar mee hij te werk gaat. Burgemeester mr. M. Schutgens wees op de verschillen diie bestaan tussen zo'n feest in vroeger decen nia en tegenwoordig. „Vroeger ging dat met veel sier, luister en praal gepaard. Nu is de afstand tussen priester en gelovigen veel kleiner geworden. Jan Rutten zegt nu ge woon: dank u wel vrienden en vriendinnen,,, aldus mr. Schutgens. Namens de acht buurtschappen verwelkomde de heer Dré van de Boel de nieuwe kapelaan. Onder luid applaus overhandigde hij Jan Rut ten een cheque van1011, Voor de mis waren Jan Rutten, diens familieleden en een aantal pi Oesters door de kerkelijke harmo nie St. Michael aan de pastorie af gehaald. Na de kerkdienst bracht de koninklijke harmonie de neomist een aubade. Voordat het zover was hadden honderden Jan Rutten in de kerk al persoonlijk gefeliciteerd. Zaterdagmiddag werd Jan Rutten in de kapel van het groot seminarie in Versailles gewijd door bisschop Simonneaux. Dat gebeurde in aan wezigheid van enkele familieleden en kennissen uit Thorn. Drie zondagen op een rij geven dit jaar het Kerstfeest wel helemaal het accent van vrijheid, van vakantie. En het gevaar is niet denkbeeldig dat ondanks kerkelijke plechtighe den en kerstconcerten, kerstfeest 1972 verdrinkt in de vakantiestem ming, hoe goed op zich ook. Er is ook nog een andere reden, die Kerstmis 1972 misschien niet tot dat blijde feest zal maken. Werd Kerstmis wordt toch geacht het feest te zijn van vrede. En al leven wij dan in welvaart, gaat het ons mate rieel beter dan ooit, in Vietnam val len nog steeds bommen en worden mensen gedood op het feest van de vrede. En elders in de wereld is er onderdrukking .vervolging. Zelfs de meer dan 50 miljoen die we kort voor Kerstmis met z'n allen bijeen ge bracht hebben is en blijft een drup pel op een gloeiende plaat om alle nood in de wereld te lenigen. En dat 1972 lange jaren nadat Ohiistus geboren werd en een groot deel van de wereld zich christelijk noemt Het is feitelijk intens triest en het enige slappe verweer, dat we heb ben is, dat als het aan ons lag, de wereld heel anders er uit zou zien. Maar wij. zijp dat niet de mensen, die in eigen dorp, in eigen gemeen schap in het verkeer spotten met het leven van een ander. Zijn wij niet de mensen, die de zalen van politie- en andere rechters bevolken, omdat we als buur, als dorpsgenoot, een ander het leven soms tot een hel hebben gemaakt. Zijn wij niet de mensen, die zelfs in ons spel en on ze recreatie scheidsrechters en spe lers moliesterenZij.n wij niet de mensen, die zorgen dat iedere dag opnieuw krantenkolomen zich vul len met allerlei minder prettige din gen Als het aan ons lagja, d<an zou alles anders zijn, maar een klë'n gewetensonderzoek aan de vooravond van dit feest, zal ieder eerlijk mens duidelijk maken dat er aan ons zelf nog zo machtig veel mankeert om echt het feest van de vrede van harte te kunnen vieren. Willen we de vrede van Kerstmis ervaren, dan moeten we in vrede leven met ons zelf. Zonder zelfge noegzaamheid, zonder boosheid en afgunst. Vrede hebben met wat wij doen en laten, naar ons beste weten. We hoeven daarbij van ons zelf niet het onmogelijke te verlangen. .We zullen altijd mensen blijven. Maar als we dat mens-zijn maar tot in zijn diepste wezen willen uitpeuren. lige kerstdagen worden, die wij U dat ieder mens in zijn hart naar vi ede verlangt in en met zich zelf. Om dit te bereiken is het goed de boodschap van het evangelie met Kerstmis te kennen. Maar dat is slechts een hulpmiddel. De prak tische uitwerking moet en kan uit onszelf komen. De kracht daartoe kunnen ons de komende dagen weer opnieuw geven. Dan zullen het za lig ekerstdagen worden, die wij U gaarne toewensen. Stationsweg 147, Venray, Tel. 1510 Zoals reeds eerder in dit blad is aangekondigd vindt er op zondag 24 december om 11.30 uur een Kerst concert plaats in de foyer van de schouwburg. Dit wordt verzorgd door 3 Venrayse koren, n.l. Het Da meskoor „Venrode" onder leiding van Jean van den TMaart; het „Ven- rays Mannenkoor" onder leiding van A. Baltussen en de „Zangers van St. Frans" onder leiding van Wim Buys. Enige tijd geleden hebben zij ge zamenlijk het initiatief genomen om met Kerstmis een dergelijk concert aan de bevolking van Venray aan te bieden. De afgelopen jaren is er steeds wel een kerstconcert te beluisteren geweest, maar nog niet door deze drie koren samen. Het zijn zo'n 175 zangers en zangeressen, die U allen op de dag van Kerstmis willen laten proeven en genieten van hun afzon derlijke en gezamenlijke optreden, in een omgeving die zich daaruitste- kerd voor leent. Het is in het ver leden wel gebleken dat de zondag ochtendconcerten een zeer sfeervol le aangelegfenheid zijn, die telkens druk bezocht worden. De laatste tijd zijn tijdens deze ccncerten alleen groepen en gezel schappen van buiten Venray opge treden, nu is het weer eens de beurt aan Venray zelf. Het is voor deze koren een druk ke tijd. Naast dit Kerstconcert ver zorgen zij ieder apart meerdere diensten in de verschillende paro chiekerken. Het Dameskoor Venrode zingt met Kerstmis in de Vredeskerk, het Ven- rays Mannenkoor, dat op dit ogen blik gehandicapt is wegens ziekte van hun dirigent, luistert de Nacht mis in de Grote Kerk op en geeft verder nog diverse kerstconcerten o.a. in Den Hoebert, Schuttersveld, ziekenhuis en in het Vincentüushuis. Het koor zal nu onder leiding staan van 2e dirigent A. Baltussen. En de Zangers van St. Frans, die de laatste maand o.a. de opname van hun kerstplaat en de radio-opnamen voor de KRO achter de rug hebben, zingen zoals ieder jaar, een groot aantal keren in de Paterskerk. Naast al deze kerkelijke aktivitei ten verheugen de 3 koren zich nu reeds op het kerstconcert, waarvan zij hopen dat het een jaarlijks terug kerend gebeuren zal worden. Ook menen zij dat dit concert een unieke gelegenheid biedt aan het grote aantal nieuwe inwoners van Venray om kennis te maken met de ze koren, die een bloeiend stuk cul tureel leven van Venray vertegen woordigen. Hieronder de uit te voeren wer ken: 15. Komt verwondert u. (Dames- en Mannenkoor), dir. dhr. v. d. Til- laert. Der Mensch lebt. (Zangers). Swing low (Dameskoor) Go down (Mannenkoor) In In Bethlehem (Dameskoor, solo mevr. v. Eymeren) Du Hirte (Zangertjes) Wohl mir (Dameskoor) Sanctus (Mannenkoor) Zu Bethlehem (Zangertjes) Transeamus (Zangertjes, dames- en mannenkoor), dir. dhr. Buys Pauze. Ontloken is de roze (Dames- en Mannenkoor) dir. dhr. v. d. Til- laert. Weinachtslied (Dameskoor, solo dhr. W. Fleurkens). Es ist heilige Nacht (Zangertjes) Midden in de winternacht (Man nenkoor) (Catelaans kerstlied). O Jesulein süss. (solo dhr. Fleur kens). 16. Stille Nacht (Zangertjes). 17. The holy city (Zangertjes, dames- en mannenkoor, solo dhr. van Dijk), dir. hr. v. d. Tillaert. In de St. Willibrorduskerk te Geysteren zal met kerstmis, tijdens de nachtmis (24.00 uur) Mozarts door het inmiddels bekende Pastoor Kemmere Koor, dat onder leiding staat van de Midden Limburgse mu sicus Sef Adams. Eveneens van Mozart staan op het programma: met motet Ave Verum, K.V. 315 en het Laudate Dominum uit de Vesperae solemnes, K.V. 339. Daarnaast zullen nog enkele kerstliederen worden gezongen. Het is niet de eerste keer dat het Pastoor Kemmere Koor een derge lijke uitvoering geeft; ook het vorig jaar werd met Kerstmis de Krö- nungsmesse gezongen. Nieuw is ech ter wel dat dit jaar ook de Credo uit deze mis zal worden gezongen. Wanneer men bedenkt dat Geyste ren de afgelopen zomer op waardige wijze heeft herdacht dat het gilde 500 jaar bestend, dan schijnen de culturele aktiviteiten in Geysteren welhaast onuitputtelijk. Het koor heeft zich wederom we ten te verzekeren van een keur van solisten. Lia Ligthart uit Cuyk, die vorig jaar cum laude haar solisten diploma aan het Tilburgs conser vatorium behaalde en reeds meer dere malen op de radio te beluis teren is geweest, zal de sopraan-soli vertolken. Gonnie Goossens uit Schijndel neemt de alt-soli voor haar reke ning. In 1966 studeerde zij af aan het Tilburgs conservatorium, waar na zij zangles is gaan vollgen bij Ruu dHorma te Amsterdam. Onder haar leiding zingt het meisjeskoor „De Zonnepitten' regelmatig voor de radlio. Piet van de Broek uit Veghel is tenorsolista. Ook hij heeft verschei dene jaren muziekervaring achter de rug. Begonnen als zanger in een; Eindhovens cabaret, is hij na enige jaren overgestapt naar het klassieke genre. Bert Buurman uit Eindhoven zal de baspartij zingen. Hij heeft deze mis reeds verscheidene malen in het Amsterdamse concertgebouw gezon gen. De begeleiding is in handen van de Eindhovenaar Jan Gruithuyzen, die in binnen- en buitenland be kendheid geniet. Het geheel staat onder leiding van Sef Adams uit Ell. KERSTCONCERT OP le KERSTDAG in de Parocihekerk van Ysselsteyn cm 3.00 uur n.m. Dit jaarlijks terugkerende kerst concert wordt verzorgd door: Gemengd Kerkelijk Zangkoor o.l.v. G. Flinsenberg; Jongerenkoor o.l.v. A. Slegers; Kinderkoor o.l.v. P. v. d. Kolk; Fanfare De Peeïklank o.l.v. A. Partouns. Verder werken mee het jongeren- orkest en de organisten P. Deters en L. v. d. Hoff. Programma: 1. Alle koren samen met fanfare: Ere zij God - arr. L. Blauw. 2. Kerkelijk Zangkoor (heren): Puer Natus est (gregoriaans) - Intritus dagmis Kerstmis. 3. Kerstgedicht. 4. Kinderkoor. a. Er is een kindeke geboren op aard - kerstlied b. Zeg eens herders - oud Frans kerstlied. c. Komt nu gij herders - J. Wit/ Hausmann/Schwarzmann d. Komt herders van rondomme - Spaanse kerstlied. 5. Volkszang met begel. fanfare: Wij komen tezamen. 6. Jongerenkoor en orkest: Once a day in Royal City - H. J. Gauntlett Het lied van de dure Vrede - J. Duin J. Stokkermans The Holy City - Adams De Bloem van Goud - H. Ver beek - J .Stckkermans 7. Vclskzang met begel. fanfare: Nu syt wellekome 8. Gemengd Kerkelijk Zangkoor: Stille Nacht - E. Gruber Gloria in exeelsis - bew. J. Ver- mulst. Cantate no. 147 - J. S. Bach. 9. Fanfare De Peeïklank: Trumpet Voluntary - Purcell- Tiemersma Onwar Christian Soldiers - arr. J. Molenaar. 10. Fanfare met gemengd koor en slot met alle koren: Battle Hymn of the Republic - arr. Willy Hautvast.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1