Begrotingsbeschouwingen KOSTUUM Hl] ll MENEER? Belastingverhogingen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ARTS-NOOYEN DE SFEERVOLLE ZAAL LINDERS - V0LLEBERG VRIJDAG 15 DECEMBER 1972 No. 50 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN VOOR Al U'.V DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct p.r mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bl| vooruitbetaling) De raad begon dinsdag met het zoveelste hioofdstuk van de be grotingsbehandeling. B. en W. had zyn antwoord op de op- en aanmerkingen van de raad intussen uitgestuurd en nu wa$ het weer de raad die commentaar ken leveren. Men betreurde het dat de inves teringsnota niet tegelijkertijd aan de orde ken komen en vroeg een aparte behandeling van dat stuk. BELASTINGVERHOGING Elke belastingheffing is een be perking voor de burger hoe hij zijn inkomen zal besteden en zal hem „pijn" doen. Deze pijn kan verzacht worden door het begrip dat met zijn geld voorzieningen getroffen kun nen worden, waarvan hij zelf en/of de gehele gemeenschap profiteert. BEZUINIGINGEN Bezuinigd wordt op „groen", door ondanks meer groen-onderhoud, geen extra werknemers aan te ne men. Bezuinigd bij de brandweer e.d. door met dezelfde financiële mid delen een groter en meer efficiënt resultaat te krijgen. Drs. DEN BROK drong aan op meer efficiëncy ook door goede com municatie en coördinatie. Dat de keurlonen omhoog moeten om de vleeskeuringsdienst zonder verlies te laten werken is duidelijk, doch er staat een nieuwe wettelijke regeling op stapel en men wil daar eerst meer over weten. VAN VALKENGOED drong op spoed aan. INFORMATIE Van gemeentewege zal alles ge daan worden om de burgerij zo vol ledig mogelijk in te lichten over de financiën. Dat houdt ook in dat de reden bekend gemaakt worden, waarom bepaalde werken nog niet kunnen worden uitgevoerd. Drs. DEN BROK vroeg hoe en kreeg te horen dat men naast publi caties b.v. cok dacht aan hoorzittin gen. Dit Donegal-tweed Norfolk kostuum is een goed kostuum voor een populaire prijs. Het bij-de-tijdse model is ook geschikt voor mannen die 'n beetje gezet zijn. Kom gauw even passen. Heren- en Jongenskleding Venray - Boxmeer ARTIKEL 12 van de Wet Financiële Verhouding kan een aanvullende uitkering op leveren, doch men komt dan wel on der supervisie van Den Haag te staan. Mocht men ooit deze aanvulling vragen dan is de raad degene, die dat doen moet. De zaak was dan ook beslist in de raad gekomen. Nu niet, want men wenst nog niet on der curatele te komen. Bovendien had men dan de belas tingen nu al moeten verhogen: straatbelasting tot 27,rioolbe lasting tot 66,terwijl de reini gingsrechten voor bedrijfsvuil kos tendekkend moet zijn. De opcenten voor de personele belasting moeten dan gem. 268 opcenten bedragen. VAN VALKENGOED vond dat B. en W. met deze mededeling maar vreemd te werk ging. MEVR. POELS-PETERS echter niet. „De raad kan hierover niet vroeg genoeg ingelicht worden", was haar stelling. ONDERWIJS Dat de onderwijlsuitkeringen van het Rijk laag zijn onderschrijft ook het college en hiervoor wordt hard gewerkt. In die zin dat men met andere instanties poogt hierin verandering te brengen. EMONTS was bang dat men de uitkeringen voor de scholen zou gaan bevriezen, maar kreeg te horen dat de trendmatige aanpassing wordt ge honoreerd. Dat is trouwens een zaak van de raad. MEVR. POELS-PETERS ergerde er zich over dat de vergoedingskos- ten voor kleuteronderwijs vastge steld zijn tot 1967. Krijgt men rente? „Neen" was het antwoord. SUBSIDIES Exclusief de jeugd-, sport- en culturele verenigingen subsidieert de gemeente 64 landelijke, provin ciale en gemeentelijke instellingen voor een bedrag van 820.180, Daaronder zit dan ook een sub sidie van het L.S.O. van 12.360, en Drs. DEN BROK bleef mordicus tegen. Zowel Wethouder VAN OERS als de VOORZITTER wezen er op dat men zo maar niet iets kan doen. Het mag waar zijn dat het L.S.O. zijn aansluiting bij de jeugd niet gekre gen heeft, men moet ook aan de ge volgen denken voor de betrokken menisen. Drs. DEN BROK weer er op dat de betrokken mensen ook niet aan het publiek dachten als ze midden onder de voorstelling met elkaar gaan zitten kletsen. De VOORZITTER betoogde dat men als grotere plaatsen ook zijn offers heeft te brengen vóór een ge zamenlijk cultuurbeleid in Limburg. Diüt is er een van en de klachten over het orkest kan men het beste met alle subsidienten eens bepraten. Drs. DEN BROK gaf zijn verzet op, als de raad in de loop van het jaar tenminste te horen zou krijgen wat met dit statussymbool werd af gesproken. VAN VALKENGOED had de sub- 9idielijst eens goed bekeken en meende dat het wel dienstig zou zijn als deze in de loop van het jaar bij de commissie van financiën gebracht werd om links en rechts nog eens wat verbeterd te worden. Zulks werd toegezegd. WONINGBOUW KERKDORPEN Het college betreurt de scherpe stel'lingname van dhr. v. d. Sterren, als zou de woningbouw op de kerk dorpen door het college niet serieus genomen worden. Het volgende is gebouwd op de verschillende kerk dorpen 1960-1970 '70-'71 Oostrum 140 34 Leunen 129 16 Ysselsteyn 117 27 Oirlo 52 14 Castenray 31 10 Veulen 19 2 Heide 19 15 Merselo 65 4 Vredepeel 16 Smakt 8 1 Men wees verder hoe Ged. Staten denkt over uitbreiding van de kerk dorpen. Verder kan de raad zich uit spreken over de nieuw verschenen struktuurschets, bedoeld als discus sienota .waarop in het komend jaar konlkrete beslissingen genomen wor den. VAN DER STERREN haalde in derdaad bakzeil in die zin, dat hij na bestudering van de struktuur schets terug zou komen op cijfers. Maar JENNISKENS reeds vol vuur overeind om duidelijk te stel len dat hij die struktuurschets niet nodig heeft, evenmin als discussies hierover. Wat hij nodig heeft zijn huurwoningen en bejaardenwonin gen op de kerkdorpen. Hij verweet het college dat men veel te lang ge wacht heeft met dit spreidiimgsmodel op te stellen, dat precies hetzelfde is als het reeds een jaar geleden op gestelde sociografisch rapport. Dit is allemaal uitstel makerij, waar nie- manld mee opschiet en geen huizen gebouwd worden. Op haar beurt vloog het college overeind dat duidelijk stelde dat men in begin van 1972 in Maastricht duidelijk de bestemmingsplannen klaar had liggen van de meeste kerkdorpen van Venray. Maar men kreeg toen de boodschap eerst maar eens aan te tonen, dat die nood in derdaad zo groot is. Op grond van die boodschap heeft men toen in 8 maanden deze discussienota op de markt kunnen brengen, waar de dorpen zelf inspraak in kunnen heb ben en waardoor waarschijnlijk nog dit jaar woningen op de kerkdorpen gebouwd worden. Dat geloofde JENNISKENS weer niet en zo zal de tijd leren, wie er gelijk krijgt. CENTRUMPLAN Men is er niet met de suggestie dat door het vastleggen van rooilij nen in feite het centrumplan al vast ligt. Zo komt men b.v. niet aan de ontwikkeling van verschillende gro te binnenterreinen. In het plan is het gebied tussen Schoolstraat en Deken Thielenstraat ontwikkeld tot winkelgebied. In zijn eindvorm le vert het 1100 definitieve parkeer plaatsen op. Thans zijn al 340 par keerplaatsen definitief aangelegd en 365 tijdelijk. Nu de situatie achter het gemeen tehuis verandert, zal de open ruimte aldaar gebruikt worden als par keerterrein, zoals ook door de ver- keersdeskundigen gevraagd wordt. Over de realisatie van V D kan het college niets zeggen, dat is een particuliere aangelegenheid. Wel is bekend dat binnen enkele jaren daar een super-vendet komit. Het thans ingediende plan lijkt financieel haalbaar. Vergelijking van dat plan met dat van de Gebr. Le- rou heeft weinig zin omdat dat niet getoetst is aan zijn economische haalbaarheid. Vestiging van kleinhandelszaken op industrieterreinen is in Venray niet mogelijk. Al twee verzoeken dienaangaande zijn de mist ingegaan. Op deze stellingname kwam ook nogal wat commentaar. Zo stelde DE BRUYN dat men door het trekken van rooilijnen en geven van voorschriften bepaald een Schoolstraat tot ontwikkeling had kunnen brengen, waar men nu bur- gerwoningbouw in heeft toegestaan. Tegen de ontwikkeling van een win kelgebied tussen de Deken Thielen straat en Schoolstraat had zowel Drs. DEN BROK als MEVR. POELS PETERS nog al bezwaren. Moet men niet eerst de jongste onderzoekin gen afwachten over het winkelge- beuren in Venray? Diezelfde spre kers hadden ook bezwaar tegen het feit, dat nog steeds niet gepraat is met de winkeliers van Wi'lhelmina- straat en Julianasingel, zoals bel'oofd is. Drs. DEN BROK stond verder op een confrontatie van het plan der gemeente met dat van de Gebr. Le- rou, zoals is afgesproken. Elders heeft men het over een tweede zwembad. Welnu, in het plan Lerou ligt dat midden in Venray. De VOORZITTER ging er eens voor zitten en stelde dat de raad verschillende malen het centrum plan voor ogen heeft gekregen en nooit iets heeft gezegd over het winkelterrein tussen Deken Thie lenstraat en Schoolstraat. Dat die ontsluiting nodig is, zal de toe komst leren, want er willen zich genoeg ondernemers in Venray vestigen. Waar het in de eerste plaats over gaat is, dat men komt tot een goe de ontsluiting van het centrum. Die komt in dit plan door kortsluiting van Overloonseweg met de Julia nasingel en Zuidsingel met West singel. Op de tweede plaats moeten er goede parkeerterreinen komen. Daarom wordt nu de vrijkomende ruimte achter het gemeentehuis als parkeerterrein ingericht en heeft men elders in de parkeer plaatsen aangelegd. Op de derde plaats moet er en de resultaten van het winkelonderzoek zulfen dat bevestigen ruimte komen voor ondernemingen. Welnu hier aan voldoet ook dit plan. Daar mede is men dan naar Den Haag gegaan om te proberen bij de mensen die over het geld beschik ken, dat voor genoemd plan los te peuteren. Dat is gelukt en men hoopt in 1973 aan het plan te kun nen beginnen. Maar dan is het niet zo, dat de raad dan nog eens een keer de heel zaak overhoopt kan halen. Want dan blijven de cen ten waar ze zijn en komt er niets. BESTEMMINGSPLANNEN Voor Brukske 2 is het grootste ge deelte van de grond eigendom van de gemeente. Over de rest wordt onderhandeld of wordt onteigend. In Veltum 2 wordt een gebied aan gewezen voor de zuiver industriële bouw als in Bergkwantier. Verder wordt in „westelijke" rich ting uitgekeken naar andere gron den voor dergelijke plannen. Een nadere precisering kreeg DE BRUYN niet los. Voor plan Landweert komen an dere voorstellen. Het trapveldje achter de nieuw bouw van gemeentewerken in de Brier is bouwgrond. Zo lang die niet verkocht is, kan het veldje gebruikt worden. Voor het buiten-gebied komen strengere maatregelen tegen pseudo- agrarische bouw. Drs. DEN BROK wilde weten wat dat was en kreeg te horen dat men daar geen bungalows e.d. meer mag bouwen. DOORSTROMING Het college meent dat ondanks het feit dat de door9tromingspremde minder wordt, dit geen al te grote rem zal aanslaan, gezien de ervaring van het verleden. Hoeveel mensen in feitelijk te goedkope woningen wonen, kan de gemeente niet zeggen. DE BRUYN en MEVR. POELS PETERS drongen toch aan op cij fertjes. 40% van de verhuizers en eigenbouwers komen uit goedkope woningen. VAN DER STERREN drong aan op bejaardenwoningenjbouw op de kerkdorpen. Dat werd toegezegd. OPENBARE WERKEN Men gaat proberen in de nabije toekomst definitieve voorzieningen te maken in het park nabij de Weg in den Berg. Boomoverplanting naar Brukske wordt geprobeerd als het financieel kan. Staatsbosbeheer heeft geen geld om de Venrayse bossen aan te kopen. Onderhoud van de plantsoenen door derden is niet goedkoper, men zal de bezuiniging moeten zoeken in versoberde aanleg en misschien in de chemische onkruidbestrijding. Het normale onderhoud van we gen wordt weliswaar minder, maar wordt niet achterwege gelaten tot dat zich strukturele gebreken gaan vertonen. Er komt een nota over openbaar vervoer binnen de gemeente waar uit het beleid bepaald zal worden. Dan komt ook de bus naar Veltum ter sprake. De plannen voor de waterzuive ringsinstallaties zijn besteksklaar. Het woord is nu aan het Zuiverings schap. VAN DER STERREN kwam nog over hët Limagas te spreken. Men kan nu wel gaan onderhandelen of men al dan niiet subsidie krijigt, zaak is dat vele mensen over willen op centrale verwarming en niet eeuwig blijven wachten op gas. Dan wordt het olie, maar dan zijn meteen weer potentiële klanten voor Limagas verloren. Zo wordt het een vicieuze cirkel. REINTJES meende dat men de boot gemist had. In Brabant is men veel verder. VAN DER STERREN vroeg zich verder af hoe het moet met de bos sen, waarop ieder jaar een ton bij moet. WETHOUDER LOONEN kon daar nog wel vrede mee hebben. Het mi lieu moet ons ook wat waard zijn. Drs. DEN BROK meende dat de vervoersnota meteen op tafel had moeten komen. Nu gaat men beslis sen over 40.000,tekort en later eens kijiken, wat er aan te doen is. Ook dat kon WETHOUDER LOO NEN nog wel hebben, want als het anders wordt dan verandert de be groting. Dat is geen on'heiil JENNISKENS was mordicus tegen de verlaging van onderhoudsposten op wegen, maar kreeg de gerust stellende mededeling dat men beslist de zaak niet laat onderkomen. Men gaat alleen wat zuiniger werden. Wat de vuilverwerking betreft streeft men naar grotere regionale vuilnisverwerking. Een plan dat de Grontmy heeft opgesteld houdt re kening met een grote vuilnisbelt onder Ysselsteyn voor heel de regio, maar WETHOUDER LOONEN ziet dat allemaal nog niet zitten. Wel als er vuilverbranding gaat komen of een andere methode om vuil weg te krijgen .Maar vuilnissrtort dient z.i. op verschillende plaatsen ge handhaafd te blijven, wil men de rommel niet overal krijgen. SCHOLENPLANNINGS - COMMISSIE Een werkcomité bestaande uit vertegenwoordigers van schoolbestu ren en hoofden van scholen is in tussen gevormd. Hiervan is deken L. A. Theunis- sen voorziter en leden de dames C. Thielen-Custers en M. Beerkens, alsmede de heren A. Broeksteeg, A. de Kroon, H. Bovee en J. Raedis. Adviseurs hiervan zijn de inspec tie voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs, alsmede de wethou der van onderwijs. Een uit dit werkcomité zal zitting nemen in de Scholenplanningscom missie. KLEUTERONDERWIJS Een financiële toezegging voor de verwezenlijking van de kleuter school in Veltum voor het le kwar taal 1973 is reeds ontvangen. Men hoopt ook de financieringsmiddelen voor een dergelijke school op het Brukske snel afkomen. BASISONDERWIJS Dat de werkgroep Openbaar On derwijs verder moet kijken dan Vel tum wordt onderschreven door het College wil men tenminste een goede school oprichten. Eerstdaags wordt de inschrijving voor de eerste klas sen van die school open gesteld en zal vanzelf de belangstelling blijken. Dat beviel Drs. DEN BROK maar matig, doch een en ander gaat in overeenstemming met de werkgroep en het Landelijk Comité afhankelijk van de inschrijvingen wordt dan ge keken wat men moet verzorgen 1 of 2 klassen of er een kleuterklas bij moet enz. enz. Voor de nieuwe sohool in Leunen is de urgentieverklarlng al afgege- vervolg zie elders in dit blad VOOR BRUILOFTEN EN FEESTEN TIJDIG RESERVEREN s.v.p. Stationsweg 147, Venray, Tel. 1510 Zoals reeds aangekondigd is, zullen in het kader van de bezuinigin gen gemeentelijke belastingen verhoogd worden. Deze week nam de raad daartoe de volgende besluiten. RIOOLBELASTING die geheven wordt op gebouwde eigendommen, met hun aanhorig- heden, die water en/of vuil af kunnen voeren naar de gemeente riolen. Grondslag: De gezamenlijke oppervlakten der verdiepingen. Voor gebouwde eigendommen, die uitsluitend dienen tot vPoning, worden de bijgebouwen die niet voor bewoning dienen en op de zolder- en kelderverdiepingen aanwezige bergruimten niet meegerekend. De belasting bedroeg per jaar Tarief: 18,en wordt nu 22, (ged) bij een oppervlakte t/m 60 m2 22,50 van meer dan 75 m2 t/m 100 m2 31,50 van meer dan 100 m2 t/m 150 m2 49,50 van meer dan 150 m2 t/m 200 m2 67,50 van meer dan 200 m2 t/m 250 m2 85,50 van meer dan 250 m2 t/m 300 m2 103,50 van meer dan 300 m2 t/m 400 m2 130,50 van meer dan 400 m2 130,50 27.50 f 38,50 60,50 82,50 104,50 126,50 159,50 159,50 verhoogd met 27,voor elke 100 m2 of gedeelten daarvan boven 400 m2, nieuw tarief 33, Kloosters, ziekenhuizen, internaten of gestichten betaalden 6,75 per inwoner. Dit wordt verhoogd tot 8.25. Geschatte meer-opbrengst ƒ70.000, STRAATBELASTING Qbjekt: Gebouwde eigendommen en daarbij behorende erven wel ke belenden aan of in de onmiddellijke nabijheid zijn gelegen van openbare straten of wegen; ongebouwde eigendommen welke aan deze 9traten of wegen belenden of daarop uitgang hebben. Grondslag: De belastbare opbrengst van het betrokken eigendom, aangewezen in de kadastrale leggers. Tarief: De belasting bedraagt jaarlijks: a. indien de eigendommen zijn gelegen aan openbare straten of wegen voorzien van een gesloten stofvrij wegdek, trottoirs en straatverlichting 25%, wordt nu 28%; b. indien de eigendommen zijn gelegen aan openbare straten of wegen voorzien van een gesloten stofvrij wegdek en van niet meer dan één der andere voorzieningen als bedoeld onder a 18%, wordt nu 22%; c. indien de eigendommen gelegen aan openbare straten of wegen voorzien van een kunstmatige verharding anders dan bedoeld onder sub a en b en al dan niet voorzien van trottoirs en straat verlichting 15%, wordt nu 18%; d. indien de eigendommen zijn gelegen aan andere openbare stra ten of wegen dan die hiervoor onder a, b en c bedoeld 11%, wordt nu 13% van de belastbare opbrengst. Geschatte meer-opbrengst 50.000,

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1