Spreidingsbeleid Woningbouw ter discussie.. Wat is er te doen in de gemeente Venray.. WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Knuppel in het hok Wim Claessens to Geen spreekuur Meepraten over begroting 1973 VRIJDAG 8 DECEMBER 1972 No. 49 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG S PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050852 V009 AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 15 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bQ vooruitbetaling) Het steeds maar duurder worden van woningbouw met alles wat daar inhaerent is, maakt het o.m. noodzakelijk te komen tot een goed doordacht bouwbeleid. Daar hoort ook by een evenwichtige uitgroei van de bevolkingsspreiding over de gemeente om ook maatschappelijke en culturele problemen redelijkerwijze te kun nen oplossen. Daarbij is door de gemeente als een verlaat St. Nicolaasgeschenk aan de raadsleden een discussienota aange boden, die een spreidingsmodel van de woonkernen van Venray inhoudt en ter discussie stelt. FUNKTIE VAN HET CENTRUM Het rapport komt tot de stelling dat Venray-centrum een gemeente lijke en regionale funktie heeft in de verzorgende sector. Die funktie zal kwalitatief en kwantitatief moe ten toenemen, wil ook de sociaal- culturele funktie kunnen worden uitgebouwd. Daartoe is nodig een grote groep bewoners. De industriële werkgelegenheid is geconcentreerd dn 2 of 3 gebieden, terwijl de ver zorgende werkgelegenheid voor het overgrote deel in het centrum lig gen. Voor de agrarische werkgele genheid ligt er het grote buitenge bied. Concentratie van woon- en werk gelegenheid brengt met zich dat meersoortige voorzieningen op kwa litatief hoog peil kunnen worden aangelegd, die het leefpatroon op hun beurt weer beter maken. Op grond van deze stelling .pleit het rapport voor conservering van de quartaire woongebieden. Voor de tertiaire woongebieden wordt wo ningbouw toegelaten, nodig voor de opvang van eigen groei. In secun daire kernen kunnen in de komende 10 jaren 450 woningen gebouwd worden (met wellicht moeilijkheden op maatschappelijk gebied). Hoe men aan een en ander in dit zeer uitvoerig en rijkelijk van tabel len gekomen is, vindt U hieronder. ONTWIKKELING BEVOLKING Venray, dat ruim 100 jaar fëledien 5.000 inwoners kende, is op 1 januari 1972 bijna aan de 28.000 inwoners toe. En deze inwoners, wonen in percentages uitgedrukt, als volgt verdeeld over de gehele gemeente: wonend in aainlt won. Centrum 66.0 18.387 4.039 67 Ysselsteyn 6.7 1.860 389 6.5 Leunen 5.9 1.654 356 5.9 Oostrum 5.3 1.476 359 6.0 Oirlo 4.0 1.105 239 4.0 Merselo 3.5 963 213 3.5 Castenray 2.7 754 156 2.6 Veulen 2.1 583 116 1.9 Heidie 1.8 489 103 1.7 Vredepeel 1.2 342 61 1.0 Smakt 0.8 236 51 0.8 27.849 6.082 De bevolking neemt af of toe door geboorteoverschot, interne migratie (vertrek naar of komst andere plaat sen in de gemeente zelf) of externe migratie (komst van of vertrek naar andere plaatsen buiten de gemeente). Nu blijkt dat sinds 1960 de kerk dorpen Oirlo, Heide in inwonergetal zijn teruggelopen. De laatste twee jaren zijn daar Castenray, Veulen, Merselo. Vredepeel en Smakt bij ge komen, enerzijds doordat heit aan tal geboorten belangrijk minder is geworden, doch ook door emigratie uit deze plaatsen. Gaat men de woongebieden nu in delen in 4 categorieën: a, b, c, d, waarbij bij „a" het geboortesaldo, het interne en externe migratiesal- doen het totale groeisaldo positief zijn; bij „b" slechts 3 van deze fac toren positief zijn; bij „c" slechts 2 en bij „d" slechts 1 faktor positief is, dan komt men tot de volgende indeling: Categorie a: Centrum, Leunen. Categorie b: Oostrum, Ysselsteyn, Castenray, Veulen, Vredepeel en Smakt. Categorie c: Merselo. Categorie d: Oirlo en Heide. BASISONDERWIJS Men kan ook een dergelijke in deling maken, naar het aantal wo ningen dat aanwezig is om een ba sisschool in stand te houden. Categorie a: voldoende woningen (450 - 700) voor 12-klassige basis school centrum. Categorie b: voldoende woningen (300 - 450) voor 8 klassige basis school: Oostrum, Leunen, Yssel- Categorie c: Voldoende woningen steyn. (225 - 300) voor 6 klassige basis school: Oirlo. Categorie d: minder dan 225 wo ningen en dus te kleine basissschool: Castenray, Veulen, Heide, Merselo, Vredepeel en Smakt. GEMEENSCHAPS VOORZIENINGEN Op grond van gemeenschapsvoor zieningen als onderwijs, winkel- en sportvoorziening is ook een cate gorische indeling gemaakt in dit rap port. Dat heeft dit rapport ook gedaan via vele ingewikkelde tabel! |n en berekeningen, waarbij bijv. bij sport o.m. een onderverdeling is gemaakt van veld- en zaalsporten en het win kelbestand bekeken op de door het Centraal Instituut Midden- en Klein bedrijf gehanteerde norm van 0.3 m2 wiinkelvl'oeroppervlak per inwoner. Bij onderwijs heeft men een punt voor elke onderwijskracht bij kleu ter- als basisonderwijs. Bij winkels: 4 punten als de CIMK norm wordt gehaald bij 75% of meer; 3 idem tussen 50 - 75%; 2 idem tussen 25 - 50%; 1 idem min der dna 25%. Bij sport 2 pnt. voor elke defini tieve voorziening; 1 pnt. voor elke noodvoorziening. Dan komt men tot de volgende puntentelling Centrum 102; Ysselsteyn 19; Leu nen 18; Oostrum 15; Oirlo 15; Mer selo 11; Castenray 7; Veulen 7; Hei de 7; Vredepeel 6; Smakt 1. Ooik hier kan men dan een cate- gorioshe indeling maken aan de hand van de behaalde punten: a. minimaal 22 pnt.: centrum; b. minimaal 16 pnt.: Leunen, Yssel steyn; c. minimaal 11 pnt.: Oostrum, Oir lo, Merselo; d. minder dan 11 pnt.: Castenray, Veulen, Heide, Vredepeel, Smakt. VOORZIENINGEN ALGEMEEN NUT is een andere mogelijkheid tot cate goriseren. a geeft aan, dat bank, post en openbaar vervoer aanwezig is: Venray, Oostrum, Ysselsteyn, Oirlo. b geef aan dat twee van dergelijke voorzieningen aanwezig zijn Leunen, Castenray. c geeft aan dat een van deze voor zieningen aanwezig is: Veulen, Heide, Merselo. d' geeft aan dat geen van deze voor zieningen aanwezig is: Vredepeel, Smakt. Een ander categorische indeling is te maken voor wat betreft de werkgelegenheid: a geeft aan minder dan 50% agra rische woningen in het totale woongebied en minder dan 30% in het buitengebied1: centrum, b geeft aan minder dian 50% agra rische woningen in het totale woongebied en 30 tot 60% in het buitengebied: Oostrum en Leu nen. c ook minder dan 50% in het totale gebied door meer dan 60% in het buitengebied: Ysselsteyn, Oirlo, Merselo en Vredepeel. d meer dan 50% agrarische wonin gen in het totale woongebied en meer dan 60% in het buitenge bied: Castenray, Veulen, Heide en Vredepeel. Zet men nu al deze categorieën naast elkaar dan krijgt men het vol gende beeld, dat men in cijfers kan waarderen. Voor Uw RIJBEWIJS naar Autorijschool Aanmelden Kennedyplein 10, tel. 2471 Poststraat 8, tel. 1429 Erkend A.N.W.B., Bovag, Vamor gediplomeerd. Ook gelegenheid tot Daflessen 2 8 CQ tic^ J fj Si O 2-ë ki? O O 4) C bfl Centrum a 8 a 8 a 6 a 4 a 4 30 Oostrum b b c a b 6 6 3 4 3 22 Leunen a b b b 8 6 4.5 3 3 24.5 Ysselsteyn b b b a c 6 6 4.5 4 2 22.5 Castenray b d d b d 6 2 1.5 3 1 13.5 Veulen b d d c d 6 2 1.5 2 1 12.5 Heide d d d c 4 2 2 1.5 2 1 8.5 Merselo c d c c c 4 2 3 2 2 13 Vredepeel b d d d d 6 2 1.5 1 1 11.5 Smakt b d d d c 6 2 1.5 1 2 12.5 Aan de hand van deze gegevens kan men komen tot een bepaalde hiërarchische indeling: primair: centrum; secundair: Oostrum; Leunen, Ysselsteyn en tertiair: Oirlo, Castenray, Veulen, Smakt, Vredepeel en Heide. In de tertiaire gebieden stelt de discussienota is over het algemeen geen of zeer geringe kernvorming (lustbebouWing). De landbouw overheerst hier en in de als kern aangeduide gedeelten is bet wondngbesltand van een der gelijke omvang dat het nog niet als het minimum kan worden aange merkt om te komen tot een draagvlak voor allerlei voorzienin gen. Uit het buitengebied behoeft men uit de landbouw geen toename voor deze kernen te verwachten. Bij de secundaire woongebieden is wel sprake van kernvorming (al kan die nog niet aan alle funktiies vol doen). Er spelen daar dikwijls nog an dere faktoren een spel, zo is Leu nen kennelijk een forensenplaa'ts voor Venray aan het worden. Ys selsteyn heeft een duidelijk verzor gende funktie voor ook nog ander dan haar eigen woongebied. Oostrum is woonplaats voor wer kers op de industrieterreinen en is als zodanig ook forensenplaats voor Venray. UITBREIDING WOONKERNEN j Voor de tertiaire woongebieden dient zich nu de volgende vraag aam. „Moet men daar woningbouw ple gen voor de eigen mensen of moet men daar mensen van buiten ook een kans geven?" Als het alleen ge beurt om b.v. de school te behou den is dat een opschuiven van de moeilijkheden. Men kan 't hoogstens doen om een evenwichtige spreiding van de be volking te bevorderen, maar dan zit men bovenlokaal en een derge lijke stimuleringsbeslissing zal op lange termijn eerst genomen kun nen worden. Voor alsnog ziet men jonge men sen veelal wegtrekken om dichter bij hun werk te wonen of daar te gaan wonen waar sociaal-culturele of welzijnsvoorzieningen aanwezig zijn. Het vormen van nieuwe woon kernen moet in de tegenwoondige situatie en naar de stand van de huidige wetenschap voorkomen worden. Dat houdt in dat men ook voor de gepensioneerde landbouwers daar geen woningen gaat bouwen, die later weer door jongere gezinnen betrokken worden. Het buiten wonen moet tegen ge gaan worden om agrarisch gebied agrarisch gebied te laten blijven. IN DE SECUNDAIRE WOONGEBIEDEN In OOSTRUM bevinden zich in de kom 226 woningen; is gas, elec- tricitëit en riolering. Er is daar ruimte voor plm. 300 woningen. Blijft de vraag of men dat geleide lijk (renteverlies grond) of snel moet bebouwen (met wellicht span ningen tussen huidiige inwoners en nieuwkomers). LEUNEN kan in het zuiden nog 110 woningen bouwen, 40 bij de af ronding van de ALbdonstraat en 35 in de noordelijke uitbreiding. Even als Oostrum zal ook dit woongebied voor zijn winkelbestand grotendeels op Venray zijn aangewezen en dat zal wegen en auto's kosten. Als in het woongebied YSSEL STEYN op een enigszins ruime schaal woningbouw mogelijk wordt gemaakt zal het karakter gaan ver anderen, omdat de bewoners van die woningen hun middelen van be staan elders zoeken. De kern wordt op die manier forensenplaats en om dat ze betrekkelijk ver ligt van het Venray-centrum zal steeds meer gevraagd worden tot uitbouwen om daar tot een normale stedelijke wijk te komen. En dat is zo kostbaar dat men er niet aan denken kan. Reden waarom men op structurele en maatschappelijke overweging Yssel steyn opschuift naar de tertiaire woongebieden, waardoor agrarisch dorp blijft. het een Dat is ook OIRLO, waar de be bouwde kom (111 woningen) wordt omringd door open agrarisch gebied. Ten noord-roosten van deze kom kunnen nog een 90 woningen ge bouwd worden, waardoor er een to taal komt van 1500 zielen. Een aan tal dat onvoldoende is voor een le venskrachtige kern. Moet men echter bouwen voor de eigen groei dan kan met 60 - 70 wo ningen volstaan worden en blijft het negatief migratiesaldo aanhouden is zelfs 40 - 50 woningen de eerste 10 jaren voldoende. En dat wordt een kostbare geschiedenis, die toch geen volwaardige kern oplevert. Ook CASTENRAY zonder in dustriële werkgelegenheid kan met 20 - 30 woningen volstaan voor eigen groei. En dat maakt van Cas tenray waar 3/5 van de woningen toch al in het buitengebied liggen, dan nog altijd niet meer dan een verdichting van de bebouwing rond een kruispunt van wegen en kan van een kern nauwelijks gesproken worden. MERSELO is een agrarisch dorp, met een agrarische kern, opgevuld met burgerbouw. Gaat men daar grotere complexen burgerwoningen tussen zetten, dan gaat de betrekke lijke gaafheid van dat agrarisch dorp verloren .Men zal daar heel voorzichtig moeten zijn. Voor Mer selo komt men tot de bouw van 25 tot 35 woningen, in de komende 10 jaren, die de druk om riolering en gas groter maken, terwijl toch geen levenskrachtige kern tevoorschijn komt. VEULEN kent helemaal geen kernvorming. Voor de eerste 10 ja ren kan volstaan worden met 20 - 25 woningen, mits de mensen er blijven wonen. Evenmin als bij HEIDE (20 - 25 woningen) en VREDEPEEL, waar al duidelijk te zien is dat de tweede generatie er uit weg trekt. SMAKT vormt met Holthees fei telijk een eenheid en zal met Holt hees samen wellicht tot enige uit breiding kunnen komen. Dit alles overwegend komt het discussierapport tot een andere in deling van de verschillende woon kernen: Primair: Venray; secundair: Leunen, Oostrum; tertiair: Yssel steyn, Oirlo, Merselo, quartair: Cas tenray, Veulen, Smakt, Vredepeel, Heide. De raad kreeg als een soort wens lijst de investeringsnota voor de komende vjjf jaren aangebeden. Ze wil de raad een overzicht bieden van wat nog allemaal te doen is, maar vooral ook hoe alles gefinancierd en betaald moet worden. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat deze nota een richtsnoer is, dat aan voortdurende wijzigingen onderhevig is. Zonder verder in te gaan op de financiële konse- kwenties, op de lasten die een en ander met zich brengt en hoe men die denkt op te kunnen vangen, volgt Hieronder het wensen- lystje dat in ambtelijke taal investeringsprojecten heet. GEjMEENTE INVESTERINGS PROJECTEN VOOR 1973 - 1974 Huisvesting secretarie incl. grond en inventaris 2.250.000, ■Hiervoor is gereserveerd in vroe ger jaren 1.750.00,levert een jaarlijkse last op aan rente en af schrijving van plm. 160.000, Inventaris politiebureau 40.000, Komt terug van Rijk. OPENBARE WERKEN Rollend materieel gemeentewerken 300.000,vervangingainvest. Riolering Oirlo 476.000, Hiervoor wordt een ACW subsidie verkregen van 357.000,de rest wordt via baatbelasting verkregen. Aanleg trottoirs OveTloonseweg f 35.000,—. Hierop komt een baatbelasting van 85%. Blijft voor gem. reke ning 15%. Reconstructie Pater Tulpstraat Ys selsteyn 144.000, Baatbelasting 85%, blijft voor gem. rekening 15%. Reconstructie diverse wegen 200.000 Geheel voor rekening van de ge meente. BESTEMMINGSPLANNEN Brukske 2: Grondverwerving Aanleg wegen etc. Nutsvoorzieningen Landweert: Grondverwerving Veltum 2:: Grondverwerving 2.100.000,— 3.500.000,— 250.000,— 3.520.000,- Bergkvvartier: Aanleg wegen 550.000, Aanleg nutsvoorzienignen 405.000, Aanleg groen en speelvoorz. 35.000, Vlakwater: Aanleg wegen 340.000, Aanleg nutsvoorzieningen 35.000, Industrieterrein Maasheseweg: Aankoop grond 2.600.000, Leunen: Aanleg wegen 250.000, Aanleg nutsvoorzieningen 27.000, Oostrum-Zuid: Grondverwerving 300.000, Aanleg wegen 1.900.000, Aanleg nutsvoorzieningen 69.000, Oirlo: Aanleg wegen 150.000, Aanleg nutsvoorzieningen 10.000, Deze prijzen worden alle in de grond-verkoopprijzen verrekend. ONDERWIJS Kleuterschool ConJimxjhof met grondverwerving 546.000, Kleuterschool Brukske met grondverwerving 915.000, Openbare kleuterschool met grondverwerving 174.000,— Diverse mëdieweridngen aan kleuterscholen 50.000, Deze bedragen komen terug via normvergoediing ing. de Kleuter onderwijs wét. Basisschool Brukske met grondverwerving 1.733.000, Openbare basisschool met grondverwerving 224.000, 5 klassige school Leunen met grondverwerving 685.500, Diverse medewerkdnlgen aan basisscholen 100.000, Deze bedragen komen terug via normvergoecLingen ing. Financ. ver houdingswet. GYMNASTIEKZALEN Brukske en grond 480.000, Oostrum en grond 430.000, Ysselsteyn en grond 430.000, Deze bedragen komen terug via normvergoedingen ing. Financiële Verhoudingwet. Bouw sporthal met grond 1.600.000,- Men rekent op subsidie van 275.000,—. De gewone rekening zal ruim 1 ton in een reeks van ja ren hiervoor belast worden. Tennisbaan met grond 90.000, Jaarlijkse last 20 jaren plm. 8500 Uitbreiding De Wieën en grond: 420.000,— Hier rekent men op een subsidie van 100.000,Jaarlijkse last ge durende 20 jaren plm. 27.000, Inventaris muziekschool 40.000,- Jaarlijkse last gedurende 20 jaren 4800,—. Castenray Merselo Oirlo Smakt Ysselsteyn 115.800,— 166.800 156.000,— 60.000 435.000,— Hieraan wordt alleen begonnen mits het rendabel te maken is. oor 19751976 staat op het pro gramma: Rollend materieel gemeentewerken 300.000,— Riolering Merselo 725.000, Doortrekking Zuidsingel 400.000, Reconstr. straten Leunen 335.000, Ruilverkaveling Merselo 225.000, Nieuwe Stationsweg 250.000, Reconstructie wegen 200.000, Aanleg groen Brukske II 250.000, Grondverw. Landweert 2.500.000, Aanleg wegen aldaar 4.000.000, Nutsvoorzieningen aldaar 300.000, Aanleg wegen Veltum II 3.000.000, Aanleg nutsvoorz. aldaar 250.000, Aanleg groen etc. aldaar 150.000, Aanleg groen Vlakwa/ter 40.000, Wegen industrieterrein Maaöheseweg 1.800.00, Aanleg nutsvoorz. aldaar 500.000, Grondaankoop industrieterrein Oostrum 2.000.000, Bestemmingspl. Leunen 1.090.000, Aanleg groen Oosltrum-Z. 110.700, Aanleg wegen Ysselsteyn 200.000, Aanleg nutsvoorz. Ysselst. 25.000, Idem in Oirlo 165.000, Idem in Castenray 1.000, Idem in Merselo 446.000, Medew. Kleuterscholen 50.000, Verplaatsing Prot. school 25.000, Medlew. basisscholen 100.000, Na 197 6staat nog op het program ma: Bouw brandweerkazerne en grond 2.470.000, Verlich'tingspl. kerkdorpen 150.000, Rollend mat. gem. werken 300.000, Riiolering Castenray 525.000, Riolering Heide 550.000, Riolering Smakt 300.000, Nieuwe riolering Venray-kom 3.945.000,— Verbreding Molenpad 200.000, Reconstructie Bosweg 80.000, Doortrekking Noordsingel door Landweert 1.450.000, Doortrekking Timmermannsweg 250.000,— Reconstr. Hoenderstraat 324.000, Idem Langstraat 250.000, Ruilverk. Merselo 625.000, Reconstructie Beekweg 500.000, Rest. nieuwe Stationsweg 600.000, Reconstr. Stationsplein 8200.000, Idem diverse wegen 200.000, Aula begraafplaats 100.000, Plan Landweert 7.000.000, Centrumplan 13.500.000, De Wieën 900.000,— Wegen industrie Oostrum 2.000.000, Afw. bestemm. Leunen 330.000, Idem Ysselsteyn 245.00, Idem Oirlo 20.000,— Idem Merselo 105.000, Medewerking kleuteronderwijs 50.000,— Idem basisonderwijs 100.000, WETHOUDER SCHOLS EN WETHOUDER LOONEN In verband met besprekingen el ders zullen de wethouders G. Schols en J. Loonen maandag 11 december a.s. geen spreekuur houden. Zoals bekend zal de gemeenteraad van Venray op 12 en 13 december de begroting voor het dienstjaar 1973 behandelen en vaststellen. Na afloop van de beide vergade ringen zal het publiek voor de eer ste maal bij wijze van proef vragen over het gemeentelijk huis houdboek mogen stellen. Indden de proef aan de verwachtingen beant woordt, dan is herhaling mogelijk.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1