Afscheid sekretaris H. Vorst Be-ediging sekretaris J. Poels NU NOG MEUBELEN KOPEN TEGEN OUDE PRIJZEN. KAN DAT JA. DAT KAN NIET ALTIJD „JA" GELUKWENS MANAGEMENT AFSCHEID WERKKIST WAARDERING GROOT WERKER BEëDIGING H. Vorst eerste ere-burger van Venray VRIJDAG 1 DECEMBER 1972 No. 48 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG 03 PEEL EN MAAS M DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ADVERTENTIEPRIJS 15 ct por mm. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 TTttlXDLMU V tn Wl 1 IXtIVCI1 PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bij vooruitbetaling) voorzitter, nadat de raad vastge steld had dat hij vanaf die dag se- kretaris der gemeente Venray zou zijn. Voorzitter drs. Schols bood hem gelukwensen aan bij deze benoe ming en stelde dat de hoge ver wachtingen, waarmede men hem in juli had benoemd als opvolger van de heer Vorst reeds in de voorbije vijf weken, reeds in vervuiling gin gen. In die tijd heefrt hij al zoveel levenswijsheid en werkkracht ge toond .karaktertrekken, die hij als sekretaris had nodig zal hebben en die ook het sekretariaat van de heer Vorst zo vorstelijk hebben gemaakt. De voorzitter waarschuwde hiem dat de taak die wacht, fascinerend en zwaar zal zijn. Er groeit zelf bewustzijn bij velen, men vraagt meed-verantwoordelij kheid. Deze ontwakkeMg, ook binnen het ambtelijk korps, evenwichtig te la ten verlopen, zal een van zijn taken zijn en wel zodanig dat het bestuur lijk element niet verwordt tot uit voerders van besluiten van een ambtelijk apparaat. Daarvoor is een goede organisatie onder leiding van de secretaris nodig. Fascinerend ook om het proces van ontwikkeling agrarische naar industriële domi nant, van levensbeschouwelijke en politieke en maatschappelijke uni formiteit naar pluriformiteit een humane ontwikkeling te maken. Hij verwelkomde daarbij graag Mevr. Poels en de kinderen van de nieuwe secretaris. Hij was bijzonder dankbaar voor het vele werk dat de heer Janssen als loco-secretaris, naast zijn gewo ne werk de laatste jaren heeft ver zet en dankte hem voor zijn voort durende inzet die niet alleen van hem zelf, doch van zijn gezin en zijn medewerkers veel gevraagd heeft. En met een welkom aan de nieuwe sekretaris besloot drs. F. Schols zijn rede. De heer DE BRUYN sprak een woord van welkom tot de nieuwe sekretaris en zijn familie. Hij ver trouwde dat men tot een goede sa menwerking zal kunnen komen, al zal de raad zo waarschuwde hij op vorohand niet op alles „ja" zeggen. Ook de heer A. Janssen sprak een woord van welkom namens het ge- meentepersoneel namens wie hij hem alle medewerking toezegde. „Het toeleveringsbedrijf Hiorst heeft U naar Venray gebrach/t, een be drijf van grotere allure, met gro tere zorgen en zwaardere verant- woodelijkheden in eigen plaats, maar ook in de regio'', aldus de heer Janssen, die echter meende, dat ook de gemeente Horst ongetwijfeld de aandacht van de nieuwe sekre taris zal houden gezien zijn belang stelling in regionale zaken. Het was in Horst dat de sekreta ris de kritische ambtenaar ten to nele voerde, ook wij zijn bereid kri tischer onder uw leiding te funk- tioneren, zo besloot de heer Jans sen, die tevens Mevr. Poels een boeket bloemen liet overhandigen als bevestiging van het welkom dart het gemeentepersoneel de familie Poels toeroept. Het eerset officiële woord van de nieuwe sekretaris was een woord van gelukwens tot de gouden-ere penningdrager de heer Vorst die hij tevens dankte voor de prettige wij ze, waarop deze hem in Venray ont vangen heeft. Hij gaf als zijn visie op de secre- taris-funktie, dat hij ingevolge de gemeentewet de raad, B. en W., de burgemeester en de commissies in alles, wat het hun opgedragen be stuur betreft, behulpzaam moet zijn. Hoe, dat staat verder niet beschre ven en geeft die taak juist die aan trekkelijke elasticiteit. Volgens de nieuwe sekretaris zijn in zijn werk twee aspekten duidelijk te onderscheiden, namelijk het be stuurlijke en het organisatorische. Het bestuurlijke speelt zich af in B. en W., waarin de sekretaris een adviserende stem heeft. Hoe hech ter dit college met de sekretaris als team funktaoneert des te meer kan worden tot stand gebracht. Daar had hij, gezien zijn korte ervaring in Venray, alle vertrouwen in. In dit verband bracht hij de heer Jans sen dank voor zijn introduktie en begeleiding. Voor wat het organisatorische accent van zijn taak betreft, wees de heer Poels op de enorme toename van de overheidstaak in do laatste tientallen jaren. Dat bracht met zich mee: meer personeel, meer belissin- gen, minder tijd, behoefte aan snel lere informatie en communicatie, openheid en inspraak en de nood zaak van planning op korte en lan gere termijn. Hoewel de gemeentewet hierover niets zegt, bestaat er qua organisa tie praktisch geen wezenlijk ver schil tussen overheid en private on derneming. En de overheid kan veel overnemen van de moderne maga- ment-technieken uit het bedrijfs leven .Dat betekent derhalve: plan nen, organiseren, leiding geven en controleren. In de moderne organisatie-struk- tuur op het Venrayse gemeentehuis is dat gelukkig te verwezenlijken. Wil dat echter goed funktioneren, dan moeten de daarin werkzame mensen wél bevinden. Dat zal de aandacht hebben van de heer Poels, die verder voorstander is van elke reëele mogelijkheid tot democrati sering van dat werkverband waar bij echter wel het dragen van mede verantwoordelijkheid voorop dient te staan. Hij blijkt ook voorstander van delegeren en overdracht van handelingsbevoegdheid aan lager geplaatsten, omdat dit de kreatdvi- teit van de medewerkers bevordert en anderzijds de top ontlast. In de Venrayse organisatie zal dat punt zijn aandacht hebben. Een kritisch kostenibesef, een ak- tief zoeken naar bteere werkme thoden, geregelde bijscholing, kri tiek te geven ente ontvangen, konfLikten niet uit de weg te gaan en bereidheid om in teamgeest de vele taken aan te pakken, noemde hij de vereisten voor een goed amb telijk apparaat, dat van zijn kant mag vragen naar een fatsoenlijke huisvesting, waarin in Venray nog veel ontbreekt. „U hebt het recht nogal wat van mij te verwachten. Ik doe, wat ik kan en met zoveel capabele ambte lijke medewerkers moet het kunnen lukkenzo besloot de heer Poels zijn eerste officiële optreden in Venrays raad. Oud-sekretaris Vorst nam, zoals hij zelf zei, met zeer gemengde ge voelens afscheid van zijn ambt. Dat betekende voor hem een treden uit de dienst van velen, het loslaten van een werkpakket, dat hij jaren lang verzorgd heeft en het einde van lange samenwerking met velen. Het werken voor de raad, zoals zijn opdracht 26 jaren geleden luid de, is al die jaren door werken met de raad geweest, voor welke ver houding hij bijzonder dankbaar was. Datzelfde geldt voor de colleges van B. en W., door wier samenwer king in al die jaren het werk soe pel werd en vanzelf ging. Hij her innerde er aan dat hij drie burge meesters heeft meegemaakt en er kende dat de omschakeling op hun golflengten niet altijd gemakkelijk is geweest, doch dat hij de dienst wel verlaat met de meest prettige herinneringen aan hen. Het werkpakket bevat vele ar tikelen, die een mozaiek vormen, dat kan dienen voor de verdere uit bouw van Venray. Een ingewikkeld patroon, dat als de vooruitzichten juist zijn, nog ingewikkelder en moeilijker wordt. Hij wenste zijn opvolger daar veel sterkte en moed bij en hoopte dat dit werk hem evenveel voldoening zal geven als het hem altijd gege ven heeft. Hij waarschuwde Mevr. Poels dat zij de aardappelen verschillende malen op een laag pitje zal moeten zetten. Hij was vooral de heer Janssen bijzonder dankbaar voor het véle, dat hij gedurende het loco-secreta riaat extra te vervullen kreeg. Dankbaar was hij ook voor de hulp die hij uit Maastricht en Den Haag steeds had mogen ondervinden, maar het meest dankbaar was hij al le hoofd- en handarbeiders van de gemeente, voroal voor hun vriend schap en samenwerking, voor hun hulp en inzet, die gezorgd hebben dat veel tot stand is kunnen komen. Twee raadogevingen wilde hij hen nog meegeven, namelijk steeds er aan te denken dat een ambtenaar een dienende taak heeft en dat elk stuk werk dat verricht wordt, zijn zin en betekenis heeft in zijn geheel. Een speciaal woord van dank wil de hü richten tot ztfn vriend, di recteur Naus, die het o.m. moge lijk heeft gemaakt hier in Ven ray een organisatievorm in het gemeentelijk apparaat te krijgen, die uniek is in Nederland. Dankbaar was hij zdjn vrouw, die hij beloofde, nu wel op tijd aan tafel te komen en 's avonds meer thuis te zijn. En met het oude reisgebed nam hij ontroerd afscheid: „Moge God Venray zegenen en bewaren, dat Hij ons allen zijn almacht tone en ons de vrede geve DRUK BEZOCHTE RECEPTIE Dan volgde een van de drukst be- zochtste recepties der laatste jaren, waarop het echtpaar Vorst afscheid nam van vele vrienden en het echt paar Poels zich kon voorstellen. GESLAAGD Op 6 nov. j.l. slaagde voor het praktisch gedeelte van het vak- specfalistische examen voor R.M.O. chauffeur-monsternemer de heer L. de Lauw, werkzaam bij de Coöp. Centrale Zuivelvereniging „De Maas vallei", Venray. Dhr. de Lauw legde hat theore tisch gedeelte van dit examen, dat werd afgenomen door de Stichting Regionaal Orgaan voor Melkhygiëne, reeds op 27 april van dit jaar af. ZILVEREN DIENSTJUBILEUM Vrijdag 24 november j.l. vierde dhr. H. L. K. Coopmans zijn 25- jarig dienstjubileum bij de firma Muvero N.V. te Venray. De huldiging vond plaats in café van Dijk te Oostrumh, waar de ju bilaris de felicitaties en geschenken van het gehele personeel in ont vangst mocht nemen. Het raadsldi DE BRUYN bracht de scheidende sekretaris de dank over van de gehele gemeenteraad. Hij wees Gp de grote verantwoordelijk- he'd en plichtsbetrachtig, die hij al tijd getcond heeft èn zijn grote werkkracht voor het belang van de gemeenschap. Nu rustiger tiidén gaan komen, werd hem namens de raad een hele werkkist aangeboden, zodat hij niet zonder werk zal blij ven Mevrouw Vorst en de kinderen kregen bonbons aangeboden door diezelfde raad. Nu mogen we zeggen, aldus de voorzitter, dat er inderdaad door de heer Vorst hard gewerkt is, zon der voorbehoud, zender berekening, tot uitputtens toe. En dat in een ge- ridoe, waarin in Venray meer ge beurd is, dan in enkele eeuwen vooraf en het aanschijn van deze gemeente totaal veranderd is. In die tijd, zo stelde drs. Schols, is de ge meente-secretaris een groot man geweest, die geen aandacht zocht te trekken, noch publiciteit, maar met zijn talenten gewoekerd heeft. Drie trefwoorden markeren zijn rol naar buiten: herstel en vernieuwing, ont ginningen en industrialisatie. Binnenshuis leerde men hem daarnaast kennen als een goed fi- nanciër, een groot organisator en als een buitengewone chef voor het gemeentepersoneel. De drie tref woorden markeren ook de perioden in het na-oorlogse Venray, waaraan sekretaris Vorst met grote werk- eens op maar wees daarin tevens op zijn werk voor het Groene Kruis en de gezondheidszorg in Venray. De gouden penning komt later eerst, want de raad heeft op 22 november j.l. in besloten ver gadering tot instelling van deze ere-penning besloten, die nog ont worpen en gemaakt moet worlen. Voorzitter Schols meende, dat bij alle droefenis om dit afscheid toch ook gezegd mag worden dat het wei nig mensen gegund is hun 26 ja ren geleden uitgesproken wens in vervulling te zien gaan. „U hebt hard gewerkt en Venray is mede deer U een bloeiende gemeente ge worden. Bedankt daarvoor secreta ris en vaarwel....' zo besloot drs. Schols zijn afscheidswoord, waarin hij Mevr. Vorst nog bloemen aan- bo:d en de heer Vorst een al dan niet wettelijke gratificatie kreeg. Loco-secretaris A. Janssen kwam namens het gehele gemeenteperso neel nog eens uitdrukking geven van zijn en hun waardering voor de wijze, waarop de heer Vorst de fumktie van eerste ambtenaar in de gemeente Venray heeft vervuld en bijzo-nder wat hij in de funktie voor het personeel vn hoog tot laag heeft betekend. Na de opening van de raadsver gadering nam de raad het voorstel van B. en W. aan om de meest eer volle wijze ontslag te verlenen aan de heer H. P .L. Vorst in zijn funk tie als gemeente-sekretaiüs en in zijn funktie als ambtenaar van de burgerlijke stand. De voorzitter Drs. F. Schols, haal de in zijn afscheidswoord de woor den aan, die secretaris Vorst 26 ja ren geleden sprak, toen hij als zo danig werd geïnstalleerd. „Als ooit het werk iemand als een berg toeschijnt, dan is het aan mij. Maar ik hoop vele jaren hard te mogen werken, opdat Venray weer een bloeiende gemeente wordt. kracht en kreatief vermogen mee vorm aan heeft gegeven. Hat is dan ook geen wonder dat Venrays raad dit heeft willen waarderen door hem de eerste gouden ere-medaille te overhandigen, die Venray heeft ingesteld voor verdienstelijke bur gers. Een grootse oorkonde behorend bij deze ere-medaille somde al de kwaliteiten van de heer Vorst nog Fen werkbank was het cadeau van de ambtenaren, wat op deze manier weer het cadeau van de raadsleden completeerde. Met de wens dat heit pensioenfonds een dure klant aan hem zou krijgen, besloot hij zijn dank- en afscheidswoord, waarbij ook mevr. Vorst betrokken werd door een boeket bloemen. Vervolgens legde de heer Poels de vereiste eden af in handen van de In een buitengewone openbare raadsvergadering heeft Venrays raad zaterdag in de Schouwburg afscheid genomen van de oud- gemeentesekretaris de heer H. Vorst en vastgesteld dat met in gang van 25 november jl. de heer J. M. Poels hem als zodanig opvolgt. Een styivol gebeuren, waarbij vele gasten aanwezig waren als mede vrienden van de beide betrokkenen.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1