TT KVP-ers op bezoek in Ven ray KVP Foyer Schouwburg De Kerstgave voor onze zieken 75 JAREN BOERENBOND VENRAY.. HENK SMITS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Leenenl ORIGINELE F0RTEX en Mc. GREG0R WINTERJASSEN, vindt U ALLEEN bij ons en bij veel tevreden klanten. VRIJDAG 24 NOVEMBER 1972 No. 47 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG m PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bij vooruitbetaling) Burgemeester drs. Schels kon maandag behalve het bestuur van de KVP Limburg, Mej. Raetsen uit Den Haag, de heren F. Andriessen, Bilthoven, II. Notenboom, Venlo, J .Heimans, Sittard, A. Hutsche- maekers en P. Rippe uit Venray begroeten. Deze kandidaten voor de komende kamerverkiezingen op de KVP lüst kwamen Venray bezoeken op de eerste plaats om propaganda te maken voor deze lijst, maar op de tweede plaats ook om eens wat meer te horen en te zien van de problemen in het snelgroeiende Venray. HET DRIEMANSCHAP Andriessen, Raetsen en Rippe be zochten de sociale werkplaats, Inalfa, Blitta en Hermus. Daar werd in ge sprekken met de werknemers soms fel gedebatteerd o.m. over het vor mingswerk voor de jongeren, de steeds stijgende prijzen en de hoger wordende huren. Maar zowel lijst aanvoerder Andriessen als Mej. Raet sen bleken hun mannetje te staan, gaven inderdaad toe, dat het alle maal niet zo gemakkelijk is en gaat, als we wel allemaal zouden willen, maar dat toch in de voorbije jaren veel bereikt is kunnen worden. En dat was voor hen aanleiding opnieuw het vertrouwen te vragen voor de ko mende periode. Gezien de lachende gezichten, zal het daar niet aan man keren, al werd ook hier door de gas ten duidelijk gesteld, dat men zulke kontakten feitelijk veel meer moest hebben om te weten wat onder het publiek leeft. Aalmoezenier Heymans, die elders ook de opmerking te horen kreeg, dat men hem vlak voor de verkiezing wel ziet, maar daarna in geen velden of wegen, beloofde dat hij zeker te rug zou komen en dat men het maar hoefde te laten weten, dan kreeg men een uitnodiging voor Den Haag. DRS. NOTENBOOM bezocht enkele Venrayse zaken o.m. Coenen en het winkelcentrum in Veltum. Hij was vergezeld door leden van het kringbestuur en de heren drs. G. Beterams en A. Jeuken. Hem werd gewezen op het feit dat Ven ray nu reeds meer dan 7 jaren wacht op een centrumplan, dat de uitgroei DENKT U AAN DE FORUMAVOND van de heden DONDERDAG 23 nov. 20.00 uur FORUM: De zittende kamerleden DRS. NOTENBOOM J. HEYMANS (in plaats van eerder aangekondigde drs. v. Amelsfoort). De kandidaat kamerleden: P. RIPPE CHR. v. d. BROEK - P. VAN HOREN EEN GROTE OPKOMST WORDT VERWACHT MOGEN WE OOK U VERWACHTEN van Venray tot winkelcentrum voor de streek moet bevorderen. Ook werd hij geconfronteerd met een zaak, die door vestiging van groot-winkelbe drijven wat in het nauw is komen zitten, maar hiervoor dacht hij een oplossing te kunnen vinden. Een ge sprek met de familie Jacobs-Corten- bach in de Tolstraat verliep buiten gewoon prettig, ook al omdat deze Noord Limburgse afgevaardigde best op de hoogte bleek van Venrays toe- en misstanden. DRS. J. HUTSCHEMAEKERS maakte in begeleiding van o.m. de heer Emonts van de Prov. Staten en leden van de KVP Venray Philipsen en Van Valkengoed een tocht langs verschillende landbouwbedrijven. Zo bracht hij een bezoek aan de var kensfokkerij van de heer Claessens aan de Scheiweg in Leunen, waar hij de problemen voorgeschoteld kreeg van een jong bedrijf dat enorme las ten op zich moet nemen, zonder dat het voldoende uitzicht heeft op een behoorlijk rendement. De champignonkwekerij van Phi lipsen in Ysselstepn bleek ondanks stormschade weer blitz-Mank en lag er met zijn 24 kweekcellen weer als een juweeltje bij. Ook hiier kreeg het kamerlid te horen met welke moei lijkheden het in 1963 opgezette be drijf wel te kampen heeft. De rundveehouderij van Cornelis- sen in de Vredepeel was een volgend station, waar hij zich verdiepen kon in de enorme investeringen, die de boer van nu moet aangaan, wil hij zijn bedrijf up-to-date houden. Het blijkt dat de eigen vermogensvor ming nog al wat problemen met zich brengt, die men met een oude-dag- reserve, kinderbijslag eerste kind en aftrek voor de meewerkende vrouw, waarop de KVP mede gezorgd heeft, niet gewaarborgd is. Een gesprek in het gemeenschaps huis van Vredepeel bracht het pro bleem van de te kleine kernen aan de oppervlakte. Men vreesde binnen drie jaren het kleuteronderwijs te moeten staken, waardoor het ge meenschapshuis weer in gevaar komt. Het eniige wat men wel uit de wereld kon helpen, was de mening dat in dergelijke kleine kernen hele maal niet meer gebouwd mag wor den. AALMOEZENIER HEYMANS bracht in gezelschap van leden van de statenkieskring en Mevr. Poels- Peters en dhr. Broeksteeg o.m. een bezoek aan Den Hoebert, waar on danks het feit dat er geen onderwijs gegeven werd, toch stevig werd ge debatteerd over de bouwstop voor ziekenhuizen en de verpleegkosten. Heimans kon Venray alleen maar feliciteren met dit onderwijsinstituut, dat een voorbeeld is in menig opzicht voor het onderwijs van verpleegkun digen in den lande. Op Het Schuttersveld maakte hij een praatje met verschillende be jaarden in het verzorgingstehuis en in de flats. Bij Janssen op de Kulut- weg werd hij geconfronteerd met iemand wiens bedrijf moet gaan ver dwijnen en de toestanden, die daar door ontstaan. Er is menig bladzijde van zijn blok volgekriebeld over dit geval. De sociale woningbouw van Verhoeven oP de Smakterweg was een volgend punt in de stromende re gen, waar hij zich onderhield met de bouwvakkers, die het wel heel uitgeklede woningen noemde. Als laatste verrassing werd hem een bezoekje geoffreerd aan de vloed- velden en zijn verbaasde uitroep was: „Is die rotzooi nu nog niet opge ruimd. Zoals hij zelf zien en rui ken kon, liggen ze er nog in pais en vree. LUNCH J. P. A. Nelissen bood de gasten een lunch aan bij De Oude Lind, waar het gezelschap kennismaakte met een der directieleden, de heer Turkenburg. Hier waren ook de burgemeesters van Venray en Horst aanwezig, die resp. problemen van hun gemeenten nog eens de gasten duidelijk maak ten. Gasten, die later op de avond kennis maakten met vertegenwoor digers van de LLTB van Noord-Lim burg, waarbij wethouder Loonen zich een goed propagandist toonde voor drs. Hutschemaekers. Terwijl de blijde gezichten nog stralen van verwachting, die zelfs hartklopping kan bezorgen, spreken we al over de kerstgave voor onze zieken. Dat reeds zó vroeg voor het kerstfeest deze kerstattentie onder uw aandacht wordt gebracht, heeft een bij zondere oorzaak. De landelijke aktie KÖM OVER DE BRUG zal hopenlijk zo'n succesvol gebeuren worden in de week van 11 tot 16 december, dat daardoor heel veel overschaduwd zal worden. Om nu die bruisende aktiviteit vóór te zijn, zullen de dames in de week van 27 november even aankomen om een bijdrage te vragen voor de kerstpakketjes voor onze bejaarden en zieken. Tijdens uw inspanning om de Sinterklaasverrassingen van een passend rijmsel te voorzien, zult hopelijk die storende onder breking met een glimlach en een gul hart aanvaarden. De dames die rondgaan doen het niet voor hun plezier, maar om de zie ken met kerstmis ook een verrassing te kunnen bezorgen: „Een blijde gever heeft God lief" zegt de psalmist. U kunt aan de kollektrices de namen opgeven van hen die in aanmerking ko men voor een kerstattentie: het gaat hier om alle bejaarden van 80 jaar en ouder èn de zieken die door hun ziekte aan huis ge bonden zijn. Ook kunt U de namen melden op de volgende adressen: Patersparochie: Mevr. Poels, Leunseweg 14 Christus Koningparochie: Mevr. Peeters, Langstraat 92 Petrus Bandenparochie: Mevr. Bloemen, Stationsweg 15 Mogen we, namens de zieken, bij voorbaat alle goede gevers hartelijk danken. Deken L. Theunissen De heer Coopmans zal dinsdag a.s. als voorzitter van de 75-jarige LLTB afdeling Venray feitelijk met lege handen staan. Tenminste wat de historie van de voorbije 75 jaren betreft. Alle bescheiden over het doen en laten van deze Venrayse afdeling zyn met de oor log verloren gegaan en van de na-oorlogse tijd is wonderlijk ge noeg ook al weinig te vinden. Maar dat verhindert de Venrayse afdeling niet dinsdag toch het feit van 75 jaren bestaan op enigermate feestelijke wijze te gedenken. Om 10 uur is er een plechtige Eucharis tieviering, waarna om 11 uur de feestvergadering begint in zaal In den Engel, waairn de heer Huijts de feestrede zal houden. HET IS BIJZONDER JAMMER dat men feitelijk alleen weet dat op 3 januari 1897 de LLTB afdeling Venray is opgericht. Wde de oprich ters waren, is weer niet bekend, doch wel dat b.v. in 1899 J. Tacken van de Landweert voorzitter was, Ant. Voes- ten secretaris en M. Vollebergh uit Vdltum penningmeester. Kapelaan A. Beek werd toen adviseur. Respec tievelijk zijn dan in de loop der jaren J. Poels, H. Wlismans, Th. Micheüs, Vine. Pij Is, M. Wismans, H. Janssen, J. v. d. Winkel en L. Coopmans voor zitter geweest en geworden. Ze wer den geassisteerd door de secretaris sen A. Voesten, M. Janssen, B. Kruy- sen, Th. Camps, P. Emonts en M. Arts. Wil men nog meer los-vaste gege vens, dan bleken in 1908 270 paarden te zijn ingeschreven bij de paarden- verzekering (228 eigenaren) en 327 koeien bij de veeverzekering (114 le den, dus ongeveer 3 koeien per lid). Toen bleek dat stierhouderij goed te florereren, en aan kunstmest ver bruikte men toen al 1,2 miljoen kg. Het aantal leden bedroeg toen ruim 500. Opmerkelijk is dat de leden die weigerden „Land en Vee'' te nemen in die dagen geen lid meer konden zijn van de boerenbond en ook niet van de stoom-zuivelfabriek. Wat de betrekkingen geweest zijn tussen de toenmalige veearts de heer T. Beel en de pas opgerichte boeren bond is ook een raadsel, maar vast staat dat hij een of meer lezingen voor de pas opgerichte boerenbond heeft gehouden. Een zeer belangrijke persoonlijk heid in het afdelingsbestuur is ongetwijfeld de heer B. Kruysen geweest, die in 1914 tot secretaris werd benoemd en dat tot 1956 is gebleven. Zoals gezegd, het zijn heel summie re krantenberichtjes, waaruit men de geschiedenis van de Venrayse boe renbond moet distilleren. Dat is zeer jammer ,want niet alleen is deze af deling de vader of moeder geweest van de verschillende afdelingen op de kerkdorpen, waarvan de meeste intussen hun gouden bestaansfeest achter de rug hebben, maar daar naast moet zij ontegenzeggelijk een grote rol gespeeld hebben niet alleen in het maatschappelijk en sociale le ven van onze gemeente, doch ook bij verschillende initiatieven. Het kan niet anders of in een ge meente, waarin de landbouw het hoofdbestaan vormde, heeft de plaat selijke boerenbond een machtige stem gehad in het doen en laten van deze gemeente. Maar het blijft nu raden wat haar invloed was bij de véle peeiontginningen rond Venray, wat haar invloed was bij de ontslui ting van het landbouwgebied, bij de bebossing, bij de aanleg van water lossingen e.d. We kennen van wat vergeelde fo to's de grote landbouwtentoonstellin gen die hier werden georganiseerd en die ware manifestaties werden van het Venrays vermogen op landbouw gebied. We kennen haar streven naar een land- en tuinbouwschool, die 50 jaren geleden dan ook tot stand kwam en we kennen de stiekeme strijd tussen Horst - Venray voor wat betreft de streekfokdagen. Het Ven rayse bestuur is wel eens verweten zich door de Horstenaren te veel het kaas van het brood te laten halen, waar men onder het motto van: wij zijn er ook tuinders bij, diverse in stituten binnen wist te halen, die we even graag in Venray hadden ge had. Datzelfde bestuur is ook verweten dat ze niet gezorgd heeft voor eigen gebouwen en pakhuizen, zoals dat el ders gebeurde, maar dat men hier eerst bij In den Engel, later bij Raedts en weer later bij Kersten anderen de kastanjes utd het vuur liet halen. Gewoonlijk kwam er dan ruzie door en werd weer verhuisd. Wat er van zij, de geschiedenis is verloren gegaan en het zal éen heel gezoek zijn zo dat al ooit lukt om die weer eens op poten te zetten. Zonder twijfel zal dan blijken dat zij een grote rol gespeeld heeft in het vooroorlogse Venray op menig ter rein. NA DE OORLOG is die rol, zeker voor wat de kom be treft, een heel stuk minder gewor den. Enerzijds omdat hier het stre ven bestond de landbouwers buiten de kom te brengen, anderzijds omdat vele zgn. papieren leden van onder de oorlog (die toen zelf een varkentje hielden of kippen) na de oorlog de bond vaarwel zegden. Zo kwam de eens zo machtige or ganisatie zelf in de knoei en moest men zij het dan niet eenstemmig al besluiten in 1951 samen te gaan met Oostrum. Dat heeft per 1 juli dan een vervolg gekregen door de combinatie van Venray, Oostrum en Merselo. De 80 leden, die men nu nog kent, mogen dan een schamele af spiegeling zijn van de honderdtallen, die eens als lid stonden ingeschre ven, ze vormen toch nog altijd een „dan", wier betekenis men niet moet onderschatten, nu ook hier het land bouwbedrijf steeds meer een indus triële onderneming gaat worden, waarin enorme investeringen gedaan moeten worden en waarin een om wenteling plaats vindt, die naast evolutie toch ook dikwijls aan revo lutie doet denken. Wat er van zij, 75 jaren zijn voor bij gegaan. Moeilijke jaren met hun krisis-periode, met hun oorlogsjaren, met maatregelen van hogerhand, die elke uitbreiding onmogelijk maakten. Het is goed even stil te staan en zich te bezinnen op de tijd, die voor ons ligt DIANA LUCHTBUKSEN grote sortering VENRAY MODEHUIS THOMASSEN

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1