Katholiek of openbaar onderwijs... Thomassen kacino bar! Politieke markt op Boschveldcollege Mr. F. Portheine 2ekamerlid VVD WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Leenenl Yelfum wil handhaving van de afspraken. Wat gaat er in het Brukske komen? modehuis SINT NICOLAAS BEZOEKT VENRAY Missie breiclub Het Schuttersveld Nichts für kleine Madchen Jaarlijkse verkoping handwerken Ned. Rode Kruis Y00RSPEELLES VAN DE MUZIEKSCHOOL Bouwmaterialen Gebr. Martens nv FANFARE O.L. VROUW GILDE uit Smakt-Holthees GEHULDIGD VRIJDAG 17 NOVEMBER 1972 No. 46 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 VOOR AL UW ORANKEN ADVERTENTIEPRIJS 15 et per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bij vooruitbetaling) De Vereniging voor Openbaar On derwijs afd. Venray (VVOO heeft 'n jaar geleden namens de ouders van 110 kinderen een aanvrage ingediend voor openbaar liager- en kleuter onderwijs in Veltum. Vorig jaar december heeft Ven- rays gemeenteraad, conform deze aanvraag, de besluiten genomen tot stichting van deze scholen. OVEREENSTEMMING? Als vervolg op dit besluit werd de VVOO uitgenodigd voor een bespre king met de scholenplanningscom missie. In deze bijeenkomst is van gedachten gewisseld over de realise ring van een openbare school in Vel tum. Op 8 februari werd een bespreking gevoerd, waarbij ook de burgemees ter en de inspecteur van het lager onderwijs aanwezig waren. Het re sultaat van deze bespreking was voor Veltum bijzonder positief. Zowel de burgemeester als de inspecteur wa ren van mening, dat een openbare school in de wijk Veltum levensvat baar zou zijn. De inspecteur zegde toe een urgentieverklaring aan te vragen voor een 3-klassige nood schoot. De beste plaats hiervoor zou zijn het terrein aan de Blauwverver- straat. De burgemeester beloofde de voorbereiding op gang te brengen en gaf tevens opdracht bij de voorbe reiding van het bestemmingsplan Veltum II rekening te houden met de bouw van een 6-klassige school, die bij een goede ontwikkeling van het openbaar onderwijs in de nood- school de mogelijkheid zou geven tot realisering van een volwaardige openbare school. In die bespreking is zelfs uitvoerig gesproken over de wijze waarop het hoofd van de nieu we openbare school in Veltum aan getrokken zou kunnen worden. Is het verwonderlijk dat de VVOO toen in de veronderstelling verkeer de dat de volledige overeenstemming was bereikt over de verwezenlijking van een noodschoot voor openbaar lager- en kleuteronderwijs aan de Blauwververstraat, per 1 augustus van het komende jaar? NIET LEVENSVATBAAR Tot verbazing van de VVOO en de Veltumse bewoners kwam op 28 sep tember j.l. de mededeling van wet houder mevr. Rutten-Tielen dat B. en W. een openbaar school in Vel tum niet levensvatbaar acht en daar om voorstelt een noodschool halver wege Veltum en het Brukske op te zetten. Bovendien was de gemeente voornemens door middel van een enquête de behoefte aan openbaar onderwijs in Veltum te peilen. Bovenstaande acht de VVOO vol ledig in tegenspraak met de toezeg ging van de burgemeester en het ad vies van de inspecteur, zoals dit op de vergadering van 8 februari be sproken was. Ook nam de wethoudster bij voor baat aan, dat de uitslag van de te houden enquête dermate negatief zou uitvallen, dat de openbare school niét in Veltum, maar halverwege Veltum en het Brukske zou moeten komen. DE ENQUETE Natuurlijk heeft de VVOO geen bezwaar tegen een goed opgezette enquête naar de onderwijsbehoeften in Veltum en zij hebben dus hun medewerking toegezegd. Wél hebben zij de vrees uitgesproken dat deze enquête de voorbereidingen voor de noodschool zou kunnen vertragen. B. en W. beloofde op korte termijn een uitnodiging te zullen sturen voor een bespreking over de opzet van deze enquête, maar helaas is dat nog niet gebeurd. Tenzij uit de enquête blijkt, dat er maar enkele ouders in Veltum voor standers zijn van openbaar onder wijs, blijft de WOO vooralsnog van mening dat er per 1 augustus 1973 een openbare lagere en kleuterschool moet beginnen. Zij menen dat er géén duidelijke gronden zijn om de over eenstemming, die in de bespreking van 8 februari met de burgemeester en inspecteur bereikt zijn, te niet te do^n. VERANTWOORDING Afgaande op de ervaringen van de heer Van Veen van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs in soort gelijke plaatsen als Venray, is men van mening dat er in Veltum een volwaardige openbare school kah groeien. De WOO afd. Venray wijst in een uitvoerig schrijven aan B. en W. op de verantwoordelijkheid die het ge meentebestuur heeft voor het open baar onderwijs en zij verzoekt het college alles in het werk te stellen om inderdaad per 1 augustus 1973 openbaar lager- en kleuteronderwijs te kunnen laten starten in Veltum. De VVOO wil nog extra het be lang van de openbare kleuterschool benadrukken als voedingsbodem voor de lagere school en is van me ning dat ondanks de financiële pro blemen ook de kleuterschool te reali seren is. HET BRUKSKE De gemeenteraad heeft op voorstel van B. en W. besloten tot de bouw van een 12-klassige basisschool voor katholiek onderwijs in het Brukske. Het betreffende katholieke schoolbe stuur heeft in de vergadering van de scholenplanningscommissie deze school voor het Brukske aange vraagd. Maar ook de VVOO heeft in die zelfde vergadering gevraagd om re kening te houden met de behoefte aan openbaar onderwijs in deze nieu we wijk. Gesteld werd toen dat het gemeentebestuur die behoefte diende vast te stellen. Op dezelfde manier waarop het katholieke schoolbestuur aan de hand van prognoses de behoefte aan ka tholiek onderwijs aantoont, is dit ook te doen voor het openbaar onderwijs. Uit voorgaande besprekingen is van de inspecteur dat een lagere wel gebleken gehoord ook de visie school, wil hij als school goed kun nen funktioneren, hetgeen feitelijk vanzelfsprekend is, wijkgebonden moet zijn. Een openbare school voor heel Venray in Veltum is dus géén oplossing, en situering halverwege Veltum en Brukske zal de kansen voor een bloeiend openbaar onder wijs in Venray sterk belemmeren, hetgeen iooit de bedoeling kan zijn. De burgemeester heeft in de ver gadering van de scholenplannings- oommiissie op 5 januari 1972 gesteld, dat de gemeente niet de verplichting heeft initiatief te nemen tot het star ten van openbaar onderwijs. Immers dit volgens de burgemeester zou betekenen, dat er pressie wordt uit geoefend op de bewoners van het Brukske met betrekking tot de schoolkeuze. Daar tegenover staat dat bij het ontbreken van openbaar onderwijs in het Brukske de ouders op deze manier als enige mogelijk heid hebben hun kinderen het katho lieke onderwijs te laten volgen. De WOO verwacht, dat in de nieu we wijk hét Brukske het percentage ouders dat hun kinderen principieel katholiek onderwijs wil geven aan zienlijk lager zal zijn dan in de oudere stadswijken. Zij meent dan ook dat B. en W., uit hoofde van de gemeentelijke verant woordelijkheid voor het verschaffen van „vóldoende algemeen lager on derwijs in een genoegzaam aantal scholen" zoals gesteld in de grond wet, verplichtingen heeft ten opzich te van het openbaar onderwijs in het Brukske. Het St. Nieolaasgilde van Venray deelt ons mede, dat a.s. zondag 19 november St. Nicolaas zijn officieel bezoek aan Venray zal brengen. De goéd-heilige man vertrekt om 2 uur vanaf huize St. Servatius en zal om streeks 2.15 uur op het bordes van het gemeentehuis door de burge meester ontvangen worden. Na een opwekkend woordje tot de kinderen en ouders begint Sint Nico laas aan zijn rondtocht door Venrays straiten. MARKT DEURNEI Intieme sfeer Exclusief interieur GEOPEND TOT 3UUR 's NACHT S; 'swoendags gesloten De veel gehoorde kreet: als jij je met de politiek bemoeit, bemoeit de politiek zich niet met jou, is vrijdag avond op de politieke markt in de aula van het Boschveldcollege door zeer velen aangegrepen om voorlich ting te krijgen over de vele politieke groeperingen welke er in Nederland zijn. En niet alileen jongeren die voor de eerste keer van hun stemrecht ge bruik kunnen maken hadden van het loffelijke streven van de Jongeren soos Free Wheelin gebruik gemaakt, maar ook velen die al vele malen van hun stemrecht gebruik hadden kunnen maken. Het was een schot in de roos, deze politieke markt, en dat de vele par tijen dit nieuwe soort van voorlich ting gaarne aangrijpen, dat bleek uit de belangstelling en de veelheid van politieke goeperingen, welke gevolg hadden gegeven aan het verzoek van deze jongerensoos om naar Venray te komen. De KVP was vertegenwoordigd met de Venray se kandidaat Paul Rippe, (de heer Noofteboom was we gens familieomstandigheden verhin derd). De heer Rippe werd goed' ge secondeerd door de Statenkring-pro- pagandaleider de heer Kunnen, een lid van het Partijbureau uit Sittard en de heer drs. G. Beterams. De WD was vertegenwoordigd door o.a. mevr. Cleerdin uit Venray. De grootste belangstelling kreeg de CPN o.l.v. de heer Dragstra, maar tot een werkelijk gesprek konden vooral de jongere belangstellenden niet komen. Groot was de aktiegroep van de PvdA, waar de heer Oele de topman was, maar wij misten de Venrayse kandidaat voor de Tweéde Kamer, de heer L. Timmermans. Charmant was het optreden van DS 70, waar vooral het aktieve aan deel van mevr. van Veenendaal, ex- staatssecretaris van CRM, opviel. Mr. Imkamp van D'66 moest vroeg tijdig vertrekken, mede omdat geen Tot onze spijt is de vorige week het winnende nummer niet bekend gemaakt. De namen van de poppen waren: Laetitia (door niemand geraden) en Frans. Omdat die naam driemaal werd geraden, is er geloot. De winnende nummers van de lo ten zijn 256 groen en 597 Wie dat nummer heeft kan de prijs afhalen bij: mevr. Romijn, flat 45, Het Schuttersveld. ,v.; Een KVP afgevaardigde vroeg op de politieke markt te Ven ray aan de heer Dragstra van de CPN hoe hij zich voelde in dit opiumhuis. De heer Dragstra vroeg ver wonderd nadere tekst en uit leg, want hij begreep de vraag nliet ten volle. De KVPer: „Volgens de leer van Marx is godsdienst opium voor het volk en deze aula be hoort tot de Rooms Katholieke Scholengemeenschap van het Boschveldcollege' De heer Dragstra: „Och ik voel mij wel happy." materiaal Venray had bereikt. De PPR kreeg eigenlijk minder be langstelling dan de partij van Jon geling. Wat wij het voornaamste vonden van deze politieke markt was, dat velen terugkeerden met een schat aan documentatiemateriaal van de diverse partijen welke op 29 novem ber a.s. een gooi willen doen naar de Tweede Kamer. Belangrijk, omdat als men de moeite neemt om het ma teriaal mee te nemen, dit ook zal be kijken en mogelijk dat oP de scholen hierover nog verder van gedachten zal worden gewisseld. De aankleding in d« aula was een bonte schakering van de vele poli tieke pamfletten en leuzen en gaf 'n goede indruk van een werkelijke po litieke markt. De jongerensoos Free Wheelin heeft in de roos geschoten met dat initiatief, dat wij gerust volledig ge slaagd willen noemen, ondanks het slechte weer. Het was van 7 uur tot kwart voor elf een komen en gaan van belangstellenden, die in ruime mate geïnformeerd werden over wat er op de politieke markt te koop is. Onder deze titel heeft de Operet tevereniging de Pica's al 5 maal een succesvolle uitvoering gegeven van een operette, die Joost Rutten heeft samengesteld. „Een komisch geheel'' zoals 't programmaboekje omsohrijft, „ontleend en omweven door meesle pende melodiën uit operettes van al le tijden''. Van deze opvoeringen hebben al tweemaal de patiënten van St. Ser vatius kunnen profiteren, en is er 1 opvoering met groot succes geweest voor het personeel van deze inrich ting. Daarnaast heeft men tekens een opvoering verzorgd voor de bejaar den van Venray en die van Horst en Sevenum. Nu gaat men aan een tweede reeks uitvoeringen beginnen. Het gezel schap waaraan zo'n 35 mensen mee werken, gaat oP 23 november een tweede uitvoering geven voor het personeel van St. Servatius, waarna op 15 december opgetreden wordt voor de personeelsvereniging van de Rank Xerox. Dit jaar wordt dan be sloten met een opvoering op 29 dec. voor het personeel van St. Anna. In januari gaat men dan uitvoe ringen geven buiten Venray, t.w. in Sterksel, in Eindhoven, in Boekei en in Rosmalen. Men hoopt het geheel dan te be sluiten met een zondagochtendcon cert in de foyer van de schouwburg op zondag 4 februari. Daaruit blij'kt dus wel, dat er dui delijk belangstelling bestaat voor wat de Pica's presteren, terwijl van de andere kant die grotere belang stelling voor de Pica's aanleiding is hun beste beentje voor te zetten. Een gelukkig teken is dat de Pica's, die voorheen praktisch alleen op St. Ser vatius waren georiënteerd, nu ook buiten de inrichting mensen aan trekken, die het plezierig vinden aan operettes mee te werken en daarin te zingen En voor de pessimisten die het Venrayse verenigingsleven al zo dik wijls hebben afgeschreven, mag het dan een tegenvaller zijn dat dank zij de inzet van velen ook in deze tijd het in Venray nog mogelijk is „ope rette te bedrijven". De optimisten zullen er best gelukkig mee zijn, en in feite wordt een oude traditie niet alleen in ere gehouden, maar zelfs versterkt. We kunnen „Nichts für kleine Mad chen'' alleen maar heel veel succes toewensen. De afdeling Welfare van het Ned. Rode Kruis houdt vanaf donderdag 16 november tot en met zaterdag 18 november weer haar jaarlijkse ver- kopng in de HEMA. Verkocht worden de handwerken die in het afgelopen jaar door Ven rayse chronisch zieken en invaliden vervaardigd werden. Er zijn heel mooie handwerken bij terwijl een prachtig geborduurd schilderij de hoofdprijs is van een verloting, waaraan nog veel andere prijzen verbonden zijn. Een bezoek aan deze stand in de EMA is dus zeker de moeite'waard. De opbrengst van deze verkoping moet de Welfare in s taat stellen nieuw handwerkmateriaal aan te schaffen en voor de zieken enige ont spanningsmiddagen te organiseren. VRIJDAG 17 NOVEMBER SPREEKT IN HOTEL DE ZWAAN - MARKT 2 TE VENRAY Aanvang 20.00 uur. Op zaterdag 18 november wordt in de foyer van de Schouwburg door de Muziekschool van Venray de tweede voorspeelles van dit seizoen gehou den. Deze openbare voorspeelles be gint om 14 uur en zal omstreeks 15 uur afgelopen zijn. In dit uur zullen leerlingen van verschillende docenten laten horen tot welke muzikale prestaties zij in middels in staat zijn. Uieraard zijn alle ouders van de heraan deelnemende leeringen van harte welkom, terwijl ook andere be langstellenden natuurlijk mogen ko men luisteren. De eerste voorspeelles heeft op 5 oktober j.l. plaatsgevonden. De be langstelling hiervoor was bijzonder goed. Ook nu wordt weer gerekend op een groot en aandachtig gehoor. VENRAY Bongerdstraat 5 Telefoon 04780-1161* Onder overweldigende belangstel ling, hoofdzakelijk gevormd door de bewoners van deze twee dorpen, maar ook door bestuursleden van bevriende muziekkorpsen alsmede van drumbands uit de omgeving, werden bestuur-en leden van de fan fare O.L. Vrouw Gilde van Smakt- Holthees gehuldigd in verband met het behalen van de eerste prijs op het concours te Rosmalen. De huldiging, welke plaats vond in het Pelgrimshuis te Smakt, werd muzikaal omlijst door de Limbra- d rumba nd. Twee gemeentebesturen waren bij deze huldiging aanwezig. Wethouder van Oers feliciteerde aan het begin van de huldiging na men shet Venrayse gemeentebestuur, waarbij hij dit muziekgezelschap al ler medewerking van het Venrayse college toezegde. Burgemeester van Heusden van Vierlingsbeek die vergezeld was van wethouder Binders, deed het iets uit voeriger, wellicht omdat hij ook be stuurslid is van de diocesane Bond van Muziekgezelschappen in het Bossche diocees. Met spanning heb ik de concours nummers mogen beluisteren en juist bij dat beluisteren moest ik denken, aldus burgemeester van Heusden, hoevele voorbereiding er nodig is voor deelname aan het concours, hoeveel zenuwen er bij de muzikan ten parten hebben gespeeld en welk 'n spanning er is tijdens een concours. Maar ik ben blij met het resultaat, wat aanleiding moet zijn op de inge slagen weg te blijven voortgaan. Blijft eendrachtig samenwerken onder leiding van bestuur en diri gent. Een concours is een moment opname en een beoordelingsgraad, maar is ook een poging om de mu ziek oP een hoger peil te brengen. Namens het gemeentebestuur gaar ne geluk met het resultaat, maar voora lmet de mooie amateuristische beoefening van de muziek. De fan fare van Smakt-Holthees weet zich gedragen door de gehele gemeen schap van beide dorpen en dat houdt de verplichitng in het beste te geven. Uw muziekkwaliteit geeft moed voor de toekomst tot welzijn van uw ge meenschap, zo besloot burgemeester van Heusden zijn toespraak. President Koopmans uit Holthees, dankte niet alleen de eigen inwoners voor hun in het verleden en heden verleende steun, maar ook de over heden, alsmede de bevriende mu ziekgezelschappen uit de gehele re gio.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1