mededelingen Wijziging van de doorstromingsregeling Schipluiden konkurrent van Euterpe bij het landskampioenschap... gemeentelijke notities en Leenenl ómmans Handenarbeidtentoonsfelling ,Het Schuttersveld" in VRIJDAG 10 NOVEMBER 1972 No. 45 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY WFFKRI AH VOOR VFNRAY FN OMSTRFKFN ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 TTtCIXDLrtU TV/VIA bil VI IJ I l\LIVbll pR|JS pER HALFJAAR 7.50 (bij vooruitbetaling) Op grond van de „Beschikking geldelijke sleun krotontrui ming en doorstroming" vergoedt de Minister van Volks huisvesting en Ruimtelijke Ordening onder bepaalde voor waarden 80% van de door de gemeenten ter bevordering van de doorstroming gemaakte kosten. Een van die voorwaarden is, dat de maandelijkse lasten huur van de te betrekken eigen huurwoning niet hoger mogen zijn dan 325,Onder de maandelijkse lasten wordt verstaan: 10% van de totale stichtingskosten, uitge zonderd kosten garage, verminderd met de eventueel voor het eerste jaar toegekende rijkspremie. De uitkomst van deze berekening moet door 12 (aantal maanden) worden gedeeld. Onder huur wordt verstaan: de prijis, die terzake van huur en ver huur van de waning is verschuldigd, verminderd met het bedrag, dat in deze prijs is begrepen voor een ga rage, bedrijfsruimte, voor levering van warmte, water, gas, eledfcriciteit en andere energie en voor de ter be schikkingstelling van huishoudelijke apparaten. De Minister heeft deze voorwaar de opgenomen omdat hij van oor deel is, dat degenen die voornemens zijn naar een duurdere eigen/huur woning te gaan verhuizen, ook zon der doorstromingsbijdrage zullen verhuizen. Ondanks echter het feit, dat de Minister bij verhuizing naar een wo ning met hogere maandelijkse lasten/ huur dan 325,niet in de kosten deelneemt, heeft de gemeente Venray tot nu toe in dergelijke gevallen toch een doorstromingsbijdrage verstrekt. WIJZIGING J De daaraan verbonden kosten zijn echter zo enorm hoog opgelopen, dat burgemeester en wethouders in het kader van de voor 1973 nood zakelijke bezuinigingen hebben moeten besluiten voortaan strikte toepassing te geven aan de rijks regeling, hetgeen betekent, dat voor verhuizingen, welke NA 1 januari 1973 plaatsvinden naar een woning met hogere maande lijkse lasten/huur dan 325,géén doorstromingsbijdrage meer kan worden verstrekt Een uitzondering daarop geldt voor reeds gedane toezeggingen, welke ook indien de verhuizingen na 1-1-1973 plaatsvindt gehono reerd zullen worden. In het kader van de bezuinigingen voor 1973 hebben burgemeester en wethouders voorts moeten besluiten de doorstremingsbijdrage voor nieu we toezeggingen te verlagen van 1400,tot 1250,zulks omdat de Minister over maximaal 1250, 80% van de bijdrage vergoedt. tot aan Boddenbroek (eerste fase); II. a. de Hoofdstraat, vanaf de daarop aansluitende wegen gevormde kruisinigsvlak, tot aan de Oirloseweg; b. de Oirloseweg, vanaf de Hoofdstraat tot de aansluiting met de Wittevenmenweg bij de aldaar gelegen spoorwegover gang; c. de Wittevenmenweg, vanaf de aansluiting met de Oirloseweg tot een punt ongeveer 10 meter oostelijk van die spoorlijn Ven- loNijmegen; d. de Deputé Peterssltraat; e. de Past. Gerardsstraat, vanaf de Hogeweg tot aan de Hoofd straat; f. de Hogeweg, vanaf de Pastoor Gerardsstraat tot aan de St. Machutus^traat g. de St. Machutusstraat, vanaf de Hogeweg tot aan de Hoofd straat; 2. entheffing te verlenen van de on der punt 1 genoemde verkeers maatregel ten behoeve van be stuurders als bedoeld in artikel 5(, le lid, van het Reglement ver- keersergels en verkeerstekens; a. voor zover zij woonachtig zijn of hun bedrijf uitoefenen aan een der wegen waarvoor de maatregel geldt en hun woning of dat be drijf niet langs een andere weg kan worden bereikt, een en ander voor zover de uitvoeringswerk zaamheden zulks toelaten; b. voor zover zij ter uitvoering van werkzaamheden, waaronder begrepen het afhalen en bezor gen van goederen, noodzakelijk gebruik moeten maken vam de weg waarvoor de maatregel geldt, een en ander voor zover de uit voeringswerkzaamheden zulks toelaten. De aandacht van belanghebbenden wordt erop gevestigd, dat tegen dit besluit beroep kan worden ingesteld binnen dertig dagen na de dag waar op dit besluit ter openbare kennis wordt gebracht en dat het beroep aan H.M. de Koningin gericht, doch bij de Commissaris der Koningin in gediend moet worden. Venray, 7 november 1972 Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS, burgemeester A. L. G. JANSSEN, loco-secr. BEKENDMAKING De burgemeester van Venray maakt bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 okt. 1972, op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening, heeft besloten te verklaren, dat de vaststelling wordt voorbereid van een herziening van het bestemmingsplan De W'ieën, voor wat betreft het gedeelte gelegen op de hoek van de Zuidsingel en de Leunseweg, als nader aangegeven op een bij het be sluit behorende kaart. Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende kaart ligt met ingang van heden voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling lll-D, gebouw Leun seweg 2a, kamer 24. De burgemeester van Venray, Drs. F. G. L. L. Schols Venray, 10 november 1972. Venrays schooljeugd is een van de trouwste bezoekers van de Schouwburg. Maar wanneer dat bezoek in schoolverband ge schiedt, levert zulks toch wel grote problemen op. Het door de werkzaamheden niet als parkeerterrein beschikbare plein voor de Schouwburg noodzaakt de jongelui om hun fiets maar „er gens" kwijt te raken. Dat daardoor trottoirs onbegaanbaar worden, ujtritten worden geblokkeerd, geparkeerde auto's niet meer weg kunnen rijden en alle verkeer ongemak ondervindt, laat hen Siberisch koud. Waar moeten we dan onze fietsen neerzetten BROMFIETSER AANGEREDEN OnvoLdoende opletten door de be stuurder van een personenauto op de kruising Bosweg-Overloonseweg was door de 19-jarige P. V. uit Overloon werd de 17-jarige duopassagier H. B. uit Overloon dusdanig gewond dat hij met o.a. hersenschudding naar het enrayse ziekenhuis moest worden vervoerd. De auto werd licht, de bromfiets zwaar beschadigd. De harmenie „Sint CaecÜia" uit Schipluiden zal tijdens de Federa tieve Nationale Kampioenschappen op 10 december a.s. in Doetin- chem de naaste konkurrent in de ere-afdeling zyn van de Konink lijke Harmonie „Euterpe" van Venray. Ter vergelijking: Sint Cae- cilia Schipluiden behaalde destijds op het concours 305,5 punt, ter wijl Euterpe tijdens het op zondag 11 juni 1972 gehouden bonds- ccncours te Hcut-Blerick een puntentotaal behaalde van 315,5 punt. De volgende muziekgezelschappen zullen meedongen naar het lands kampioenschap in andere afdelingen: Afdeling superieur: Fanfare Musis Sacrum uit Bakel; Kon Harmonie St. Caecilia uit Gilze; Kon. Harmonie Fileutonia uit Eindhoven; Kunst en Vriendschap uit Wittem en Kon. Philharmonie uit Bocholtz. Ere-afdeling fanfare: Concordia uit Meter ik. Adfeling UitmuntendheidFanfare Concordia uit Liempde; Brassband „Kunst na Kracht" Berkhout N.H.; Harmonie Kaatsheuvel uit Kaatsheu vel; Concordia uit Melick en Wal- burgia uit Amby. ZWARE REPETITIES Intussen wordt er enorm zwaar ge trokken aan de repetities voor het landskampioenschap. Hoe meer de datum van de tiende diecember na dert, hoe intensiever men zich werpt op het verplichte en het keuzewerk, individueel, in groepen en met het hele korps. Vorige week donderdag heeft bur gemeester Schols belangstelling ge toond voor het repeterende koor. President L. Laurensse dankte de burgervader voor zijn mentale „op pepper" en greep deze gelegenheid tevens aan om hem en in hem het gehele gemeentebestuur te bedan ken voor de nieuwe subsidieregeling voor kulturele verenigingen. Hij meende te mogen zeggen dat hij mocht spreken namens alle muziek verenigingen in de gemeente, die met de nieuwe regeling zeer kontent zijn. Als blijk van waardering en dank voor de grote belangstelling, welke door de burgemeester voor de kan didaat voor het landskampioenschap aan de dag legt bood de heer Lau rensse hem de band aan met de wer ken welke Euterpe op het concours te Hout-Blerick heeft gespeeld. Dit geschenk werd door de heer Schols ten zeerste op prijs gesteld. Hij be loofde zeker te proberen aanwezig te zijn op de grote dag in Doetinchem. De burgemeester verheugde er ziah over, dat het korps zo snel on danks alle daaraan verbonden kon- sekwenties hadden besloten een gooi te doen naar de wimpel. Wan neer het inderdaad lukt in Doetin chem het kampioenschap te behalen, dan wacht in ieder geval het korps een officiële ontvangst op het ge meentehuis. Ondanks alle voorbereiding voor Doetinchem blijft het korps toch nog voldoen aan allerlei verplichtingen. Na de K.R.O.-opnamen, die gemaakt zijn op 23 oktober, bereidt Euterpe zich voor op het concert, dat op za terdag 18 november moet worden gegeven in Eoht. Maandagavond j.l. stond de Ko ninklijke op de planken in de schouwburg van Sint Anna om een concert te geven voor de TROS Ra dio in het kader van het programma „Route A". De technici van de NOS in de radiowagen waren in ieder ge val diep onder de indruk van de uit stekende prestaties van de Venrayse harmonie. Nu wordt in Venray gefluisterd, dat de koninklijke harmonie Euterp>e in alle bescheidenheid een uitnodi ging om te spelen in de Royal Albert Hall te Londen heeft afgezegd KATH. ROUWENGILDE VENRAY Dinsdag 14 november a.s. bijeen komst van het Kath. Vrouwengilde om 20.00 uur in de foyer van de schouwburg. Aan het begin van de ze avond zal mevrouw M. van Soeslt- Jansbëken wethouder te Venlo, een politiek praatje van ongeveer 10 mi nuten houden met als onderwerp: „De verkiezingen Staan voor de deur." Vervolgens de heer J- Jon- genelen uit Utrecht met zijn voor dracht: „Van Prentenboek to schil derij". Hierbij zullen ook dia's wor den vertoond. Donderdag 23 november a.s.Ex cursie naar de radio- en t.v.-studio's te Hilversum. jersey v^ouiure Exclusief en modieus o.a. SAINT JOSEPH GIBI - SPES - LANOVA - LUISA, SPAGNOLI MODEHUIS Langstr. 61 - Telef. 1281 BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare kennis hun besluit van 8 november 1972, wiaarlbij, in verband met de uitvoe ring van werken bij de aanleg van riolering te Oirlo, de volgende tijde lijke verkeersmaatregelen zijn vast gesteld 1. met ingang van 13 november 1972 tot 13 maart 1973 of, mede in verband met de uitvoering der werkzaamheden in fasen, zoveel korter of langer als de omstandig heden zulks toelaten, respectieve lijk noodzakelijk maken; door plaatsing van de borden 11 van bijlage II van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens in beide richtingen tijdelijk te sluiten voor alle verkeer behalve voetgangers: I. de Hoofdstraat, vanaf de daarop aansluitende wegen Pastoor Ge rardsstraat en Deputé Petersstraat Vrijdagavond opende de echtgeno te van de voorzitter van het Stich tingsbestuur van het bejaardencen trum Het Schuttersveld mevr. E. Knoet-Leenders de jaarlijkse ten toonstelling van handenarbeid, die door de bewoners van dit centrum vervaardigd is. Het openingsceremonieel was dit maal de onthulling van een wand kleed, dat 20 bewoners samen ge maakt hadden en dat Venray tot on derwerp heeft. Men vindt er de Gro te Kerk in terug even goed als Stoks molen, het gemeentehuis en het Ven rayse wapen. Men had de uren, die aan dit werkstuk zijn besteed netjes bijgehouden en men kon er naar ra den ten bate van de handenarbeid- olub. Intussen is Het Schuttersveld een fraai wandkleed rijker geworden. Ook de Missieclub had gezorgd voor een stunt en men moest de naam raden van een pop. Bij de opening werd nog eens dui delijk gesteld dat het belangrijk is, da't ook de oudere mens iets om han den heeft en aktief bezig blijft. De resultaten van dat aktief zijn kon men op deze tentoonstelling duide lijk zijn, temeer waar men nu kon profiteren van door aannemingsbe drijf v. d. Voom vergrote ontmoe tingszaal. Bij de opening waren o/m. gasten Deken Theunissen en em. Deken A. Loonien, wethouder mevr. Rutten- Tielen en verschillende bestuurs leden, die namens de inwoners door Mevr. Poels werden welkom geheten. Velen hebben een bezoek gebracht aan deze tentoonstelling en verschil lende stukken hebben nog een goede prijs opgebrcaht. De Venrayse Lagere Agrarische School - beter kend onder de naam Landbouwschool - bestaat 50 iaar. Over het wel en wee van deze instelling gedurende al die jaren leest u elders in dit blad meer. Op de foto het moderne schoolgebouw aan de Eikenlaan.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1