TT VENRAYS RAAD VERGADERDE LANG kacino bar natuurlijk naar. Joop nriaens WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN LANDWEERT TER SPRAKE i Tentoonstelling in Boschveldcollege Mr. P. J. Wintels jubileert VRIJDAG 3 NOVEMBER 1972 No. 44 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG jg PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct pw mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7J0 (bff voorn Kb* taling) Het plan om in deze vergadering van Venrays raad de aangekon digde samenwerkingsovereenkomst aan de orde te stellen met het Bouwcoördinatiekantoor Drs. Ruyters N.V. en aannemingsbedrijf Marcel (Muyres N.V. inzake de ontwikkeling van het bestem mingsplan Landweert, is de mist ingegaan. Het blijken niet alleen de Venrayers aannemers geweest te zijn, die nog al commentaar hadden tegen de plannen om aan één aannemingsbedrijf de hele „peet" te gunnen, maar cok van andere zijde (zijn we goed inge licht ook van gedeputeerde staten) had en heeft men nog al be zwaren tegen een dergelijke stringente binding met één bedrijf. Dat was de reden, waarom de raadsleden op de valreep de mede deling kregen dat genoemd voorstel door B. en YV. werd ingetrok ken, doch dat men wel Gver deze zaak van gedachten wilde wisse len. Dat heeft men dan ook prompt ge daan. Zo wilde DE BRUYN een ander vertrekpunt „Neem een goed pro jectbureau, dat met de stedebouw- kundige een goed plan maakt voor Landweert en laten we dat dan in stukken gereed maken", zo was zijn advies. VAN VALKENGOED vond het jammer dat er nu al weer over ge praat moet worden. Voor hem is sa menwerking met een projectbureau met één aannemer de enige manier om Landweert snel en efficiënt vol gebouwd te krijgen zonder finanoie- ringsmoeilij'kheden. Als er gepraat moet worden, dan hoogstens over het kentrakt, waarin B. en W. zich wel al te veel aanmatigt TIMMERMANS was duidelijk voor een uitvoering „in moten". De in vloed van de raad op dit hele ge beuren zo stelde hij in tegenstelling 'tot Van Valkengoed, is niet groot, maar is nooit groot geweest MEVR. POELS-PETERS voorzag moeilijkheden voor 't Venrayse aan deel in dii't plan (100 woningen per jaar) als d:e continuïteit in de wo ningbouw gaat haperen. En wat hebben Venrayse aaninemers feite lijk voor inspraak, hoe is de grond- verkoop aan hen geregeld? Vragen, waarop zij graag een antwoord wil de hebben. Drs. DEN BROK vond dat de ge meente zich niet moest uitleveren aan zo'n mammoetorganisatie. Dit is je reinste koppelverkoop, met ge vaar van te weinig variatiemogelijk heden in de bouw, doch daarnaast ook met financieel risico. Hoe dik wijls heeft men een grote aannemer al niet diep zien vallen' Verder vond hij het Venrayse aandeel veel te ge ring en vroeg hij zich af waarom nu ineens hals-overjkop een beslissing genomen moest worden. Hij zag b.v. graag onderzocht of ook niet een Venrayse combinatie ingeschakeld kon worden. Drs. BETERAMS kwam met op merkingen over het basiskonltrakt, da,t aanmerkelijk afwijkt van een vertrouwelijk stuk, dat de raad in mei al behandeld heeft en was het b.v. niet eens met de arbitrage-mo gelijkheden. In zijn antwoord ging de VOOR ZITTER niet zo zeer in op de vra gen van de raad, doch stelde nog eens nadrukkelijk, dat B. en W. voor de opgave staat ruim 500 woningen per jaar te realiseren. Vroeger stelde men een stedebouwkundig plan op, b.v. voor Veltum en dan ging men hét verwezenlijken. Dan bleken er telkens haken en ogen aan te zitten, moest het plan weer aangepast wor den enz. enz. Die luxe kan men zich in de toe komst niet permitteren. Maar dan .moest men of zijn eigen dienst aan merkelijk uitbreiden of de hele zaak in handen geven van een projekt- ontwi'kkelaar, al dan niet verbonden aan een aannemersbedrijf, dat in dit geval in staat is zo'n 300 woningwet woningen te realiseren. VENRAYSE AANNEMERS B. en W. kozen dat laatste, waarbij ze dan uithield dat per jaar van de 200 nog overblijvende woningen 100 gebouwd dienien te worden door Venrase aannemers, die overigens in andere bestemmingsplannen ook het nodig te doen hebben. Hij wilde nog wel eens uitdrukkelijk stéllen dat terwijl van allerlei combinaties uit den lande aanbiedingen gedaan Zijn t.a.v. plan Landweert, nooit en te nimmer een Venrayse combinatie zich gemeld heeft. Noch van aan nemerskant, noch van archlitecten- kant. Dit is de reden waarom B. en W. de combinatie Ruyters-Muyres voorstaat. Ook al omdat zij geen Ven rayse combinatie kent, die dit karwei aan zou kunnen. Dat zij te laat geïnformeerd zou den zijn over de mogelijkheden van Landweert kon hij maar moeilijk aannemen. Hoe weten andere com binaties het dan en er is tooh al ja ren bekend dat na het Brukske Land- weert in bewerking zou worden ge nomen. Hij was niet bang voor dat uit leveren aan een mamoet-organisatie. Men kan veel in kontakten opvan gen, o.m. de variatiemogelijkheden, alsook de grondprijs. Over de be zwaren van BETERAMS als zou het basis- kontra kt te summier zijn en over die van VAN VALKENGOED als zou B. en W. zich daarin te veel macht toeëigenen, stelde hij op zijn beurt ,dat men B. en W. inderdaad de nodlige speelruimte zal moéten geven, d;ie immers moét onderhan delen. In tweede instantie kwamen dé- zelfde raadsleden in feite weer met dezelfde bezwaren aandragen, waar in drs. DEN BROK nog eens aan drong op een open gesprek met de Venrayse aannemers Dat wilde WETH. SCHOLS nog wel beloven, maar hij dacht er geen moment aan in deze zaak te gaan experimenteren met een stel Ven rayse aannemers, die zich even gauw bij elkaar zouden voegen om ook een combinatie te kunnen aanbieden. De VOORZITTER konkludeerde dat B. en W. zich nu moeten bera den of men fundamenteel of inci denteel de basisovereenkomst dient veranderen. Een basisovereenkomst, waarlin minstens ruimte moet zijn om Landweert in bepaalde moten uit te voeren al dan niét door verschil lende bedrijven, die met name de wondingwetbouw zullen moeten aan kunnen. De resultaten van dat beraad zul len we dan in de toékomst wel ho ren De discussie zelf viel ons bepaald tegen. SCHOLEN De Henseniussehool kreeg de ge vraagde f 396,15 voor aanschaf van handwerkmateriaal. De Clara-school krijgt 6.342,23 voor de aanschaf van meubilair. Het voorschot voor de L.O.M.- school werd vergroot van 17 x 617,- omdat hét aantal leerlingen met 17 is toegenomen. De raad besloot verder tot de bouw van een 12-klassige basisschool in Brukske met aansluitend 2 kleu terscholen voor een bedrag van 2.647.470,—. MEVR. POELS-PETERS vroeg waarom men hier geen Venrayse aannemers en architecten heeft in geschakeld. Zij kreeg van WETH. SCHOLS te horen dat het college er niet op de eerdte plaaits zit om Ven rayse aannemers en architecten aan het werk te houden, maar in dit ge val om de scholenbouw in Brukske van de grond te krijgen. Dit hangt weer nauw samen met de realisering van het centrum van Brukske, wat men via 'n beleggingsinstituut hoopt klaar te krijgen. In dat geval is het logisch dat men de plannen voor de scholenbouw ook in handen geeft van het bureau, dat ook de rest ont werpt. DRS. DEN BROK vond dat men in de nieuwe school maar weinig ruim te over laat voor het hoofd, maar kreeg van MEVR. RUTTEN-TIELEN te horen dat de inspectie het genoeg vond .De gymnastiekzaal zal nabij de school worden geprojecteerd, doch men wil eerst deze wagen aan het rollen hebben. SLOOP j Men wil de panden Langstraat 3 (eigendom P. Volleberg, Hensenius- straat 20), Langstraat 5 en Lang straat 7 (eigendom gemeente) gaan slopen. Volleberg gaat daarmee ak koord. Men zal dan wel een half steense muur moeten optrekken te gen Langstraat 7a en het pannendak aldaar moeten doortrekken Een en ander gaat 10000,kosten, waar van 3000,terugkomen van het Rijk. TIMMERMANS kreeg geen ant woord op zijn vraag wat men met het open gat gaat doen dat daar ont- saat. Zo'n haast had men om met de straatnaamgeving te beginnen. STRAATNAAMGEVING In Bergkwartier krijgen de straten namen van bergen gegeven, doch in een bepaald stuk gaan 40 Bissche- roux woningen komen, die alleen door voetpaden verbonden zijn. Men wil dat stuk de naam Bergkwartier g6ven. De doorbraak Grotestraat-School- straait, al eerder omgedoopt tot hét Scbaaiped'je zou nu de officiële naam De Bleek krijigen. B. en W. waren daar al tegen hét voorstel van de commissie ingegaan die het Schaaipedje de Bleekstraat wilde noemen. Maar nu was er ook een fel protest van alle omwonende binnengekomen, die De Bleek maar niéts vonden. Zij vonden Passage 'n heel wat modernere en leukere naam Toen had de raad gelukkig weer wat om zich dik over te maken en dat deden verschillende raadsleden dan oök prompt. Het liep op stem ming uit waarbij, uiteindelijk de naam Passage het won met 11 stem- Een poging van TIMMERMANS én mevr. POELS-PETERS om bij dat punt nu eindelijk klaarheid te krijgen of de schouwburg mee zou gaan betalen in de baatbelasting voor de Passage liep op niiets uit, de rest van de raad scheen er geen belangstelling voor te hebben. De flat met 66 woningen voor al leenstaanden aan de West9ingel is bijna gereed. Dat betekent dat ook de straat achter die flat gereed is gekomen. Deze gtraat en flat werden nu officiëel Hubenhof gedoopt- In Leunen-West kregen 4 straten een naam. Zij houden de gedachtenis vast aan 4 verdienstelijke inwoners van Leunen, t.w. Meester de Haan, Pater Kusters, Wethouder Reintjes en Rector Nabben. Men zal de na men zo kort mogelijk houden en on der op het naambord nadere tekst en uitlog geven. OPSTALRECHT Omdat men voor de aanleg van de riolering van Brukske naar de Sta tionsweg gedeeltelijk over grond van huize Servatius moest, krijgt deze instelling een opstalrecht gevestigd voor 210,Af - Uit. GRONDVERKOPEN B. en W. hadden reeds mededeling gedaan 585 m2 bouwgrond verkocht te hebben aan de Past. Vercoulen- straat in Merselo aan H. Barents, Hoopweg 7 voor de prijs van 13.981,50. Verder verkochten ze aan de Smakterweg voor het expeditiecen trum van Rank Xerox 44.500 m2 grond voor 346.993,20. Aan de Weth. Pubbenstraat ten slotte in Merselo verkocht men 392 m2 bouwgrond aan L. van Osch, Beek 8 aldaar voor de prijs van 22,per m2. Nu was het dan de beurt aan de raad. Die verkocht aan G. Gerards, Mastbos 9, een kavéltje bouwgrond voor een garage voor 1350,— 66.50 per m2!). Hetzelfde gebeurde aan T. Bre- kelmans, Dennenoord 17, die dezelf de prijs betaalde. In plan Brukske werd 13.854 m2 grond verkocht aan Projektor N.V. uit Gennep, die hierop 68 woningen wlil gaan bouwen. Die kost voorlopig per kavel 10.127,82. Aan G. J. K. Schoots uit Sevenum verkocht men een kavel in Berg kwartier voor 21.127,62. Eïen kavel grond, die overgebleven is aan de Steegse Peel weg in Leunen werd voor 207 m2 elk verkocht aan de heren KuSters en Spigt aldaar voor 5,per m2, terwijl de PLEM de rest krijgt voor een transfor matorhuisje, zijnde 136 m2. MEVR. POELS-PETERS wees er op dat dit transformatorhuisje er al lang staat. BESTEMMINGSPLANNEN Voor het bestemmingsplan Bos weg ging Ged. Staten niet akkoord met de exploitatie-opzet en grond- prijzenkaart. Men heeft nu de wo ningbouwgrond wat verhoogd en hoopt nu wel de zegen van Maas tricht te krijgen. Voor plan Brukske 1 heeft men nu de exploitatie-opzet en grondprijzen- kaant ook gereed en die werd staan de de vergadering door de raad goed gekeurd. Ook itegen de grondprijzen van Bergkwartier had G.S. bezwaren. Men heeft nu de grond nolens vo- ens 2.60 per m2 duurder gemaakt en opnieuw de zaak vastgesteld. Voor plan Vlakwater is de exploi tatie-opzet ook gereed. De raad sitel- de die zonder commentaar vast. Aangezien het Houtbedrijf Venray uit wil breiden op grond, die oor spronkelijk bestemd was voor on derwijs, doch die nu het onderwijs niet nodig blijkt te hébben, is her ziening van het bestemmingsplan De Wieën noodzakelijk. De raad gaf er zijn fiat aan. MEVR. POELS-PETERS vond het wel een vreemde zaak. Men bestemit de grond eerst voor onderwijs, maar zet de LÖM-schiobl ergens in de Wieën, op grond bestemd voor sport en laat een houtbedrijf nu bouwen op grond bestemd voor onderwijs. WETH. SCHOLS gooide olie op de golven door te vertellen dat met dat onderwijs bedoeld was het Bosch- veldcollege. Nu dit college de grond niet nodig blijkt te hebben kan men er beter het Houtbedrijf op laten bouwen, temeer waar men in een an der bestemmingsplan al grond voor de nieuwe LOM school gereserveerd had. Waar vertelde hij er wel niet bij De exploitatie-opzet van het be stemmingsplan Merselo is eerst met grondprijzen uit de bus gekomen van 29.25 en 31.10. Men heeft nu de kosten voor riolering e.d. er uit ge haald en de prijzen opnieuw vast gesteld op 24.60 en 26,per m2. J ONTEIGENING BRUKSKE Om een „verder-kunnen" mogelijk te maken in Brukske is het noodza kelijk dat een onteigeningsprocedure wordt ingeleid, voor het geval niét langs minnelijke weg opstallen en grond verkregen kunnen worden. De raad had er vrede mee, op uit zondering na van Drs. DEN BROK, die vond dat men het midden van het Brukske sparen moest en daar maar omheen moest bouwen. VAN VALKENGOED vroeg of de commissie van ruimtelijke ordening intussen al bekeken had of niet een of twee boerderijen gespaard kon den worden iets waar ook JANSSEN op aandrong, al was het maar voor ruimte voor de jeugd WETH. SCHOLS stelde dat inder daad nog eens in de commissie ruim telijke ordening dat centrum van het Brukske bekeken was. Het en!ige resultaat is dat wellicht de boerderij van Manders gespaard zal blijven, die na gerestaureerd te zijn, dan zal worden ingepast en bedoeld is om bewoond te worden. Maar zelfs dat is nog afwachten geblazen. De rest gaat tegen de grond. Voor de jeugd in Brukske 1 is ruimte beschikbaar, terwijl met het gereedkomen van het hele Brukske ook het centrum klaar gaat komen, waar gemeenschapsruimten in voor- züen zijn AANKOPEN YrAN GROND B. en W. deden mededeling aange kocht te hebben van St. Servatius 1.19.20 ha. langs de Zuidsingel voor 27.407,50, waarbij pachter Jeuken nog 15.078,krijgt voor gederfde pachtrechten. Van P. M. Loonen, Oude Oostrum- seweg 62 kocht het college 1200 m2 grond voor 16.000,met het be ding dat Loonen mag blijven wonen. BEGROTINGEN De regularisatie van de begroting 1970 en een begrotingswijziging voor 1971 gingen zonder mankeren onder de hamer door. KREDIETEN 4.400,gaf de raad voor de bouw van 2 wachthuisjes langs de Albion - straat in Leunen, onder dankbetui ging van het Leunse raadslid Rein tjes. Voor de eerste fase van de uit breiding van het sportpark De Wieën voteerde de raad een krediet van 46.320,waarbij dan meteen het honkbalveld, dat feitelijk in de twee de fase Zilt, gerealiseerd wordt. NIEUWE SUBSIDIE VERORDENING VOOR CULTURELE VERENIGINGEN In de nieuwe subsidieverordening voor culturele verenigingen krijgen harmonieën, fanfares en drumbands 60%. van de dirigent kosten tot een maximum van 4.000,In de af schrijvingskosten op instrumenten en uniformen wordt 50% gegeven. Dat geldt dan voor 15 jaren. Men rekent daarbij de gemiddelde aan schafkosten van instrumenten bij harmonieën op 900,voor drum bands op 300,Voor uniformen heeft men ook twee prijsklassen na melijk 300,en 150, 40% van de werkelijke kosten voor aanschaf van particulieren en on derhoud van instrumenten wordt gegeven tot een maximum van 10,- per werkend lid per jaar. Een eerste prijs op een concours is goed voor 350,voor een harmonie of fan fare ,een drumband krijgt 250, Zangverenigingen krijgen ook 60% in de dirigentkosten tot een maxi mum van 1500,50% in de af schrijvingskosten van uniformen a 150— en 40% in de aanschaf van partituren tot een maximum van 2.50 per werkend lid. Ook schutterijen en toneelclubs komen voor subsidie in aanmerking, terwijl in een verenigingsfonds nog enige extraatjes zitten Terwijl feitelijk de hele raad zich best tevreden toonde met deze per jiaar om de 18.000,kosten subsi die, had Mevr. POELS-PETERS toch wél ernstige bezwaren tegen het feit dat het jachthoorn- en trompetter korps gerekend wordt bij de drum bands, terwijl ze heel wat hogere kosten hebben t.a.v. hun instrumen ten. Haar tweede en grootste bezwaar was dat de Zangers van St. Frans slechts 1500,voor hun dirigent krijgen, die nötabene twee assisten ten nodig heeft en iedere dag zelf werkt om dit 120 jongens tellende koor te leiden. De man krijgt zo doende nog geen 2,per uur. Zij meende en dat met de nodige fel heid dat hier op schandalige wij ze gediscrimineerd werd. Maar of zij al praatte als Brugman, zowel Wet houder van Oers als een snipver kouden VOORZITTER hielden voet bij stuk. Er zal alleen nog eens ge praat worden en vergeleken worden, maar enig respijt in de verordening zelf haalde ze er niet uit. Hetgeen voor haar reden was om tegen te zijn De begroting vindt U elders al uit voerig beschreven. Zij werd door het college aan de raad aangeboden, die in de november-vergadering zijn commentaar zal geven, waarop dan in december B. en W. antwoordt en de begroting aan de orde wordt ge steld. Het zieke raadslid Steeghs heeft een lange, lange vergadering gemist, die een wat rommelige indruk ach terliet, bij de ditmaal volle tribune. Vanaf 1 november tot 1 december kan men dagelijks van 9.00 tot 16.30 uur (behalve op zaterdagen en zon dagen) op het Boschveldcollege ken nis gaan maken met de kunst d.c. mét wandkleden van Wilmy Conen uit Broekhuizen, die hier in een ex positie haar jongste werken laat zien. De expositie wordt gehouden on der auspiciën van de culturele raad Limburg en dat maakt het mogelijk dat men steun krijgt bij aankoop van een der tentoongestelde wandkleden. Dit is de vierde expositie die in het Boschveldcollege gehouden wordt, waarin men onder het motto: kennismaking met de kunst o m. al etsen en batik werk heeft geëxpo seerd. Wilmy Comen is im Venray geen onbekende door haar werk bij de Vrije Akademie en haar wandkleed in de foyer van de schouwburg, weeft boven het kleine theater Mi- krozcoop in Broekhuizen en verft dé wol die zij gebruikt zelf met plant aardige kleurstoffen. Ze spint die wol zelf en wil van kunststofvezels niets weten. Wilmy Conen is afge studeerde van de Eind'hovense Aka demie voor Industriële Vormgeving en heeft reeds geëxposeerd in Kre- feld. Eindhoven, Roermond, Hel mond, Venlo, Schiedam en Arnhem. MARKT DEURNE Intieme sfeer Exclusief interieur GEOPEND TOT 3 UUR 's NACHTS 'swoendags gesloten Woensdag 8 november wordt Mr. P. J .Wintels in Hotel Mastbosch in Breda een receptie aangeboden bij gelegenheid van het feit dat hij een kwart eeuw in dienst ds van de Kath. Vereniging van Ondernemers in het Bakkerbedrijf. De in Venray geboren meester in de rechten was onder de oorlog een van de initiatiefnemers van het ille gale blad De Zwijger en heeft na de bevrijding van Venray nog gediend bij de stoottroepers. Toen vervolgde hij door de oorlog onderbroken stu die. Na zijn studie kwam hij in dienst bij de R.K. Bakkers patroons bond St. Aubertus, waarvan hij di- rekteur werd. Na de struktuurver- anderïng werd hij sekretaris van de Kath. Vereniging van Ondernemers in het Bakkersbedrijf en heeft als zodanig thans 25 jaren op de bres gestaan voor de bond en de Neder landse bakkers, die hij ook in vele andere organisaties diertt.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1