Vragen en antwoorden rond de nieuwe Algemene Begraafplaats Boshhuizen MARGRIET CUSTERSopT.V. Freunde Echo behaalde le prijs in Den Dungen Invaliden Sportclub Ven ray" Berden-Tritnekens VRIJDAG 27 OKTOBER 1972 No. 43 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG m PEEL EN MAAS j*j DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY WFFKRI AH VOOR VFNRAY FN OMVTRFKFN ADVERTENTIEPRIJS 15 ct pw m ABONNEMENT» GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050852 TWV/I* 1-11 VI IJ I ITCI\l.n pR|JS pER HALFJAAR 7.50 (b|| vooniHbataling) Beierse kapel „Freundie Echo" uit Overloon behaalde zaterdag j-L op de LandSkampioenlschappen te Den Dungen in de Topklasse een le prijs met 493V2 pnt. en werd daarmede vierde in het totaal'klassement van de 38 deelnemende kapellen uit heel Nederland. Alleen de kapellen uiit Glanenfbrug, Hoorn en Nieuwenlbagen kwamen tot betere prestaties en werden resp. le, 2e en 3e. Om half 6 was de beurt van op treden aan Freunde Echo. Begonnen werd met het inspeelwerk Süd- bömisch-polika van L. Kubes. Keuze- werk Wastl-polka van Eman Schus ter werd' door de jury, drie bestond uit de heren Heinz Friezen, Sef Pij pers en Willy Hautvast, gewaardeerd met 166 punten. Eerste verplichte werk Heimliche Liebe van W. Val- oek met 164 punten. Tweede ver plichte werk Holzgefluster van E. Mosch met 163V2 punt. Totaal dus 493Va punten. Ook werd er beslag gelegd op de 2e Publieksprijs die werd toegekend door een jury gekozen uit het pu bliek. Volgend jaar organiseert Freunde Echo voor de 3e maal de Open Bra bantse kampioenschappen voor blaaskapellen, met als inzat de Bra bant Trophee die in 1971 werd ge wonnen door Die Kaiserjager uit Kerkrade en in 1972 door de Drie Donkenblaaskapel uit Den Dungen. De concoursdata zijn gepland op zondag 20 mei en zaterdag 26 en zon dag 27 mei 1973 Het op 11 mei j.l. (Hemelvaarts dag) gehouden Pijpen9tad-Tafelten- nistoernooi in Gouda, kreeg j.l. zon dag 22 oktober een verlengstuk. De destijds bij de bovenste vier geëin digde deelnemers (sters) waren nu uitgenodigd, om per klasse-indeling, door middel van zogenaamde „Be- va nchewedstrij den" nog eens eikaars krachten te meten achter de groene tafels. Alhoewel de organiserende Ge handicapten Sportvereniging „Gou da en Omstreken" voor een vlotte organisatie tijdens de wedstrijden zcrg droeg, kon de zaal waar deze wedstrijden gespeeld moesten wor den, voor deze tijd al zeer zeker niet meer, voor sportbeoefening ge schikt geacht worden en in een stad zal men een dergelijke accomodatie tegenwoordig niet meer tegen komen. Alle deelnemers hebben dit echter maar op de koop toe genomen en er is felle strijd geleverd. Ook onze Vemrayse leden die voor deze revanche-wedstrijden een uit nodiging hadden ontvangen, n.l .de dames Janssen en de Mulder heb ben ook nu weer de Venrayse eer hoog weten te houden. In klasse 5 wist mej. A. de Mul der na een drietal spannende wed strijden, welke zij allen op haar naam wist te brengen, als eerste te eindigen en kon zij zodoende een cadeaubon ter waarde van 15, in ontvangst nemen. In plaats van bekers en medailles had men dit niaal voor persoonlijke prijzen gezorgd en deze prijfen ble ken wel in de smaak te vallen bij de deelnemers. Mej. A. Janssen die uitkwam in de hoogste klasse 6 wist op de tweede plaats beslag te leggen wat zeer ze ker in deze sterk bezette klasse een eervol resultaat genoemd mag wor den. Alle deelnemers mochten boven dien nog een pak „Goudse wafels" van de wedstrijdleiding in ontvangst nemen, een leuke Goudse reklame dus. Wederom voor onze Venrayse vereniging een pracht resultaat. Een gelukwens aan beide dames, want de uitspraak van andere sport lieden: „De Venrayse spelers nemen praktisch altijd prijzen mee naar huis!" hebben jullie toch maar weer eventjes waar gemaakt, Nogmaals proficiat. Berde Zondagmiddag cm 3 uur zal by gelegenheid van Allerzielen, een korte herdenkingsdienst worden gehouden op het nieuwe kerk hof „Boschhuizen", vocaal omlijnd door het dameskoor van de St. Petrus' Bandenkerk. By vcldGende belangstelling hoopt men hiervan traditie te maken. Het is dan bijna één jaar geleden, dat de nieuwe algemene begraafplaats aan de Spurkterdük (Bosch huizen) in gebruik werd genomen. Op 25 januari 1972 besloot de raad van Venray tct overname in eigendom, beheer en onderhoud van de begraafplaats rond de St. Petrus' Bandenkerk. Daarop hebben B. en W. het besluit genomen met ingang van 1 mei 1972 het kerkhof rond de Grote Kerk definitief te sluiten. Ofschoon wij diverse publikaties hebben gewüd aan de sluiting van dit „oude" kerkhof en de gevolgen van deze sluiting, blijkt dat er nog tal van vragen zijn, welke betrekking hebben op het begraven cp het cude kerkhof en de gang van zaken op de nieuwe begraaf plaats. Om alle misverstanden rond het begraven in Venray uit de weg te ruimen, laten wij hieronder een aan tal vragen met daarop aansluitend de antwoorden volgen. Wordt er niemand meer begraven op het oude kerkhof? Nia het goedkeuren van het raads besluit van 25 januari 1972 tot over name in eigendom, beheer en onder houd van de begraafplaats rond de Grote Kerk en de goedkeuring van driit besluit door Gedeputeerde Sta ten van Limburg, hebben B. en W. van Vepray per 1 mei 1972 het oude kerkhof definitief als gesloten ver klaard. Dit betekent, dat vanaf die datum het volgens de wet verboden is op het oude kerkhof te begraven. Blijft het oude kerkhof in de toe komst bestaan? Hoelang nog? Bij sommige graven zijn er toch „eeuwige rechten" afgedongen. Het oude kerkhof 'blijft bestaan totdat alle graven geruimd zijn. De eigen graven op de oude begraaf plaats worden in ieder geval onaan geroerd gelaten, wanneer deze goed worden onderhouden. Wanneer aan getoond kan worden, dat op een graf „eeuwig recht 'van toepassing as, dat dit recht uiteraard wordt ge respecteerd. Het ligjt echter in de lijin der verwaching, dat bij het van kracht worden van de nieuwe wet op de Lijkbezorging het begrip „eeuwig recht" wel enigszins zal worden begrensd. De gemeenite houdt evenwel de mogelijkheid open tot het laten overbrengen van een op het oude kerkhof begraven stoffelijk over schot naar Boschhuizen, waarbij de rechten van het oude graf op de nieuwe begraafplaats zullen worden gecontinueerd. Wat gebeurt er met de delen van het cude kerkhof, die na de over brenging zullen openvallen? De bedoeling is, dat het oude kerk hof geleidelijk aan wordt geruimd. In het kader van het centrumplan krijgt het kerkhof de bestemming van „openbaar groen". Na het ont staan van een open ruimte ,wordt, waar mogelijk, een groenvoorziening aangelegd. Wie is de eigenaar van het oude kerkhof? Door het raadsbesluit van 25 ja nuari 1972 is de gemeente eigenares se geworden van de begraafplaats rond de Sant Petrus' Bandenlkerk. Waar liggen de kentrakten, welke door de nabestaanden zyn ge maakt met het kerkbestuur? De kontrakten, welke na 1958 zijn afgesloten, berusten bij de gemeente (Afd. III-D kamer 24 Leunseweg 2a). De vóór 1958 afgesloten kontrak ten berusten bij de nabestaanden en/of bij het kerkbestuur. Kunnen nabestaanden een kon- trakt verlengen? Waar kan men daarvoor terecht? Kan dat ook nog op het einde van de afloop- termün? Inegvoige de in de raadsvergade ring van 7 juni 1971 vastgestelde Be graaf pl a ats verordeningregelende het beheer en het gebruik van de nieuwe algemene begraafplaats kun nen alleen de kontrakten voor de nieuwe begraafplaats worden ver lengd. Omdat de oude begraafplaats defintief is gesloten kunnen daar de kontrakten niet worden verlengd. Voor kontraktverlenging diene men zich schriftelijk te wenden tot het college van burgemeester en wethouders. Ook op het einde van de afloop termijn kan het kontrakt worden verlengd. Wanneer wordt begonnen met het overbrengen van de stoffe- lüke resten van de oude naar de nieuwe begraafplaats? Het is de bedoeling, dat nog dit jaar wordt begonnen met de her begraving op de nieuwe begraaf plaats. Begonnen wordt met het overbrengen van stoffelijke resten waarvoor de nabestaanden intussen verzoeken hebben ingediend. Zonder toestemming en medeweten van de nabestaanden word); geen enkel eigen graf rond de Grote Kerk ge ruimd. Wat kost het overbrengen? Voorlopig worden de kosten van het overbrengen van stoffelijke res ten van do oude naar de nieuwe be graafplaats door de gemeente Ven ray gedragen. Welke graven worden overge bracht? Wordt bij het overbren gen de toestemimng gevraagd van de nabestaanden? Zoals hierboven is gesteld vinden herbegra vingen op de nieuwe be graafplaats alleen dan plaats, wan neer de nabestaanden hierom hebben verzocht. Met nadruk kan worden herhaald, dat geen overbrenging van stoffelijke resten geschiedt zonder toestemming van de nabestaanden. Wat is het verschil tussen de twee plekken van begraven op het nieuwe kerkhof? Kan men alleen om reden van een eigen gekozen cf duurder grafteken ook cp het „nieuwe oude" kerkhof werden begraven? Ingevolge de verordening kent Venray nog één algemene begraaf plaats met uniforme kruisen of graftekens. Op deze begraafplaats is een ruimte aanwezig, dat als „nieu we oude begraafplaats" kan worden aangemerkt. Op deze ruimte worden alleen degenen begraven, die rech ten hebben op de oude begraafplaats. In dat geval mag ook het monument van het oude kerkhof worden over geplaatst. Kan men op de nieuwe algemene begraafplaats ook een graf ko pen? Zo ja, voor hoe lang? Op „Bischhiudzen" zijn geen koop graven. De graven worden, ingevol- geen art. 4 van de verordening ge humd voor de duur van dertig ja ren. Hoe lang blu'ft in het algemeen een graf op het nieuwe kerkhof staan? In de verordening is de duur van een graf, dat men heeft gehuurd (een zgn. algemene graf) gesteld op vijftien jaren. Is het wenseiyk, dat alle graven van het oude kerkhof overge bracht worden naar de nieuwe begraafplaats? Gezien de in het centrumplan vastgelegde bestemming van het oude kerkhof (openbaar groen), is het inderdaad wenselijk, dat alle graven naar Boschhuizen worden overgebracht, zodat het kerkhof rond de grote kerk geleidelijk aan in een park kan veranderen. Nabestaanden, die alönog toestem ming willen geven tot het over brengen van een graf, kunnen zich in verbinding stéllen met afdeling III-D van de gemeentesecretarie (Leunseweg 2a, kamer 24, tel. 3838, toestel 251). Wat zijn de kosten van de unifor me gedenktekens? Wanneer men de uniforme graf tekens via de gemeente betrekt, dan gelden de volgende prijzen: Een natuurstenen kruis op graven van volwassenen 150,naamplaat 30,—. Een kiener natuurstenen kruis op kindergraven 61,naamplaat 23,—. Een natuurstenen zuil op graven van volwassenen 70,naamplaat 30,—. Een kleinere natuurstenen zuil op kindergraven 42,naamplaat f 23,—. Voor het graveren op de naam plaats wordt 85 cent per letter- of cijferteken in rekeniing gebracht. Vcor het recht tot het hebben van een kruis of zuil op een graf moet 50,worden betaald. Wat meet men aan begrafenis- rechten betalen? Krachtens de verordening begra- fenisrechten is bepaald, dat voor een algemeen graf 100, 3, inboekingskosten 103,moet worden betaald. Indien men een graf huurt voor de duur van 30 jaar, dan betaalt men 103,— 450,— 553,—. Voor graven van kinderen van 1 tot 12 jaar worden 50,3, inboekingsrecht 53,gerekend. De inhuurrechten voor 30 jaren be dragen eveneens 450,extra. De begrafenisrechten voor kinde- r enbeneden 1 jaar bedragen 25, 3,inboekingsrecht 28, Een eventueel inhuurrecht voor 30 jaar is dan eveneens 450, Zaterdag 4 november gaat Margriet Custers-Mulders haar Neder landse t.v.-debuut maken, samen met de Heikrekels, in een pro- duktie van Johnny Hoes: Met een lach en een traan. Ze zingt daar in o.m. het eerste singeltje dat ze voor enige tijd samen met de Heikrekels gemaakt heeft: „Baby, baby, darling" en „Met jou heeft het leven pas zin EERSTE MAAL T.V. De Hei krekels, die veel spelen in het noorden van ons land en in Bel gië, kwamen vrij snel daarna in „Een lach en een traan" voor de Belgische televisie. Voor de uitzen ding in Hechtel was Margriet enorm zenuwachtig, terwijl het liedje wat ze brengen moest heel toepasselijk heette: Dit is de allereerste keer. Johnny Hoes ving haar echter lek ker op, maakte wat grapjes en Mar griet had een goed succes. Intussen heeft ze nog altijd wel wat plankenkoorts bij haar optreden maar intussen heeft ze toch een re pertoire opgebouwd van zo'n 25 nummers, waarvan nu een singel gemaakt is, drie dan in de komende show „life" de lucht in gaan. HEIKREKELS De Hei krekels uit Geldrop spelen ruim 17 jaren samen en zijn de laat ste 7 jaren zelfs beroeps geworden. Ze spelen zoals dat heet „voor elk wat wils', zich daarbij baserend op de nummers van Top 40 en een uit gebreid eigen repertoire. Dat de groep o.l.v. W. v. Gemnip niet slecht boert blijkt wel uit de zeven gouldien platen en de ene pla- tiinaHplaat, die intussen aan hen zijn uitgereikt. Deze groep zocht sinds enige tijd een zangeres en werd attent gemaakt op Margriet Custers-Mulders, die we •in Venray kennen uit enkele voor- Stellingen van Cirkus Mök, waarin ze de nodiige liedjes bracht. De leider van de Heikrekels stel de zich met haar in verbinding, vroeg of ze er intersse in had en of ze niet eens naar Geldrop wilde ko men voor een proef. Daar is lang en breed over ge praat in hiet kléine huishouden van de familie Ousters, maar Margriet zong in Geldrop en maakte enkele repetities mee van de groep. De ken nismaking over en weer beviel best en een van haar eerste officiële op- treden's was met de Heikrekels op een personeelsfeest van Custers N.V. in zaal In den Engel Margriet gevraagd naar haar er varing is nog steeds enthousiast. Het blijkt dat men haar nog al eens ver ward met Carry en de Rekels, maar de Herikrekels is een heel andere groep, die dan optreedt met zange res, dan zander zangeres. Maar als er opgetreden wordt met zangeres is Margriet van de partij, die behal ve haar Nederlands, ook haar Duits, Engels en Frans op heeft moeten poetsen, want ook drie talen worden in verschillende nummers door haar gebracht. „Het brengt je nog eens ergens", zo vertelt ze en inderdaad zit ze dan in Groningen en dan weer in België en zal b.v. zaterdag a.s. optreden in de grote Ahoyhal In Rotterdam, waarin de Heikrekels een hele show verzorgen. De opnamen voor Een lach en een traan van 4 november worden op 2 november in het Spant in Bussum gemaakt. Wie er heen wil kan via W. van Gennip nog wel kaarten voor deze avond krijgen. Meer nog van de t.v.-avond stelt ze zich voor van het optreden op 17 november in Leunen, waar dan de Heikrekels met Margriet voor het eerst op Vrenayse bodem komen. „I'k hoop bij de eigen mensen inder daad in de smaak te vallen, want ik persoonlijk vind het ecaht leuk nu eens in eigen gemeente te kunnen optreden. Dan kan men eens zien wat een prima vakmensen de Hei- krekels wel zijn

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1