PLAN LANDWEERT WORDT ONTWIKKELD DOOR EEN PROJECTBUREAU... Wij bieden de man van vandaag die bril, die iets voor hem doet LINDERS - V0LLEBERG LANDWEER(Ï) (D) Yenrayse Rowans wonnen 5-kamp gewest Limburg VRIJDAG 20 OKTOBER 1972 No. 42 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG Eü PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY WFFkRI AH VOOR VFNRAY FN OM<%TPFKFN ADVERTENTIEPRIJS 15 ct p«r mm. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 LUIXDLttW VSVSVA V tlYIAMI til VI IJ I lACIXCM pR|JS p£R HALFJAAR 7.50 (bij vooruKb«talIng) Wij hebben ontelbare, hoogst aktuele brillen. Zo kunt U zeker zijn van een bril die U werkelijk goed staat. En waarmee U een man van deze tijd bent. Bovendien staan wij garant voor een goede pasvorm omdat wij van vrijwel elk model alle maten in voorraad hebben. ALLÉ PRIJSKLASSEN Wij bieden U een topkollektie moderne brillen in alle prijsklassen van goedkoop tot duur. LEDEN VAN ZIEKENFONDSEN ontvangen natuurlijk de gebruikelijke vergoedingen. Camps Brillen GROTESTRAAT 14A - TELEFOON 04780 - 2409 - VENRAY NIET IN DE CAFé MAAR IN ONZE SFEERVOLLE ZAAL, IS VOOR U GELEGENHEID VOOR BRUILOFTEN, FEESTEN, PARTIJEN, VERGADERINGEN e.d. Stationsweg 147, Venray, Tel. 1510 Zoals u in nevenstaand ar tikel kunt lezen wordt daar 'Landweert geschreven met een ,,t". We volgen daar bij de in de gemeentelijke stukken gebruikte spelling. Doch ouderen onder ons wezen er op dat Land- weerd met een ,,d" ge schreven moet worden. De grote van Dale er bij ge haald, lezen we ,,weerd" in de betekenis van 'n be plante wal. Kennelijk is met Landweerd het land aangeduid dat achter zo'n wal heeft gelegen. De al leroudste kadasterkaart van Venray vermeldt ook Landweerd met 'n ,,d". Het is ons een raadsel waarom in ambtelijke stukken nu de ,,t" te voorschijn komt. Laten we de traditie ook in 't nieuwe bestemmings plan maar rustig handha ven en nu voor de laatste maal Landweert met een „t" gespeld hebben.... Tijdens de gewestelijke rowan vijfkamp Limburg te Weert, waar bij gebruik gemaakt werd van die kazerne van de Kon. Landmacht, be haalde Rowan-Afdeling 32 goede re sultaten. Deze bestonden uit vier eerste prijzen op de 100 m. sprint, 1500 m. cross, verspringen en hoogspringen, alsmede verscheidene tweede en derde prijzen op genoemde onder delen. Door deze prestaties werd ook nog de eerste prijs voor afdelingen ge wonnen. De goed georganiseerde wedstrijd door Rowan afdeling 211 Weert leid de tot een leuk weekend. Drie weken eerder behaalden deze rowans uit Venray o.a. ook de Af- delingsprijs op de districts vijfkamp te Venlo. SPORTVERSLAGEN DIENEN DINSDAGS VOOR 12 UUR TE ZIJN INGELEVERD. B. en W. hebben afgelopen week wel duidelijk gemaakt dat ze binnenkort de Venrayse gemeenteraad zullen voorstellen de op zet en de ontwikkeling van plan Landweert in banden te leggen van een bouweoördinatiekantcor en een aannemingsbedrijf. Dit zal dan zijn Drs. Ruyters projectontwikkeling uit Sittard en het aannemingsbedrijf Marcel Muyres N.V., eveneens uit Sittard. Een voornemen, waarvan het be- kend worden wel enige deining heeft doen ontstaan in de Venrayse aan nemerswereld, die aanvankelijk meende hiermede letterlijk en fi guurlijk buiten spel geplaatst te worden ALLERMINST In de over deze kwestie gehouden persconferentie stelde burgemeester drs. Schols uitdrukkelijk dat zulks zeker niet de bedoeling is. Maar men kan bij de geweldige uitgroei van Venray niet op de oude en misschien vertrouwde voet voort gaan, wil men over enikele jaren niet de rekening gepresenteerd krijgen in de vorm van een enorm woning tekort. Als Rank Xerox aankondigt dat men in ruim 2 jaren tijd hetzelfde aantal mensen (1500) er bij moet heb ben, waar men in de voorbije tijd 7 jaren voor nodig had, dan betekent dat doodgewoon een ongekende ver hoging van het bouwtempo, wil men al die mensen een plaats geven om te wonen in Venray. En het is niet Rank Xerox alleen dat uitbreidt, ook bij Nestlé, Neldssen en G.irvil heeft men uitbreidingsplannen. Dit verhoogde bouwprogramma kunnen lokale bedrijven alleen niet opvangen. In Veltum en West en ze ker in Brukske heeft men voor de woniingwetbouw al een beroep moe ten doen op buiten-lokale aanne mers. De gemeente Venray is in de ge geven omstandigheden op zoek ge gaan naar een andere, betere en snellere oplossing. Reeds bij de be grotingsbeschouwing wees het col lege er op dat men voor plan Land weert een duidelijk andere proce dure van vaststelling zou kiezen. Men is naar andere, ook snelgroeiende plaatsen geweest en heeft daar ge zien dat men de ontwikkeling en uitvoering van verschillende plan nen niet in handen heeft gelegd van een eigen dienst (die daartoe gewoon te klein is) doch een zgn. project ontwikkelaar heeft ingeschakeld, die een groot stuk van het werk van de gemeente overneemt. Want men is er niet met grondaankopen en hui zen bouwen, daar horen planning bij, financieringsmiddelen, exploita tie-opzetten, subsidie-aanvragen en men. moet keuze kunnen maken uit versc'hlillenjde mogelijkheden. De projectontwikkelaar adviseert, ontwikkelt, financiert en bouwt. (Dit laatste dan met het aannemingsbe drijf Muyres ende Venrayse aannemers). De gemeente beslist en heeft dan slechts te maken met één man, die zich verantwoordelijk stelt voor de realisering van het hele project en die door zijn specialisatie en kennis van zaken deze verantwoordelijkheid ook aan kan. Hij zal na bestudering van de structuur ter plaatse en dank zij de opgedane ervaringen in an dere gemieenlten een aantal aange paste voorstelden kunnen doen, wel ke de gemeenite, na toetsing aan haar eigen inzichten en de wensen van de bevolking, in staat stelt een afgewo gen beleid te voeren. PLAN LANDWEERT Dat betekent o.m. dat het bureau Ruyters (werkzaam in 75 gemeenten o.m. in Uden) voor plan Landweert zal zorgen voor: helt samenstellen van een pro gramma van eisen; taxatie en aankoop van terrei nen; grondonderzoek; het ontwerpen van het bestem mingsplan het opstellen en uitvoeren van plannen voor wegenaanleg en an dere openbare voorzieningen; financiering; uitvoering van alle voorkomende bouwobjecten, met uitzondering van maximaal 100 woningen per jaar, welke door Venrayse aan nemers zullen kunnen worden ge bouwd; verkoop, verhuur en beheer van deze objecten, met uitzondering uiteraard van de woningen, wel ke door de Venrayse aannemers zullen kunnen worden gebouwd. Afgezien van andere voordelen meent het college dat het bureau Ruyters door zijn jarenlange samen werking met vele architecten een grote sortering woningtypen kan aanbieden, waardoor de eenvormig heid van de wijk bij voorbaat wordt voorkomen. Het plan Landweert wordt in feite begrensd door de Stationsweg, de Maasheseweg en de nieuwe door getrokken provinciale weg Horst— Venray. Men wil daarin ongeveer 4000 woningen bouwen voor ruim 12.000 mensen. Men hoopt met dit plan in 1975 te starten. EIGEN AANNEMERS Ook wethouder Schols kwam in genoemde persconferentie nog terug op de angst, die er bij Venrayse aan nemingsbedrijven bestaat door deze maatregelen uitgerangeerd te wor den. „Men kan stellen dat we een bouwprogramma hebben van 7500 woningen....", aldus wethouder Schols. Daarvan komen er 4000 in Landweert waarvan ongeveer de helft woningwetwoningen zullen zijn. De overige woningen in dit plan zijn premie- of vrije woningen. In het kontrakt staat duidelijk dat Ven rayse aannemers van deze premie- en vrije woningen er 100 per jaar in Landweert kunnen bouwen. In Veltum 2 inclusief Bergkwartier komen 600 woningen, allemaal bete re bebouwing, die ook allemaal door Venrayse aannemers gebouwd kun nen worden. (Veltum 2 hoopt men begin 1974 te starten). In Brukske 2 komen in totaal 700 woningen, waarvan 450 woningwet woningen en 250, die door beleggers gebouwd gaan worden. Dus Bruks ke 2 stant midden volgend jaar. Dat zelfde geldt voor Brukske 1, waar 650 w.w. woningen gebouwd wor den oo een totaal van 1200 wonin gen .De rest is voor een deel reeds door beleggers gebouwd en ook daar hebben Venrayse aannemers nog al le kans. Datzelfde geldt voor hui zenbouw op de kerkdorpen en de verspreide bebouwing in onze gehele gemeente, die grotendeels door eigen aannemers gerealiseerd zal worden.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 9