Strijd tussen 35 teams om de KNMV Cup te Venray Zie nu onze grandioze kollektie armbanden! Profiteer bovendien van 6 speciale aanbiedingen: f65.- gemeentelijke notities en mededelingen Ven rays Mannenkoor Verkiezingen Tweede Kamer der Staten Generaal BOEREN LEENBANKEN Muntarmband Naamplaat-armband Fantasie armband Slavenarmband Gourmette-armband Wit-gouden armband Zondag 22 oktober a-s. gaat die M.C.V. „Janslust" uit Venray weder om een motocross van allure orga niseren. Het organiseren zal ditmaal in een "tijdsbestek van nog geen twee welken moeten gebeuren. Maandag 9 oktober ji. s deze wed strijd pas aan de M.C.V. „Janslusit" toegewezen. De mannen van de MCV zullen toch alles in het werk stellen om in zo'n korte tijd toch alles weer voor elkaar te hebben. Er komen ditmaal 175 renners uit geheel Nederland, waaronder de KNMV top, naar Venray. Het wordt geen gewone cross met een indivi duele winnaar maar een teamcross. Deze grote wedsltrijd zou aanvanke lijk in Apeldoorn verredien worden, waarvoor alles al geregeld was, maar plotseling kwam men in omstandig heden te verkeren, die het verder organiseren onmogelijk maakten. Toen zat de KNMV met de handen in het haar, maar wist de MVC Jans lust bereid te vinden ddt over te ne men opdat alles toch gewoon, zij het dan op een andere plaats, zoals ge pland was, door zou kunnen gaan. Binnen een paar uur had men in Venray van de nodige instanties de volledige medewerking en toog men volop aan het werk. Het belooft een mooie en spannen de strijd te gaan worden. Dat deze crossen in trek zijn blijkt wel uit heit hoge aantal inschrijvingen die men ontvangen heeft. In totaal 35 teams elk bestaande uit 5 renners, .waarvan 1 reserve, zullen aan de start verschijnen. Dit grote aantal en het feit dat het vroeg donker is, is een reden om vroeg te starten. Men heeft daarom dan ook de trai ning gepland tussen 10 uur en 12.30 uur, terwijl de wedstrijden aanvan gen om 13.00 uur. Onder de 35 ingeschreven teams bevinden zich bijzondere siterke, zo als b.v. Liochem die de nation, kam pioen in de 500 cc klasse en tevens grote ster in grote internationale wedstrijden Gerrit Wolsdnk in hun team hebben. Ook Arnhem heeft 'n kampioen in hun team en wel de grote man uit de 250 cc klasse Stef van der Sluis. Andere sterke rijders die in diver se teams zijn opgenomen zijn: Jo Lammers, Tiny van Erp, Gebr. Kars- makers, Gebr. Knuiman, Ad v. d. Boomen, Willy Verstegen Gebr. van Peer, Henny Beekman, Hans Bel, van Heugten, Geirit Does, Theo Bou doir», Arno Dreezen, Matje Hens- sen, Jo Gabo, Jan van Beek, Oby Hiemstra, Hans Polsvoort, Gebr. Jansingh Jan Oostemk, enz. Al deze namen staan borg voor een grote spannende wedstrijd. Ook zal de MCV Janslust deelnemen met twee teams bestaande uit Wieger Boersma, Ton Hendriks, Theo Wil- lems, Jan Hoeymakers, Toon Boom, Toon Kleuskens en Sjaak Lauf. Ver leden jaar wist het MCV Janslust- team op een mooie zevende plaats te eindigen. U ziöt dus dat er weer een pro gramma van de bovenste plank ge bracht wordt. Het circuit wat gelegen is aan de weg VenrayDeume is weer in een prima verkerende staat. Entreeprijs 2p.p. t.m. 12 jaar; 4,p.p. boven 12 jaar. De wedstrijd zal geopend worden door burgemeester drs. F. Schols. kiezers- en volmacht- legiteviatiekaarten Belanghebbenden wordt medege deeld dat er van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur de mogelijkheid' bestaat ter gemeente secretarie, Grote Markt 1, tot het af halen en inleveren van formulieren voor het aanvragen van kiezers- en volmacht- legiilti ma tiekaarten(Zie bekendmaking Stemmen bij vol macht). Voor hen die daartoe op boven genoemde dagen niet in de gelegen heid zijn, zal de gemeentesecretarie bovendien nog zijn geopend op: za terdag 28 oktober van 10 - 12 uur. stemmen bij volmacht De burgemeester brengt in ver band met de op 28 november 1972 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter openbare kennis, dat gelegenheid bestaat tot hét indienen van een verzoekschrift om bïj volmacht te stemmen. Het stemmen bij volmacht is mo gelijk voor de kiezer, die vermoede lijk niet in staat zal zijn in persoon aan de stemming deel te nemen. Het verzoekschrift wordt uiterlijk op 15 november ingediend bij bur gemeester en wethouders van de ge meente waar de verzoeker op de dag van de kandidaatstelling (17 oktober 1972) in het kiezersregister is opge nomen, indien schriftelijk een ge machtigde wordt aangewezen. Het verzoekschrift wordt uiterlijk op 24 november ingediend bij burge meester en wethouders van de ge meente, waar de verzoeker op de dag van de kandidaatstelling (17 ok tober 1972) in het kiezersregister is opgenomen indien de verzoeker en de gemachtigde, die eveneens in dat kiezersregister moet zijn opgenomen, beiden in persoon ter secretarie ver schijnen. Ter secretarie van elke gemeente (Afdeling Bevolking ca, Grote Markt) zijn formulieren voor het verzoekschrift kosteloos verkrijgbaar en worden nadere inlichtingen ver- strékt. De burgemeester, Drs. F. G. L. L. SCHOLS. stemmen in een andere gemeente De burgemeester van Venray brengt in verband met de op 29 no vember 1972 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal ter openbare kennis, dat aan een kiezer op zijn verzoek wordt toege staan in een willekeurige gemeente aan dé stemming deel te nemen. De kiezer die van deze bevoegd heid gebruik wenst te maken, dient uiterlijk op 15 november 1972 daar van schriftelijk mededeling te doen aan de burgemeester der gemeente, waar hij op de dag der kandidaat stelling in het kiezersregister is op genomen. Voor deze mededeling dient gebruik te worden gemaakt van een formulier, dat ter secretarie van elke gemeente kosteloos ver krijgbaar is. (Afdeling Bevolking ca, Grote Markt). Wanneer hét verzoek door de bur gemeester is ingewilligd heeft de kiezer de keuze aan de stemming deel te nemen.: in de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (17 Oktober) in het kiezersregister is opgenomen of in een willekeurige gemeente. Venray, 17 oktober 1972 De burgemeester voornoemd, Drs. F. G. L. L. SCHOLS bekendmaking Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis, dat zij voornemens zijin aan de raad dezer gemeente het voorstel te doen tot onttrekking aan het open baar verkeer van een gedeelte van de „Weg achter de Haag", gelegen te Mersölo, ter groottte van pim. 3455 m2, deel uitmakende van het perceel kadastraal bekend gemeente Venray sectie B no. 3955. Het betreffende voorstel ligt met de daarbij behorende tekening no. 3341, waarop het aan het openbaar verkeer te onttrekken gedeelte in gele kleur Staat aangegeven, vanaf 23 okt. 1972, gedurende één maand op de gemeentesecretarie Afdeling III-D (Leunseweg 2a) ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedu rende genoemde termijn bezwaren etgen het voorstel indienen bij de gemeenteraad. Venray, 17 okt. 1972 Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. F.G,L.L. Schols burgemeester A.L.G. Janssen, loco-secretaris HINDERWET Openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op de secretarie van de gemeente Venray ligt ter inzage een vrezoek met bijlagen van: P. Rongen, Hoofdstraat 21, Oir- lo om vergunning ex artikel 6a der Hinderwet in verband met de uit breiding/wijziging van een bakkerij waar propaan wordt gebruikt annex een inrichting voor het opslaan en afleveren van motorbrandstoffen. Adres inrichting: Hoofdstraat 21, Oirlo, kadastraal gemeente Venray, sectie F nrs. 1931, 2017. A. Schaeffers, Fatersstraat 15, Venray om vergunning tot het op richten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting voor het bakken van voedings- en genotmiddelen in oliën en vëtten. Adres inrichting: Kortestraat (onge nummerd), kadastraal gemeente Ven ray sectie C nr. 6855. Schriftelijkebezwaren tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder gedurende tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking inbrengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften wor den mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde inbrengen op een openbare zitting te houden op woensdag 8 november 1972 om 15.00 uur in het gemeente huis, Grotestraat 1. Beroep tegen de beschikking kan later o.a. slechts worden ingesteld door: een inwoner van een gemeente waar deze openbare kennisgeving is geschied, mits hij in persoon of bij gemachtigde op de bovenbe doelde ritting is versohenen; b. een andere belanghebbende, mits hij binnen dé gestelde termijn schriftelijk bezwaren heeft inge bracht. Venray, 20 oktober 1972 Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, Drs. F.G.L.L. Schols, burgemeester A.L.G. Janssen, loco-sëcretaris Het repetitierooster voor de ko mende weken ziet er als volgt uit: Donderdag 19 okt. 19.30 u. teno ren; 20.15 uur bassen. Donderdag 26 okt. 19.30 uur bas sen; 20.15 uur tenoren. Donderdag 2 nov. 10.30 uur teno ren; 20.15 bassen; Donderdag 19 nov. 19.30 uur bassen; 20.15 uur tenoren. De aanloop van nieuwe leden blijft aanhouden. Op de j.l. gehouden re petitie weer drie zangers geballo teerd, t.w. de heren L. van der Hof; H. Creemers en C. van Baarssen. Verder ligt 't in de bedoeling om binnenkort de Eucharistieviering in de Vredeskerk op zaterdagavond, met een concert op te luisteren. De reiskas, welke in 't leven is ge roepen om de komende concertreis mede te kunnen bekostigen is door de gulgevigheid van de Venrayse winkeliers, wel'ke spontaan vele prijzen beschikbaar stelden voor de kort geleden gehouden kdenavond, aanzienlijk versterkt. Een steun, die door alle zangers zeer op prijs werd gesteld. Nieuwe leden kunnen zich nog steeds aanmelden bij de heer W. Smliits, Hoenderstraat 17, tel. 2454 of op de wekelijkse repetitieavond don derdags in 't zaaltje van café In den Engel, Grotestraat. MUTATIES RESULTATEN Bij de gezamenlijke Boerenleen banken in de Gemeente Venray werd in de maand september 1972 een spaaroverschot geboekt van 673.00,— (ingelegd 20.758.000 en terugbetaald 2.085.000, Het totaal spaartegoed bij deze Banken per 30 september 1972 be droeg 63.267.000,—. Het totaal aan toevertrouwde mid delen steeg met 1.185.00,tot f 86.880.000,—. Goud met modern geslepen elosed-for-ever schakels. Royaal uitgevoerd in 14 ka raats goud. Ideaal voor het bevestigen van munten of be- m mam dels. Nu voorde spe-f ciale prijs vanI I MmWm Elegant en sierlijk model dat overal bijzonder goed bij gedragen kan wor den. Uitvoering in echt 14 karaats goud. Een ideaal ge schenk I Nu voor de speciale prijs van. Een modern, breed model dat U een elegant en rijk aanzien geeft. Zeer royaal uitgevoerd in apart bewerkt 14 karaats goud. Nu m a A voor de speciale prijs if j 1% van I Klassiek glad en veel gevraagd model van hooggepolijst 14 karaats goud. Solide gemaakt met onzichtbaar slot en scharnier. Nu voor de speciale prijs kn van I I WW. Een fantasievolle variatie op de zo klassieke gourmette-schakel. Bijzon der sierlijk. Royale uitvoering in 14 karaats goud. Nu m voor de speciale prijs ft van I If Üa Zeer chique en heel modern. Het 14 karaats wit-goud werd exclusief be werkt met een fraai zijdeglans effekt. Een prachtige arm- m aAl" bandnuvoordespe- m cialeprijsvanI fcfcWa Alle artikelen worden afgeleverd met onze onvoorwaarde lijke garantie voor service en kwaliteit. Camps JUWELIER -*■ HORLOGER GROTESTRAAT 16 - VEIMRAY - TEL. 04780 -1261

Peel en Maas | 1972 | | pagina 6