Recordbedrag door jeugdvoetballers van Nederland voor het Prinses Beatrixfonds kacino bar Rank Xerox schonk videobanden aan de Zeskampploeg De mooiste SIJEDE - MANTELS en JASSEN vindt Ubij: DOfoiijnil Dn VENRAY IN HET WEEKEND Boekhandel van den MUNCKHOF enuis WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN BEDRAG IN TIEN JAAR VERVIJFVOUDIGD Elektro Jacobs Zondagochtend- koncerfen DE KOLLEKTE OP WERELDMISSIEDAG kinderboekenweek 14tm250kt72 GEMEENTERAADSVERGADERING VIERLINGSBEEK Kollekte Nierstichting L^UL G VRIJDAG 20 OKTOBER 1972 No. 42 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct p*r mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bl] vooruitbetaling) Toen een tiental jaren geleden een poliogolf over Nederland kwam, waardoor vele jeugdige voetballer tjes werden getroffen, kwam de jeugd van Amsterdam, Utrecht en Amersfoort op het idee om iets voor hun zieke kameraadjes te gaan doen. Dat idee van toen is door veie hon derden leiders en vele duizenden jeugdige voetballertjes uit het ge hele land overgenomen en zo ont stond de Zwaluwen jeugdaktie. De voetballertjes betalen entree bij de voor dat doel te houden toer nooien onder het motto: „De gezonde jeugd voor de zieke jeugd". De aktie wordt elk jaar besloten met 'n groots evenement, dat zaterdag j.l. in Wans sum plaatsvond. Daar speelden „Oud-Zwaluwen", gerecruteerd uit spelers die in het nationale elftal hebben gestaan te gen een elftal van oud-spelers van voetbalclubs uit Amsterdam. En dat die mensen nog konden voetballen kon het talrijke publiek zien in het sportpark te Wanssum, waar zater dagmiddag dit spel plaats vond. Al kwam de oude glorie wel eens wat adem teikort en al waren er wat diik- buikjes te zien, verleerd hadden ze het voetballen niet. Een aantrekke lijke wedstrijd, waar vooral het nog altijd sublieme spel van Roel Wiers- ma van PSV opviel, maar ook de fraaie safes van doelman Piet La- garde van Twente. Een stand, wel ke met die rust al 30 voor de oud Zwaluwen was, met goede doelpun ten van Quderlamd van Ajax en Scouten van Feyenoord. Na de thee mochten de wanhopige pogingen van de oud Amsterdam mers niiet baten, zelfs de eer kon niet worden gered. Integendeel Jan Schil der van Volendam en Toon Brusse- lers van PSV wist ende stand nog tot 5Q, op te voeren. Arbiter Schalks had een gemak kelijke taak. Voor deze wedstrijd had een tref fen plaats tussen de selectie-elftal len van de Kring HorstVenray en Venlo. Juist door die wedstrijd wil de men 'hulde brenigen aan al die 10 tot 13-jarigen, die met hiun inzet het fraaie resultaat van de aktiie Zwa luwen Jeugdaktie 1972 hadden weten op te brenigen. Er kwamen scorings kansen, vooral bij de selectie Venray- KLEUREN TELEVISIES 56 cm voor 1575, TELEVISIES 61 cm voor 475, BANDRECORDERS en PLATENSPELERS met 25% korting WASAUTOMATEN reeds voor 395, KOELKASTEN met groot diepvries vak voor 195, DIEPVRIESKISTEN met kortingen van 20-25% Verder: stofzuigers, scheerapparaten, hoogte- zonnen, strijkijzers enz. KORTINGEN vanaf 20% Volledige garantie Eigen service Iedere vrijdagavond vanaf 6-9 uur demonstratie van het hele programma. SCHOOLSTRAAT 3 VENRAY TEL. 2329 Kwartdenmarkt 7 Venlo Kloosterstraat 37 Blerick Horst, maar ze bleven onbenut, waarschijnlijk geïmponeerd dat nie mand minder dan de bondscoach van het Nederlandse elftal Padronch de aftrap verrichtte en de vele oud spelers langs de lijn, evenals vele prominente persoonlijkheden uit voetbalminnend Nederland. 104.000,— Tijdens de pauze was er een fraai optreden van de drumband van de St. AugustinuSStichting uit Gennep, de fanfare Ccncordia- uit Wanssum en het Kon. St. Willibrordusgilde uit Geysteren, waarvan de vendeliers de groet brachten voor Koningin en Va derland. Na dat treffen werd aan de oud-commissaris der Koningin an Zuid-Holland ror. J. Klaeszes, vice- voorzitter van het Prinses Beatrix fonds een bedrag van 104.000, overhandigd als het resultaat van de aktie in 1972, bijeengebracht door de voetballende jeugd van Neder land. Door de jeugd van Wanssum, werd voor, tijdens en na de wedstrijden een ware handtekeniingenaktie ont ketend, waarbij geen enkele oud speler ontkwam. Voordat de eigenlijke slotaktde plaatsvond hadden de leden van de Zwaluwen Jeugdaktie al enkele be langrijke mededelingen en beslui ten in ontvangst genomen c.q. ge nomen. De provinciaal voorzitter van het Limburgs comité bracht nog eens de start van 1947 in herinnering, de eer ste keer dat Limburg meedeed en met lege handen kwam. In 1968 kon reeds een bedrag van 8.000,wor den bijeen gebracht, welk bedrag dit jaar is opgelopen tot 18.500, Drs. Dititrich .burgemeester van de gemeente Meerlo-Wanssum - was blij dat de afsluiting van de aktie 1971-1972 in Wanssum plaatsvond, een der hoogtepunten in de jaarlijk se akties voor het Prinses Beatrix fonds. Dat gezonde mensen en dan jongemensen, zich inzetten voor hun gehandikapte medemens is een lof felijk streven wat niet alleen onze belangstelling heeft, maar ook onze daadwerkelijke medewerking dient te verkrijgen. GRATIS GROND Daarom wilde ook de gemeente iets doen voor de recreatie van de gehandicapte mens. Voor de gezon den zijn er alle mogelijke recreatieve voorzieningen. Maar ook de gehan dicapten en speciaal de rheuma- patiënten hebben niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun gezin nen recht op recreatie. Het gemeentebestuur wil gaarne aan het Prinses Beatrixfonds een aantal hectaren gratis afstaan om daarop bij Swolgen een aantal aan gepaste bungalows te plaatsen voor gezinnen van rheumapatiënten. Mr. Klaaszes, vice-voorzitter van het Prinses Beatrixfonds, bracht nog eens duidelijk naar voren hoe het werk en aktiviteit van de Jeugd Zwaluwena'ktie wordt gewaardeerd. Bijzonder dankbaar was hij voor de geste van het gemeentebestuur van Meerlo-Wanssum voor de overdracht van de bosgebieden in Swolgen om daar gezinsbungalows te doen plaat sen voor rheumapatiënten. Een stuk bos in de schoot geworpen te krijgen, aldus mr. Klaaszes, is om even stil van te worden. De heer Prent, voorzitter van de Aktie Polio gaf verslag van de be steding van de gelden, waarbij een bedrag van 45.000,voor vakan tiekamp, 25.000,voor aanpassing zwembaden, 10.000,voor paard rijden voor gehandicapten, werd uit gegeven, ook de invalidensport kreeg gelden gevoteerd, terwijl daarnaast nog andere maar dan minder kost bare voorzieningen de gehandicapten rakende, werden betaald. In korte trekken werden door twee stafmedewerkers van Maria Auxilia- trtix uit Venlo de begeleiding van de gehanoikapte jeugd belicht, speciaal de gezinsproblematiek en het onder wijs. Dick van Rijn bracht nog eens in herinnering hoe 13 jaar geleden de akties was gestart met een winst van 18.000,Door de aansluiting van hot Zuiden in 1967 is thans een be drag van meer dan 100.000,bijeen gebracht. Dick van Rijn spoorde allen aan door te blijven gaan met dit zegen rijke werk. TEGELSE ORKESTEN CONCERTEREN ZONDAGMORGEN IN STREEKSCHOUWBURG TE VENRAY Programma zondag 22 oktober a.s., te verzorgen door de Accordeon- en Mandoli nevereniging Accordeolino' uit Tegelen en de Kon. Harmonie' „St. Cecilia" uit Tegelen. Prcgramma Accordeolino: 1. Im Zigeunerlager, Max Oscheit 2. Oud-Hollandse Boerendansen, W. F. Siiep 3. Selectie uit Rigoletto, G. Verdi 4. Wolgaklange, Th. Ritter 5. Was Blumen traumen, S. Translaiteur 6. De Opmars, C. Cori. Programma Kon. Harm. St. Cecilia: 7. Ouv. Fra Diavolo, D, Auber 8. Sabeldans, A. Khatchaturian 9. Moonlight Serenade, Glenn Miller 10. A hot time in the brasses, H. Walters 11. Selectie uit „Hair", Rado-Dermot 12. Finale MARKT DEURNE Intieme sfeer Exclusief interieur GEOPEND TOT 3 UUR 's NACHTS 'swoendags gesloten Wanneer wij ons echt betrokken voelen bij het werk van de kerk in de ontwikkelingslanden, mogen we niet 'alleen aan het werk van onze eigen missonarissen denken. Afrikaanse priesters, Indonesische onderwij zes, en zoveel andere mis sie-werkers uit die landen zelf zijn evenzeer op onze belangstelling en steun aangewezen. Wereld missiedag vraagt aandacht, gebed en steun voor heel het werk van de kerk overzee, door wie het ook gedaan wordt. Wereldmissiedag vraagt daarbij dat we niét ite veel denken aan pro- jekten en gebouwen maar aan de mensen die er in werken. Missiewerkers zijn blij met de bouwmaterialen, de medicijnen en motoren die we hen sturen, maar ze moeten od de eerste plaats kunnen leven. Wanneer er op Wereldmissiedag gekollekteerd wordt is het om een bijdrage in het levensonderhoud te kunnen geven aan honderden mis sionarissen en aan hun Afrikaanse en Aziatische kollega's. Want het mooiste werk en de bes te projekten lopen vast als de men sen die er hun krachten aan geven, niet kunnen bestaan. MAXIMUM SNELHEID Tijdens een snelheidscontrole op de Maasheseweg werden 27 proces- senverbaal uitgereikt voor overtre ding van de maximum snelheid. Snel heden waarvoor verbaliseerd werd varieerden van 60 tot 90 km. per u. IN DE BERMSLOOT Onverklaarbaar werd genoemd dat de auto bestuurd door de Yssel- sfteynse mevr. W. op de Deurnese- weg uit het rechte spoor ging en dn de bermsloot tot sitilstand kwam. De bestuurster liep een lichte hersen schudding op, de auto werd licht be schadigd. PAARD TEGEN AUTO Het paard, bereden door de 24- jarige ruiter H. v. t. sprong op de Ripseweg plotseling op zij uit, juist toen de auto bestuurd door de 23- jarige H. V. uit Venray kwam aan rijden. De bestuurder van de auto kon het paard nliiet meer ontwijken. De ruiter viel, liep vrijwel geen noemenswaardig letsel op, het paard evenmin, maar de auto hield er wat blikschade aan over. TEGEN TWEE BOMEN De 21-jarige bestuurder van een personenauto J. B. uit Oploo was waarschijnlijk onbekend met 't tracé van de Overloonseweg. In de nachit van zaterdag op zondag reed de auto tegen een rechts van de weg staan de boom, belandde in de bermsloot en de wagen brak tegen de tweede boom doormidden. De bestuur moest met verwondingen van ernstige aard o.a. zware hersenschudding, een hoofdwonde en inwendige kwetsuren naar het ziekenhuis woriden ver voerd. De auto was rijp voor de schrothoop. VIA BERMPAAL IN BERMSLOOT Uitwijken voor een tegenligger (en dat teveel naar rechts) was waarschijnlijk de oorzaak dat de personenauto bestuurd door de 21- jarige G. S. uit Venray op de Deur- neseweg tegen een bermpaal op botste en vervolgens het rechte spoor verliet en iin de bermsloot tot stil stand kwam. De bestuurder bekwam geen noemenswaardig letsel, terwijl ook de auto slechts lichte schade opliep. bromfietser tegen auto Een nabij de bocht op de Stations weg bij de kruising met de Mgr. Hanssenstraat te Oostrum gepar keerde wagen is waarschijnlijk oor zaak geweest dat de 17-jarige Ven- rayse bromfietser J. P. de bocht te veel naar links nam toen hij vanaf de Stationsweg de weg naar het sta tion wilde inrijden. Daarbij kwam zijn bromfiets in aanraking met de vanaf het station komende auto, be stuurd door de 33-jarige Venrayer A. f. Het bleef bij lichte schade. De bromfietser bekwam geen noemens waardig letsel. GROTESTRAAT - VENRAY Nog eenmaal kwamen de Venrayse Zeskampers, bestuur en een aantal trouwe supporters zaterdagavond j.l. byeen in de kantine van Rank Xerox om de in Lausanne verrichtte prestaties bü de finale van het Spel Zonder Grenzen nog eens via de videoband op de beeldbuis te zien. Na afloop van de Video-avond bood de heer ii. J. Hazeu, mede namens de heer E. Veldhuizen voorzitter van Haren de videobanden aan van de televisiespelen in Rotter dam (finale), Passariano en Lausanne aan als blijvende herinne ring aan Zeskamp en Spel zonder Grenzen. Tevoren had men 'met plezier te rug gekeken op het spnanende finale- spel in Zwitserland. Een maand na het optreden in Lausanne kon men zonder zenuwen enige afstand ne men van de spanning van toen. Men kon zelfs lachen toen de grote kans op het goud in de meest letterlijke zin om zeep werd gebracht Ofschoon er wel druk werd gere kend en gecijferd om zeker te weten, de Le Chaud de Fond in alle eer lijkheid het goud in ontvangst mocht nemen omdiat met Venray het Ita liaanse Cita del Gastello zo lang het scorebord hadden aangevoerd. Maar het zat allemaal goed. Na de voorstelling zei de heer H. J. Hazeu, diie alle Zeskamp- en Spel zonder Grenzen-uitzendingen keu rig op de videoband had opgenomen, dat Rank Xerox met genoegen en spijt op een jaar zeskamp Venray terugziet. Met genoegen omdat de ploeg al dlie tijd de gast was geweest in een van de hallen om te trainen; met spijt omdat nu alles was afge lopen. Mede namens de heer E. Veldhui zen bood hij als herinnering aan 1 jaar Zeskamp en Spel zonder Gren zen de videobanden aan. „Wanneer U de banden tweemaal per jaar afdraait, kunt U in ieder geval 75 jaar vooruit", zei hij. De heer Joost van Haren accep teerde dankbaar dit geschenk, dat hij een dierbare herinnering noem de. Na jaren zal men in Venray nog kunnen zeggen: „Weet je nog van toen?" Namens het comité en de ploeg dankte hij de heer Veldhuizen en de heer Hazeu van harte voor deze duurzame herinnering. Zoals gewoonlijk na een videoavond werd de „Zeskampburcht" Prinsenhof op gezocht voor een gezellig samenzijn om nog eens na te praten over het geen men met elkaar had meege maakt De raad van Vierlingsbeek is ge wend eenmaal per jaar gezamenlijk met hun dames te gaan eten. Heel diplomatiek houdt men van tevoren een raadsvergadering, die dan opvalt door het snelle tempo, waarmede de agendapunten onder de hamer door gaan. Zo snel werkte de raad de agenda af, dat, voordat het sluitingsgebed uitgesproken werd, de raadsvoorzit ter mevr. Monné-Sluis nog even ge legenheid moest geven plaats te ne men. Mevr. Monné had kennis ge geven iets later te komen. Het was bijna te laat. Ongewoon ook voor deze raad was het feit dat geen gebruik werd ge maakt van de rondvraag. De woning Molenweg 3 in Vier lingsbeek werd door de raad ver kocht voor de prijs van 8100, Een der raadsleden vond de prijs aan de lage kant, maar anderen waren van mening dat dit ook geen woning meer genoemd kon worden, gezien de slechte toestand. VERKOPEN De verkoop van de gemeeniteboer- derij möt erf aan de Oploseweg 21 te Overloon werd zonder op- of aan merkingen bij hamerslag verkocht aan de pachter P. J. Kuenen voor de getaxeerde prijs van 38.128, Ook in deze vergadering werden weer enkele kavels grond verkocht. Weer viel op dat er onder de gega digden verschillende zijn dde thans in Venray woonachtig zijn. Zo werd A. Maas, Kempweg 111, eigenaar van 486 m2 grond in het Bergsche Kamp te Overloon voor een prijs van 19,per meter. F. de Rijk, Doormanstraat 3 kreeg aldaar ook een kavel groot 486 m2 tegen de zelfde prijs. Th .Leenders, Engelen- straat 1 kocht in dat plan 1100 m2 tegen een prijs van 22,per meter. In het plan Pritter werd aan Th. Hendriks, Langeweg 9 600 m2 ver kocht tegen de prijs 25,per me ter. In de Pritter, de Bergsche Kamp en aan Theobaldusweg te Overloon werden nog enkele percelen bouw grond verkocht, waarbij zelfs aan liefhebbers uit Oss en Apeldoorn. Het personeel van de gemeente zal ook van de jongste salarismaat regelen kunnen profiteren, de nacal culatie groot 2,25% en een uitkering ineens van augustus tot december 1972 van 4%. De legesverordendng werd om ad ministratieve redenen aangepast en gewijzigd. Dit had betrekking op de legesgelden van aanvrage voor bouw vergunning en het ten gehore bren gen van muziek in café-lokaliteiten en dergelijke inrichtingen. Iets uitvoeriger wilde de raad ge ïnformeerd worden omtrent de ver daging van het te nemen besluit over het bestemmingsplan natuur gebieden. Dit gebeurt omdat de in gekomen bezwaarschriften onmoge lijk voor 1 nov. a.s. de wettelijke datum te behandelen. Daarom wil men de kwestie drie maanden ver schuiven. De definitieve bestemmingsvast stelling heeft konsekwenties voor de meldingsgebieden. In overleg met de planologische dienst zal worden be keken welke kant men uit wil gaan. Inschakeling van het Landbouw schap zal door het college in over weging worden genomen voor de toekomst, maar de raadsvoorzitter was niet ervan overtuigd dat dan minder bezwaarschriften zouden worden ingediend. De meldingsgebieden zijn nu in gepast in het gebied van de ruilver kavelingsplannen OverloonMerse- lo. Er sterven in Nederland jaarlijks tientallen mensen aan nierziekten. Er zijn n.l. nog: te weinig plaatsen voor spoeling aam een kunstnier; te weinig nieren beschikbaar voor transplantatie; te weinig centra om transplanta ties te verrichten; te weinig geldmiddelen voor we tenschappelijk onderzoek ter voorkoming van deze ziekte. Om die situatie snel te verbeteren houdt Vereniging tot steun aan de Nier Stichting Nederland haar jaar lijkse, landelijke inzameling. Van 30 oktober tot en met 4 no vember zijn er kollektanten nodig. Ook in deze woonplaats. Ontvang de kollektanten welwil lend tijdens de h u is - a an -huis-kol - lekte op: 30 en 31 oktober en 1, 2 en 3 no vember. En doe toch óók iets in de bussen op zaterdag 4 november.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 5