COENEN Jaloezieën NRAY F.C. V.V.V. 1 Slagerij GOUMANS OSHOP IAY n.v. WIKKERS KEUKENTAFELS en STOELEN A. BERGMANS Uw Topslager P0ELS SJENG G0UMANS - KRUIJSEN Slagerij Coenders Slagerij Goumans presenteert: OOK UW SLAGER Profiteert van onze reclame: Slagerij Leenders-Gommans Reklame vers vlees J. Wijnhoven ADVERTEER IN PEEL EN MAAS ONS TELE00NNUMMER is gewijzigd in 04780 - 4090 L. Manders Zn. tfODIG? gef Peeters ■JiUIDSW AGEN S raat 1-Tel. 3656 ticks roeier- —ibeschermer f 1.00 f 0.90 jensdoek f 2.25 densspons f 2.75 f 0.25 f 2.95 f 1.40 f 1.75 f 1.80 »be e be art kg- ig. loezen f 5.35 f 5.50 f 3.75 f 8.95 f 15.95 - TSTRAAT 3 1C iNRAY (780 - 2603 >rt TARWE- en .0 moo huis. bij G. Simons, 04740-1537. IL's KLEDING t/eg 2 - Venray i Kleermakerij ferhuur nheidsldeding Voor het SCHEREN VAN VEE P. Willems, Weverslo Tel. 04786-202 uit restantvoorraden 30-40% KORTING ZONWERINGEN Groene Kruisstraat 50 Gennep, Tel. (08851) 2045 Ook voor Zonneschermen en parasols. Voor naar HOFSTRAAT 5 - VENRAY TE KOOP GEVRAAGD STIERKALVEREN voor eLfen mester^ W. Janssen, Caatenraj telefooa 04787 B20 HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN ALLE VERZEKERINGEN ASSURANTIE KANTOOR Leun*«weg M - Telefoon 1677 /OENSDAGAVONDLICHTWEDSTRIJD ANG 7 UUR TERREIN: OOSTSINGEL l WEEKRECLAME: WEEKEND mager runderl. mooi mager 500 gr. 598 k gekruide braadworst 500 gram 260 'e speklappen 500 gram 240 r'dag t Nassivlees 300 gram 270 Woensdag i Gehaktdag Prima gehakt 500 gram 240 Broodbel. hele week Paté 150 gram 115 Hamkaas 150 gram 105 Extra fijne bloedw. 500 gram 115 SPECIAAL worstjes, Balkenbrei, Gebr. leverkaas, >ek, Gej'd. Rookw. uit eigen worstkeuken. GROTESTRAAAT 29 - TELEF. 1488 BEGRAFENIS - ONDERNEMING BEGRAFENIS - VERZEKERING GRAFMONUMENTEN De Houtenhoek 15 - Tel. 04780-1062 - b.g.g- 3082 Postbus 7. Kantoor en ontvangruimte SCHOOLSTRAAT 5 - TELEFOON 1592 ONZE RECLAME Gekookte lever Gebraden kalfspastei Leverkaas Leverworst Bakbloedworst Vrijdag en zaterdag Soepcomplet Vers gehakt Doorregen soepvlees, zonder been Hacheevlees Magere runderlappen Contrafilet Dinsdag: Vers gehakt Woensdag: Magere speklappen Donderdag: Braadworst 150 gram 135 150 gram 98 V50 gram 75 500 gram 75 500 gram 75 98 500 gram 200 500 gram 375 500 gram 450 500 gram 525 500 gram 600 500 gram 200 500 gram 190 500 gram 210 ALS RECLAME Preskop Tongenworst Gevuld spek Zult Bloedworst Vrijdag en zaterdag Coteletten met been Hacheevlees Soepvlees met been Gehakt Maandag: Braadworst Dinsdag: Speklappen Woensdag: Gehakt 100 gram 100 gram 100 gram per bakje 500 gram 500 gram 395 500 gram 475 500 gram 275 500 gram 210 500 gram 225 500 gram 200 500 gram 210 PATERSSTRAAT 8 - TELEFOON 1354 - VENRAY DE HELE WEEK Puntham Tongenworst Bloedworst 100 gram 85 250 gram 210 100 gram 50 250 gram 110 500 gram 83 Vrijdag en zaterdag Halscarbonade zonder been Koteletten met been Varkensrollade Fricandeau Dinsdag: Braadworst Woensdag: Gehakt Donderdag: Magere speklappen 500 gram 500 gram 380 500 gram 330 500 gram 390 300 gram vanaf 490 50Ó gram 220 500 gram 210 500' gram 185 Stationsweg 45 Telefoon 1475 Vrijdag en zaterdag Magere koteletten Gehakt Bakribjes Luchschotel: Droogworst, Leverworst Bakbloedworst Dinsdag: Braadworst Boterhamworst 500 gram 398 500 gram 225 500 gram 218 Kook worst, Gevuld spek 210 500 gram 90 500 gram 75 500 gram 240 150 gram 68 Boterhamworst 150 gram 68 Woensdag: Mager gehakt 500 gram 225 Leverkaas 150 gram 88 Donderdag: Magere spekl. 500 gram 195 Mager hacheevlees 250 gram 198 Henseniusstraat - tel. 1474 DEELNEMER Heden overleed, na een langdurig geduldig ge dragen lijden, voorzien van de H. Sacramenten, in het St. Elisabeth-ziekenhuis te Venray, onze beminde vader, schoonvader, opa, broer en oom HENDRIKUS H. JHENCKENS weduwnaar van Antonia F. G. Creemers in de leeftijd van 63 jaren. Wij vragen uw godvruchtig gebed voor'zijn zielerust. Namens de familie: Ovarloon: J. HENCKENS CH. HENCKENS-FRANSSEN en kinderen Ovarloon: W. HENCKENS M. HENCKENS-VERHOEVEN en kinderen Overloon: P. VLOET-HENCKENS P. VLOET en kinderen Schijndel: G. VAN ELS-HENCKENS J. VAN ELS en kinderen Overloon: H. HENCKENS A. HENCKENS-VAN GAAL en kind FAMILIE HENCKENS FAMILIE CREEMERS OVERLOON, 18 oktober 1972 Gen. Hasbroucklaan 4 De plechtige H. Eucharistieviering zal worden gehouden op zaterdag 21 oktober a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Theobaldus te Overloon, waarna begrafenis op de begraaf plaats aldaar. Bijeenkomst Gen. Hasbroucklaan 4 om 10.15 uur. Gelegenheid om te condoleren voor de begrafenis aan huis tussen 9.45 en 10.15 uur. Avondmis: vrijdagavond om 7 uur in voornoemde kerk. Onze dierbare overledene ligt opgebaard in de rouwkapel van het St. Elisabeth-ziekenhuis te Venray, alwaar bezoek vrijdagavond tussen 5.30 en 6 uur. Diepbedroefd, doch dankbaar voor hetgeen hij voor ons betekend heeft, delen wij U mede, dat heden geheel plotseling van ons is heengegaan, mijn inniggeliefde man, onze lieve en zorgzame pappa, broer, schoonzoon, schoonbroer, oom en zwager HENDRIK VERMEULEN echtgenoot van ELISABETH VERMEULEN in de leeftijd van 57 jaren. Wij vragen uw godvruchtig gebed voor zijn zielerust. Venray E. VERMEULEN-VERMEULEN Venray HENK VERMEULEN NELLIE VERMEULEN-JEUKEN Venray JOS TINY en verloofde JAN JACKY FAMILIES VERMEULEN VENRAY, 17 oktober 1972 Burg. v.d. Loostraat 27 De plechtige H. Eucharistieviering zal worden gehouden heden vrijdag 20 oktober om 10 uur in de parochiekerk van St. Petrus-Banden te Venray, waarna begrafenis op de begraafplaats Boschhuizen. Bijeenkomst in de kerk om 5 voor 10. Gelegenheid om te condoleren vanaf kwart voor 10, achter in de kerk. Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, dienen dit toe te schrijver* aan de droeve om standigheden waarin wij verkeren. (In plaats van kaarten) Daar het voor ons onmogelijk is eenieder per soonlijk te bedanken, doen wij langs deze weg onze dank uitspreken, voor de hartelijke mede- leving, belangstelling en steun, bij het overlijden en de begrafenis van mijn inniggeliefde echtge note en onze lieve mamma MIA VAN HELDEN echtgenote van Piet Willerms Speciaal willen wij nog danken H.H. Geestelijken, Heren Doktoren, dhr. B. te L. Bijzonder de buurt, alle vrienden en bekenden. Ook onze dank aan Begrafenisonderneming Sjeng Goumans voor de keurige en correcte verzorging van de begrafenis. P. A. G. WILLEMS en kinderen Venray, oktober 1972 Eisenhowerstraat 11 VENRAY - Wilhelminastr. 2-4 Postbus 47 Met ingang van 23 oktober: Verdere correspondentie voortaan naar: „LUCTOR ET EMERGO" Bedroefd, doch dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan heeft, delen wij U mede, dat onverwachts van ons is heengegaan, in de leef tijd van 74 jaren, voorzien van het H. Sacrament der zieken, mijn goede man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, en zwager ALFONS FERNAND JOSEPH MARIE VERCAUTEREN Arts echtgenoot van Pia Poels Wij bevelen de ziel van de dierbare overle dene in Uw gebeden aan. Venray P. Vercauteren-Poels Venray D. Vercauteren J. Vercauteren-van Oort Fons en Koosje Echt J. Hendrickx-Vercauteren T. Hendrickx Pia, Tonny, Marty en Monique Venray J. Vercauteren M. Vercauteren-Martens Familie Vercauteren FamiTie Poels Venray, 13 oktober 1972 Grotestraat 11 De plechtige H. Eucharistieviering werd gehou den op dinsdag 17 oktober j.l. 's middags om 14.00 uur in de parochiekerk van St. Petrus- Banden te Venray, waarna begrafenis op het Kerkhof aldaar. Tot ons groot leedwezen geven wij hierbij ken nis van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega A. F. J. M. VERCAUTEREN Hij zal door zijn grote collegialiteit een prettige herinnering bij ons achterlaten. DE HUISARTSEN VAN VENRAY Voor Uw hartelijk blijk van medeleven, welke wij mochten ondervinden tijdens de ziekte, bij het overlijden en de begrafenis van onze be minde vader en opa PIET JANSSEN betuigen wij onze oprechte dank. Een bijzonder woord van dank aan Heren Gees telijken, doktoren en verplegend personeel van het ziekenhuis, buren, familie, vrienden en be kenden en begrafenisonderneming „Dela" voor de keurige verzorging. KINDEREN JANSSEN KLEINKINDEREN Venray, oktober 1972 Arkstraat 15 Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank, voor de grote belangstelling, medeleven en steun, die wij mochten ondervinden tijdens de kortstondige ziekte, bij het overlijden en de begrafenis van mijn inniggeliefde man, onze be minde en zorgzame vader en opa GERRIT DE HAART echtgenoot van Riek Huisman zeggen wij U allen onze hartelijke dank. Speciaal willen wij dank zeggen aan H.H. Geestelijken, Heren Doktoren, Buurt, alle vrienden en bekenden. Tevens dank aan Begra fenisonderneming Sjeng Goumans voor de keu rige en correcte verzorging en regeling. DE HAART - HUISMAN kinderen en kleinkinderen Venray, oktober 1972 Kruitweg 2 Voor de grote belangstelling, medeleven en steun, bij het overlijden en de begrafenis van mijn inniggeliefde echtgenote en onze lieve mamma BEP MAASSEN echtgenote van Lpo Siebers zeggen wij langs deze weg onze hartelijke dank. Speciaal dank aan: H.H. Geestelijken, Heren Doktoren, Gezinshulp, De buurt, alle vrienden en bekenden, alsmede dank aan Begrafenison derneming Sjeng Goumans voor de prachtige regeling en verzorging van de begrafenis. L. SIEBERS Lies en Ans Venray, 20 oktober 1972 Ursulastraat 56.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 3