mm COEHEKi WAKDELSP0RT Pleeggezinnen gevraagd 4 TON KLEDING TRIM U FIT K.P.J. Overloon Brood en Vlees-1* snijmachines - BIJ ONS TE KOOP; f NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagmacht 12 uur DR. PENNERS Henseniusstraat telefoon 1878 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur TH. LANKVELD, arts Langstraat 76 - Telefoon 3558 ZIEKEN- EN ONGEVALLEN VERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. N. DE HAAN Telefoon 3981 Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur, beha! vs in 't weekend. GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg tel. 1269 kerkdorpen van 2 tot 3 uur Maandag: Oostrum, Leunen, Heöde, Veulen. Dinsdag: Oirlo, Castenray, Merselo en Smakt. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in 't oude gebouw Merseloseweg B. 'smaandags t.m. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 12.30-13 uur. BERICHT VOOR DE LEDEN VAN HET GROENE KRUIS Voor de moedercursus kan men zich thans opgeven bij Het Groene Kruis. Iedere dag van maandag tot en met vrij dag, mondeling tussen half 9 en 9 uur. Na dit tijdstip even tueel ook telefonisch onder nummer 1269. Voornoemde opgave eindigt op 31 oktober 1972. KRAAMCENTRUM HORST-VENRAY Telefonisch te bereiken: 04709- 1324, Zwaluwstraat 21, Horst. ZWANGERSCHAPS- GYMNA8TIFJK Nieuwe aanmeldingen voor zwan- gerschapsgymnastiekg opgeven aan het ziekenhuis: afdeling fysio-the- rapie bij mevr. Poortman; OPEN BEJAARDENWERK Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. Maaltijden ten behoeve van be jaarden. Aanmelden en afhalen da gelijks tussen 10.30 en 11.30 uur. MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN Dinsdag om 2.30 uur in de gym zaal van de St. Jozefschool. ZWEMMEN VOOR BEJAARDEN elke donderdagmiddag van kwart voor vier tot half vijf in het ge meentelijk zwembad a 0.75 per deelneder per keer. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw Stevens-Hein en Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1112 VERLOSKUNDIGE (ook op somdag) Mevr. A. M. F. Tiggeloven-Kuypers Dakdekkerstraat 5 telefoon 04780-2411 Spreekuur elke woensdag van 23 uur in de Clockert. BUREAU WONINGZOEKENDEN Spreekuur voorzitter commissie toewijzing na voorafgaande afspraak. Afspraak schriftelijk of mondeling op heit kantoor van de woningvereni ging St. Odia, Langeweg 61, tel. 1541. BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m, vrijdag van 9 tot 10 uur. AUTO-NOODHULP WEEKEND-DDEN8T VENRAY EN OMGEVING Alarm nr. tel. 04780-366# van zaterdag 13 u. tot maandag 7 u. Van 1 t.m. 21 oktober a.s. organi seert de kinderbescherming een wervingsaktae voor pleeggezinnen in geheel Oost-Brabant. Deze aktie wordt georganiseerd door de Stich ting „CENTRALE VOOR PLEEG GEZINNEN NOORD-BRABANT EN LIMBURG" te 's-Hertogenbosch. Het aanbod van gezinnen om aan kinderen van de kinderbescherming een „thuis" te bieden is in de zuide lijke provincies helaas klein, met name met betrekking tot jongens en meisjes die de kleuterleeftijd reeds zijn gepasseerd. Dat is vanaf onge veer 10 jaar. De kinderbescherming ziet als oorzaak dat verreweg de meeste ge zinnen die een open plaats in huis hebben, uitsluitend babies of kleuters willen opnemen om die te zijner tijd te kunnen adopteren; dat is nu een maal met oudere kinderen (vrijwel) nimmer mogelijk. Deze wat oudere kinderen dreigen tussen de wal en het schip te gera ken als niet voldoende gezinnen be reid worden gevonden mee te helpen om deze bijzondere nood te vermin deren. Op dit moment Zijn in geheel Noord-Brabant en Limburg onge veer 200 gezinnen nodig voor Bra bantse en Limburgse jongeren. Het gaat hier om kinderen die zowel uit een katholiek als uit een andersdenkend milieu komen, hoe wel het aantal katholieke kinderen overheerst. Het in huis nemen van een kind van-een-ander is geen eenvoudige zaak, men vraagt wat dat betreft dan ook een OFFER. Zo'n offer is niét van financiële aard omdat alle kos ten die verbonden zijn aan opvoe ding en verzorging door de kinder bescherming worden vergoed. In Noord-Brabant en in Limburg vinden deze regionale wervingsakties vrij regelmatig plaats; de ervaring daarbij is dat relatief vele gezinnen zich aanmelden die menen dat juist zo'n tekort aan pleeggezinnen de mo gelijkheid biedt om eindelijk eens te voorzien in de behoefte aan een in terne hulp in de huishouding, aan een bediende voor de winkel, aan een groter huis of zelfs aan een voorschot om persoonlijke schulden af te lossen. Het is vanzelfsprekend dat die kin derbescherming allerminst prijs stelt op aanmeldingen die gebaseerd zijn op een dergelijke motivering. Wie echter echt een kind helpen wil, die een plaats in huis en daar toe gelegenheid heeft, kan zich mel den bij genoemde stichting, Ant woordnummer 166 (geen postzegel) telef. 04100-33647. De aktie voor kleding voor men- senin nood in de Soedan, heeft liefst 4 ton kleding opgebracht in Venray- kom Hoewel vorig jaar eenzelfde aktie voor Zr. Lemmens in Venray 10 ton kleding opleverde, is men met het resultaat van dit jaar zeer te vreden en men verzoekt ons alle milde gevers hartelijk dank te zeg gen. In dit trimbenicbt doen de dames van de trimclub een speciale oproep tot de dames. Dames, waar blijven jullie? Wij zijn sterk in de minderheid. Komt onze gelederen versterken. Een goe de konditie is echt niet alleen voor mannen. De K.P.J. afd. Overloon organiseert op zondag 22 oktober a..s een bos- loop, die voor iedereen toegankelijk is, met dien verstande dat K.P.J.- Leden redukte krijgen. Hiervoor is het wel noodzakelijk om de K.P.J kaart mee te nemen. De volgende afstanden moeten worden afgelegd: Dames asp. 800 m; Dames junioren 1000 m; Dames senioren 1200 m. Heren aspiranten 1000 m.; Heren junioren 300 m; Heren senioren 5000 m; Heren veteranen 3000 m. Voor de grootsite KPJ afd. is er evenals ieder jaar, de wisselbeker beschikbaar. Gelegenheid tot inschrijven in het gemeenschapshuis (bij de kerk) tot 12.00 uur. Aanvang bosloop 13.00 uur. Vrijdag 20 oktober: 19.00 uru repetitie voor het hele koor. Maandag 23 oktober: 18.30 repetitie voor de 2e stem; 19.00 repetitie voor de le en 2e stem. Dinsdag 24 oktober: 18.00 uur sport in de sportzaal'. 19.00 Spelavond in de „Galmhut". Woensdag 25 oktober: 19.00 repdtitie voor tenoren en bas sen. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK Schoolstraat 32 - Venray - TeL 1970 Nieuwe aanwinsten: Barnard, H. De Marokkaan en de kat van tante Da (B) Conway, V. Leer emailleren. Hailey, A. Wielen. Handke, P. Der kurze Brief zum langen Abscbied. (psych) Heere, D. van. Buitenlandse arbei ders in Rotterdam. Hendricks, K. Bloemen schikken mét weinig bloemen. Kohier, M. Relaxen. Prlims, P. Sheltie en de smokkelaars (B) Riberain, J. Moderne vliegtuigen. Wilson, S. Als een wliilde droom (fam) PTT-WEDSTRIJDEN ZELFBESCHERMINGSDEENST Bij de te Roermond gehouden test wedstrijden voor de PTT bedrijfis- zelfbeschermingsdienst sloeg de Venrayse PTT geen groot sfiguur. Met 470 puniten kwam ze op de 9e en laatste plaaits terecht. Zondag 22 okt. gaan het Molen plein en de Bejaarden deelnemen aan de tocht van de Gemzen te Maastricht. De start is om 12.00 uur. De start is vanaf het Theresiaplein, Tongerseweg. De bus is om 10.15 uur in de Ur- sulastraat en rijdt daarna naar het Kennedyplein om 't Molenplein op te halen. Oriëntatie-wandeltocht Donderdag 26 okjt. wordt er een oriëntatiewandeltocht georganiseerd vanuit Zaal Volleberg. Inschrijven tussen 19.00 en 20.00 uur. Na de tocht snert gratis. In schrijfgeld 2.50. Leuke prijsjes en een prettige avond is verzekerd. /pgwotwsw.y) t®VWV TBt.O*VO&99 GEHEUGENSTEUNTJE Vrijdag 27 oktober organiseert de soos voor alle leden een dropping. Liefhebbers voor soep en donker kunnen zich nog opgeven vóór zon dag 22 oktober aan de balie. Meer informatie hierover in de soos. BLIKSCHADE Op de kruising Helfrichstraat- Gen. Whistlerstraat werd onvoldoen- dè opgelet door de 18-jarige bestuur ster van een bromfiets mej. A. v. d. W. uit Venray. Zij verleende geen voorrang aan de bestuurder van de personenauto, de in Venray verblij vende 34-jarige Turkse gastarbei der. Maar gelukkig bekwam de be stuurster van de bromfiets geen noe menswaardig letsel'. Bromfiets en auto werden beschadigd. Dat was ook het geval toen de 56-jarige bestuurder van een per sonenauto R. H. uit Echt, na gepar keerd te hebben op de Grote Markt, wilde wegrijden en onvoldoende op- létte. De door hem bestuurde auto kwam in botsing met de geparkeerde auto van de 37-jarige in Venray ver blijvende Turkse gastarbeider. DIEFSTAL VAN WORSTEN De landbouwer B. aan de Meer- •loseweg te Oirlo hield de traditie noig in ere om een vanken thuis te laten slachten en naar goed gebruik zélf worst te maken. Maar ook zelfge maakte worsten moeten worden ge droogd en daarvoor werd de schuur gebruikt. Of het goede huisvrienden zijn geweest, dan wel dat anderen zich over de hangende worsten heb ben onitfermd is niet bekend, wel is bekend dat het gezin niet zal kun nen smullen van de jaarlijkse lek kernij. Aangifte bij Venrays politie is gedaan om de 16 verdwenen wors ten op te sporen. Een gelukkig wei' nig voorkomende diefstal. NIET OPGELET Bij het inrijden van een inrit aan de Deumeseweg lette de 29-jarige vrachtautobesituurder A. v. V. uit Bergen onvoldoende op het verkeer wat over het rijwielpad kwam. Gevolg botsing met de bromfiets, bestuurd door de 20-jarige Venrayer R. C. Deze bekwam ernstige hoofd wonden en moest naar het zieken huis worden overgebracht. Bromfiets werd zwaar, vrachtauto licht beschadigd. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare ken nis dat zij het gedeelte van de weg Handrik, gelegen tussen de weg Pas en de Weverslosebeek, in verband met vernieuwing van het wegdek, met ingang van 16 oktober 1972 ge durende een tijdvak van ongeveer drie weken of zoveel korter of lan ger als de werkzaamheden zulks toe laten resepectievelijk vorderen, door plaatsing van borden 11 van bijlage II van het Reglement verkeersregels en verkeerstdkens gesloten hebben verklaard voor alle verkeer behalve voetgangers. Venray, 18 oktober 1972 Burgemeester en wethouders voor noemd, Drs. F.G.L.L. Sohols, burgemeester A.L.G. Janssen, loco-secrétaris MOTORRIJDER EN DUOPASSAGIER OP SLAG GEDOOD IN HELDEN Door een voorrangsfout is op het kruispunt Miden Peelweg onder Hel- den-Koningslust vrijdagmiddag een vracthauto ,besituurd door W. v. M. uit St. Oedenrode in botsing geko men met de motor van de 20-jarige M. Linders uit Horst. De botsing was zo hevig dat de bestuurder van het motorrijwiel en zijn duopassagier de 20-jarige H. Geelen uit Venray-Veu- len op slag werden gedood. Het ongeluk gebeurde toen de vrachtwagenbestuurder zonder voor rang te verlenen vanuit een zijweg de Midden Peelweg onder Helden overstak. DRUMBANDSUCCESSEN Bij het drumbandconcours in Bu- del wist de junioren-drumband van de fanfare van Ysselsteyn o.l.v. W. Sanders met 133.5 punt het hoogste aantal punten bij elkaar te slaan en een eerste prijs met promotie. De senioren werden eerste in de eerste divisie mót 133 pnlt. En dat betekende zondagavond feest in Ysselsteyn. DIEFSTAL De Duitser die in juli op de Smakt gesnapt werd bij een diefstal in het Carmélieten- klooster, waar hij onder valse voorwendselen was binnenge- drongen bleek voor de Roer- mondse rechtbank 12 klooster- diefstallen toegegeven te heb ben met een „omzet" van 20.000,De eis werd een jaar. Geboren: JOVITA dochter van F. P. van Eijsden G. van Eijsden-Linders Hans Marie-Louise Lodewiek Venray, 12 oktober 1972 S't. Ursulastraat 48 Géboren JULIETTE dochter van G. Linders J. Linders-Vermeulen Hans Venray, 16 oktober 1972 Deken Berdenstraat 14 Tijd.: St. Elisabeth-ziekehhuis kamer 251. MARIJKE BLOEMEN en LOUIS BECKERS hebben de eer U, mede na mens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de plechtige inze gening zal plaats hebben op zaterdag 21 oktober om 14.00 uur in de St. Petrus Banden- kerk te Venray. Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 - 17.00 uur in de schouwburg te Venray. Toekomstig adres Eisenhowerstraat 611, Sit- tard. Op vrijdag 27 oktober a.s. zijn onze ouders JAN LEMMEN en SOPHIA LEMMEN- HELDENS 25 jaar getrouwd. Uit dankbaarheid zal om 13.30 uur in de 9t. Odakerk te Ys selsteyn een H. Mis worden opgedragen. Truus en Gerard Wlim Maria en Frans Wii'lma TLny Joke Ysselsteyn, oktober 1972 Timmermannsweg 122 Dagadres: zaal Roelanzia, Ysselsteyn. Receptie van 17.00-18.00 uur Op vrijdag 27 oktober a.s. zijn onze ouders P. M. CLAESSEN en P. J. CLAESSENS-POELS 25 jaar getrouwd. Uit dankbaarheid zal om 15.00 uur in de St. Petrus-Banden- kerk te Venray een H. Mis worden opgedragen. Kinderen en kleinkinderen Venray, oktober 1972 St. Ursulastraat 16 Dagadres: Parochiehuis, Oostrum. Receptie van 1830-19.30 uur JAN en HANNY v. d. HEYDEN-COOPMANS danken U voor de vele bloemen, cadeaus, geluk wensen en belangstelling. Hierdoor werd het voor ons een onvergetelijke dag. Wanssum, Merelhof 8. De talrijke blijken van belang stelling, bloemen en, cadeaux, die wij bij ons 40-jarig huwe lijksfeest mochten ontvangen, hébben wij ten zeerste op prijs gesteld-. Mede namens onze kinderen en 'kleinkinderen, zeggen wij U zeer hartelijk dank. H. VAN SOEST G. VAN SOEST-HENDRIKS Leunen, oktober 1972 Houibenweg 22 Wegens ziekte kan het 50- jarig huwelijksfeest van A. VAN AARSSEN A. VAN AARSSEN-BERGS op 24 oktober niet doorgaan. Venray, oktober 1972 Patersstraat 26 TE KOOP smeedijzeren WIEG en LUIERMAND met bekleding en COMMODE H. van den Bereken, Kemp- weg 8. TE KOOP grootbloemige CHRYSANTEN L. Heidens, Catharinastraat 3, Leunen, tel. 1903. TE KOOP KUNSTLEDEREN HARMONICADEUR Schoolstraat 33, Venray. TE KOOP liedere dag vers van 't land Hagelwitte vaste BLOEMKOOL 15 - 20 cm 0 Speciaal voor diepvries. Per stuk 0.80. Lorbaan 12a, Veulen. TE KOOP dagelijks verse BRUINE EIEREN van eigen bedrijf 13 ct. p.st. H. Janssen, Kulutweg 17, Vel- tum-Venray. TE KOOP z.g.an. OLIEHAARD van Osch, Heidseweg 31, Ven- ray-Heide. TE KOOP 4 kg PREI 1,— H. van Mil, Landweertweg 26 TE KOOP APPELEN A. van Kempen, Scheiweg 25. TE KOOP half AANRECHTBLAD met roestvrü stalen afwas - bak er in. Goed onderhouden 25, Tel. 3311. fE KOOP AUTOSTOELTJE KINDERSTOEL DRIEWIELER DUBBELE BEDIENING van Opel Kadett St. Jozeflaan 38, Smakt. TE KOOP GROTE PARTIJ LEGO en 55 MATCHBOX AUTO'S in koffers. HiageLweg 21. TE KOOP OLIEHAARD als nieuw 3 winters gebrand. Lambertusstraat 8, Swolgen. TE KOOP MOEDERHAARD (gas) CENTRALE VERWARMING Wilhelmi na Straalt 22, tel. 2937. TE KOOP BINTJE eetaardappelen ook wintervoorraad. VOEDERBIETEN ook kleine parkieten 60 aren BIETENKOPPEN C^BongerSj^BeekJT^^ TE KOOP KINDERWAGEN WANDELWAGEN met zak en regenhoes ELECTR. GRILL KINDERDRIEWIELER POPPENHUIS met meub. FIETSSTOELTJE voor met windscherm. Alles z.g.a.n. St. Qdastraat 16, Venray. TB KOGP blauwe KINDERWAGEN Langstraat 56. TE KOOP HOLL. HERDERS 7 weken H. Arts, Zwartwa'ter 1, Vre- depeel, tel. 212. TE KOOP compl. BABYUITZET en BEDJE, BADJE en stan daard, BOX en BABYZITJE Peeters, Juliianasingel 49. TE KOOP BROMMER Peugeot i.z.g.st. t.e.a.b. Valkenkampstraat 4, Qostrum TE KOOP TV zwart-wit 56 cm i.g.st. Pr. Bernhardstraat 11A, Ven- ray. TE KOOP SLACHTKONIJNEN P. H. Janssen, Heidseweg 39, Venray-Heide, tel. 04780-1915 TE KOOP 3 ZITSBANK 4 FAUTEUILS SALONTAFEL T.V. TAFELTJE STAANDE SCHEMER LAMP Oranjestraat 24. TE KOOP SAVOYE KOOL W. Swinkels, Brukske 2A. TE KOOP AARDAPPELEN ;oók wintervoorraad H. Kleuskens, Kulutweg 4, Velitum. TE KOOP HALSBAND PARKIETEN PRUIMEKOPPARKIETEN VALKPARKIETEN GRASPARKIETEN ROSELLA'S 18 stuks GOUD LADY KONINGS- FAZANTEN J. Born, Heidsepeelweg 11, YsseLsiteyn TE KOOP AUSTIN MINI 850 bouwjaar 1970 Haammakei straat 184. TE KOOP KINDERWAGEN m. comb. BERGMEUBEL TAFEL met 4 stoelen grote FIETSENTAS DUBBELE BEDIENING (Ford Cortina) Tolstraat 26. TE KOOP VOLIèRE met nachthok Gussenstraat 39. TE KOOP C.V. KETEL op aardgas 7 mnd. oud, 20.000 cal. Tel. 3263, na 7 uur. TE KOOP alle soorten STRO, HOOI. TE KOOP GEVRAAGD VOEDERBIETEN en BIETENKOPPEN Fouragebedrijf P. Hendrix, Swolgen, tel. 04789-1349. TE KOOP MINI 1000 super de luxe bouwjr. '68 kleur groen, knust. 62.000 in zeer goede cond., uniek dashbord, enz. Hubertusstraat 18, Venray, tel. 3609. TE KOOP WANDELWAGEN 2 pers. STALEN BED TRAPLOPER DESSO Queen Anne dressoir en bankstel Goudsmidstraat 18, tel. 2695. TE KOOP NEST JONGE HONDJES grote PALISANDER TAFEL 100,— De Vries, Rooseveltstraat 14, tel. 2163. TE KOOP COMMODE met BEDJE Eikenlaan 37. TE KOOP GASFORNUIS met oven Fr. Michelsstnaat 1. TE KOOP VW 1500 '65 Dericks, Langstraat 32a, Ven- TE KOOP verchroomde VOGELKOOI met standaard en enkele HAMSTERS Compl. Tropisch AQUARIUM Kastanjestraat 8, Venray, tel. 2764. TE KOOP Marklin TREIN o.a. 2 loco's, 1 travo Monikesstraat 16, Velitum, tel. 2827, na 7 uur. TE KOOP PUCH '71 v. d. Ven, Spurkt 6, Venray. rE KOOP EIKEN EETHOEK ronde tafel en 4 stoelen Velt. Kleffen 348, tel. 2966. rE KOOP GROOTBEELD T.V. (Philips) op TV-tafel Goudsmidstraat 34. TE KOOP BANKSTEL met 2 fauteuils z.g.a.n. 's avonds na 6 uur: Veltumse Kleffen 196, Venray. TE KOOP EETAARDAPPELEN ook wintervoorraad. Winnen, Overloanseweg 24, tel. 2087. TE KOOP BINTJE eetaardappelen wiinterv oorra ad A. Gamps, Wanssumseweg 1, Oostrum. TE KOOP TAM AAPJE met grote kooi leiband en kleedjes voor 210,— Ouverturestraat 31, Brukske, Venray. TE KOOP DAF 44 kleur blauw Kempweg 35, Venray, telef. 04780-2358. TE KOOP DAF 55 bouwjaar '68 i.z-g.sit. Prijs 3.000, Veltumse Kleffen 168. TE KOOP P.E. STEREO PICK-UP Na 6 uur: Linders, Hoebert- weg 29, Venray. TE KOOP BRUIDSJURK met hoed maat 36 - 38 Tel. 04788-329 of Poststraat 7, Venray. TE KOOP S KOE aan telling meüklijsten ter inzage. J. van Dijok, Boshuizerweg 3, '.el. 1086. RUIME KAMER mat event, warm en koud water, te huur per 1 dec. Brieven onder nr. 431 bureau van dit blad. TE HUUR 2 KAMERS liefst verplegers of verpleeg sters. Adres bureau dezer. Goed tehuis gezocht voor een klein zwart HONDJE 1 Va jaar oud. Hoedenmakerstraat 13, Vel- tum. GEVRAAGD NETTE KOSTHEER met huiselijk verkeer. Ouverturestraat 23. GEVRAAGD stukje BOUWGROND Venray of omgeving. Brieven onder no. 432 bureau van dit blad. GEVRAAGD THUISWERK voor meisje met type diploma. Ooster Thienweg 8, Oostrum. GEVRAAGD STIERKALVEREN GUSTE ZEUGEN en BEREN G. de Haas, tel. 04780-3837, b.g.g. 08855-1694. Verder veel suceses aan RIJSCHOOL SIEBERS Tel. 4316 voor het slagen voor ons rijbewijs. H. Lenssen W. Hendricks H. v. d. Heuvel T. Wienen B. Linders GEVONDEN GOUDEN KETTING met sterrenbeeld. Tegen bet. adv.k. af te half bij H. Rutten, Touwslagc straat 13. Veltum. II TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE met kantoor. Bcsweg 5. 0 Te gebruiken als kleine weflf plaats of opslag. Telefoon 1737. TE HUUR KAMER met c.V. Tel. 3874. TE HUUR voor dame mooie zonnige KAMER met c.v. gemeubileerd of ongemeub. bij 't centrum. Tel. 3222. Verpleegster zoekt ZIT- SLAAPKAMER met gebruik van douche er. keuken. Tel. 3924. b< Kath. Vrouwenvereniging K.V.V. VENRAY Dames maandag 23 oktobte dus niet woensdag 25 oktobe: LEDENVERGADERING Spreker: de heer Heuvelman; Hartelijk welkom. Heslt Bestin VERLOREN blauwe KINDERSCHOEN maat 24 merk Pediform. Vo'gelisangs, Vullingsstraat 3, Leunen. Voor direkt te koop gevraagd BOERDERIJ of VRIJST. HUIS met grote tuin in een straal van plm. 20 Ion rond Venray. Tel. 04780-2462. 4g Ben tussen St. Servatius en Zuivelfabriek mijn PONCHO (oude omslagdoi verloren. Wil de vinder deze tegen loning terug bezorgen bij Lenders. Engesteeg 6, Leunei AUTOLAKKEN - lm Ib Voor /c HOFSTRAAT 5 - VEN RAI DEALER 2 ALFA ROMEO 1750 GTV-Q 1970 1 FORD TAUNUS 1300 l 1971 1 FIAT 124 SPIDER 1968 1 VAUXHALL VIVA Jat zeer mooi - 1969 ,g 1 V.W. VARIANT e 1970 5! 1 FORD ZEPHYR 1967 irU 1 SIMCA 1301 DE LUXE N 3( 1 FIAT 124 FAMILIAL 1969 1 AUSTIN SEVEN 1000 1968 1 FIAT 850 1966 WILHELMINASTRAAT

Peel en Maas | 1972 | | pagina 2