VAMOS A VER Begroting Meerlo-Wanssum TEKENAAR COENEN Oktobermaand - WIJNMAAND COENEN Boekhandel van den MUNCKHOF Kijk, dat geeft zekerheid. i. HULSMAN - KERKPAD 3 VENRAY Parochie Merselo Rectoraat Yredepeel Rectoraat Smakt Unie gemeenschaps huizen kinderboekenweek 14t|B1l250kfc72 Brabantia en Tornado artikelen TRACT0RLAK VERF BEHANG J. THEUWS Over inruilauto's gesproken. Nieuw: inruilauto's metdb-garantie. Wijnhandel „DE WINGERD 1964 CHAT. H0UISSANT 1964 CHAT. PATACHE d'AUX 1962 CHAT. LA GRACE DIEU 1962 CHAT. LES CLOCHES 1964 CHAT. YRAY-CAN0N-B0YER 1961 CHAT. VRAY-CANON-IOYER 1964 CHAT. FERRIERé 1967 ROSé D0JVIAINE DE FESTAYIN 8.95 7.61 8.2Q 9.35 14.45 15.50 18.95 6.95 1971 OSTHOFENER LSEBENBERG Auslese 12.65 1970 St. ALDEGUNDER HIMMELREICH 5.95 SPEELGOED 22e zondag na Pinksteren. Missie zondag, speciale kollekte voor de Missie. Zaterdag: 19.00 gez. H. Mis voor Gerard Thijssen. Zondag: 8.30 H. Mis voor Grada en Leentje Arts; 10.00 Hoogmis voor onze dorpsgenoten die in Missielan den werkzaam rijn; 11.30 H. Mis voor de parochie. Maandag: 8.00 gest. jgt. voor Mar- tamus Aerts en fam. Dinsdag: 8.00 gest. jgt. voor Z.E. Paters Jac. van Meyel en Wilh Muysers. Woensdag: 8.00 gez. H. Mis voor HIendricus Muysers. Donderdag: 8.30 best. jgt. voor To Fldnsenberg-Gooren te verzorgen door de schoolkinderen. Vrijdag: 8.00 gest. jg. voor Sybilla Pubben. Zaterdag: 19.00 gez. H. Mis voor Wim v. d. Heuvel. Misdienaars: zondag 8.30 Engels- Hendriks; 10.00 Jacobs-van Well; 11.30 van Meyel-Pubben. Zondag: WERELD-MISSIEDAG. 7.45 vroegmis Lba.; 10 uur hoogmis voor zegen over alle Missie-aposto- laait. Door de week H. Mis 7.45 uur. Maandag: t.e.v. H. Maagd „Konin gin van de H. Rozenkrans". Dinsdag: v d. zieLerust van M. Th. Bloemen-van Kessel namens buurt. Woensdag: v. d. zielerust van Jo hanna M. Arts-Kuijpers. Donderdag: tot int. van fam. Jans sen-Timmerma ns Vrijdag: tot int. van fam. van Ba- kel-Peters. Zaterdag: 19.30 avondmis (Ailler- heiliigen) uit dankbaarheid namens fam. Th. Bots. Zaterdag: 6 uur (Holthees) avond mis t.b.i.; 7 uur (Smakt) avondmis tot inlt. van fam. Wijnhoven-Braun. Zondag: 7.30 (Smakt) H. Mis uit dankbaarheid; 8.30 (Hol'thees) H. Mis t-bji.10 uur (Smakt) H. Mis voor Pastoor V. Asselbergs. Elke dag: 8.30 H. Mis (Smakt). Maandag: 8.30 M. Asselbergs. Dinsdag: 8.30 Pastoor Dessing. Woensdag: 8.30 overl. fam. Koop- mans-Baumont. Donderdag: 8.30 M. Asselbergs. Vrijdag: 8.30 t.z.. I. NOTICIAS RELIGIOSAS El domingo proximo a las diez y medlia Müsa con cantos y platdca en Gasteillano. Todos bienvenidos tam- bién los recién-venidos. Seamos fie- les en la asostencia en la Misa do minical! Los otros* grupos de Espa- noles en Holanda tienen envidia que nosotros en Venray tenemos todos los domingos una Misa y una reunion! Con nuestra asdsbencia frecuentada podemos mostra r que sepamos apre- ciar es te servioio. II. NOTICIAS CULTURALES Para los ninos esta semana era la semana de las vacaciones de otono; por eso en esta semana no habra repétdción de los ViHancicos rui cur- so de la escuela suplementaria. La nueva maestra empezara su tarea el miércoles el dia 25 de octubre en la escuela Santa Lucia. El sabado el dia 28 de octubre a los dos y media la Hermana Adeltraut cohtinuara la erusenanza de Villancloos. Ahora, graoias a la ayuda de una de nuestro grupo, teniemos baiötantes tex'tos y copas de los Villanoicos asi que la Hermana puede regalar a todos los nlinos un ejemplar para que tengan tambdén en casa la ooasión de repe- tir con los Padres. Desde el sabado el dia 28 a las dos y media también un cantor mayor asistira en las repe- ticiones. Hasta la vista el domingo en Smakt. El dia 4 de noviembre a las 4 en el campo de Santa Ana ju- gara nuestro equipo contra un equii- po de los empieados de Santa Ana. Op 28 oktober 1972 zal te St. Odi- liënberg de oprichting plaats vinden van een Unie van Limburgse Ge meenschapshuizen. Het eerste initiatief om te komen tot dit samenwerkingsverband is uit gegaan van een 16-tal gemeen schapshuizen in Noordelijk Ldmlburg, van de Stichting Samenlevingsop bouw Noordelijk Limburg en „Mima- so" te Venlo. Na een aantal voorbesprekingen, waarbij ook het Provinciaal Orgaan Welzijnsbevordering Limburg en de Culturele Raad Limburg en enkele archiitekten betrokken waren, is om. als doel van het samenwerkings verband aangegeven de behartiging van de gemeenschappelijke belangen om. bij de overheid; uitwisselingen en ervaringen en wederzijdse infor matie over zaken als programmering, bedrijfsvoering, bouw en inrichting, bijscholing van beheerders en het nemen van gezamenlijke initiatieven. Ter bevordering van de onderlinge informatie en communicatie zal de Unie een regelmatig verschijnend bulletin met praktische tips en wen ken gaan uitgeven. Meer dan 35 gemeenschapshuizen over de gehele provincie verspreid hebben inmiddels reeds toegezegd tot de Unie te willen toetreden. De begroting van Meerlo-Wans sum is sluitend, al zal in 1973 een omzichtig beleid moeten worden ge voerd, omdat de post „onvoorzien" slechts 17.000,— groot is. Men zal binnenkort met de aan leg van riolering beginnen in Swol- gen. Voor Wanssum is het nog niet weggelegd, al wordit er aan gewerkt. Aan verhoging van de rioolbelas ting is nliet te ontkomen,al will men in de toekomst door een jaarlijkse percentage-verhoging de al te ster ke verhogingen voorkomen. Openbaar groen zal èn in de ker nen èn in de buitengebieden uitge breid worden. Gezien de hoge kos ten vraagt men alle medewerking van het publiiek, alsmede op de jongeren-werkgroep „Natuur'. Een malterieel-opslag voor open bare werken moet er komen. De bestemmlimgsplannen te Wans sum en Meerlo zullen in handen ge geven worden van projectonitwikke- lingsbureau's. Met de bouw van 46 woningwetwoningen in Wanssum zal op korte termijn gestart kunnen worden. De Stichting Dienstverle ning aan Bejaarden in de gemeente Meerlo-Wanssum zal in 1973 een tweede „oirkel-projekt" realiseren. In 1973 zal de uitvoering van het recreatieproject in Swolgen ter hand worden genomen, hetgeen heit col lege voor de verdere ontwikkeling van de kern Swolgen zeer belang rijk noemt. De mogelijkheid is niet uitgeslo ten, dat in de kern Bltterswijck zo danige jgrondtransacties kunnen worden afgesloten, dat meer ruimte komt voor de bouw van woningen in de premie-sector en particuliere seétor. De verpachting van de jachthaven in Wanssum zal per 1 januari 1973 zijn beslag krijgen. In particuliere exploitatie zal meer ten behoeve van de belanghebbende jachtbezitters kunnen worden gedaan. In de begroting stijgen de alge mene geldmiddelen ca. 600.000, tot ruim 4.000.000,De uitgaven vertonen een nagenoeg zelfde stij ging. Een der opmerkelijkste punten is het feit dat die gemeente Meerlo Wanssum met ingang van 1 januari a.s. geen lid meer wil zijn van het OnJtWikkelingsorgaan Noord-Lim burg. De raad van Meerlo-Wanssum stond voor de opgave zijn zegje over deze begroting te doen. Het moet gezegd worden dat de raad dat dit maal zeer stijlvol deed en blijk gaf de veelheid van cijfers uitstekend onder de knie te hebben. In de verschillende begrotingsbe schouwingen bleek men tevreden over wat in de voorbije jaren tot stand is gekomen in de verschillen de kernen van deze gemeente. Er werd zelfs de lofvlag gezwaaid van „een verstandig en voortvarend' be leid". Op een punt was de raad het wél eens, namelijk dat de subsidie voor bejaarden omhoog moest tot 7.50 en aldus werd besloten. Of ook de Stichting Samenlevings opbouw nog voor subsidie in aan merking komt, zal nog onderzocht worden. Men zal ook proberen ein delijk eens een gemeentevlak te krij gen. Een eigen bouw- en woningtoe zicht zit er niet in, dat kan men veel beter door Horst laten doen. Zo over weegt men ook de vuilnisophaal dienst en de veegmachine in grotere verbanden ondergebracht te krijgen. Met de reconstructie van de weg WanssumBEtterswijck zal komend jaar worden begonnen, maar aan de zandwegen wordt nog weinig ge daan. Men kan dan beter wachten op de ruil verkaveling, die er gaat komen bij de aanleg van Rijksweg 73. Maar voor het overige had de raad weinig moeite met deze uitgebreide begroting, zoals ze ook weinig moéi- te had met de overige agenda-pun ten zoals de machtiging tot hét aan gaan va.n ka9geldleniingen tot ander half miljoen. Het bedrag per leerling voor het basisonderwijs, vorige vergadering al op f 175,gebracht, werd 180,omdat de minister blijkt meer te wallen geven. Ook werden de havengelden verhoogd, doch de kadegelden heeft men laten vallen. TWEEDE LUSTRUM En toen was hét woord aan naads lid Belgers, die ruiet alleen de voor zitter kon feliciteren met deze vlotte en snelle begrotingsbehandeling, doch hem ook van harte gelukwens te met zijn tweede lustrum als bur gemeester van Meerlo-Wanssum. Na een kort overzicht van wat onder leiding van drs. Dittrich in de voor bije jaren in deze gemeente allemaal is gebeurd, wenste hij hem nog vele goede jaren in Meerlo-Wanssum toe. Een wens, waar Drs. Dittrich zich van harte aansloot. Als het aan hem ligt, haalt hij er zijn pensioen. GROTESTRAAT - VENRAY GEMEENTE VENRAY Op de afdeling onderhoud en nieuwe werken (lll-B) van de dienst gemeentewerken kan worden geplaatst een Deze functionaris zal tot taak krijgen het vervaardi gen van tekenwerk ten behoeve van de voorbereiding van nieuwe civieltechnische werken, het maken van revisie- en bestektekeningen, het samenstellen van naam- en overzichtskaarten enz. VEREIST WORDT - diploma MTS (weg- en waterbouw) of gelijkwaardige opleiding. GEBODEN WORDT - een salarb tot maximaal f 1474,- bruto per maand (excl. 6% algemene salarisverhoging), afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding; - aow-premie voor rcjkening van de gemeente: - deelname aan premiespaarrege^ing; - minimum aantal verlofdagen per jaar 19; - decilname IZA (ziektekostenregeling). Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van deze oproep te richten aan de Burgemeester, Grote Markt 1, Venray, onder vermelding van het vacature nummer PZ-20. Voor naar HOFSTRAAT 5 - VENRAY TE KOOP GEYRAAGD SLACHTVEE EN RTTKRK AI.VRRkN P. Strtjboa - Caatenray telefoon 04787-SS1 db-auto's zijn inruilauto's met de bekende BOVAG- garantie én met DAF- gatande. Dat is dubbel betrouwbaar, dat geeft dubbele zekerheid. Deze in uitstekende staat verkerende inruilauto's worden afgeleverd met Veiligheidsinspectiezegel van Veilig Verkeer Nederland. 1 DAF 55 COMBI 1971 1 DAF 55 1970 1 DAF 55 1969 1 DAF 55 1968 1 DAF 55 1967 1 DAF 44 COMBI 1968 1 DAF 44 met fabrieksgar. 1972 2 DAF 44 1970 2 DAF 44 1969 1 DAF 44 1968 1 DAF 44 1967 1 DAF 33 1970 1 DAF 33 1969 Könv kijk, kies! Welkom bij: eb l'.'fll.'lüilïHikMIiU VENRAI Kerkpad telefoon 04780-389! Eigen import van de kleine wijnboer uit St. Aldegundan der Mosel ENKELE VAN DEZE AANBIEDINGEN STAAN TEN TOONGESTELD in onze SPECIAAL 1NGER. ETALAGE WILHELMiNASTRAAT db-inruilauto's vooralle zekerheid. De grootste sortering bij HOFSTRAAT 5 - VENRAY

Peel en Maas | 1972 | | pagina 14