KERKELIJKE DIENSTEN Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Dr. Vercauteren f drukwerk NIEUWE REKREATIE IN DE PEEL.. van 22 tot en met 28 oktober Gemeenschapsviering Venray Grote Kerk Venray Parochie Paterskerk Vredeskerk Venray Hervormde Gemeente Parochie Oostrum Parochie Oirlo Parochie Castenray Parochie Leunen Rectoraat Veulen Rectoraat Heide Parochie Ysselsteyn VRIJDAG 20 OKTOBER 1972 No. 42 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct pt mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bi] vooruitbetaling) •Ondier zeer grote belangstelling werd dinsdagmiddag het stoffelijk overschot ten grave geleid van de oudste Venrayse arts A. F. J. M. Vercauteren. Doklter Vercauteren heeft zich als arts in 1925 in Venray gevestigd, ge boortig uit het Zeeuwse Nieuw Na men. Hij werd tot gemeentearts be noemd per 1 januari 1926, welk amblt hij tot 1 januari 1966 uitoefende, toen hij de 65-janige leeftijd bereikt had. Venray en verre omgeving had het tot zijin komst moeiten doen met een dokter, doch toen dokter Struben af scheid nam, die zijn praktijk had overgedaan aan dokter Bloemen, kon hét voortaan op twee artsen reke nen, die zich beiden met hart en ziel hebben ingezet voor de gezondheids zorg in deze regio. Hetgeen in de vooroorlogse tijd met zijn slechte en onverlichte wegen, met zijn kilo meters verre ontginningen, geen si necure is geweest. Hij vond in Venray zijn echtge note en bouwde hier zijn gezin op. Doch zijn drukke praktijk verhin derde hem nliet zich op andere ter- rëinen van hét Venrayse maat- schappelijkeleven in te zetten. Zo was hij vele jaren lid en ere-lid van het kerkbestuur van St. Petrus-Ban den, wier leden thans als slippen- dragers fungeerden bij zijn begrafe nis. Jarenlang was hij lid van het bes'tuur van de Harmonob Euterpe, waarvan hij bij zijn pensionering ere^liid werd. Als syndicus van het Paterskloos- ter beleefde hij daar de tijd van overvolle klassen theologie- en filo sofiestudenten en had ook hij zijn zorgen voor deze grote priesterge meenschap. Vele Franciscanen wa ren thans bij zijn begrafenis aan wezig. Maar beven alles was hij een huis arts die het vertrouwen van zeer ve llen wist te Winnen. Bijzonder In de vooroorlogse tijd is van de toen malige huisartsen veel gevraagd en n/iet het minst van dokter Vercaute ren. Teen na de oorlog een ernstige ziekte hem waarschuwde het kal mer aan te gaan doen bleef hij des ondanks aktief en was gelukkig zijn zoon als huisarts en opvolger nog enJige tijd te kunnen begeleiden. Ontspanning vond hij in het brid gen en het is na de kaartavond van donderdag j.l. dat hij thuis gekomen plotseling onwel werd. Overgebracht naar het ziekenhuis overleed hij aldaar zeer onverwacht. Na een plechtige rouwdienst in de Petrus Bandenkerk, geleid door De ken Theunissen, werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar de be graafplaats Boschhuizen. Zeer vele collega's, bekenden en oud-patiënten deden hem uitgeleide. voor al uw van den munckhof n.v. Het is opvallend dat vooral het mooie najaarsweer van de afgelopen wéken honderden mensen de natuur in doet trékken om daar te genieten van bos en heide. Gelliefde trekpleis ters zijn vooral de bossen bij de bal- lonzuil, de bossen bij de Vredepeel, de uitzichttoren en het vliegveld, de Riipse bossen aan de Bakelse Dijk, de Geysterse bossen, maar ook de laatste stukken Peel tussen Deurne- seweg, Heidsepeelweg en Zeilberg- weg. Vooral in dit laatste gebied is Staatsbosbeheer zeer aktief geweest. Men heeft er prachtige wandelrou tes uitgezet die zowel vanaf de Deur- •neseweg als van de Heidsepeelweg en Zeilbergweg zeer gemakkelijk be reikbaar zijn. Deze wandelroutes gaan door de voor de rest vrijwel onbegaanbare Peel en zullen voor menigeen een verrassing zijn. Ook langs het Defensiekanaal is deze route uitgezet en loopt langs de daar nog steeds aanwezige kazamatten uit de jaren '38-'39. Opnieuw heeft Staatsbosbeheer daar woeste grond' beplant, vooral rechts van de Heidsepeelweg, die weer aansluit op de bestaande be groeiing, en waar reeds vele vogels als fazanten en duiven, maar ook specifieke heidevogels hun verblijf gekozen hebben. Ook hier weer een mooie wandel route die aansluit op de route van het Defensiekanuaal en de linker kant vam de Heidsepeelweg. Aan de Zeilbergweg, 'n honderd meter verder dan camping Hubers, heeft Staatsbosbeheer duizenden kubieke meters peelgrond verzet en het resultaat is twee enorme grote vijvers vennen of wat men er ook teigen zeggen Wil. Onze foto geeft een pover bééld van deze ruim 8500 m2 grote waterplas, waarvan de hoge wallen nu nog extra opvallen door de lage stand van het grondwater. Zijn we goed ingelicht dan zullen deze vijvers nieuwe rekreatie bieden voor kano- en zwemsport. Misschien zelfs als visvijvers gebruikt kunnen worden. Feit is in ieder geval dat in de komende winter de schaats liefhebbers er zeker van de partij zullen zijn. Voorlopig profiteren er alleen de watervogels van. De nu nog woeste en zeer zanderige omgeving zal na de nodige beplanting een fraai stuk natuurschoon worden waar de mensen weer even tot ruét kunnen komen. En als U daar toch in de buurt bent: verderop aan de-Zeilbergweg, juist over het Defensiekanaal dus op het Brabantse is rechts van de weg een schietterrein, waar kleiduif- schieten beoefend wordt. Deze sport die men wel eens op de film en t.v. ziet, wordt in Venray (nog) niet be oefend. Voor geïnteresseerden wel licht een mooie gelegenheid om daar nader kennis mee te maken A.s. zondag om half elf wordt er in de Levensschool, Bevrijdingsweg 2a, een eucharistische tafelviering gehouden. Celebrant: kap. H. Lat ten. N.a.v. missiezondag is het the ma: hieuw zlicht op onze zending in de weréld Missiezondag. Zaterdag: 19.00 nederlandse hoog mis, int. overl. fam. Wennekers- Muysers overl. fam. Truyen-Hen- dniiks. Znodag: 8.00 gelezen mis, int. mevr. Zweden-Oymans; 9.30 grego riaanse hoogmis, int. Jan van Kes- sel dokter Vercauteren vwg. de buunt; 11.00 nederlandse hoogmis, int. M. Hendriks-Janssen, Miet en Grada dokter Bloemen; 18.00 ge lezen mis, int. voor een overl. oom. Tijdens de diensten van het week end is er een bijzondere kollekte voor het levensonderhoud van onze missionarissen. Maandag: 8.00 Theo Vermeulen; i.OO Hendrina en Elisabeth Smul ders als sticht.; 19.00 mevr. Minten- Delauw als jrd. Dinsdag: 8.00 Hendrina van Me- gen; 9.00 Mathieu Stoks; 19.00 J. Schwachöfer vwg. P. Hendriks-Kes- sels. Woensdag: 8.00 Jozef Steegmans en echtg.; 9.00 tot zekere intentie; 19.00 Martinus Litjens. Donderdag: 8.00 Elisabeth Bertijn; 9.00 overl. fam. Bexkens. Vrijdag: 8.00 Chris Janssen en dochter; 9.00 Jos Neeteson vwg. de buurit; 14.00 (op St. Jozefklooster) huwelijk Leemeyer-Litjens; 15.00 25- jarig huwelijksjubileum Claessens- Poéls; 19.00 Boeteviering ter voor- beeriding op het feest van Allerhei ligen. Zaterdag: 8.00 geen H. Mis; 9.00 overl. fam. Messemaeckers-Schrei- nemaekers; 14.00 huwelijk Manders- Valckx; 19.00 overl. ouders Berents- Egelmeers Els Kelders. Mededeling r Het feest van Allerheiligen wordlt dit jiaar gevierd op zondag 29 okto ber. Het feest van Allerzielen is op 2 november. Huwelijken: Tiny Flinsenberg, Overloonseweg en Arnold v. d. Linden, Kessel Eik; Cobi Nijssen, Geldrop en Jo Barents, Stationsweg; Gerrie Bisschops, Oranjestraat en -Martin van Tilburg, V redespa rochie. Akolieten: Zaterdag 21 okt.19 uur Jos Bex kens en Maria Oudenhoven.. Zondag 22 okt.: 8 uur Huub Goo- ren en André Gooren; 9.30 Wim Kre- mer en Boudewijn van Grinsven; 11 uur Huub Janssen en Marianne Janssen. Misdienaars: Zondag: 18 uur Hans Martens en Sjennie Sijibers. Maandag, dinsdag, woensdag: 8 u. William Verheyen en Roeland Dob- belaer; 19 uur Johnny Kessels en Eddy Wijnhoven. Donderdag, vrijdag: 8 uur Peter Janssen en Theo Janssen. Vrijdag: 15 uur Godfried Hendrtcx en Wilbert Janssen. Zaterdag: 14 uur Thom. Verleg en Tonny Jakobs. 22e zondag na Pinksteren. Wereld missie-zondag. H. Missen: 7.30, 9.00, 11.45; hoogmis 10.15; 18.00 avond mis. Vrijdag: 19.00 avondmis voor de gezinnen van de parochie. Zaterdag: 5.00 en na de avondmis tot half acht gelegenheid om te biechten; 18.30 avondmis als zon dagsviering. Mededelingen: 1. Zondag is de grote jaarlijkse wereld-missiedag. Een dag waar op we onze missionarissen als thuisfront, weer eens goed wil len gedenken en steunen. We ho pen dat hét een flinke kollekte wordt. 2. Uw gezinsbijdrage en uw giften voor de kerk kunt u altijd Stor ten op giro 1174863 tn.v. gezins bijdrage Venray. Zet er wel uw naam en adres bij, of het num mer van uw gezinsbijdrage. Misintenties Zaterdag: 18.30 ouders Lucassen en Pater Florentius. Zondag: 7.30 Amoldina Maurer- Teuws (v. d. buurt); 9.00 Maria Lu- cassen-Bi 11 ion; 10.15 Jozef Peeters (Hiept); 11.45 voor René; 18.00 ouders Lucassen en Pater FlorenMus. Maandag: 7.45 voor de parochie; 8.30 Martdnus Lenssen en overl. kin deren; 19.00 uit dankbaarheid t.e.v. Maria en St. Anioniius. Dinsdag: 7.45 Antoon Luijpers; 1.30 levende en overl. fam. Hermans- Ruffenach; 19.00 overl. fam. Ver- meulen-Dijkmans. Woensdag: 7.45 gelovige zielen (offerblok); 8.30 Huberta van Me- gen; 19.00 uit dankbaarheid ter ere van Maria en St. Aintonius. Donderdag: 7.45 levende en overl. fam. Hermans-Ruffenach; 8.30 overl. fam. Coopmans-Custers; 19.00 uit dankbaarheid t.e.v. Maria en St. Antoniius. Vrijdag:o 7.45 Antoon Luijpers; 8.30 overl. fam. Vermeulen-Dijk- rnans en Roeren-van Wees; 19.00 gezinsmis, overl. ouders Emonits- Hanssen en dochter. Zaterdag: 7.45 tot zekere intentie; 8.30 Johanna Miohiels-Wijnen. Dienbeurten Akolieten (22 t.m. 28 okt.) Zaterdag: 18.30 Eric Cornelissen, Johnny Janssen; 7.30 Geert Hendnix en Frans Jeuken; 9 uur Bert Janssen en Luc Janssen; 10.15 Jan Schelle- kens en Marco Pop; 11.45 u Victor Pop en Luc Pop. Dienbeurten Misdienaars Zondag: 18 uur Mare Cornelissen, Jeroen Cornelissen; Maandag, woensdag, vrijdag: 7.45 Waiter Blaaupot en René van Hoo- ren; 19 u Leo Janssen en Henk Jans sen. Dinsdag, donderdag, zaterdag: 7.45 Richard Janssen en Wolter Blaau pot; 19 u Gerard Stoks en Marcel Hendrtx. Dinsdag 24 okt. om 3 uur (50-j. huwelijk) Hennny Clephas en Mare van Hemert. 22e zondag na Pinksteren Wereld Missiedag Zaterdag: 19 uur avondmis voor overl. Nout van Lin en Martien Janssen. Met het dameskoor zingen we nederlandse 'liederen. Zondag: 8 uur leesmis voor overl. Mia Wdllemse-van Helden (buurt) 9 uur leesmis voor overl. mevr. Len- sen-Vullings. Samen zingen we ne derlandse liederen. 10 uur hoogmis voor overl. fam. van den Berg- v. der Schaal. Nederlandse gezangen met het kerkelijk zangkoor; 11.30 u leesmis voor overl. Joannes Hen driks; 18.30 uur leesmis voor overt. Jacques Janssen (buurt). Maandag: 8 uur leesmis voor ov. dokter A. Vercauteren (E); 19 uur avondmis voor overl. Piet Janssen b(eaj ardenveren.) Dinsdag: 8 uur leesmis voor de méést verlaten zielen. 19 uur avond mis voor overl. ouders Stevens-Pij pers. Wcsnsdag: 8 uur leesmis voor ov. leden van Toneelgroep Hioob; 19 u. avondmis overl. fam. Clephas-Han- Donderdag: 8 uur leesmis overt. Martinus Willems en Sophia van den Broek; 19 uur avondmis overl. Hendrik Tiissen. Vrijdag: 8 uur leesmis overl. Jac. Janssen (huishoudschool Horst); 15 uur plechtige huwel.-inzegening en eucharistieviering voor het bruids paar van Vugt-Berbers; 19 u avond mis voor overl. Leo van der Hoff. Zaterdag: 8 uur leesmis voor Piet Emonts; 19 uur avondmis voor over.l ouders Huijbers-Janssen. Op deze zaterdagavond begint het feest van Allerheiligen. Het jonge renkoor zal dan weer moderne lie deren zingen met begeleiding van 't orkest van de personeelsvereniging van Rank Xerox. Mededelingen 1 A.s. zaterdagavond en zondag wcrdt uw gebed gevraagd voor het missiewerk en graag bevelen wjj de kollekte voor dit deel bü u aan. 2 A.s. woensdag 25 okt. wordt in de kerk gestart met de voorlichting ever de actie „Kom* over de brug". Nadere mededelingen volgen. Misdienaarslij st van 22 - 29 oktober Zondag: 8 u Ton Aben en Martien Kappel; 9 uur H. Peeters en Antoine Ha wink els; 10 uur W. Hermans, M. Dicker en H. Arts; 11.30 Peter Kra mer en Eric de Wit; 18.30 J. W. de Wit en Thai van Els. Week I: 8 uur Tonny Raaymakers en Jos Jacobs. Week II: 8 uur Peter Nooyen en en Pedro Loon en; 19 uur St. Peeters Antoine Ha winkels; 19 uur Ton Aben en J. Sardis. Zondagmorgen gaat Ds. Beens voor in de kerkdienst voor de Pro testanten in de aula van Den Hoe- bert aan de Westsingel, aanvang half tien In de Hevormde Kerk aan de Maasweg te Blatters wij ck geen dienst. Missieznodag .Onder de H. Mis sen bijzondere kollekte voor de We reldmissie. Zondag: 8.30 Jan Hulsman, Pierre Jacobs en Martien Moorrees; 10 uur Hoogmis, Gerard Martens. Maandag: 8.00 voor overl. vader. Dinsdag: 88.00 Harrie Verrijdt. Woensdag: 8.45 int. fam. Vermeu- len-Moorrees. Donderdga: 8.00 Theodora Arts- Peters. Vrijdag: 8.00 gest. gez. jrd. Lam- berdima Derks. Zaterdag: 19.00 Gerarda Kesséls- Nlissen Pierre Vandevenne. 22e zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 jaard. Wilhelmdna Geurts-Spreeuwenberg; 10.00 uur maandd. Jan Zanders. Maandag: 7.30 hoogmis overleden familie Custers-Keursten. Dinsdag: 7.30 leesmis. Woensdag: 7.30 leesmis. Donderdag: 7.30 leesmis. Vrijdag: 7.30 int. Peter van Rhee; 20.00 H. Mis Politiebond. Zaterdag: 19.00 Hoogmis intentie fam. van Leipzig. Volgende week wordt gezinsbij drage opgehaald. Vrijdag 27 okt,: 20.00 uur Paro chievergadering in zaal J. Linskens. Week van 21 tot 28 oktober. Misdienaars: Peter en Henk Strij- bos; Jos Emonts en Jos van* Kuyck. Hoogmis Jac. en Bennie Wismans. Zondag: Missiezondag. Bijzondere kollekte voor het missiewerk van Pater Peeters. Zaterdag: 19.00 zlg. Anitonia en Jo Swiiinkels. Zondag: 8.00 zlg. Petronella Phi- lipsen; 10.00 overl. fam. Geerets Loenen. Maandag: 8.00 zlg. Gertruda Ram bags. Dinsdag: 8.00 zlg. Huberdina Str ij bos-Kemmelings. Woensdag: 8.00 gezinsmis (int. offeraars). Donderdag: 8.00 zlg. Hub. Frede ricks. Vrijdag: 8.00 uit dank t.e.v. H. Ge- rardus. Zaterdag: 8.00 ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars); 19.00 inlt. fam. Classens-Vissers. Missiezondag. Zaterdag: 19.00 Ism. v. Gerard Reintjes en echtgen. Zondag: 7.30 lsm. v. pastoor A. de Bot; 9.00 hgm. t.e.v. het H. Hart (tot int. van offeraars); 10.30 lsm. voor Anitoon van Osch (vanw. zijn vrien den). Maandag: 7.30 lsm. v. overt. fam. Giezen-Bistervelts; 8.00 gez. jrd. v. Martin van Dijcw; 19.00 lsm. v. Ge rard Jenniskens. Dinsdag: 7.30 gest. jrd. v: oorlogs slachtoffers van Leunen en Veulen; 8.00 lsm. v. overl. fam. Leijssen-v.d. Wallen; 19.00 lsm .v. Antoon van Osch. Woensdag: 7.30 lsm. v. Mathijs Litjens en echtgen.; 8.00 gest. jrd. v .Teodora en Martin Derks; 19.00 lsm. v. Gertruda Jenniskens-Droe- :n. Dondredag: 7.30 gest. jrd. v. Anna Jenniskens; 19.30 Boeteviering aan sluitend leesmis v. Harry Cuppen en Petronella Vogelsangs-Smits. Vrijdag: 7.30 lsm. v. afgest. fam. de Mulder-Hendrix; 19.30 Boetevie ring aansluitend lsm. voor Johannes Poels, echtgen. en dochter Johanna. Zaterdag: 7.30 lsm. voor overl. fam. Litjens-Lucassen; 8.00 lsm. v. Theod. Bouten en echtgen.; 19.00 lsm. v. Martin Michels en overl. ouders. Misdienaars: 7.30 Kees Theunis; 8.00 Tonny van Hees; 19.00 of 19.30 Jacq. Voermans. Akclieten: 19.00 W. Cornelissen en J. Heidens; 7.30 B. Willems; 9.00 L. en P. Reintjes Th. Stevens en J. Voermans; Ï0.30 H. Voermans en R. Beckers. Missiezondag: Vandaag is een kol lekte voor de Mis9ie aan de kerk deur. Allerheiligen :a.s. zondag 29 ok tober wordit het feest van Aller heiligen gevierd. Wij vestigen Uw aandacht op de boetevieringen op donderdag- en vrijdagavond. Zondag 22 okt. Wereldmissiezon dag. Onder alle missen bijzondere kollekte voor de missie. Zondag: 8 uur lsm. voor zal. Piet Janssen; 10 uur Hgm. 1ste zesw. voor zal. Harry Geelen. Maandag: 8 uur lsm. overl. fam. Jemneskens-Poels, Mlienitje. Dinsdag: 8 uur lsm. zal. Anna Vollenberg-van Rijswijck. Woensdag: 8 uur lsm. overl. fam. Burgers-Hesen. Donderdag: 8 uur lsm. overl. fam. Drabbels-Klaassen-van Meyel. Vrijdag: 8 uur lsm. overl. fam. Reint j es-Lemmen. Zaterdagavond: 7.30 lsm. jgt. overl. fam. Leyssen-Verhoeven. Hoogfeest van Allerheiligen. 29e zondag door het jaar (Wereld- missiedag). Zondag: 7.30 leesmis tot int. van de familie Geurts-van Dijck; 9 uur leesmis voor het rectoraat. Akolieten Rielc Gielens en Bert van Well. Misdienaars van de week: André en Twanny van Osch. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familieleden van Heijster. Dinsdag:- 8 uur leesmis voor een bijzondere intentie. Woensdag: 8 uur leesmis voor een overledene. Donderdag: 8 uur leesmis voor Theo Camps én Anna Verhoeven. Boetevieringen voor-Allerheiligen op zondag 29 oktober. Biechtgelegen heid van 1718 uur. Boetevieringen: de eerste om 18.30 uur en de tweede om 19.00 uur. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Sja.ng en Joost Camps. Biechtgelegenheid van 1718 uur. Boetevieringen: de eerste om 18.30 uur; de tweede om 19.00 uur; de derde om 19.30 uur en de vierde om 20.00 uur. Zaterdag: H.H. Simon en Judas, apostelen .8 uur leesmis; 19.30 uur Avondmis tot int. van de familie Janssen-Thielen. Wiereldmiissiezondag. Zondag: 8.30 leesmis uit dankbaar heid ;10.00 Hoogmis voor de paro chie; 11.30 leesmis voor een over ledene. Maandag: 8.00 maanddienst voor Godfried Puts. Dinsdag: 8.00 leesmis voor int. van de fam. Wismans-Gooren. Woensdag: 8.00 leesmis v. d. fam. Philipsen-Nijssen. Donderdag: 8.00 weekdienst voor Jacob Arts. Vrijdag: 8.00 weekdienst voor Ge rard v.d. Munckhof; 13.30 H. Mis uit dankb. bij het 25-jarig huw. van Lemmen-Heldens. Zaterdag: 19.30 jaarg. v. Jan Lit jens. Misdienaars: zaterdag 19.30 W. Claessens - Spreeuwenberg. Zondag: 8.30 van Scest - L. Arts; 10.00 G. Crienen - J. Houben; 11.30 H. Theunissen - L. Claessens. Zondag: is algemene missiezondag. In alle H. Missen kollekte voor de missie. Het feest van Allerheiligen wordt gevierd op zondag 29 oktober en Allerzielen op 30 oktober. (Vervolg z.o.z.)

Peel en Maas | 1972 | | pagina 13