De mooiste SUEDE - MANTELS en JASSEN vindt Ubij: Dhr. J. M. POELS nam afscheid als secretaris van de gemeente Horst... Venrays LOM-school gaat verhuizen LIU van den MUNCKHOF Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN V odëhüis ÜL drukwerk kinderboekenweek 14t|m250kt72 VRIJDAG 20 OKTOBER 1972 No. 42 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 d p«r mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bij vooruitbetaling) zelfs, maar nu had hij er geen spijt van toch doorgezet te hebben, om dat hem gebleken was dat men ook als ambtenaar naar eigen aanleg en aspiraties kreatief werkzaam kan zijn en dus als men,s tot ontplooiing kan komen. Maar het hem wel tien jaren avondstudie gekost. „Zo kom ik dan na 6 jaar in Horst gewerkt te hebben, terecht in Ven- ray, een plaats, die voor de gehele streek een aantal belangrijke funk- ties heeft te vervullen, met name op het gebied van de industriële werkgelegenheid. Ik ben overtuigd van de bestendiging van de goede banden met Horst persoonlijk zowel als zakelijk. De samenwerking tussen beide gemeenten is in de löop der jaren, niet in het minst ook dank zij de goede verstandhouding tussen de beide burgemeesters op tal van ter reinen tot verdere verdieping en ont wikkeling gekomen. Horst en Ven- ray kunnen elkaar niet missen. Gelukkig wordt tegenwoordig al gemeen ingezien, dat gemeentegren zen slechts een betrekkelijke waar de hebben .Er wordt veel meer ge dacht in belangen van streek, regio of gewest. Mogen de gemeenten Horst en Venray, elk vanuit hun specifieke funkties, tesamen nog veel voor de mensen van Noord- Limburg tot stand brengen." Aldus de slotwens van de schei dende Hors ter gemeentesecretaris J. M. Poels in een stijlvolle bijzondere vergadering van de Horster gemeen teraad, waarin tevens te gast waren mevr. Poels en hun vijf kinderen; de hoofden van dienst en vele amb tenaren van het Horster gemeente huis en het college van B. en W. van Venray, samen met secretaris H. Vorst en loco-secretaris JL Janssen. 25 JAREN AMBTENAAR Behalve dat hij afscheid nam van Horst, herdacht de heer Poels tevens het feit dat hij 25 jaren in over heidsdienst was. Burgemeester Steeghs zei in zijn afscheidswoord: ,,U is de man, die wij hadden moeten kunnen behou den", nadat hij de grote technische bekwaamheid van de heer Poels ge prezen had en de hoge opvatting van zijn ambt. Dit had de scheiden de secretaris wel bijzonder getoond tijdens de ziekte van burgemeester Geurts. Ook maakte burgemeester Steeghs gewag van zijn werk voor de bejaar den en het vormingswerk voor jeug dige volwassenen. Naast de extra gratificatie voor het zilveren jubi leum bood hij een persoonlijk ge schenk aan namens het college in de vorm van een cadeaubon voor hét nieuwe huis in Venray. Het oudste raadslid, de heer B. Kleuskens, vertelde dat de raad met gemengde gevoelens de promotie an de secretaris vernomen had. Hij ïad immer' een goede band met de raad, was hun een vakkundig en allround adviseur en een goed co ordinator, een vraagbaak voor ieder een. Maar nu men streeft naar een gewest Noord-Limburg zal de sa menwerking tussen Horst, Venray en Sevenum nog meer groeien en dat zo vertrouwde hij zal de heer Poels op gezette tijden weer naar Horst terug brengen. Namens de raad bood hij hem een attentie aan onder couvert. HORST-VENRAY Loco-secretaris van Horst J. Duyf wees op de verandering der tijden, nu zelfs Venrays B. en W. op een Horster raadsvergadering komt, iéts wat voor enkele tientallen jaren on mogelijk leek, toen Horst en Venray hun onderlinge rivaliteit uitvochten op het voetbalveld. Venray is nu aan het groeien tot een industrie- gemeente. Maar elke industrie is afhankelijk van goede toeleverings bedrijven en hij noemde het veel betekenend dat de gemeente Horst voor de tweede maal een kwaliteiits- produkt kan toeleveren aan het Ven- rayse gemeentebestuur. Want kwali teiten heeft de heer Poels, zoals de zelfde spreker duidelijk naar voren bracht o.m. bij de uitbouw van se- crëtarie en gemeentelijke diensten. Hij noemde hem een objectieve chef, die samenwerking groot schreef en teamgeest voorstond, doch ook alle belangstelling had voor per soonlijke en familieomstandigheden van zijn ondergeschikten. Namens de personeelscommissie sprak de heer L. Jacobs lovende woorden tot de scheidende secreta ris, waarin hij vooral waardeerde dat hij steeds opkwam voor zijn mensen en poogde .ondanks het gro te aantal, toch het persoonlijk kon- takt zoveel mogelijk te behouden, daarbij geen onderscheid makend tussen ambtenaren en werklieden. Met twee Delftsblauwe vazen werd deze dank onderstreept, terwijl een kop met schotel met het Horster ge meentewapen de herinnering aan Horst ook in Venray zal levendig houden. GEEN ZIN In zijn afscheidswoord vertelde secretaris Poels dat toen hij op 17- jarige leeftijd ambtenaar ging wor den, dit bepaald niet zag als zijn toekomstige carrière. Integendeel Hij vroeg zich af het ambtelijk apparaat de snelle ontwikkelingen, die zich nu in de maatschappij vol trekken, wel voldoende weet te ver werken. De status valt weg, het hiërarchisch patroon wordt losser, de volgzaamheid minder, de open baarheid groter. Z.i. zou het ambte narenwezen de weerslag moeten zijn van de maatschappelijke stromin gen. Naast een goede opleiding (rui mer dan alleen vaktechnisch) is ook het bekleden van funkties in het sociaal-maatschappelijk leven een goede remedie tegen de o zo gevaar lijke oogkleppen. Van de andere kant verheelde hij niet dat de macht van het ambtelijk apparaat erg groot is ook al omdat het door deskundigheid en specia lisme voor een groot deel het beleid bepaalt zonder daarvoor in feite ter verantwoording te kunnen worden geroepen. Dat vraagt grote objec tiviteit, waarbij men aan de geko zen bestuurder de nodige armslag zal moeten geven. Een ander feit waarop de heer Poels duidde is dat „het gezag" zich door kapaciteiten waar moet maken. En kapaciteiten komen zA. het beste tot uitdrukking in teamwerk, waar in de kreativiiteit van de partners niet alleen tot de be9te prestaties leidt doch ook de meeste arbeids vreugde geeft. FIJNE TIJD De. zes jaren in Horst noemde hij een fijne tijd, waarin veel is gebeurd. En die tijd overziende wijdde hij enige fijingevoelde woorden van her denking aan wijlen burgemeester Geurts waarmede hij vier jaren had mogen samenwerken. Dankbaar was hij voor de samenwerking mét bur gemeester Steeghs en de verschil lende colleges van wethouders. Graag sprak hij zijn openlijke waardering uit voor al zijn ambte lijke medewerkers die met grote in zet en kreatievilteit zich voortdurend geven ook en vooral in een tijd nu openheid, inspraak en alternatieve plannen extra mankracht vragen. Dankbaar was hij de sprekers na mens het personeel de heren Duyf en Jacobs voor hun woorden maar nog meer voor de ondervonden vriend schap en samenwerking. En zich richtend tot de gemeenteraad roem de hij ook de samenwerking die al tijd heeft bestaan tussen raad en secretarie. Konkluderend kon hij niets anders stellen dan bijzonder dankbaar te zijn voor de boeiende jaren, die hij in Horst, ook onder bejaarden, bebaarden en behaarden, had mogen werken. En met het boven geciteerde be sloot hij zijn afscheidsrede, waarna een persoonlijk afscheid in gezellige sfeer dan volgde. Maar toen was de buitengewone raadszitting gesloten. AMBTENAAR En 's anderdaags is de heer J. M. Poels dan begonnen als ambtenaar in dienst van de gemeenlte Venray, waarin hij t.z.t. de heerVorst als ge- meemte-secretaris zal opvolgen. Voor dien heeft hij nu volop kans ken nis te maken met de mensen en mét de problemen, waarmee hij in de toe komst te maken krijgt. Een beetje verloren in het veld nabij de Zuidsingel is de barak cpgebcuwd, die eertqds tekenkamer was van Rank Xerox en nu de L.O.M.-schGol gaat worden, die men half december in gebruik gaat nemen. Intussen is diezelfde L.O.M.-school per 1 januari j.l. reeds gestart in een vleugel van de A.B.O.-school de Essel. Het is op zich niet zo verwonder lijk dat er nog altijd veel mensen zijn, die zich afvragen, wat nu fei telijk wel de L.O.M.-school is en voor welke kinderen die nu weer bedoeld is. Er verandert zoveel in ons onderwijs dat het voor de ge wone gurger wel eens moeilijk wordt dloor de bomen nog het bos te zien. L.O.M.-SCHOOL De L.O.M.-school is bedoeld voor kinderen met leer- en opvoedings moeilijkheden. Dat wil zeggen voor kinderen met tenminste normale be gaafdheid die echter bepaalde on derdelen van de leerstof van de la gere school tegen de verwachting in moeilijk onder de knie krijgen. Ge woonlijk wordt dat duidelijk in lees-, taal-, s chrijf- of rekenimoeilijk- heden. Door aangepast onderwijs kunnen die hiaten en tekorten ge deeltelijk of geheel worden opge heven. Dat aangepast onderwijs vindt men dan in de L.O.M.-school. We spraken hierboven ook van „opvoedingsmoeilijkheden", doch dat betekent niet dat de L.O.M.-school bedoled is voor moeilijk opvoedbare kinderen. Wel voor kinderen, die door hun partiële tekorten, door die bepaalde leermoeilijkheden, anders gaan reageren, onder spanning ko men staan, „dichtklappen", schuw en teruggetrokken worden of ruste loos, zwak aam concentratie. M.a.w. de leerstoornis dient primair te zijn. Men moet het aantal kinderen, dat met deze tekorten zit te „tob ben" niet onderschatten. Deskun digen zijn he er over eens dat on geveer 2% van de schoolgaande jeugd potentiële leerlingen van de L.O.M.-school zijn. Het is dus geen wonder dat men in Venray reeds lang heeft gewerkt voor de totstandkoming van zulk een schooil. Dat heeft het bestuur der Stichting L.O.M.-school, onder voorzitterschap van de heer L. A. Nelissen, bekroond gezien in de mi nisteriële toezegging van de rijks bijdrage, die geresulteerd heeft in de stichting van de huidige L.O.M.- sChoöl, die een duidelijk regionaal karakter heeft. Ze is niet alleen voor Venray be doeld, doch „betrekt" haar kinderen ook uit de gemeenten Horst, Seve num, Wanssum-Meerlo, Broekhui zen, Grubbenvorst en Bergen. ne lager onderwijs niet of slechts zeer moeilijk konden volgen. Ge woonlijk heeft de onderwijzer of het hoofd van de basisschool de betrok ken ouders hierop attent gemaakt en hen geadviseerd hun kind via de L.O.M.-school of A.B.O.-school voor nader onderzoek te melden bij de Stichting Adviesdienst Buitenge woon Onderwijs in Venlo. Hieraan zijn o.a. twee psychologen verbon den en daarnaast pedagogen-didac- tioi (hoofden der b.o.-scholen), die de betrokken leerling grondig onder zoeken. Naast een groepsonderzoek en een medisch onderzoek is er dan nog een individueel psychologisch en didaktisch onderzoek. Na over leg in de toelatingscommissie kan de ouders het advies gegeven wor den om b.v. de L.O.M.-school in te schakelen. Duidelijk zal uit boven staande reeds zijn dat op deze school geen plaats is voor zwak begaafden of debielen, die naar andere school typen verwezen zullen worden. HET ONDERWIJS OP DE L.O.M.-SCHOOL In de kernafdeling worden kin deren vanaf 7 jaar toegelaten, die een leerstof gaan volgen, die duide lijk paraEel loopt met het lager on derwijs, al wordt aan de kreatieve en expresseve vorming wat meer aandacht besteed. Men doet dat echter niet in klas sen, doch in groepen. En deze laat- sten worden dan weer onderscheiden in niveaugroepen (voor de taal- en rekenkundige vorming) en leefgroe pen, waarin het overige onderwijs gegeven wordt. Het kind wordt ge durende zijn hele verblijf op de L.O.M.-school intensief begeleid, o.m. door een 2-jarig heronderzoek door de psycholoog en de verschei dene viermaandelijkse didaktische etotsen, die geregeld vooruitgang of stilstand aangeven. Aanvankelijk werd met drie groe pen gestart, maar het aanbod bleek al zo groot dat men met wat kunst en vliegwerk ook nog een vierde grope heeft kunnen formeren, waar mede meteen al aangetoond wordt dat het plaatsgebrek in deze vleu gel van de Essel al nijpend is en dat de eigen nieuwe schoolbarak geen overdreven luxe is. Maar ook zij zal geen plaats kunnen bieden aan 120 leerlingen, op welk aantal men uiit het aangegeven gebied toch wel re kenen kan. voor al uw van den munckhof n.v. Thans zijn 63 leerlingen al meer dan een half jaar op deze school, waaronder slechts 6 meisjes. De ver houdingen op andere L.O.M.-scholen tussen het aantal jongens en meis jes leerlingen is ongeveer vier jon gens tegen een meisje. TOELATING TOT DE L.O.M.-SCHOOL Deze kinderen zijn op de L.O.M.- scholen gekomen, toen bleek dat zij bepaalde onderdelen van het gewo Nlieubouw zal dus noodzakelijk blijven, al is men voorlopg al weer heel tevreden met deze barak, die meer armslag gaat geven. Nu moet men zich in feite beper ken tot een kern-afdeling met alleen nog maar jongere kinderen van 7 t.m. 10 jaren en durft men zelfs nog niet denken aan e enafdeling voor onaangepaste kleuters of een afde ling voor voortgezet onderwijs, die in fëite inhaerent aan een goed uit gebouwde L.O.M.-school zijn. Dat betekent dus nog altijd dat verschillende kinderen niet het aan gepaste onderwijs kunnen volgen. Een reden temeer om steeds opnieuw aan te blijven dringen aan de tot standkoming vna een volledige en goed geoutilleerde school. ONDERVINDINGEN Voor ons blijft het de vraag, hoe kinderen en ouders reageren als hét advies komt, dat het betrokken kind beter naar de L.O.M.-school kan gaan dan naar de lagere school. „Hoe vreemd het voor de buitenstaander ook klinkt", zo konStateert de school leider van de L.O.M.-school, de heer J. van Mullem, „zowel voor do mees te kinderen als voor het merendeel der ouders is het gewoonlijk een opluchting. Het kind heeft op school gemerkt dat het met een bepaald onderdeel niét mee kan, hoe het zich ook afpijnigt en hoeveel moeite het er ook voor doet. Dat betekent dat hét bang wordt voor vrgaen, bang voor de onderwijzer, 'bang voor de spot van kameraadjes en vriendin netjes. Ook thuis heeft men gemerkt dat het niet lekker zit en de ene keer wordt dat geweten aan de speelsheid, de andeer keer aan lui heid. Men probeert het in het goede, zoals dat heet, maar ook met het kwade, maar het helpt allemaal niets, alleen de onderlinge verhou dingen worden er slechter door GROTESTRAAT - VENRAY Als men dan eenmaal, zij het vaak te laat, gekonstateerd heeft dat het kind een bepaalde leerstoornis heeft, en daarnaast over gemiddelde of meer dan gemiddelde verstandelijke mogelijkheden beschikt en dat deze leerstof via de L.O.M.-school ver beterd kan worden en dat diezelfde L.O.M.-school weliswaar met andere hulpwijzen het kind toch klaar kan maken voor het voortgezet onder wijs, dan wordt van de ouders een hele last afgehaald en het kind voelt zich ondergelijkgezinden weer he tgelukkige kind, want daar gaat het tenslotte om

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1