Uitbreiding Technische School voltooid RAYON-COMMISSIE STELDE PROBLEMEN.... van den MUNCKHOF Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Tevens viering 25-jarig bestaan kinderboekenweek 14t!m250kt72 VRIJDAG 13 OKTOBER 1972 No. 41 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050852 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct p« ron. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bij voorattb*taling) Het nieuwe schoolgebouw vanuit de lucht gezien. Het bericht dat de „ambachtschool" 25 jaren bestaat, zal menig ouderen met enige weemoed doen terugdenken aan dat beschei den begn in een van zjjn oorlogswonden provisorisch herstelde oude jongensschool aan de Merseloseweg. Wat niet goed meer was voor het gewone onderwijs, was nog altijd best voor het nieuwe ambachtsonderwjjs. TEKENSCHOOL Kende Venray voor de oorlog al de avond-tekenschoöl in het patro naat als een van de weinige moge lijkheden voor ambachtelijk onder wijs, buiten de landbouw, na de oor log werd al gauw duidelijk dat Ven ray juist in dat opzicht meer kansen zou moeten gaan bieden. Dat was onder meer voor het kerkbestuur van St. Petrus-Banden aanleiding om deze tekencursujs om te zétten, dn" wat dan genoemd werd: de mijver- hedisschoöl, doch die in de volks mond nog altijd ambachtsschool heet. De nieuw benoemde directeur van die avondschool, dhr. Oomens, die in november 1947 met die cursussen met 83 leerlingen weer was begon nen, kreeg de opdracht te starten met een dagnijverheidsschool. Een opdracht, die ook werd inge geven door het feit, dat men het feitelük jammer vond het oudste gebouw van de jongensschool hoe wel zwaar beschadigd, geheel af te breken .Deskundigen verklaar den dat daar nog wel een school tje vna te maken was. Een andere reden tet de stichting was het groot tekort aan timmer lieden, dat de heropbouw, waar mee men volop bezig was, dreigde te stagneren. 1 JANUARI 1947 betrok de heer Oomens met 32 leer lingen het gerestaureerde gebouw aan de Merseloseweg en begon de jongelui met 44 lessen per week klaar „te stomen" voor het diploma houtbewerken. Venrays technische sohool was toen definitief van start gegaan. In dat eerste jaar nam de heer Oomens de 36 technische lessen voor zijn rekening en de heer Kop pers schaafde taal en rekenen bij in 7 lessen. Daarnaast werd nog een godsdienstles gegeven, in 'n lesweek, die slechts een vrije zaterdagmid dag kende. 1948 bracht naast een tweede klas voor timmeren 56 leerlingen voor hét voet licht en was er mede oorzaak van dat het leraren-aantal moest wor den uitgebreid. Datzelfde gebeurde ook im 1949 toen de metaalbewerkers er bij kwamen en 86 leerlingen hét oude gebouw bevolkten. Deraren als van Toor en Bollen deden toen o.m. hun intrede. In 1950 wordt het aan tal liefhebbers voor de metaalvak ken zo groot dat men de eerste klas moet gaan splitsen en dat men met de 141 leerlingen o.m. moest uitwij ken naar de barak in de Paters- straat, die voor de zoveelste 'keer zijn goede diensten bewees. Het animo bleek groot en dat was voor het be stuur aanleiding architect Colsen op dracht te geven een nieuw school gebouw te ontwerpen, dat in 1952, dus 20 jaren geleden, betrokken werd. Als Deken Loonen, Deken Berden als voorzitter van het schoolbestuur opvolgt, 'telt de nieuwe söhool reeds 150 leerlingen. METSELEN In 1956 komt er een nieuwe cur sus bij: het metselen, wat gaat ge beuren in de polinorm-iloods nabij de school. Dan overschrijdt men ook het leerlingenaantal van 200. DRIEJARIG In 1959 wordt de tweejarige am bachtsschool omgedoopt in een drie jarige technische school, door in voering van het algemeen voorbe reidend leerjaar. Daarnaast wordt het pakket weer groter, omdat er nu een afdeling schilderen bij komt. Mede door het aantal leerlingen dat tot bijna 300 gestegen is, komt men toe aan een tweede uitbreiding van de school met een schilders werkplaats en 2 handvaardigheids- lokalen. BESTUURSWISSELING In 1961 besluit het parochieel kerkbestuur af te treden als school bestuur. Het nieuwe bestuur wordt dan gevormd door vertegenwoordi gers uit het bedrijfsleven, gemeente en standsorgandsaties onder voorzit terschap van de heer L. Nelissen. De school is dan gegroeid tot 360 leer lingen. Als in 1963 Horst zijn eigen Tech nische School krijgt zal het aantal leerlingen aanvankelijk dalen, waar om niet wordt getreurd. Wel vindt men een beter kontakt met de ouders door de oprichting van een ouder comité. OVERLIJDEN VAN DE HEER OOMENS Als direkteur P. Oomens op 17 april 1966 komt te overlijden, laat hij een volwassen school achter die on der zijn leiding is uitgegroeid tot een volwaardige technische school, die al een hele reeks vakbekwame jongelui heeft afgeleverd .waarvan een groot deel doorstudeert en waar van allen met plezier terugdenken aan de voorbije, soms moeilijke ja ren. Zijn opvolger de heer A. J. Hijil, ziet niet alleen weer het leerlingen pijl tot ongekende hoogte stijgen, doch moet ernstig rekening gaan hou den met de mammoetwet, die ook het nijverheidsonderwijs niet onbe roerd laait. In 1968 gaat de T-stroom werken, als de v.w.o. wet in werking treedt en dat brengt extra besognes mee. Dat doet tevens het stijgend aantal leerlingen, die in 1969 stijgen tot 360. Men kan dan echter 4 noodlokali- teiten in gebruik nemen aan de Leun- seweg en dat geeft armslag. Arm slag ook om hét I.T.O. in te voeren, wat oorzaak is dat het aantal leerlingen dn 1970 tot 450 stijgt. Maar gelukkig keurt dan hét ministerie de derde uitbreiding van het schoolgebouw goed, waar het aannemersbedrijf Koenen in septem ber 1971 mee begint. Dat betekent dat er 4 nieuwe theorielokalen bij komen, een te kenzaal, een handvaardigheids - twee instruktielokalen, een tim- merzaal, een metselloods en een stelloods, een gymzaal, een kan tine en een overdekte brommer- en rjjwielberging, met daarnaast ber indeling, vergroting en moderni sering van de bestaande beneden- bouw. Een kwestie van ruim drie miljoen gulden, waarbij dan nog komt, aan nieuwe inventaris bijna een half miljoen gulden. MOTORTECHNIEK Maar intussen gaat het leven ge woon door, ondanks de bouwerij, die hét allemaal niet gemakkelijker Oud-burgemeester mr. Janssen viel de eer te beurt de eerste spade in de grond te steken, waarna officieel met de bouw van de LTS aan de Overloonseweg kon worden begonnen. Op de achtergrond ziet men nog een gedeelte van het tolhuis. Op bovengenoemde foto de eerste leerlingen, die onder leiding van de heer P. Oomens het timmervak leer den. GROTESTRAAT - VENRAY maakt. Ondanks ook de wisseling van voorzitter, waarbij de heer Ne- Mssen vervangen wordt door de heer Suyker en die op zijn beurt de stoel en hamer weer terug geeft aan de heer Nelissen. En bij dat alles voegt men dan weer een nieuwe afdeling toe, namelijk de motovoertuigen- teohnfiek ,die de zoveelste richting is, waarin men in Venray vakonder wijs genieten kan. De 32 leerlingen van 25 jaren ge leden zijirt uitgegroeid tot 514, waar van er 207 uit Venray-kom komen, ofwel 41%. Uit de kerkdorpen ko men 185 leerlingen ofwel 36%, ter wijl uit de regio nog eens 122 leer lingen dagelijks naar Venray komen ofwel 23%, waarbij de regionale be tekenis van ddt instituut duidelijk wordt aangegeven. We gaan daarbij voorbij aan de tientallen avondcursussen, vakcur sussen en andere opleidingen, die men soms in hoeken en gaten heeft verzorgd in de voorbije 25 ja ren. We konstateren alleen dat dui zenden jongelui dank zij het initia tief van toen, nu in Venray nieuwe kansen voor een goede toekomst ge kregen hebben. Temeer waar velen van de in Ven ray geslaagden hun studies voort zetten op de MTS en en zelfs HTSen .Is het een wonder dat de vraag naar een eigen MTS in Ven ray steeds harder begint door te klinken? De voorgeschiedenis van de LTS duidt duideljjk aan dat ook daar voor in Venray grote belangstel ling bestaat. FEEST Dat men na al deze uitbreidingen, verbouwingen en verhuispartijen nu eens even op de plaats rust wil hou den en daarbij tevens dankbaar wi'l herdenken, wat in de voorbije 25 ja ren allemaal is bereikt en gebeurd, is begrijpelijk. Vrijidag 20 oktober om half 3 gaat burgemeester drs. Schols weer eens openen, nu dit fijne nieuwe school gebouw, dat weer nieuwe stimulan sen zal geven voor de toekomst. Men kan dan bestuur en direktie geluk wensen vanaf 16.00 uur. Op maandag 23 oktober zal de jeugd, i.e. de leerlingen, het zilveren bestaansfeest vieren. Begonnen zal worden met een eucharistieviering in de nieuwe aula van de school, waar na er van alles te doen is, als filh, stuif-in, stuif-uit; dammen en scha ken; paint-in; vaardgheidsproeven; kienen e.d. Daarmede zijn dan pun ten te behalen en die punten geven uiteindelijk rechit op prijzen. Dan zijn er in die week ook nog twee pop-muziekavonden, waarbij de huishoudschool acte de presence geeft, zodat er gehost en gedanst kan worden. Op vrijdag 27 oktober is er van 17 tot 23 uur de reünie voor oud leraren en oud-leerlingen, die nu al van harte welkom zijn, terwijl Ven ray zelf op zaterdag 28 oktober al het nieuwe volop in bedrijf zijnde schoolgebouw karrgaan bekijken van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur. De leden van de stichting Samenlevingsopbouw zjjn niet direkt geporteerd voor bijeenkomsten met het gemeentebestuur ,als dat gaat volgens het oude recept. Men weet de klachten over licht punten, op te knappen wegen e.d. ook op een andeer manier op gelost kunnen worden. Wel zouden b.v. de kleinere kernen nu wel eens de konsekwenties willen horen van het bevriezen van deze dorpen. Hoe zal dat verder moeten met de school, met 'de winkelvoorzieningen, met de verenigingen, met de sport in die plaatsen. En de grotere willen de problemen wel eens aangesneden hebben dat nu plotseling bestemmingsplannen op tafel komen, waarin een varkens- mesterij middelpunt van nieuwe woonwijken gaat worden. Men zou verder wel eens willen ingaan op de mogelijkheden en de moeilijkheden van de dorps- en wijkraden zelf, die soms niet meer of gedeeltelijk funktioneren, zoals b.v. in Castenray en elders duide lijk lijden onder een gedesinteres seerdheid van het publiek, dat aan vankelijk enthousiast achter de plan nen stond. Men wil, zo werd ter vergadering gesteld, deze raden bepaalde be voegdheden gaan geven, maar gel den die ook als men na een, twee ja ren van de gemeente geen antwoord krijgt of geen oplossing? Kan men dan zelf tot bepaalde akties over gaanZonder dat dit dan weer oorzaak is van een verkoeling tus- rij raad en gemeente Allemaal vraagpunten, die alleen al de vraag van het gemeentebestuur naar de data van de toekomstige hearings lossloegen. In ieder geval werd wel duidelijk dat alleen Ysselsteyn voor dit jaar B. en W. nog op bezoek kan ver wachten en dat de meeste andere kerkdorpen nog geen datum in hun hoofd hebben. De dorpsraden zelf zullen meer aandacht gaan besteden aan akties, die op basis van vrijwil ligheid in de verschillende wijken en dorpen kunnen gebeuren. Men zal, zo werd gesteld, er be grip voor moeten krijgen dat men er niet is met een hele reeks bij het gemeentebestuur op tafel te leggen, doch dat men voor de ver wezenlijking daarvan zelf de han den uit de mouwen zal moeten steken. Dat begrip ontbreekt thans nog bij veel mensen, maar maakt het werk van de raden ook niet gemakkelijker. VERKEERSSITUATIE Iets anders is als men als rayon kommissie verschillende wensen ten aanzien van het verkeer op tafel legt die door de interne verkeers- commissie van het gemeentehuis be keken wordt. Moet het dan beslist zo lang duren vooradt hier antwoord op gegeven wordt? Men wil trou wens op deze situatie nog eens te rug komen als een rapport van Rank Xerox over de verkeerssituatie in de openbaarheid komt. GASTARBEIDERS Er is nu uiteindelijk ook een gesprek geweest met de regionale werkgroep buitenlandse gastarbei ders. De betrokken dorps- en wijk raden wilden slechts weten wat voor deze mensen gebeurt en of zij daarbij zelf ook ingezet kunnen wor den. Het heeft lang geduurd voor dat dat kontakt er kwam, maar het resultaait is een fiilkse discussienota, waaruit de raden zelf kunnen puren of zij t.a.v. de gastarbeiders een taak hebben. Deze zal in een vol gende vergadering van de rayon commissie nu ter sprake komen. In tussen zijn verschillende afdelingen van deze werkgroep al graag bereid te helpen, als bepaalde raden hen voor het een of ander nodig heeft. SUBSIDIE Men zal in die vergadering dan hopelijk ook te horen krijgen of de subsidievoorstellen, die in juli zijn ingediend door de raad zijn goed gekeurd. In die vergadering hoopt men dan ook wat meer gegevens te hebben voor een nog te organiseren discussie-avond tussen dorps- en wijkraden, aan de hand van wat in de voorbije jaren aan ervaringen is opgedaan. AKTIEPUNTEN Aan de orde kwam nog een knip selkrant die een samenvatting geeft wat wijkraden geschreven hebben over het milieu en over bepaalde akties die men in Noord Limburg heeft ondernomen. De samenwerking tussen de ge- meenscahpshuizen komt goed op gang en heeft zelfs tot gevolg dat er een unie komt van Limburgse ge meenschapshuizen, die op rijm beurt weer gaat samenwerken met unies in Brabant, Drenite, Overijssel en Groningen. Zo kan men natuurlijk een vuist gaan maken. Alleen vindt de rayoncommissie het een vreemde zaak, dat terwijl alle Venrayse ge meenschapshuizen bij dat kontakt vertetgenwoordigd rijn, uit de kom geen reaktie is gekomen. Heeft men daar nog een gemeenschapshuis, zo werd gevraagd. Op de brief naar de woningverend- ging St. Oda over bevoegdheden van de huurderscommissie en de taak van wijk- en dorpsraden in deze is nog steeds geen antwoord gekomen. Van de verschillende raden zullen kontaktpersonen worden aangewe zen yoor het Groene Kruisbestuur. Of een algemene hulpdienst van start kan gaan, die bij een aktie nood direkt kan helpen ligt aan sub sidies van de gemeente. Hierover zijn thans gesprekken gaande.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1