25 JAREN RODE KRUIS AFD. VENRAY CORDUROY COSTUUMS njfmm tyómmans Country Square Leenen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Elektro Jacobs modehuis l^UU^JUU Venrays Mannenkoor HIOOB EXIT P. J. G. JANSSEN 40 jaar in het onderwijs WINTERPROGRAMMA ST. ADELBERT Tiroler avonden in Horst Ritmische gymnastiek VENRAY IN HET WEEKEND VRIJDAG 6 OKTOBER 1972 No. 40 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG I PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 et per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bi] vooruitbetaling) De Venrayse afdeling van het Nederlandse Rode Kruis kan terug zien op een waardige en soms zelfs plezierige viering van haar 25- jarig bestaan. Dat bleek bij de demonstraties, die vrijdag en zater dag veel belangstelling trokken en die duidelijk de paraatheid van de kolonne naar voren bracht. Dat bleek ook uit de grote belang stelling voor de in de foyer van de schouwburg ingerichte ten toonstelling, die klein en groot trok en en tenslotte was er de grote feestelijke receptie op zondagmiddag. EEN ONMOGELIJKE TIJD noemde burgemeester drs. Schols dit tijdstip in zijn felicitatiewoord. Maar veel is ongewoon bij het Rode Kruis, dat hoewel einde 1800 opgericht eerst in 1947 in Venray zijn eigen afdeling kreeg. Maar dan ook een afdeling die vol werkkracht en dadendrang zit, aldus burgemeester Schols, die wees op het vele goede werk, wat b.v. verricht wordt dooi de menisen van het welfare werk, die zorgen dat langdurige zieken toch steeds opnieuw wat onderhan den krijgen. Hij wees ook op de bloedtransfusiedienst, zonder welk een modern ziekenhuis niet opereren kan, hij wees op de kolomme, 'die steeds paraat is om medemensen te helpen en die bij de jaarlijkse wan deltochten en motocrossen graag ge ziene gasten zijn. Daarnaast helpt zij de Venrayse ambulance belangrijk, terwijl de EHBO-cursussen velen beter wegwijs maken in de eerete hulpverlening. Het jeugd rode kruis doet belangrijk werk in de opvoe ding van de jeugd en de jaarlijkse door het Rode Kruis georganiseerde boottocht is een onderneming waar naar vele zieken en bejaarden steeds opnieuw uitkijken. Dit alles op basis van vrijwilligheid, die alles zonder dat de overheid subsidieert. Hij was zeer dankbaar voor al het werk, dat de zilveren afdeling heeft verzet en nog' dagelijks en sprak de hoop uit, dat zij ook in de toekomst paraat zal blijven voor de hele gemeen schap, die op haar beurt telkens op nieuw het Rode Kruiswerk mogelijk maakt. Als feestgeschenk bood burge meester Schols aan in Venray twee straten te vernoemen naar o.m. de oprichter van het Rode Kruis Hen ri Dunant en naar de arts, die de bloedtransfusie heeft opgezet Dr. Landsteiner. Er was een grote belangstelling voor deze receptie, we zeiden dat hierboven al. Praktisch alle doktoren gaven acte de presence, met aan het hoofd dr. S. de Jong, die de rij felici- tanten opende. Namens de verschil lende centra waren afgevaardigden, terwijl ook de afdelingsbesturen uit de regio voor een felioitaitie zorgden. De heer Laurensse en oud-burge meester Custers lieten zich schrif telijk verontschuldigen wegens ver blijf elders, doch boden meteen ge lukwensen aan. VELE CADEAUX mocht het jubilerende bestuur in ontvangst nemen. Naast de gebrui kelijke enveloppe bood de Rotary Venray-Horst o.m. een heel steil ver- bandltassen aan. De nieuwe kring- voorzitter kwam Venray nog eens ten voorbeeld stellen voor heel Lim burg. KLEUREN TELEVISIES 56 cm voor TELEVISIES 61 cm voor 1575 475,— BANDRECORDERS en PLATENSPELERS met 25% korting WASAUTOMATEN reeds voor 395, KOELKASTEN met groot diepvries vak voor 195, DIEPVRIESKISTEN met kortingen van 20-25% Verder: stofzuigers, scheerapparaten, hoogte- zonnen, strijkijzers enz. KORTINGEN vanaf 20% Volledige garantie Eigen service Iedere vrijdagavond vanaf 6-9 uur demonstratie van het hele programma. SCHOOLSTRAAT 3 VENRAY TEL. 2329 Kwartelenmarkt 7 Venlo Kloosterstraat 37 Blerick Met 2000 leden is het een der grootste afdelingen en het feit dat bij de jaarlijkse kollekte Venray een der gulste gevers is in Limburg, mag met ere genoemd worden. Het toont aan, aldus deze voorzitter, dat men in Venray de menslievendheid, de vrijwilligheid en de onpartijdig heid van het Rode Kruis weet te waarderen. MEVR. M. VLOET-PEETERS was een extra fees telling e want zij kreeg onder deze receptie de oor konde uit handen van de kringcom missaris voor 10 jaren dienst aan het Rode Kruis waarbij ze zich voor al verdienstelijk gemaakt heeft voor de opleiding van de kolonne-leden. Burgemeester drs. Dittrich kwam namens de regio gelukwensen aan bieden, evenals burgemeester Mr. A. H. M. Janssen, die nog bij de wieg van de Venrayse afdeling heeft ge staan. Gelukwensen waren er ook van het hoofdkantoor zodat een tevreden voorzitter drs. Ederveen woord tekort kwam om allen te dan ken, die op een of andere wijze hun sympathie betuigd hadden bij dit zilveren jubileum, dat ondanks een zondagmiddagse receptie honderden belangstellenden wist te trékken. yT/> O-F .A De repetities voor de maand ok tober zijn als volglt ingedeeld: Donderdag 5 olct. 19.30 tenoren; 10.15 uur bassen. Donderdag 12 okt. 19.30 uur bas sen; 20.15 uur tenoren. Donderdag 19 okt. 19.30 uur teno ren; 20.15 uur bassen. Donderdag 26 okt. 19.30 uur bas sen 20.15 uur tenoren. De deelname aan het concours te Puttershoek op 11 oktober gaat niet door. Woensdag 27 september was het bijna voltallige mannenkoor aanwe zig om bestuurslid Theo Jacobs 'n klinkende serenade te brengen bij gelegenheid van z'n 25-jarig jubi leum aan de Bijzondere Lagere School te Venray, waarbij sekretaris W. Smits bij afwezigheid voor voor zitter Th. van Dijk de gelegenheid te baat nam om de heer Jacobs te danken voor het vele verdienstelijke werk voor 't mannenkoor 15 jaren lang verricht. Donderdag 8 sept. werd in plaaits van de wékelijlkse repetitie, geza menlijk in 't clublokaal de wed strijd AjaxIndependiente op de beeldbuis gevolgd, waarna de avond in gezelschap van de dames verder gezellig werd doorgebracht. Vijftien jaren lang hebben de le den Theo Jacobs, Cor Blonk, Mar tin Beerkens en Wim Smits het man nenkoor trouw gediend, bij welke gelegenheid de eerstvolgende repe titie wel 'n iets feestelijker tintje zal krijgen.Om alle herinneringen aan 't verleden te bewaren is men o.l.v. dhr. Jeu Arts overgegaan tot het bijhouden van een V.M.K. plakboek, waaraan alle leden kunnen mede werken, door 't vergaren van foto's, krantenknipsels etc. Nieuwe leden kunnen zich nog aan melden en wel bij dhr. Smits, Hoen derstraat 17 Venray, tel. 2454 of eens komen luisteren op de repetitieavond donderdagsavonds in café Den En gel. De toneelgroep Hioob heeft beslo ten uit elkaar te gaan. Televisie, schouwburg bioscoop e.d. maakten volgens de leden amateur-toneel weinig zinvol meer en daarom is men tot liquidatie overgegaan. De bibliotheek heeft men overgedragen aan het Bcschveldcollege en het nog aanwezige batige saldo van ruim 1.00heeft men toebedacht aan enkele kerkelijke charitatieve en kulturele instellingen. En daarmede heeft Hioob de geest gegeven en is historie gewor den, evenals het spel de mens Hioob, waaruit in feite de Club is ontstaan. Dit spel de mens Hioob, geschreven door Pater Schreurs is betrekkelijk kort na de bevrijding opgevoerd op de puinhopen van Jerusalem en beeldde hét leed uit dat Venray bij de bevrijding had ondervonden, maar ook het onwankelbaar vertrou wen in een nieuwe en goede toe komst. Uit de spelers van dit openlucht spel formeerde zich de toneelvereni ging Hioob, die meer dan plaatselijke bekendheid kreeg door de revue's van wijlen Piet Vermeltfoort, die tel kens opnieuw het doen en laten, in onze Venrayse gemeenschap op de -korrel nam. Titels als „Het kan nie mis", „Lek me de sök'\ „Dat denk tenminste", „Kaek toch is an" en „Naag Nel", met figuren als Flora Floerts en Scheie Maan roepen bij velen kost bare herinneringen op aan plezierige uren, maar ook de openluchtspelen Oda, de Koningsdochter, lm Weis- ens Rösll en Tussen Caen en Over- loon trokken honderden belangstel lenden naar deze 'uitvoeringen. Het is jammer dat de jongere ge neratie deze traditie niet overgeno men heeft en dat de ouderen het moede hoofd in de school hebben gelegd, na zulk een kostelijke en kostbare toneeltraditie in Venray te hebben opgebouwd MAVO-DIREKTEUR Op vrijdag 13 oktober a.s. her denkt de heer P. J. G. Janssen, di- rekteur van de Mavo-school te Ven ray de dag, dat hij 40 jaar geleden bij het onderwijs te Venray te werk werd gesteld. Vermeldenswaardig is. dat hij Steeds voor hetzelfde schoolbestuur, n.l. het Kerkbestuur St. Pétrus Banden zijn beste krach ten aan het onderwijs heeft gege ven. Op 18 jarige leeftijd werd hij in oktober 1932 tot onderwijzer aan de destijds enige jongensschool in Venray-kom benoemd. In de kortst mogelijke tijd behaalde de heer Janssen de Hoofdakte, de Ward- diploma's alsmede de bevoegdheden voor Frans, Duits en Engels. Dit „pakket" van voor het destijdse Mulo zo aantrekkelijke bevoegdhe den alsmede de energie en de des- kundighelid van de heer Janssen op onderwijskundig gebied noopte heit bestuur er toe hem over te plaatsen naar de onder datzelfde bestuur staande Mulo-school. Aan deze school heeft hij dan ook alle vakken mét uitzondering van wiskunde en handel gedoceerd. In 1953 werd hij tot hoofd van de ze Mulo-school benoemd, terwijl hij bij de invoering van de Mammoet wet automatisch directeur van de Mavo-school werd. Vanaf 1942 was hij examinator bij de Mulo-examens en later tot aug. 1972 secretaris en voorzitter van de ze examens benevens bestuurslid van de Mulo- en Mavokring te Ro ermond. Vanaf 1946 is hij ook nog leraar aan de middelbare handels avondschool, waarvan hij thans waarnemend direkteur is. De heer Janssen heeft thans 40 jaren in en voor het onderwijs ge leefd en het zijn waarachtig niet de laatste jaren van zijn loopbaan ge weest, die voor hem het gemakke lijkst waren! Bracht de ontwikke ling van „kleine" naar „grote" school al scbool-organisatorisoh pro blemen mee die hij door be kwaam belöid wist op te lossen de evolutie op onderwijsgebied vooral na het in werking treden van de Mammoetwet ging ook aan zijn school niet voorbij. Het mag mis schien de grote verdienste van deze schoolleider genoemd worden, dat die stormachtige ontwikkeling op zijn school zo geruisloos verloopt. Hij weet daarbij zorgvuldig het ,oude" te behouden wat ook in de ze dynamische tijd nog goed is, ter wijl hij niet alleen volkomen open staat voor vernieuwingen op onder wijsgebied, maar weet deze in sa menspraak met zijn collega's-do- centen in de geest van die vernieu- wiing door te voeren. Zo is er op zijn school een team-geest ontstaan, die er als de voortekenen ons niet be driegen (zie de resultaten van het eerste Mavo-examen) borg voor staat, dat in de toekomst de examen- reslutaten even gunstig zullen zijn als die van het „oude Mulo". Jammer vindt de heer Janssen het, dat hij niet meer zo direct kontakt heeft met de jeugd, immers de hui dige schooljeugd-generatie kent hem niet meer als docent: zijn werkzaam heden als directeur eisen zeker niet minder tijd dan die van een normale dagtaak als docent. Behalve dat hij van de jeugd en het onderwijs hield heeft hij ook nog deel uitgemaakt van diverse vereni gingen en commissies. Zo was hij b.v. jarenlang Lid van het kerkelijk zangkoor van de Grote Kerk, lid van het Missie-comité van de begelei dingscommissie „Jeugd rapport" Hoogveldinstituut, de redaktiekom- missie van de Gezinsbijdrage, het Marialegioen, de kommissie van voorbereiding M.T.S. Venray en nog andere kommissies. Op 13 oktober a.s. zullen velen, waaronder ongetwijfeld ook veel oud-leerlingen, van de gelegenheid zoals elders in dit blad vermeld staat, gebruik maken de heer Janssen te komen feliciteren. 5 Morgens om tien uur is er een mis van dankbaarheid in de Grote Kerk, waarna een huldiging door de schooljeugd plaats vindt in de schouwburg. Het win terprogramma van de Adelbertvereniging is ook uitgeko men. De meeste avonden worden op dinsdag gehouden. Op dinsdag 24 oktober zal drs. L. J. C. Horbach, algemeen secretaris van de kamer van koophandel voor Maastricht en omstreken, lid van de Eerste Kamer spreken over: „Wel vaartsontwikkeling in Limburg voor de jaren 1972-1982". Vrijdag 10 november: Wijnavond, verzorgd door de heer A. Bellaard, adviseur van de firma Robbers en van den Hoogen te Arnhem, gekruid met filmbeelden en diverse soorten Franse, Duitse en Nederlandse kaas. Dinsdag 30 januari 1973: Mevrouw J .Foreevii'le-van Rossum, Neerlan dica, werkzaam in het vormings werk en redactrice o.a. van tijd schriften „Speling'' en „Jeugd in school en wereld" spreekt over „Be wustwording van de vrouw". Dinsdag 27 februari: Prof. v. d. Meer, hoogleraar in de medische wetenschap aan de V.U. te Amster dam: „De ontmoeting met de dood'': over de problematiek van het ster ven. Dinsdag 10 april: Prof. Kan. A. Dondeyne, hoogleraar emerit. te Leu ven :„Wat is geloven in de wereld van vandaag". Vrijdag 18 mei Feestavond. Op uitnodiging van de Konink lijke Harmonie van Horst komen op 14, 15 en 16 oktober a.s. de be faamde „Dorfmiusikanten" uit het Tiroolse Wattens onder leiding van Joscbi Binder weer naar Horst. Het is voor de vierde maal, dat de Ko ninklijke Harmonie van Horst het aandurft om deze Tiroler Kapel ge durende 3 dagen in de Sporthal te laten optreden. De „Tiroler Heimat Abende" be ginnen langzamerhand een begrip en een traditie te worden. Voor de „oude bekenden" behoeft dit festijn geen uitleg. Naast de geweldige blaasmuziek, waarmee Joschii Bin der door zijn gevarieerd programma in het Tiroolse de Egerlander Musi- kanten naar de kroon steekt, zult U op deze avonden 'tevens kunnen ge nieten van zang en dans. Voor de dansliefhebbers is er gelegenheid om te dansen. Josch Binder is met zijn groep in Horst en ver daarbuiten geen on bekende. In 1967 waren de Oosten rijkers de grote trekpleister van de feesten van de jubilerende Kon. Harmonie. In 1968 en 1970 trad het gezelschap met evenveel succes op. Als organisatoren van dit muziek festijn zal hét ons een eer zijn om U op een onzer avonden te mogen verwelkomen. De entreeprijs be draagt 3.50 per persoon en de avonden beginnen om 20.00 uur. Kaarten in voorverkoop verkrijg baar bij café De Sport, tel. 04709- 1318. Voor de inwoners van onze ge meente, die zich nog niet verdiept hebben in alle sportieve en recrea tieve mogelijkheden in Venray en eveneens voor die inwoners welke zich in het nabij verleden in Venray gevestigd hdtbben brengen wij gaar ne een mogelijkheid onder uw aan dacht. Deze mogelijkheid is bijoznder be langrijk voor gezinnen met meisjes in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Voor deze meisjes is er in uw di- rekte omgeving de gelegenheid om ritmische gymnastiek te beoefenen. Een mooiere kombinatie van licha melijke opvoeding en gratie is nau welijks denkbaar. De bloeiende gymnastiekvereni ging St. Christoffel met meer dan 300 jeugdleden heeft een speciale afdeling voor ritmische gymnastiek. In de gymnastiekzaal aan de Maasheseweg wordt elke maandag avond van 6 tot 7 uur onder deskun dige leiding van mej. Martie Thie- len ritmische gymnastiek beoefend. Aanmelden kan geschieden aan de gymnastiekzaal op bovenvermelde avond terwijl telefonisch inlichtin gen worden verstrekt als telefoon nummer 1975 gedraaid wordt. De avonden worden in de foyer van de schouwburg gehouden, uit gezonderd de lezing van Prof. Don deyne op 10 april (die plaatsvindt in het Boschveldcollege) en de feest avond. ^Jersey Qonture Exclusief en modieus o.a. SAINT JOSEPH GIBI - SPES - LANOVA - LUISA, SPAGNOLI MODEHUIS Langstr. 61 - Telef. 1281 VERKEERSONGEVALLEN Op de kruising Pr. Irenestraat Oude Oostrumseweg werden de voorrangsregels onvoldoende in acht genomen waardoor tussen de per sonenauto's bestuurd door de 27-ja rige F. v. d. V. uit Overloon en de Venrayse mevrouw G. J. C.-v. S. een botsing ontstond. Het bleef bij ma teriële söhade. Op de kruising Groenewoldse- pad (door de afsluiting van een deel van de Paterslaan vrij druk bere den) en de Kruisstraat ontstond tus sen de personenauto's bestuurd door de 69-jarige H. S. uit Tuddern en de 44-jarige mej. J. H. uit Venray een botsing, maar ook hier alleen materiële schade. WET OP DE KANSSPELEN OVERTREDEN Ook in de regio Venray wordt al dan niet in besloten kring ijverig gelegenheid tot kienen gegeven. De wet op de kansspelen behoort, zolang deze nog niet gewijzigd is, ook in Venray geëerbiedigd te worden, dacht de Venrayse politie in overleg met de officier van justitie te Roer mond. Venrays politie deed daarom 'n in val in een café aan de Langstraat waar door de caféhouder gelegen heid tot kienen werd gegeven. Enkele tientallen mensen waren bezig, toen de politie ingreep. Deze keer kreeg alleen de caf'houder een procesverbaal en werden de kieners nog niet verbaliseerd. Ook werden de uitgestalde en reeds gewonnen prijzen ditmaal niet in geslag geno men. Bij herhaling echter zal de politie niet schromen ook kieners te ver baliseren en de prijzen in beslag te nemen. Men zij dus gewaarschuwd. Voor inlichting voor het legaal gelegenheid te geven tot het kien spel is de politie de organisators gaarne ter wille. GEPARKEERDE AUTO'S OPENGEBROKEN Hoe lichtvaardig het is om in ge parkeerde auto's kentekenbewijzen, rijbewijzen en paspoorten te laten liggen, ondervonden een zestal eige naren van auto's, die hun auto in VenrayJkom hadden geparkeerd. 's Morgens ontdekten zij dat voor al de papieren verdwenen waren met alle gevolgen van dien. Laat in ge parkeerde auto's nimmer waarde papieren liggen, zo raadt de Venray se recherche aan. AUTO VAN DEKEN THEUNISSEN GESTOLEN Venrays H.E.H. Deken Theunis- sen kwam tot de minder aangena me ontdekking dat zijn bij het De kenaat aan de Eindstraait geparkeer de auto verdwenen was. Aangifte volgde. Venrays politie vond twee dagen later de auto van de Deken terug nabij het Vlakwater, waar schijnlijk een geval van joyriding. De wagen was onbeschadigd, alleen enkele liter benzine minder. Deken Theunissen zal zijn auto voortaan wel parkeren in de garage. MATERIELE SCHADE Op de splitsing Stationsweg Spurkterdijk botste de vrachtauto, bestuurd door de 20-jarige J. C. uit Venray tegen de voorgesorteerde personenauto, bestuurd door de 50- jarige B. uit Venray. Vrachtauto aan de voorzijde, personenauto aan de achterzijde licht beschadigd.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 9