CORDUROY COSTUUMS ftfkaimn Handboogsportvereniging Diana 75 jaar gemeentelijke notities en mededelingen Country Square Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN 65 plussers goedkoop naar de schouwburg VROUWELIJKE AGENTE BIJ VENRAYS KORPS modehuis ^UUl^UL VRIJDAG 6 OKTOBER 1972 No. 40 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bij vooruitbetaling) HINDERWET Openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op de secretarie van de gemeente Venray ligt ter inzage een verzoek met bijlagen van M. Th. H. van de Ven, Jan Poeüsweg 4 Ysselsteyn om vergun ning tot het oprichten, in werking brenlgen en in werking houden van een rundveehouderij en pluimvee- bedrijf waar mest en meststoffen worden bewaard en propaan wordt gebruikt. Adres inrichting Jan Po els - weg 4, Ysselsteyn, kadastraal ge meente Venray sectie H no. 2788. H. E. M. van Rijs wij ck, Eijken- hofweg 3, Veulen om vergunning tot het opriohiten, in werking brengen en in werking houden van een rund veehouderij en mesterij waar mest en meststoffen worden bewaard. Adres inrichting Eijkenhofweg 3, Veulen, kadastraal gemeente Venray sectie H no. 2156. M. A. Couwenberg, Deurnese- weg 24a, Ysselsteyn om vergunning ex arit. 6a der Hinderwet in verband met het uitbreiden/wijzigen van een varkensmesterij waar mest en mest stoffen worden bewaard en propaan wordt gebruikt. Adres inrichting: Deurneseweg 24a, Ysselsteyn, ka dastraal gemeente Venray sectie H nr. 2834. Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kan een ceder gedurende tien dagen na dag tekening van deze bekendmaking in brengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ngekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren kan een ieder persoonlijk of bij gemachtigde inbrengen op een openbare zitting te houden op woensdag 25 oktober 1972 om 15.00 in het gemeentehuis, Gro testraat 1. Beroep tegen een beschikking kan later o.a. slechts worden ingesteld door: a. een inwoner van een gemeente waar deze openbare kennisgeving is geschied, mits hij in persoon of bij gemachtigde op de boven bedoelde zitting is verschenen; b. andere belanghebbende, mits hij binnen de gestelde termijn schrif telijk bezwaren heeft ingebracht. Venray, 6 oktober 1972. Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, De burgemeester Drs. F. G. L. L. SCHOLS De loco-secretaris, A. L. G. JANSSEN BEKENDMAKING De burgemeester van Venray maakt bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 september 1972, op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruim telijke Ordening, heeft besloten te verklaren, dat de vaststelling wordt voorbereid van een bestemmings plan voor de oostzijde van de Overloonseweg, tussen de Noordsingel en de Buitenweg, als nader aange geven op een bij het besluit behorende kaart. Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende kaart ligt met ingang van heden voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling lll-D, gebouw Leun- seweg 2a, kamer 24. De Burgemeester van Venray, Drs. F. G. L. L. Schols Venray, 6 oktober 1972 BEKENDMAKING De Burgemeester van Venray maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 sept. 1972, op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, heeft besloten te verklaren, dat een her ziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan Leunen, omvattende het gebied als nader aangegeven op een bij het besluit behorende kaart. Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende kaart ligt met ingang van heden voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling lll-D, gebouw Leunse- weg 2a, kamer 24. De Burgemeester van Venray, Drs. F. G. L. L. Schols Venray, 6 oktober 1972 De Venrayse Streekschouwburg heeft een eenmalige subsidie ont vangen om te onderzoeken in hoe verre 65 plussers geïnteresseerd zijn in schouwburgvoorstéllingen. Op maandag 9 oktober om 1.30 u. wordit er voor scholen een voorstel ling gegeven van FIESTA GITANA, het Spaanse Zigeunerfeest. Een hon derdtal plaafsen wordt gereserveerd voor 65 plussers die door de speciale subsidie slechts 2.50 moeten beta len, inclusief een kopje koffie. De direktie hoopt dat deze proef sukses zal hebben, zodat iin de toe komst mogelijke méér voorstellingen gebracht kunnen worden tegen lage prijzen. 65 plussers kunnen eventueel van af heden reserveren en wij hopen dat velen gebruik zullen maken om dit „uitje" tegen weinig geld te benut ten. Ook voor avondvoorstellingen worden voor 65 plussers in groeps verband of individueel mogelijkhe den opengehouden om vrij goedkoop de schouwburg te bezoeken. Informeer daarvoor aan de schouwburgkassa. Vaak kan men tegen de helft van de prijs uitste kende voorstellingen bezoeken. Maandagochtend trad de eerste vrouwelijke agente bij het korps ge meentepolitie in ons dierbaar Ven ray in dienst. Reeds vorig jaar was mej. Barbara Sijben uit Kerkrade als zodanig aangesteld maar dat be tekende eerst een jaar naar het Zuid Nederlandse Instituut voor Gemeen- tepolitde-opleiding in Heerlen. Dat deed ze tesamen met de heer T. Scholten, die ook het Venrayse korps zou komen versterken. Maandag was dan dat ogenblik aangebroken en presenteerden zich zowel juffrouw Sijben als de heer Scholten zich als agenten bij hun korpschef en bij de burgemeester in wiens handen zij de zuiveringseed en de ambtseed aflegden. Burgemeester drs. F. Schols toon de zich zeer verheugd mat de aan- wnist van deze twee korpsleden, die thans het korps doen uitgroeien tot 33 mensen. Thans zijn nog 3 mensen in opleiding zodat men het komende jaar met 36 mensen het korps prak tisch vol bezet heeft. Hij verwelkomde hen in Venray, waar ze mede toezicht* gaan houden op de goede gang van zaken in deze snelgroeiende gemeente en waar nodig justitioneel zullen moeten op treden. Hij was er bijzonder mee in genomen dat het opleidingsinstituut vol lof was voor de eerste Venrayse kandidaten en hun houding en stu diegeest geprezen had. Hij noemde dat een gelukwens waard en ver trouwde dat zij nu samen met hun menitor snel de Venrayse situatie zouden verkennen. Want voorlopig gaan ze nog samen met een wat meer geroutineerde politieman op stap, om hier wat te acclimatiseren. Wat precies de taak zal zijn van agente Sijben is nog moeilijk te zeg gen, waarschijnlijk zal ze nog stage gana lopen bij de kinderpolitie in Maastricht, maar wellicht gaat haar voorkeur uit naar andere onderdelen van het politie-vak. Dat zal de tijd leren. Alleen zal men er rekening mee moeten houden dat deze jonge dame, evenals trouwens alle andere discipelen van het Instituut voor pölditie-opleiding een prima sport- opleiding gekregen heeft en o.m. prima judo kent. Voor het geval men dus zou menen, dat men „zo'n juffrouw" wel de baas zou kunnen, zij men van te voren gewaarschuwd, dat de overigens vriendelijke en lieftallige dame dan voor geen klein tje vervaard is. Maar hopelijk zal het zo'n vaart niet lopen, ook al om dat men in Venray de politie steeds beter leert ervaren als vriend en hel per, in plaats van boeman. Dat is o.m. gebleken bij de grote demon stratiewagen van de politie, die voor enkele weken hier in Venray stond. Daar was de belangstelling over weldigend en het is tekenend dat zich daar alleen al vijf kandidaten hebben aangemeld om als politie agent te worden opgeleid. De heer Scholten gaat binnenkort in het huwelijksbootje stappen met een Oostrumse jongedame, maar mej. Sijlben heeft het voorlopig nog te druk met Venray te verkennen. Heden vrijdag gaat van half 9 tot half 10 de Handbcogschutterij Diana in zaal In den Engel reci piëren vanwege het 75-jarig be staan van deze handboogsport vereniging. Een vereniging, die het 75 jaren volhoudt, levert al een uniieke pres tatie en is in dat opzicht al een feestje waard. Maar als dan blijkt dat men al die tijd door de edele en beslist niet gemakkelijke handboog sport niet alleen beoefend heeft, maar daarin ook grote deskundig heid heeft aangekweekt, die de grondslag legt voor limburgse en nationale kampioenschappen, dan is dat zeker een reden te meer om even in de historie te duiken. Dan blijkt men echter beter schut ters dan schrijvers te zijn, want no tulen zijn niet de sterkste zijde. D'n Doel, zoals de handboogschutterij vroeger genoemd werd, vond zijtn eerst eonderkomen in café Theuws, het latere Hotel Gitsels, San Da- mjiano en Turkenverblijf. In die oude oaf werden de eerste pijlen ver schoten, doch hoe lang weet men niet meer. Wel weet men dat later geschoten werd bij café Custers aan de Leunseweg, die verdwijnen moest toen het huidige internaat gebouwd werd. Men is toen terecht gekomen bij café Goumans, waaruit de hui dig eBurggraaf zijn oorsprong vond. KONFLIKT Daar is men toen in konfiikt ge komen met burgemeester van de Loo, die op zijn avondlijke wande ling ineens een pijl langs zijn oren hoorde suisen. Daags daarna bracht de bode des gemeentehuis de doel- houder al het magistrale bevel de banen dusdanig te beveiligen, dat het argeloze publiek niet als ten tijde van de Batavieren door pijl en boog gehinderd zou worden. Waar op men ijlings de muren rond de baan maar hoger op ging trekken. Onder de oorlog heeft men node afscheid genomen van dit gezellig café, dut danig verwoest werd en waar van de banen praktisch niets meer overbleef. Men heeft toen eigenhandig banen gebouwd bij café In den Engel, zelf een oorlogsslacht offer, maar graag bereid de schut ters op te nemen. Dat ontbreken van de nodige pa pieren is er oorzaak van dat van vroegere successen weinig te ver melden valt. Men heeft verschillen de malen deelgenomen aan de bonds- concoursen van de toenmalige Ka tholieke Bond St. Sebastiaan in Eindhoven, maar de resultaten uit die dagen zijn met de oorlog verlo ren gegaan. HUIDIGE TOESTAND Nu telt de vereniging 46 leden en komt met het eerste zestal uit in de hoogste afdeling de E klasse, het 2e zestal speelt in de B klasse, het 3e zestal in de C klasse en het 4e zestal in de D klasse. Het feit dat sinds enige tijd ook binnen geschoten kan worden dn zaal In den Engel, is er mede aan leiding toe geworden dat enkele malen leden van Diana het Neder lands kampioenschap en het Lim burgs kampioenschap wisten te be halen. In het jubileumjaar heeft Diana nog aan 4 bondswedstrijden deelge nomen en werd districtskampioen. Ook het tweede zestal werd klasse kampioen, zodat in het komend jaar zelfs twee zestallen in de hoogste afdeling om de punten gaat schie ten. En dat is geen slechte start naar het honderdjarig bestaan. Wel werd uit het archief opgedo ken de verenigingsfoto van het 50- jarig bestaan, die we hierbij graag afdrukken, mede als hommage aan de mensen, die Diana na de oorlog tot nieuwe glorie hebben gebracht.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 5