AFSLUITING VAN SPOORWEG OVERGANGEN Hervormde Gemeente DIERENOPTOCHT NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur TH. VAN THIEL, arts Patersstraat 30 telefoon 1887 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagmacht 2 uur J. BECKERS, arts Julianasingel 11 - tel. 1887 ZIEKEN- EN ONGEVALLEN VERVOER telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS Mevr. Zr. VERHALLE-DONKERS Tel. Horst 04709-3329 Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur. beha! va in 't weekend. GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg tel. 1269 kerkdorpen van 2 tot 3 uur Maandag: Oostrum, Leunen, Heide, Veulen. Dinsdag: Oirlo, Castenray, Merselo en Smakt. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in 't oude gebouw Merseloseweg 8. 'smaandags t.m. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 12.30-13 uur. KRAAMCENTRUM HORST-VENRAY Telefonisch te bereiken: 04709- 1324, Zwaluwstraat 21, Horst. ZW ANGERS CHAPS- GYMNASTIEK Nieuwe aanmeldingen voor zwan- gerschapsgymnastiekg opgeven aan het ziekenhuis: afdeling fysio-the- rapie bij mevr. Poortman/ OPEN BEJAARDENWERK Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2998. Maaltijden ten behoeve van be jaarden. Aanmelden en afhalen da gelijks tussen 10.30 en 11.30 uur. MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN Dinsdag om 2.30 uur in de gym zaal van de St. Jozefschool. ZWEMMEN VOOR BEJAARDEN elke donderdagmiddag van kwart voor vier tot half vijf in het ge meentelijk zwembad a 0.75 per deelneder per keer. VOORTD(RENDE VERLOSKUNDIGS DIENST (ook op zondagen) Vroedvrouw 8 tevens-Hein en Merseloseweg 23, Venray telefoon 04780-1182 VERLOSKUNDIGS (ook op zondag) IMevr. A. M. F. Tiggeloven-Kujjpers Dakdekkerstraat 5 telefoon 04780-2411 Spreekuur elke woensdag van 23 uur in de Clockert. BUREAU WONINGZOEKENDEN Spreekuur voorzitter commissie toewijzing na voorafgaande afspraak. Afspraak schriftelijk of mondeling op het kantoor van de woningvereni- ging St. Oda, Langeweg 61, tel. 1541. BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m vrijdag van 9 tot 10 uur. AUTO-NOODHULP WEEKEND-DIENST VENRAY EN OMGEVING Alarm nr. tel. 04780-8660 van zaterdag 13 u. tot maandag 7 u. Wegens herstelwerkzaamheden aan de spoorwegovergangen ge legen in de Deputé Petersstraat Meerloseweg te Oirlo en in de Mgr. Hanssenstraat te Oostrum zullen beide overwegen op respec tievelijk vrijdag 13 oktober en woensdag 18 oktober 1972 voor het wegverkeer zijn gesloten. In verband daarmede zullen de routes van de Zuid-Ooster Auto busdiensten als volgt worden gewij zigd: BUS MAASDORPEN Rijdt op vrijdag 13 oktober van 7.00 tot ongeveer 12.30 uur vanaf Oostrum via Stationsweg, Oirlose- weg en Witte Vennenweg (bij de Girvil) naar de Wanssumseweg en omgekeerd. Hierdoor komen de stopplaatsen te Oirlo bij de kerk en op de Meer loseweg te vervallen. BUS WELL Rijdt op woensdag 18 oktober van 7.00 tot ongeveer 16.30 uur vanaf Stationsweg via Oirloseweg, Witte Vennenweg en Wanssumseweg naar Geysterseweg en omgekeerd. De stopplaats in de Mgr. Hanssen straat wordt verplaatst naar Mgr. Hanssenstraat hoek Geysterseweg. Zondagmorgen gaat Ds. Beens voor in de kerkdienst voor de Protestan ten in de aula van Den Hoebert aan de Westsingel, aanvang half tien. Na de dienst gezamenlijk koffie drinken in de koffiekamer. In de Hervormde Kerk aan de Maasweg te Blitterswijck geen dienst. Zaterdagmiddag trekt de dieren- optocht weer door Venray langs de volgende route: Henseniusplein, Grotestraat, Markt straat, Bindstraat, Overloonseweg, St. Jozefweg, Bevrijdingsweg, Ursu- 1 astraat, Bergweg, Merseloseweg, Helfrichstraat, Kennedyplein, Lan geweg, Langstraat, Paterslaan, Hen- seniusstraat, Henseniusplein, Schouw burgplein. Zoals vorige jaren zal het aan be langstelling niet ontbreken. De optocht begint om half vier niet op het plein voor de schouw burg, maar op het geasfalteerde ge deelte er naast, waar ook de ver loting plaats vindt. Kaartjes voor deelname a 25 cent zijn nog te verkrijgen op vrijdag 6 oktober bij Mevr. Thijssen, Maas- heseweg 65 en vanaf half drie zater dagmiddag bij de schouwburg. Vrijdag 6 oktober: 19.00 uur repetitie voor het héle koor. Om 19.45 uur gaan we naax de kerk voor 'n orgelrepetitie. Zaterdag 7 oktober: Er wordt weer papier opgehaald. Zondag 8 oktober: We vieren de verjaardag van ons koor: 13 jaar! 't Is wel het onge luksgetal niet wanhopen. Als je dertien bent begin je eigenlijk je 14e jaar. We hebben in dit ko mende jaar weer veel te doen. Als we een wens zouden mogen doen op onze verjaardag dan is 't deze: ,,Dat er nog veel nieuwe, goede zangers bij ons koor mogen komen." We hebben ze in de toe komst hard nodig! Ook vieren we op deze zondag 't feest van St Franciscus Vandaar: 9.30 uur in uniform in de „Galm- hut" voor een inzing-repetitie. 10.15 uur Plechtige Hoogmis. Maandag 9 oktober: 18.30 uur Repetitie voor de 2e stem 19.00 uur repetitie vöor le en 2e stem. Dinsdag: 10 oktober: 18.00 uur sport in de sportzaal. 19.00 uur Spelavond in de „Galm- hut". Woensadg 11 oktober: 19.00 uur repetitie voor tenoren en bassen. De tocht naar Volendam is bij zonder geslaagd: a. 't zingen is goed geweest; b. ontspanniingsitijd was voldoende aanwezig; c. we waren niet te Laat thuis. Graag meer van zulke tochten, maar dan met ALLE tenoren en bassen. OUDHEIDKUNDIGE KRING De toponymische afdeling van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o. houdt op donderdag 12 okotber a.s .om 8 uur 's avonds in zaal 3 van het Cultureel Centrum een werkvergadering. Leden en ge- interesseerden in plaatsnaamgeving in deze streek zijn van harte wel kom. SCHOORSTEENBRANDJE Venrays brandweer werd gealar meerd voor rook uit de sahoorsiteen aan de woning Kruisstraat 18, eigen dom van de heer P-, terwijl nergens in huis een kachel brandde. Het bleek echter dat roet in de schoorsteen aan het branden was geraakt. Ven rays brandweerlieden veegden maar passant de schoorsteen. De schade bleek gering te zijn. DAME KREEG SCHRIK VAN HAAR LEVEN POLITIE DEED GOEDE VANGST In de nachit van maandag op dins dag hoorde omstreeks half twee mej A. in de Patersstraat verdachte geluiden, welke er op wezen dat er iemand ofwel in haar woning was, dan wel rond de woniinig was. Zij béide de politie en vertelde haar vermoedens. De politie was snel ter plaatse, trof in die Patersstraat een goede bekende aan: de 26-jarige in Venray woonachtige Charles V. Anavankelijk ontkende hij in de wo ning dan wel in de buurt daarvan te zijn geweest, maar de politie vond het toch maar beter hem nader aan de tand te voleen. Later bekende hij dat het hem alleen maar te doen was geweest de dame schrik aan te jagen. Toen de politie eenmaal zo ver was, konden een hele serie kleine diefstallen in en rond Venray ge pleegd tot klaarheid worden ge bracht. Zo ook de diefstallen van kentekenbewijzen, paspoorten rij bewijzen uit geparkeerde auto's etc. Ook bleek hij de dader te zijn van dq diefstal van de auto van Deken Theunissen. Het is niet uitgesloten dat nog meerdere diefstallen tot klaarheid kunnen worden gebracht daar deze dader mogelijk met anderen heeft samengewerkt. Het onderzoek wordt door de recherche voortgezet. Hij zal worden voorgeleid aan de officier van justitie te Roermond. BRAND IN BROODBAKKERIJ Venrays brandweer werd te hulp geroepen voor brand in de brood bakkerij R. te Oirlo. Waarschijnlijk is de rubberslang voor de stoomtoevoer tekort bij de vlam van de butaangastoevoer ge komen. Toen de brandweer arriveerde bleek personeel de brand reeds te hebben geblust. De schade bleef be perkt. ZESKAMP PLAAT Venrays Zeskamp grammofoonplaat die na het succes van Lausanne ge maakt werd ,zal heden vrijdag in een nieuw radioprogramma van Ba rend Barendse, worden uitgezonden op Hilversum 3, tussen 12.03 uur en 13.00 uur. Zijn we goed ingelicht dan zijn de laatste exemplaren van deze gram mofoonplaat nu nog in de bekende Venrayse zaken te verkrijgen. Het ligt niet in de bedoeling nog nieuwe aan te maken. DONOREN DOOR RODE KRUIS VENRAY ONDERSCHEIDEN In het kader van de viering van hét zilveren be9taansfeest van het Venrayse Rode Kruis werd dinsdag avond in de schouwburg van St. An na een feestavond gehouden voor alle medewerkers(sters) van de af deling. Dr. U. A. Termote hield een zeer interessante inleiding over bloed transfusie vroeger en nu, waarna de Landsteiner plaquöttes en insignes werden uitgereikt aan donoren, die veertig-, twintig, of tienmaal bloed hadden afgestaan. Mevr. H. Cuijpers-Hermans, Sta tionsweg 49 Venray en de heer P- H. J. Beemer, Julianasingel 25 kre gen de onderscheiding voor veertig- maal bloed geven. Er waren 25 on- derscheidignen voor twintig- en 70 onderscheidingen voor vijfmaal bloed geven. Omdat er ge encentrale registratie is van bloeddonoren kan het moge lijk zijn, dat mensen, die in hun vo rige woonplaats bloed hebben afge staan nog geen Landsteiner medail le of insigne hebben ontvang,en .Zij kunnen zich alsnog melden bij de Venrayse bloedtransfusiedienst met de opgave waar en hoeveel maal men bloed heeft afgestaan. De Rode Kruismedewerkers(sterS) die vele jaren geheel belangeloos hun menslievende werk hebben ge daan werden deze avond bij wij ze van uitzondering, doch welver diend op een drankje getrakteerd nadat zij genoten hadden van de ko mische en toch spannende film „De oorlog van Murphey". HOND TEGEN AUTO De hond varn de fam. H. te Meterik had kans gezien met de schoolkin deren mee te gaan naar Venray. Hoe wel de kinderen de hond verschil lende malen naar huis stuurden, bleef hij hen nétjes volgen. Maar op een gegeven moment stak hij de Horsterweg over. Een Venrayse automobilist kon de hond niet meer ontwijken. De auto raakte de hond, waarbij de auto behoorlijk werd be schadigd. De dierenarts moest te hulp worden geroepen voor de ver wondingen van de hond, de auto moest naar de garage, terwijl de ver zekering wel voor de schade zal op draaien. R.K. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK Schoolstraat 32 - Venray - Tel. 1970 Nieuwe aanwinsten: Bosma, N. J. De vergeten soldaat (C) Christopher, J. De witte bergen (C) Dickens, M. Het vroor dat het kraak te (B) Dupré, C. The chiild of Julian Flynn. (psych) Fast, J. De kloof tussen man en vrouw, en hoe dit te overbruggen. Forster, M. Meneer Bone gaat met pensioen (hum.) Het grote sportboek. Needrlandse postzegels 1971. Olyslager, P. Vraagbaak voor Uw Volkswagen 1300, 1500. Williams, Th. Het geslacht Whipple, (fam.). SCHAAKCLUB VENRAY GEPROMOVEERD Voor de Drie Provinciën Compe titie (kringcompetitie) promoveerde het 2e tiental van Venray naar poule A. Proficiat Schaakclub Venray! De wedstrijden voor het komende seizoen zijn als volgt ingedeeld: 16-10-72 Cuy—Venray 21-11-72 VenrayGrave 19- 1-73 GroesbeekVenray 20- 3-73 VenrayBoxmeer Aangezien de wisselbeker het vo rige seizoen definitief door Groes beek is gewonnen, werd op de al gemene vergadeirng van de kring besloten tot aanschaf van een nieu we beker Deze zal na de competitie aan één vn bovengenoemde vereni gingen worden uitgereikt op de slot- avond 15 mei 1973. Het le tiental gaat zijn geluk be proeven ,na in het vorige seizoen op de 2e plaats te zijn geëindigd in de L.S.B. kompetitie 2e klasse C. Hierin zijn opgenomen: Maasniel Venray Reuver Horst Pionnéke (Roermond) Venilo. Het wedstrijdschema is nog niet bekend. De start van de huishoudelijke kompetitie leverde geen verrassin gen op. De uitslagen van de eerste ronde rijn: K .LundahlL. Dom 10 P. RouvroyeW. Jeuken 01 P. VissenbergJ. de Wit 10 J. VerhaeghA. Moss 01 G. BreukersF. Frederiks 10 A. VlackxF. de Wit 10 H. van MeyelP. Goumans 01 M. SandersW. Rambags 01 W. GommansH. Meeusen 10 J. ReintjesJ. Bergkamp 10 A. MandersJ. Kok 01 De 2e ronde van de huishoudelijke kompetitie gaf eveneens nog geen verrassende uitslagen. J. de Wit—J. Verhaegh 1—0 L .DomP. Rouvroye 01 W. JeukenK. Lundahl 10 F. FrederiksA. Vlackx 10 W.- RambagsTh. de Brouwer 10 P .GoumansF. de Wit 10 A. MandersJ. Reintjes 01 J. KokW. Gommnas 01 In de persoonlijke rangschikking beginnen de sterke spelers zdch na twee ronden toch af te splitsen waar bij tegen alle prognoses in W. Jeu ken toch weer bovenaan staat. De algemene tendens bij schakend Nederland dat het ledental van div. schaakclubs stijgende is tengevolge van de schaakmatch van de eeuw: SpaskiFischer, leverde de schaak club Venray tot heden twee nieuwe leden op. Kom „Thuisschakers van Venray" wordt lid van uw schaakclub, waar door u uw krachten op het veld van 64 vakken ook eens kunt meten met andere schakers dan waartegen u thuis optreedt. Elke dinsdagavind vanf 20 uur in het clublokaal Hotel De Zwaan, Markt 2, Venray. U benit daar van harte welkom. RIKKEN IN LEUNEN SV Leunen organiseert op maan dag 16 oktober weer de eerste rik- avond van het seizoen 1972-1973 en vervolgens minstens eenmaal per 2 weken. Dames en heren riksters en rik- kers zijn welkom op deze gezellige avonden om mee te dingen naar de mooie prijzen. Nadere berichten kunt U volgende week verwachten INBRAAK IN SCHAFTKEET Door verbreking van een ruit werd toegang verschaft tot ene werkkeet aan de Konijnenweg te Ysselstepn. Vermist wordt een motorzaag wel ke nog altijd enkele honderden gul dens kost. De recherche tracht de diefstal op te lossen. ERNSTIG GEWOND BIJ BOTSING Het niet verlenen van voorrang door de 51-jarige P. F. uit Oostrum, bestuurder van een bulkauto op de kruising Witte VennenwegWans sumseweg, was oorzaak dat de bulk auto de met bieten geladen vracht auto, bestuurd door de 25-jar:ge A. V. in de flank raakte. De ravage was enorm. Her en der over het wegdek lagen bieten en het graan van de bulkauto verspreid, terwijl de eerst genoemde bestuurder met zware hersenschudding en inwendige kwetsuren naar het ziekenhuis moest worden overgebracht. De beide vrachtauto's werden totaal vernield. BROMFIETSER FRONTAAL TEGEN PERSONENAUTO De 16-jarige bromfietser L. P. uit Lottum kwam als een wonder on gedeerd uit een botsing vandaan. Op de Oostsingel haalde de brom fietser de voor hem fietsende scho lieren in maar zag daarbij te laat de uit de tegemoetkomende richting komende personenauto, bestuurd door de 27-jarige W. P. uit Vier lingsbeek. Deze kon de bromfietser niet meer ontwijken. Bij de fron tale botsing belandde de bromfiet ser op de motorkap. Hoewel de bromfiets in elkaar werd gedeukt, mankeerde de bromfietser totaal niets. De auto werd zwaar bescha digd. Op 7 oktober spelen in onze soos voor de tweede keer The Fruit Juice Revelation, ju'llie misschien beter bekend als Fruit Juice Drinkers. De vorige keer vonden we ze al erg goed en ondertussen hebben ze zich nog geperfectioneerd en dat belooft wat te worden. Op woensdag 11 okt. worden in de soos twee muziekfilms getoond, n.l.: Jimmy Hendrix, The Animals en The Who, Jefferson Airplane, Janis Jo- pldne e.a. Op vrijdag 13 en zaterdag 14 okt. vind je de soosdeur gesloten, maar zondag 15 okt. zijn we weer allemaal present! A.N.W.B. Woensdag 18 oktober a.s. zal de ANWB voor leden belangstellenden een ANWB-avond organiseren, waar men nader kennis krijgt van het werk van de ANWB. GEEN SPREEKUUR Wethouder mevr. Rutten-Tiélen houdt a.s. maandag geen spreekuur. KINDEREN GEBRUIKTEN FIETSPAD ALS ROLSCHAATS- BAAN Het fietspad langs de Deumese- weg wer ddoor de 12-jarige E. v. H. en de 8-jarige W. R. gebruikt als rolschaatsbaan. Beide kinderen wa rén echter maar in het bezit van één paar rolschaatsen en als ze die ver- Wisselden gingen ze rustig op het fietspad zitten. Door de schemering zag de 16-jarige jongedame C. R. uit Deurne met haar bromfiets de kin deren te laat. Bij de botsing kwam de bromfietsbestuurster te vallen en liep verwondingen op. De 12-jarige moest met een armbreuk, hoofd wonden en kneuzingen naar het ziekenhuis worden overgebracht. De bromfiets werd zwaar beschadigd. De Heer en Mevrouw JANSSEN-JONGBLOETS en Wenoke geven met vreugde kennis van de geboorte van die bij het H. Doopsel de na men zal ontvangen: Arnoldus Johannes Maria Michaël Oostrum-Venray, 29 sept. 1972 Stationsweg 138a Tijd .adres: St. Elisabeth-zie kenhuis Venray, kamer 252 MARC en SASKIA hebben een broertje gekregen. Het heet: J. Hoedemaekers W. Hoedemaekers - v. Stratum Venray, 28 sept. 1972 Henseniusplein 6 Getrouwd M. LEROU en C. J. M. BOON, apotheker Venray, 30 september 1972 MARIA GOOREN en THEO JANSSEN trouwen zaterdag 14 okt. a.s. om 14.00 uur in de St. Oda- kerk te Ysseisteyn. Receptie: van 18.00 - 19.00 u. an 't Gemeenschapshuis te Ysselsteyn. Ysselsteyn, Lovinckplein 16 Ysselsteyn, Deurneseweg 24 Op zaterdag 14 oktober a.s. hopen onze ouders PIET VERSTAPPEN en MARIA VERSTAPPEN- VERBEETEN hun 25-jarig huwelijksfeest ite vieren. Op die dag zal uit dankbaar heid om 15.00 uur in de St. Gertrudiskerk te Oirlo een H. Mis worden opgedragen. Jeanne - Frans Jos Oirlo, oktober 1972 Gunhoekweg 10 Dagadres: Zaal „De Ruif", Hoofdstraat 43, Oirlo Receptie van 18.30 - 19.30 uur (In plaats van kaarten) Op maandag 9 oktober hoopt mijn echtgenoot, de heer J. G. VAN SINTEN chef vakman der P.T.T. rijn 40-jarig ambtsjubileum te vieren. Te zijner intentie zal om 15.00 uur een H. Mis worden opgedragen in de ka pel van Huize St. Anna te Venray. Mevr. H. v. Sinten-Bongers kinderen en kleinkinderen Venray, oktober 1972 Pr. Marijkestraat 19 Dagadres: zaal ,In den Engel", Poststraat, Venray Receptie van 18.00-19.30 uur (In plaats van kaarten) Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank, ook namens kinderen en kleinkinderen, voor de vele bloemen, cadeau's en felicitaties, die wij bij ons 40-jarig huwelijksfeest hebben ontvangen. BEN MIN ANNY MIN-POELS HARTELIJK DANK aan voorzitter Bonants en de andere leden van Hen gels po r tv erenii gii ng Be Roer domp. Mede dank zij hun goede zorgen zijn de reigers gered en nu gezond opgeno men in Burgers Dierenpark. W. H. KREMER voorzitter Dierenbescher ming. Bij deze danken wij, mede namens schoondochter en kleinkinderen, voor ontvangen felicitaties bloemen en ca deau's bij ons 50-jarig huwe lijksfeest. Tevens dank aan de verenigingen, die medewer king verleenden en deze dag voor ons onvergetelijk hebben gemaakt. P. J. RONGEN M. H. RONGEN-STRIJBOS Gasitenrayseweg 20 Oirlo (In plaats van kaarten) Voor de talrijke felicitaties, bloemen en cadeau's, die wij bij ons 40-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen, zeggen wij U allen heel hartelijk dank. Jos v. d. Brandt Louisa v. d. Brandt-Weys Oostrum, Stationsweg 116 (In plaats van kaarten) Wij danken allen hartelijk voor de veel cadeau's, bloe men en felicitaties, die wij bij ons zilveren huwelijksfeest mochten ontvangen. J. van de Vorle-Gielen en kinderen Venray, Past. Ruttenstraat 19 TE KOOP UNIVERSAL GRILL Adre sbureau dezer. TE KOOP STALEN AANRECHT met kastjes en TAPISON VLOER BEDEKKING (tegels) Museumllaan 2, Overloon. FE KOOP FIAT NECKAR Jan Cox, St. Jorispark 20, Venray. TE KOOP OUD. HOLL. GASHAARD Tinnegieterstraat 3. TE KOOP 4 bijzonder mooie ronde en ovale TAFELTJES SCHEMERLAMP en VAAS Alles van marmer-ivoor. Afkomstig uit Oostenrijk. G. Willems, Broekweg 13, TE KOOP 1.30 ha. SNIJMAIS en een WELSH PONY 5 maanden oud Fa .Poels Beekweg 94, Vrede- peel, tel. 04786-285. TE KOOP grootbloemige CHRYSANTEN L. Heidens, Catharinastraat 3, Leunen. TE KOOP ANTIEK: slaapkamer, rijk besneden servieskast, diverse eiken ka st, Bi edemei er banken en stoelen, eiken bureautjes enz. Kapelstraat 6, Holthees. TE KOOP KADETT '68 VW 1600 '64 Glaessens, Ysselsteynseweg Ysselsteyn. TE KOOP AARDGASHAARD AARDGASKACHEL Eikenhouten SPIEGELKAST staande SCHEMERLAMP Na 6 uur: Broekweg 6A, Ven ray TE KOOP GANZEN EENDEN KRIELEN Creemers, Hardeweg 4, Ven ray. TE KOOP BINTJE eetaardappelen ook wintervoorraad. Joh. Muijsers, Kleindorp 13, Merselo. TE KOOP SOLIEDE EETKAMER best. uit 6 st. en tafel en dressoir. Tegen ieder redel. prijs. Idem THEETAFELTJE Kolkweg 13, Venray. TE KOOP HOEZEN voor Renault 4 (ex) (2 Banken) Deurneseweg 14c. TE KOOP 1 GASHAARD merk Bccal 8000 Kcal. plm. 6 m koperen leiding en gaskraan, z.g.a.n. Helfrichstraat 70, Venray na 8 uur 's avonds. TE KOOP BINTJE Eetaardappelen ook wintervoorraad. Wordt gepoederd. Winnen, Overloonseweg 24, tfel, 2087. TE KOOP PEUGEOT 404 1969 Stationsweg 1. TE KOOP Eikenhouten KAST JACHT ZAANSE KLOK HANGLAMP Houjtzagers^^ TE KOOP GASHAARD en ELECTR. OLIERADIATOR beiden z.g.a.n. TROTTOIRTEGELS Groenewoldsepad 18. TE KOOP BRUIDSJURK (kant) 38 - 40 75,— MOBYLETTE 25,— 2 HELMEN en WINDKAP 25,— Th. Hendricx, Westsingel 108, Venray ,tel. 1379. TE KOOP PREI 4 kg voor 1,— H. van Mil, Landweertweg 26. TE KOOP ELECTR. FORNUIS met oven voor de helft van de prijs en OLIEHAARD met tank en leiding. Zuidsingel 87. TE KOOP VERSE HAANTJES schoonmaken tijdig bestel len. A. Jenniskens-van Ass, Har- dewe^^S^Vlakwaten^el^T^ TE KOOP dagelijks verse grootbloemige CHRYSANTEN Bloemenkwekerij G. Reinitjes, Lorbaan 3, Veulen, tel. 04780- 1197. TE KOOP EXCLUSIEF BOUWTERREIN 1700 m2 Plan Biezenvenneke Ven ray. Brieven onder nr. 414 bureau van dit blad. TE KOOP z.g.a.n. van Delft KINDERWAGEN Blakterweg 3B Oirlo TE KOOP FLANDRlAi J. Laurensse M Venray, tel. 14? TE KOOP APPELEN Aben-Geuris, tel. 1958. TE KOOP SOEPERWTl K. Jenneskens.; TE KOOP 1 Davonettei HAARD 4.STOELEN, LEREN JAS SCHEIDSRR UNIFORME* BAKKERS UNIFORMEX 1 KROONLA] Esdoornstraat r TE KOOP BABYBAD.l AUTOZITJE KINDERSTOi KOMMODE BABY WEEG BABYKLEEf WANDELWA REISWIEG Alles tesamer 150,— Tel 04786-348. TE fcOOP DOBBERMA) met stambooc 8 mnd. oud. .Grotestraat 26: rE KOOP EETKAMER 1 pers. OP KL RAAMKOZU Bosweg 7. rE KOOP kleine zwarte DASHOND lief voor kir» Schoolstraat 7,', 1682. TE KOOP WANDELWA Westsingel 36, TE KOOP AARDAPPEL ook wintervof H. Kleuskens, E Veltum. TE KOOP FORD CORT5 Westsingel 110, TE KOOP APPELEN o.a. Cox, Go: Jonathan en! PEREN: Conference, i en Doyenne c W. Drabbels-M; siteymseweg 2,1),e Boerderij", Hei; TE KOOP Bergmeubel j 4 eetkamerst. trektafel 11 Serveerwaget Krantenbak, 3 traphekken 2 pers. opklaft- Grilautomaat Wünhevel fï Hcogtezon 5 4 verwarminj- Televisieantei 5 golfplaten» Eetkamer- e» lamp 75,- p, Mevr, v. d. Wie TE KOOP Jong JAVA Ai handtam, ges, kledij en leitx volledig te vet kinderen en! Voordelige pr Inl. 912 en rer- turestraat 31, TE KOOP BINTJE eetai wintervoorrai huis bezorgd M. v. d. WinJkel, 2191. TE KOOP WIT BIJZETI (kolen) GRIJZE KOL DOUCHELAI KINDERRUG voor fiets BINNENDEU Beatrixstraat 1L_ TE KOOP VOOR-EN A KINDERSTOI vcor de fiets VOOR-SCHEI en een DRIET alles in prim: G. Philips'en, 42, Veltum-Veirl- 3575. TE KOOP 1.5 ha SNIJM 1.5 ha. BIETE J. Vullings, Hor Castenray. tel.L- TE KOOP AUTO BM3 (3 w. voor rij: met res. mote accessoires. Tevens CIRKELZAAt ELEKTR. MO 220 V 1 pk.. Alles in staat Kruitweg 2 Veiu TB KOOP 4-deurs PALl HOUTEN KA' met 4 onderlai Tel. 04780-3503.^, TE KOOP YAMAHA 175 met kenteken! Tel. 04780-3335.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 2