HISTORIE DER LUCHTVAART kacino bar drukwerk bestellen vd Munckhof bellen ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS WILLEN ZELF NIEUWE GEGEVENS VERZAMELEN VOOR SLECHTS f 1795.00 EN VOOR SLECHTS f 495.00 GOED NIEUWS VOOR BEHANGERS bartels fiima martens ueutan GROOTSE TENTOONSTELLING IN VENRAY Programma herdenking Ballonlanding in Venray in 1871 DE SFEERVOLLE ZAAL LINDERS V0LLEBERG BINNENKORT ONDERNEMER S-ENQUETE IN VENRAY UITGANGSPUNTEN VOOR DE TOEKOMST VAN VENRAY Centrumplan Anoniem Medewerking Bij aankoop van 50,- Behang krijgt U bij BARTELS een prima HOUTEN PLAKTAFEL met aluminium onderstel van 39.50 voor Er is vorig jaar wel gefoeterd dat er helemaal niets gedaan werd aan de honderdste verjaardag van de ballonlandiing in Merselo. We heb ben alleen nog maar eens het oude verhaal weer eens gepubliceerd van deze in Parijs begonnen ballon- vlucht, waar men vanuit de beleger de stad post en voorname personen wou smokkelen. De betrokken men sen zouden in Zuid Frankrijk kon takten opnemen met het zgn. bevrij dingsleger, doch de wind speelde de balLonvaarders parten en in plaaits van in Zuid Frankrijk terecht te komen, zagen enkele Merselose boe ren in 1871 tot hun grote schrik en verbazing de ballon uit de hemel dalen. De hebzucht overwon de angst en sinsdien is de kreet: „same dele" in Venray gemeengoed geworden. Het verdere verhaal is ook bekend. De ballonvaarders bleken geen dui vels, hadden ook geen grote schatten bij zich, maar waren dankbaar voor de hulp en steun, die ze mochten ondervinden en zijn later nog eens terug geweest voor een («og altijd onbetaald) verbroederingsfeest, waar de ballonzuil in de Merselose bossen tot aan de dag van vandaag getui genis van aflegt Maar zoals gezegd, een officiële herdenking van de honderdste ver jaardag is er nooit gekomen, zelfs een telegram aan de burgervader van Parijs, dat op deze herdenking stootte, heeft nooit een antwoord gekregen. En dus GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING Dat heeft de Geschied- en Oud heidkundige Kring toch wel pijn gedaan en daarom heeft men alsnog met Venrays gemeentebestuur en met de Luchtvaart Historische ver eniging een tentoonstelling georga niseerd in het komend weekend, waarin behalve aan het beroemde Merselose ballon-gebeuren, meteen ook de nodige aandacht gegeven wordt aan de historie der lucht vaart. OUDSTE LUCHTPOST Dat die historie der luchtvaart feitelijk begint met de postduif is iets wat we ons misschien te weinig realiseren. Maar men weet al dat 3000 jaar voor Christus deze dieren gebruikt werden om berichten over te brenlgen. Egyptische kooplui ga ven hun schepen duiven mee om bij terugkomst snel geinformeerd te worden over lading en prijzen. En bij de eerste Olympische Spelen ver vulden ze een rol, even zo goed als Julius Caesar bij zijn veroverings tochten het achterland meldde. In de hier in Merselo gelande bal lon was ook een kooitje met drie duiven, waardoor de inzittenden konden zorgen, dat men in Parijs wist of de ballon geland was en waar.. Op de tentoonstelling zijn nog briefjes van deze vluchten te vinden, pigeongram geheten. Tijdens de tentoonstelling zullen alleen op 7 en 8 oktober van deze originele pigeongrams voor vervoer per postduif worden ver kocht. Voor dui venlief hebbers een unieke kans. BALLONNEN Eind 1700 maakten de gebroeders Montgolfiier de eerste ballonvaart, die zich dan snel ontwikkelt. Tijdens de belegering in de oor log van 18701871 van de stad Pa rijs zorgen ballonnen voor de ver binding met de buitenwereld. 66 bal lonnen verlaten de stad met passa giers post en duiven. Drie daarvan komen in Nederland terecht, name lijk een in Baarle-Nassau, een in Harderwijk en een de „Poste de Pa ris" in Merselo. Op deze tentoonstelling zijn van deze vluchten originele stukken te zien, zoals de originele brieven die van Parijs naar Venray werden ver voerd. Men zal ook foto's kunnen Laten zien van de start van de staats man Gambetta, die in 1870 over de Duitse belegeraars heen vloog en men heeft zelfs de vlees- en brood- bónnen van de Franse hoofdstad uit die tijd, alsmede de eerste luchtpost- kranten en men heeft zelfs een stuk oorlogsbrood uit die dagen op de tento onstelling Om een en ander nog aantrekke lijker te maken zullen, wind en weder dienende, op 7 en 8 oktober twee Duitse balloncommandanten vanuit de buurt van Essen opstij gen cm per ballGn de tentoonstel ling al hier te bezoeken. De Lucht vaart Historische Vereniging heeft „De Gouden Ballon" als prijs uit geloofd voor die ballonpiloot, die over Venray weet te varen en daarna ook hier landt. Hij krijgt de prijs uitgereikt op de tentoon stelling. Hoe precies men wel te werk gaat o pdez etentoonstelling, blijkt wel uit het feit dat er zelfs de ballonventiel e zien zal zijn van de ballon die in 1932 in he Oostrums veld landde. nl de haast om bij dat „monster" te komen hebben nog heel wat Ven- rayse mensen hun broek gescheurd aan de daar aanwezige prikkeldraad. Dat is o.m. te lezen in het boordboek v naDeliia Mouton de balloncomman dant, dat ook op de tentoonstelling te zien is. VLIEGTUIGEN Natuurlijk krijgen ook vliegtuigen en zeppelins hun kans op deze ten toonstelling. We zijn alleen benieuwd of men nog foto's kan brengen van de eerste vldegdemonstratie in Ven ray op 5 oktober 1919 toen de be kende Duitse gevechtsvlieger Hesch hier passagiersvluchten uitvoerde en luchtdemonstraties gaf op het ter rein waar nu Inalfa gevestigd is. Datezlfde geldt voor de tweede vLiegdemonstratie op 2e Paasdag 1920 toen onderwijl een groot con cert plaats vond de Duitsers Weichël en Wende demonstraties gaven. Wöl zien we de geschiedenis van de oprichting van de KLM in 1919 met haar historische vluchten. Ook hlier brengt men originele stukken van en voor de postzegelverzame laars zal het zeker belangrijk zijn te weten dat zondagmorgen in het Cultureel Centrum een grote veiling plaats vindt van luchtpoststukken en zegels waarbij o.m. fraaie speci men van b.v. het bezoek van de zeppelin in 1930 boven Venlo. Want intussen heeft ook de zeppelin zijn intrede gedaan in de vliegerij en ook daarvan zijn speciale stukken en foto's te vinden op deze tentoon stelling. Dat daarbij de hoogtepunten als de eerste vlucht over de Oceaan, de noordpool vluchten, de eerste In- diëvlucht en de Mélibournerace niet vergeten zijn, zal iedereen duidelijk worden, diie deze tentoonstelling mét zijn vele aspékten gaat bezoeken. ZATERDAG 7 OKTOBER: 15.30 uur: Vertrek van de ballon- optocht met ballonvaarders, lucht- vaarthistorioi, luchtballon, post duiven, muziek en belangstellenden vanaf het parkeerterrein gelegen aan de Merseloseweg (tegenover het oude ziekenhuis) naar det Cul tureel Centrum. 16.00 uur: Opening van de tentoon stelling „Historie der Luchtvaart" in de foyer van het Cultureel Cen trum door drs. F. G. L. L. Schols, burgemeester der gemeente Ven ray. Openingstijd tentoonstelling: 16.30 - 20.00 uur. 20.00 uur: Causerie-filmavond door de bekende ballonvaarders het echtpaar Boesman over ballon vaart. ZONDAG 8 OKTOBER: 11.00 uur: Veiling van luchtvaart en luchtpost-souvenirs in het Ge meenschapshuis (ingang Jan Hen- senstraat). 16.00 uur: Start van postduiven op het terrein voor het Cultureel Cënltrum. Openingstijd tentoonstelling: 14.00 - 21.00 uur. MAANDAG 9 OKTOBER: Openingstijd tentoonstelling: 10.00 - 17.00 uur. MARKT DEURNE Intieme sfeer Exclusief interieur GEOPEND TOT 3 UUR 's NACHTS 'swoendags gesloten VOOR BRUILOFTEN EN FEESTEN TIJDIG RESERVEREN s.v.p. Stationsweg 147, Venray, Tel. 1510 Op initiatief van de Vereniging van Zelfstandige Ondernemers wordt over enkele weken met instemming van het gemeente bestuur door het Centraal Instituut voor het Midden- en Klein bedrijf in Venray een ondernemers- en consumentenenquête ge houden. Door dit onderzoek hoopt men een inzicht te kunnen krij gen in de kcopgewconten van de bevolking van Venray en om liggende plaatsen in verleden, heden en toekomst. Tevens denkt men Gp deze wijze een antwoord te kunnen krijgen gp de vraag hoe deze koongewoonten annex -behoeften zich verhouden tot het aantal vierkante meters winkeloppervlakte, eventueel gesplitst per branche. De Zelfstandige Ondernemers hebben de overtuiging dat door de grote ontwikkelingen in veler lei sectoren binnen de gemeente Venray het kunnen beschikken over een adequaat winkelappa raat van niet te onderschatten be tekenis is voor de leefbaarheid en de streekfunktie van de gemeente. Daarnaast probeert men in eigen kring van detaillisten ambachte lijke bedrijven en dienstverlenen de zaken gegevens te verzamelen, welke dienstig kunnen zijn bij de inspraak met betrekking tot het centrumplan. Volgens de Zelfstandige Onderne mers 120 van de 500 zelfstan dige ondernemers zijn bij de vereni ging aangesloten zou het Cen trumplan, zoals het er thans ligt moeten worden gerealiseerd aan de hand van een in 1967 opgesteld rap port. Men stelt zich daarom in eigen kring b.v. de vraag of in de toekomst wel zoveel winkelopper vlakte moeten worden gerealiseerd als het plan aangeeft. Naar de me ning van de Zelfstandige Onderne mers zijn de in het rapport van 1967 een groot aantal gegevens verouderd met name als gevolg van het feit, dat de industriële ontwikkeling van Venray en de daarmee verband hou dende snelle realisering van be stemmingsplannen in 1969-1970 nieu we impulsen hebben gekregen. Zo wist men in 1967 nog niets van de enorme uitbreidingen bij Rank Xe rox en de vestiging' van Girvil en Nestlé-Nederland. Tevens was op dat moment nog niet bekend, dat het bestemmingsplan Veltum bin nen de daarvoor gestelde tijd zou zijn volgebouwd, dat in een hoog tempo de woningbouw in Brukske moest worden gerealiseerd en dat groot winkelbedrijven zich in Venray zou den vestigen. Op dit moment wordt derhalve door de Zelfstandige Ondernemers betwijfeld of de basis waarop het huidige centrumplan is gefun deerd, nog wel goed is. Vandaar, dat men zelf een nieuwe studie met betrekking tot basisgegevens wil opzetten met de bedoeling de cijfers en konklusies te hanteren tijdens de gesprekken met het ge meentebestuur over het centrum plan. Van haar kant heeft ook de gemeente belangstelling voor het resultaat van deze enquête te meer daar dit initiatief van de eigen neringdoenden van groot belang wordt geacht voor de stu dies over het Venray van de toe komst. Om de anonimiteit van de onder nemersenquête te waarborgen en daardoor uiteraard zich ook te kun nen verzekeren van de medewerking van ALLE- zelfstandige onderne mers .ongeacht of zij al dan niet in de vereniging zijn georganiseerd wordt de enquête niet op naam ge houden. Bovendien moeten de inge vulde formulieren rechtstreeks naar het Centraal Instituut voor het Mid den- en Kleinbedrijf worden gezon den, zodat er men verzekerd van mag z'ij.n dat geen Venrayse ogen ood;t de antwoorden op de gestelde vragen zullen zien. Evenals b.v. bij de Volkstelling blijven de gegevens geheim. Slechts het uiteindelijke rapport met de daarin vervatte konldusies zullen aan de openbaarheid worden prijs gegeven. Omstreeks februari maart 1973 kan de uitslag van de cndernemersenquête bekend zijn. Het slagen van deze ondernemers- enquête hangt natuurlijk af van de medewerking, welke de Zelfstandi ge Ondernemers van Venray hieraan zullen geven. Het bestuur van de Vereniging van Zelfstandige Onder nemers is er evenwel van overtuigd, dat iedereen hieraan zal willen mee werken omdat iedere detaillist of zakenman in een ambachtelijk of dienstverlenend bedrijf tenslotte ge baat zal zijn bij een gedegen rap port, dat als uitgangspunt zal moe- te kunnen gaan dienen voor de toekomst van Venray en dus oök voor de toekomst van iedere zelf standige ondernemer in Venray. 3E BESTE KLEURENTELEVISIE - 66 cm. BEELDBUIS EEN ZWART-WIT T.V. MET 61 cm. BEELDBUIS .,1 qoon telefoon 2389 schoolstraat 30 HEEFT NOG VEEL MEER SPECIALE AANBIEDINGEN

Peel en Maas | 1972 | | pagina 14