TT KERKELIJKE DIENSTEN Kledingaktie voor de missie... VAMOSAYER FILMNIEUWS Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Leenenl van 8 tot en met 14 oktober Gemeenschapsviering Venray Grote Kerk Venray Parochie Paterskerk Vredeskerk Venray Parochie Oostrum Parochie Castenray Parochie Leunen Rectoraat Veulen Rectoraat Heide Parochie Ysselsteyn Parochie Merselo Rectoraat Smakt Z' M Tl t J. 5'? z y 's i it ff >1! r I i j v VRIJDAG 6 OKTOBER 1972 No. 40 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 15 et per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR f 7.50 (bij vooruitbetaling) A.S. zondag is er om half elf in de Levensschool. Bevrijdingsweg 2a een eucharistische tafelviering. Belang stellenden zijn welkom voorzover zij 17 jaar zijn of ouder. Celebrant: kap. H. Latten. Thema: de stilte, grond toon van je leven. 27e zondag door het jaar (grego riaans van 21e na piinksterenl). Zaterdag: 19.00 nederlandse hoog mis int. Gerardus Jans-Beken en zoon Herman Els Kelders. Zondag: 8.00 gelezen mis, int. overl. fam. v. d. Vegt-v. d. Boogaard; 9.30 gregoriaanse hoogmis, int. Jo hannes Kersten overl. ouders Gom- mans; 11.00 nederlandse hoogmis, int. Theodora van Haren-Zegers Wim Vermeulen als jrd.; 18.00 ge lezen miis, int. mevr. Zweden-Oy- mans. Maandag: 8.00 Jan Sijbers en we- derz. ouders; 9.00 Jac. van Opbergen en José Verheugen als sticht.; 19.00 overl. fam. Janssen-Huybers overl. ouders Kronenberg-Clancette en zoon Lambert. Dinsdag: 8.00 An toon J. Janssen en Josephina C. Esser als sticht.; 9.00 Frans Verkley en Maria Droste als gest. jgt.; 19.00 Herman Koopmans. Woensdag: 8.00 Jozef Steegmans en echtg.9.00 Pascal Schmeitz als sticht.; 19.00 Piet Versteegen en overl. fam. Swinkels. Donderdag: 8.00 overl. fam. Kemps-Baliussen en kinderen Har rie en Anna en Truus Tijs'sen; 9.00 Niicolaas Bekkers, echtg., dochter en kléinkinderen als sticht.; 15.00 hu welijk Plugge-Verblakt. Vrijdag: 8.00 geen intentie; 9.00 uit dankbaarheid bij het 40-jarig on derwijs-jubileum van de heer P. Janssen, direkteur van de Mavo; 19.00 overl. ouders Minten-Beclet en dochter Nella. Zaterdag: 8.00 geen intentie; 9.00 Vincent Pijls, Johanna Camps en Elisabeth Bückel als sticht.; 19.00 mevr. Zweden-Oymans overl. ouders Fleurkens-Broeks. Mededeling Als medewerker aan de diensten in onze kerk mogen wij verwelko men de Heer H. J. Stoef, die de taak op zich neemt van dirigent van ons kerkelijk zangkoor voor het grego riaans. Huwelijken: Anna Smits, Oostsingel en Alouis Knapen, Vredesparochie; Marijke Bloemen, Julianasingel en Louis Beckers, Blerick; Jo Schwaehöfer, Fasit. v. d. Gaetstraat en Harold Nij- larnd, Bussum. Akolieten: Zaterdag 7 okt.: 19 uur Huub Janssen en Marianne Janssen. Zondag 8 okt.: 8 uur Jos Laurens- se en Martin Spee; 9.30 Wim Kre- mer en Boudewijn van Grinsven; 11 uur Jos Bexkens en Mia Voer- mans. Misdienaars: Zondag: 18 uur Tonny Jakobs oen Mary Pelzer. Maandag, dinsdag, woenzsdag: 8 u. Otto Kooien en Sjennie Sijbers; 19 uur William Verheyien en Theo Heinsbroek. Donderdag, vrijdag, zaterdag: 8 u. Theo Janssen en Ronald Rongen. Donderdag: 15 uur Thom. Verleg en Anton Huibers. Vrijdag: 19 uur Johnny Kessels en Eddy Wijnhoven. 20e zondag na Pinksteren. H. Mis sen: 7.30, 9.00, 11.45, 10 Hoogmis: Viering van Feest van St. Francis- cus. De Zangers van St. Frans tonen zich van allerbeste zijde. 18.00 uur avondmis. Vrijdag: 19.00 avondmis voor de gezinnen van de parochie. Zaterdag: 5.00 en na de avondmis tot half acht gelegenheid om te biechten; 18.30 avondmis als zon dagsviering. Mededeling: 1. Zondag 8 okt. zullen we in de Hoogmis het feest van St. Fran- ciscus van As9isië herdenken, dat woensdag 4 okt. viel. De Zan gers van St. Frans kunt U dan bewonderen. 2. Op die zondag, waarop we St. Franoiscus herdenken wilden we ook graag de maandelijkse, kol- lekte houden voor uw eigen kerk. Het zou heerlijk zijn bij gelegen heid van dit feest een enorme steun te krijgen voor hét finan cieren van uw parochie. Misintenties: Zatredag: 18.30 Wim Scholten. Zondag: 7.30 Amoldina Maurer- Teuws (v. d. buurt); 9.00 Gradje Custers; 10.15 overl. ouders Leonar- dus Spee en Lamberdina Arts; 11.45 Joesf Peeters (Hiept); 18.00 overl. ouders Hermus-van Oers. Maandag: 7.45 voor de parochie; 8.30 Franciscus van der Weijst; 19.00 Gerardus Martens, echtgenote en overl. kinderen. Dinsdag: 7.45 Selida Virginia Ro ijer; 8.30 voor ouders en kinderen waarvan de moeder overleden is; 19.00 Peter Smedts, echtgenote en overl. kinderen. Woensdag: 7.45 Antoon Luijpers; 8.30 Constant Roijer; 19.00 Josef Peeters (Hiept). Donderdag: 7.45 Antoinette Ram- melman-Elsevier; 8.30 Eva Wilhel- mina Roijer; 19.00 Zuster Olaf. Zaterdag 14 oktober zal ten behoeve van Soedan, waar ruim een half miljoen vluchtelingen kunnen te rugkeren, een grote inzameling gehouden worden van kleding Inzamelingsadressen zijn de scholen DR. POELSSCHOOL DE URSULASCHOOL DE PETRUS-BANDENSCHOOL PAROCHIEZAALTJE VREDESKERK GEMEENSCHAPSHUIS NABIJ SCHOUWBURG PROTESTANTSE SCHOOL, DE LUCIASCHOOL A.B.O. SCHOOL DE ESSEL EN DE FRANCISCUSSCHOOL Daar kan men terecht wan 9-12 op die zaterdagmor gen. Er is gezorgd dat praktisch in iedere buurt een verzamelplaats is, die gemakkelijk voor de mensen te bereiken zijn. Het comité vertrouwt dat gezien de grote nood van deze mensen, alle huismoeders zullen nakijken welk oud-materiaal en kleding men missen kan en dit voor dit goede doel ter beschikking te stellen. Vrijdag: 7.45 Mathilde Wasser; 8.30 overl. fam. Vermenulen-Dijk- mans en fam. Broeren-van Wees; 19.00 gezinsmis Lambertus Kerk- hoff. Zaterdag: 7.45 Antoon Luijpers; 8.30 Cornelius Peters-Smdits. Dienbeurten Akolieten (8 t.m. 14 okt.) Zaterdag: 18.30 Bert Janssen en Luc Janssen. Zondag: 7.30 Jan Schedlekens, Marco Pop; 9.00 Victor Pop, Luc Pop; 10.15 Mari Fleurkens, Pim de Vos; 11.45 Jac. Claessens, Peter Claessens. Dienbeurten Misdienaars: Zondag: 18.00 Loet Arts, Maarten Arts. Maandag, woensdag, vrijdag: 7.45 Walter BLaaupot, René van Hooren; 19.00 Leo Janssen, Henk Janssen. Dinsdag, donderdag, zaterdag: 7.45 Richard Janssen, Wolter Blaaupot; 19.00 Gerard Stoks, Marcel Hendrix. 27e zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 avondmis voor overl. Gertruda van Hoof-Hoex. Met het dameskoor zingen we ne derlandse liederen. Zondag: 8.00 leesmis voor overl. ouders Hendriks-Seijkens; 9.00 lees mis voor Hendrina Franssen-v. Ger- ven, Grada Franssen-Hubbers en Martinus Barents. Het kinderkoor zingt nederlandse lieden; 10.00 uur hoogmis voor overl. Henrica Rij broek. Nederlandse gezangen onder leiding van het kerkelijk zangkoor. 11.30 leesmis voor overl. Leonarda E waits-Janssen en zoon Harry; 18.30 avondmis voor overl. Wilhelmina Pouwels-Feters. Maandag: 8.00 leesmis voor de ge lovige zielen; 19.00 avondmis tot ze gen in een gezin en voor de overi. familie. Dinsdag: 8.00 leesmis tot zekere intentie (K.); 19.00 avondmis voor overl. fam. Pelzer-Jansen. Woensdag: 8.00 leesmis uit dank baarheid bij gelegenheid van een 40- jarig huwelijksfeest; 19.00 avondmis voor overl. Gerrit de Haart (buurt). Dnoderdiag: 8.00 leesmis voor overl. Peter Muijsers; 19.00 avondmis voor overl. ouders van Dijck-Keumtjes en familie. Vrijdag: 8.00 leesmis voor vader en kinderen en overl. moeder; 19.00 avondmis voor overl. Jaap Min. Zaterdag: 8.00 leesmis tot zekere intentie; 19.00 avondmis voor overl. Harry van Grinsven (jaardienst). Mededelingen: 1. Maandagavond om half zeven: repetitie voor het jongerenkoor in het parochiezaaltje bü de kerk. Nieuwe leden zün van har te welkom. 2. Nogmaals maken we de ouders met kleine kinderen erop attent dat er iedere zondag onder de mis van half twaalf kindercrèche wordt gehouden in de kleuter school bij de kerk, onder leiding van een kleuterleidster. Misdienaarslijst van 8-15 oktober: Znodag8 uur H. Peeters en An- toine Hawinkels 9 uur Eric de Wit en J .W. de Wit; 10 uur M. Dicker, W. Hermans en H. Arts; 11.30 Thei van Els en Arnold Theeuws; 18.30 Ton Aben en Marti en Kappeil. Week I: 8 uur Eric Vennekens en Jos Jacobs; 19 uur Tonny Raayma- kers en Pedro Loonen. Week II: 8 uur J. Smals en Ton Aben; 19 uur H. Peeters en Antoine Hawinkels. Zondag: 20e zondag na Pinksteren. 8.30 Siibertus Moorrees; 10.00 Hoog- miis, jrd. Willem van der Voort. Maandag: 8.00 gest. lsm. Gertr. B roeren- G omma ns Dinsdag: 8.00 gest. lsm. levende en overl. leden fam. Zegers-Camps. Woensdag: 8.45 Harrie Verrijdt. 19.30 H. Mis voor de levenide en overl. leden van de LVB. Donderdag: 8.00 voor overl. fa milie. Vrijdag: 8.00 gest. gez. jrd. Johan na JenneSkens. Zaterdag: 19.00 Piet Vermeulen en Maria Heijligers overl. ouders Reij nders-Coenen. Week van 7-14 oktober. Misdienaars: Jos Emonts, Jos van Kyck; Jos Duykers en Jan Vollen- berg; Hoogmis: Peter en Henk Strij- bos. Zondag20e zondag na Pinksteren. Zaterdag: 19.00 zlg. Lei Heidens. Zang door Dameskoor. Zondag: 8.00 zlg. Petronella Phi lipsen; 10.00 uit dankbaarheid. Maandag: 8.00 zlg. Gertruda Ram- bags. Dinsdag: 8.00 zlg. Josephina Sey- kens-Collin. Woensdag: 8.00 Gezinsmis (int. offeraars); 19.30 Hoogmis ter ere van O.L. Vrouw bij gelegenheid van Moederavond Zang door Dameskoor. Donderdag: 8.00 zlg. Hub Frede- riks. Vrijdag: 8.00 zlg. Huberdina Strij- bos-Kemmelings. Zaterdag: 8.00 ter eer van O.L. Vrouw (int. offeraars); 19.00 zlg. Hendrik Philipsen, maanddiensit. 20e zondag na Pinksteren. Zaterdag: 19.00 lsm. v. Johannes Loenen, echtgen. en zoon Jean. Zondag: 7.30 lsm. v. Theod. Swin- kels, echtgenote en doohter Wilhel- móna; 9.00 hgm. als gest. jrd. Peter Joh. Willems en Johanna Wismans; 10.30 lsm. v. Gerard Thijssen. Maandag: 7.30 gest. jrd. v. Frans Verkleij en echtgen.; 19.00 lsm. voor Gerard Jernniskens. Dinsdag: 7.30 gest. jrd. v. Johan nes Hubertus Loenen; 19.00 lsm. v. Antoon van Gsch. Woensdag: 7.30 lsm. uit dankbaar heid fam. de Kroon; 19.00 lsm. als jrd. v. Gerard Hendrickx. Donderdag: 7.30 lsm. v. Antoon Peters; 19.00 lsm. v. lev. en overl. leden van de L.V.B. Vrijdag: 7.30 lsm. v. overl. fam. de Louw-Thijssen; 19.00 lsm. v. Ge rard Thijssen. Zaterdag: 7.30 lsm. v. Hub Claes sens; 8.00 lsm. v. Theod. Bouten en echtgen.; 19.00 lsm. v. overl. fam. J enniskens -Bouwman. Misdienaars: 7.30 Hans Claessens; 19.00 Wdlly Loenen. Akolieten: 19.00 Leo en Piet Rein- tjes; 7.30 J .Voermans Wzn.; 10.30 Th. Stevens en J. Voermans; 9.00 Fr .Voermans, T. Cornélissen, M. Koch en M. van Vegohél. Huwelijksafk.: Jo Alardis (Mete- rik), Nëlly Koonings.. Zondag 8 okt.: Mis van de Rozen kranszondag. 20e zondag na Pinkste ren. 8 uur lsm. voor zal. Lena van Dnogen (K.); 10 uur Hgm. tot een bijz. intentie voor zieke (R.). Maandag: 8 uur lsm. zal. Theod. Classens. Dinsdag: 8 uur lsm. zal. Theod. Jacobs en zoon Leo. Woensdag: 8 uur lsm. zal. Anna Wilms-van Lin. Donderdag: 8.00 lsm. zal. Maria Smïts-Groetelaars (J.). Vrijdag: 8 uur lsm. zal. Anna Vol- lenberg-van Rijswijck. Zaterdag: 7.30 's avonds lsm. zal. H. Hendriks. Lector 8 okt: J. van Oers. Akolieten: Math. Janssen, Jan Thsisen, Theo Mulders. 27e 2x>ndag door het jaar. Zondag: 19.30 leesmis voor de overleden familieleden Pleuren- Ewals; 10 uur Hoogmis voor het rec toraat. Akolieten: Jan Gielens en Harrie Maas. Misdienaars van de week: Johan Maas en Geert Achten. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden ouders Engelbertus Nel len en Helena Rutten. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Sjef Willems; 19.30 avondmis b.g.v. de openings van het wiwterprogramma van de L.V.B. Woensdag: 8 uur leesmis voor een bijzondere intentie. Vrijdag: 8 uur leesmis voor een overledene. Zaterdag: 3 uur leesmis. 19.30 uur avondmis voor Hendrikus Heesen en Johanna v. d. Zanden. Mevr. Vloet-Peters krijgt van de kringcommissaris de onderscheiding voor 10 jaren dienst aan het Rode Kruis. 20e zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 leesmis v. Piet Jans sen, best. door de Boerenleenbank; 10.00 Hoogmis v. d. parochie; 11.30 leesmis v. d. overl. fam. Janssen- Fhilipsen. Maandag: 8.00 weekdienst v. Ja cob Arts. Dinsdag: 8.00 maanddienst voor Piet Winnen; 19.30 H. Mis v. d. le vende en overleden leden van de LVB bij gelegenheid van moederdag. Woensdag: 8.00 weekdienst v. Ge rard van den Munckhof. Donderdag: 8.00 gestichte jaarg. v. Andreas Philipsen. Vrijdag: 8.00 gesticht jaarg. v. Pier re en Harry Janssen; 18.00 H. Mis uit dankbaarheid. Zaterdag: 14.00 huw. mis voor het bruidspaar Janssen-Gooren; 19.30 u. leesmis voor Jacob Arts best. door de medewerkers van de Heide Mij. 20e zondag na Pinksteren. Zaterdag: 19.00 gest. Hgm. ter ere van O.L. Vrouw. Zondag: 8.30 H. Mis voor de pa rochie; 10.00 Hoogmis voor Johan na Petr. van Osch-Janssen; 11.30 gest. lsm. voor Theodorus Verheyen en Antonia Poels. Maandag: 8.00 best. jgt. voor To van Dijck. Dinsdag: 8.00 gez. H. Mis voor Thiies van den Hoogenhof. Woensdag: 8.00 gez. H. Mis voor overl. fam. van Dijck-van Rijswijck. Donderdag: 8.30 gez. H. Mis voor Petronella v. d. Hoogenhof te ver zorgen door de schoolkinderen. Vrijdag: 8.00 gest. jigt. voor Hen- ricus Verhaag. Zaterdag: 19.00 gez. H. Mis voor onze Bisschop. Maandag: zondag 8.30 van Meyel- Pubben; 10.00 van Hoof-Michéls 11.30 Engels-Hendriks. Week: van Meyel-Pubben. Zaterdag 7 okt.: 6 uur (Holthees) avondmis t.b.i.; 7 uur (Smakt) „Er was eensliturgieviering ver zorgd door jongeren. Zondag: 7.30 (Smakt) H. Mis uit dankbaarheid; 8.30 (Holthees) H. Mis t.b.i.; 10 uur (Smakt) H. Mis voor M. Asselbergs. Elke 8.30 H. Mis (Smakt). Maandag: 8.30 t.b.i. Dinsdag: 8.30 M. Asselbergs. Woensdag: 8.30 t.e.v. St. Jozef. Donderdag: 8.30 Herman Hofmans. Vrijdag: 8.30 M. Asselbergs. I. NOTICIAS RELIGIOSAS El domdngo proximo es la fiesta de Santa Teresita. A las diez y media Misa con platica y cantos en Cas- tellano. Una petición: la colecta de la Misa dominical es para pagar los gastos de la organización, del ser- vicio de coches etc. Si la colecta del domingo daria la suma total de diez florines, él padire Juan puede pagar todos y no es obligado de hacer deudas o pedir limosnas. Si cadauno de Vds daria cada domingo algo mas, el resultado seria sin duda diez florines. Muchas gracias anticipadas! II. NOTICIAS CULTURALES El miércoles proximo al las dos y media en la escuela de las Monjas San José, Overloonseweg 2, repe- tóciin de vilLancicos espanoles para sus hi jos bajo la direccdón de la Hermana Adeltraut. Que asistan to dos los ninos para formar un peque no coro y aprender algo de la cul- tura musical espanola, Nuestro maestro Don José Lopez Diez me ha escrito: „Le extranaria que no me personara los primeros dias de curso ahi como habiamos quedado en junio p.pdo.. Don Emilio Cuerda Secretario de la Agregaduria Cultural le comunicaria los motivos por los cuales D. Alberto Pereiro Ri co Agregado Cultural en Buselas, habia decidido trasladarme a En schede". El padre Juan hara todo para atraer a otro maestro. A ver si tengamos de nuevo suceso! Hasta la vista el domingo proximo en Smakt! THE DEVILS (DUIVELS) Deze week is in het Luxor Thea- er een zeer bijzondere kleurenfilm te zien van Ken Russell (de maker van „Woman in love"). Het gaat over bijna ongeloofwaardige toestanden in een middeleeuws nonnenklooster waarbij men via duivelbezwering de waarheid dacht te achterhalen of wat men daarvan dan als waarheid beschouwde. Dat hiermede tevens aan politiek werd gedaan, vijand schappen, haat en nijd hun kansen kregen toont deze film wel overdui delijk die van de pers de persprijs kreeg, doch overigens wel sterke ze nuwen vraagt. ML t Het bestuur en de kolonne van de zilveren afdeling Venray het Nederlandse Rode Kruis.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 13