ONTWERP NIEUWE SPORTHAL GEREED.... JEUGDRAAD LOOPT MET PUZZELS.... Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN VRIJDAG 6 OKTOBER 1972 No. 40 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct p»r mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bij vooruitbetaling) Woensdag a.s. om 7 uur kan iedereen die wil in de foyer van de schouwburg zich nader laten inlichten en ook nog zyn eigen me ning zeggen over het ontwerp van de nieuwe sporthal, waar de begeleidingscommissie die destijds hiervoor aangezocht is, thans mee gereed is. Er is, dat mag ook rustig wel eens gezegd worden, veel werk in korte tijd verzet. Reeds voor twee jaren had men via de Sportraad de wen sen te pakken gekregen van de Ven- rayse sportverenigingen t.a.v. een mogelijk nieuw te bouwen sporthal. Dat is toen in het „ongerede" ge raakt omdat men de financiering via een burgerzinleniing niet rond kreeg, doch toen voor enkele maanden te rug het beriéht doorsijpelde dat Venray boven op het lijstje staat voor de te bouwen sporthallen, heeft men als de donder die oude „wen sen" weer uit de lade gehaald, een begeleidingscommissie benoemd en is men aan het reizen en trekken geslagen om eens te zien, hoe men dat elders allemaal versierd had. Zo is men in Amstelveen, Zeist, Amers foort, Venlo, Aalst-Waalre, Helmond, Tegelen, Bergen en Gemert op be zoek geweest en heeft zich daar nauwkeurig over de voor- maar ook heel beslist over de nadelen van de daar gebouwde sporthallen laten in formeren. En op grond daarvan heeft men toen, met de eisen van de sportraad van weleer, een nieuw programma van eisen opgezet en dat aan het architectenbureau Groenen dijk uit Heerlen voorgelegd, met de boodschap dat er nu als de donder plannen moesten komen. En die zijn er nu. Voordat de begeleidingscom missie, die nu aan het college van B. en W. aanhiedt, wil ze nog een openbare inspraakavond houden, zodat iedereen, die meent een steen tje te kunnen bijdragen, dat alsnog kan SPORTHAL De nieuwe sporthal bestaat dn feite uit vier gedeelten. Op de eerste plaats een aparte zaal van 10 x 20 meter, bedoeld voor judo, ballet e.d. De eigenlijke hal meet 32 x 48 me ter, maar is door een ingenieuze wij ze om te vormen tot een drietal mi cro hallen van 16 x 32 m.. Men heeft namleij'k in het dak opgenomen een tweetal scheidingswanden, die men door een simpele knopdruk naar be neden kan laten komen of naar bo ven kan laten gaan. Het derde gedeelte is de hal, die o.m. toegang geeft tot de kleding- accomodaties, bestaande uit zes kleedlokalen, waarvan twee zijn aan gepast aan de wensen van minder- valliden. Boven de kleedlokalen lig gen de tribunes, waar ruimte is voor 360 mensen. De scheidingswanden delen ook de tribunes in drie delen, zodat geluidshinder onderling ver- med enwordt. Ook zijn de drie ontstane micro- hallen elk afzonderlijk verwarm- baar. Boven de hal zelf ligt dan nog een ruime kantine, waarin ook weer via een scheidingswand nog een af zonderlijk vergaderlokaaltje te ma ken is. Het vierde gedeelte is dat stuk, waarin toestellen e.d. hun plaats vinden, spelmateriaal kan worden opgeborgen, de verwarming e.d. zijn ondergebracht. Vanuit de kantine is de enigste plaats van waaruit men naar buiten kijken kan (men heeft trouwens vanuit de kantine ook een goed uit zicht over de hal) de rest van het gebouw kent geen ramen en alles speelt zich dus af met kunstlicht. PLAATS De begeleidingscommissie heeft zich ook verstaan mat de instituten voor vervolgonderwijs, die, naar men hoopt, goede Wanten zullen worden van deze sporthal. Van de 140 beschikbare uren voor de scho len denkt men er intussen reeds 90- bal „kwijt" te zijn. Ze waren het ook die voor een groot gedeelte de plaats 'oepalers waren van de sporthal. Zoals bekend had men feitelijk twee alternatieven. Een bij het zwembad, een tweede in het huidi ge sportpark de Wieën tegenover het Bosch véldcol lege. De scholen, diie „mee doen" waren groot voor stander voor de laatste plaats, om dat men dan 's zomers meteen naar buiten kan in het sportpark zelf en geen volksverhuizingen nodig zijn voor binnen- en buitensporten. Zo zal de begeleidingscommissie der halve B. en W. adviseren om de sporthal te bouwen aan de Zuid singel, ongeveer tegenover het Bosch- veldcollege. Voor de duidelijkheid plaatsen we hierbij nog een afdruk va nde plan nen voor het geheel sportpark de Wieën, waarvan thans het tweede gedeelte iri uitvoering is, met de plaats van de sporthal en de daar voor liggende parkeerruimten. KOSTEN Mien is nog niet helemaal uit de kostenberekening, ook al omdat men b.v. nog niet eens is over de vloer bedekking, die men multi-funktio- neel wil doen zijn, zodat b.v. deze hal ook bruikbaar wordt als ten toonstellingsruimten onder vakan ties e.d. Maar deskundigen schaitten de kosten toch wel boven de 2 mil joen hetgeen geen kleinigheid is ze ker in een tijd dat de overheid ern stig gaan bezuinigen. Men mag dan wel bovenaan op het lijstje staam, doch waar geen geld is, verliest zelfs de keizer. Men krijgt gewoonlijk een bijdrage van het Ministerie van C.R.M. (maximaal 225.000,en zal nog open bij enkele fondsen ook gel den beschikbaar te krijgen. Maar dat is in deze tijd allemaal een moeilijke zaak. Daarom heeft men nog een ander ijzer in het vuur en heeft men subsidie gevraagd in het kader van werkloosheidsbestrijding en poogt men in DACW verband het „geval" uitgevoerd of gesubsidieerd te krij gen. Dan komt men waarschijnlijk iets gunstiger uit de bus, ook met de latere exploitatiecijfers. De prijzen, die aan de verenigingen gevraagd zullen worden voor het gebruik van de hal of voor onderdelen daarvan zijn natuurlijk ook deels afhankelijk van wie subsidieert en de hoogte daarvan. Maar misschien dat men er iets aan heeft dat men in Venlo op jaarkontrakt 12,per uur voor ge bruik van de hal moet betalen. Wat er van zijn, zo ver is men nog ndet. We hebben alleen nog maar pa pieren plannen, maar het lijkt ons van groot belang dat iedereen, die er belangstelling voor heeft, a.s. woens dagavond in de schouwburg toch maar eens een kijkje gaat nemen. Wellicht worden twee partijen er wijzer van MILTVUUR OP VEEBEDRIJF Dr. Kremer, hoofd van de vlees keuringsdienst konstateerde op heit bedrijf van de kind. v. M. te Veulen vorige week de zo gevreesde milt vuur. Op dit bedrijf waren, toen het miltvuur gekonstateerd werd, 60 stuks vee. Deze ziekte, nog altijd een van de meest besmettelijke, is be halve gevaarlijk voor rundvee ook voor mensen. Het is daarom dat alle mogelijke maatregelen genomen worden in overleg met de inspectie van de veeartsenijkundige dienst dr. Quad- vlieg te Venlo. Het gehele bedrijf is in quarantaine geplaatst. Tot het bedrijf vrij is, is het voor al voor veehouders niet aan te ra den het bedrijf te betreden. Het kadaver van de koe, welke met miltvuunt besmet was, is ver nietigd via een verbrandingsoven. In 1969 deed zich in de gemeente Venray eveneens een geval van milt vuur voor welk toen ook beperkt bleef tot één geval, dat het toen ook een bedrijf op het Veulen was, werd door deskundigen als toevallig ge kenschetst. Omtrent de oorzaak van deze besmetting kunnen deskundigen geen verklaring geven. ADVERTEER IN PEEL EN MAAS Moesten we van de Sportraad berichten, dat het allemaal zo snor niet zit, bij de Jeugdraad klinkt in feite hetzelfde refrein. Want ondanks jaren praten over structuur en opzet, voelt men steeds duidelijker dat de Jeugdraad „ergens" in de lucht zweeft en prak tisch niet tot daden kan komen. Een gewetensonderzoek in de vcorbüe maanden had nu tot naar men dacht enkele ver klarende corzaken geleid. Teen voor twee jaren, terug, de eerste voorzitter het bijltje er bij neerlegde omdat hij volgens zijn zeggen de zin van de jeugdraad niet meer zag, nu de gemeente deze raad niet erkende en hier onvoldoende mee samenwerkte, is er het nodige gebeurd. Niet alleen heeft men naar stig naar een nieuwe voorzitter ge zocht, doch daarnaast werd ook nu in samenwerking met de ge meente een reglement opgezet, volgens welke de jeugdraad dan wel zou kunnen funktioneren. De ge meente heeft nooit officieel blijk ge geven de in dat reglement voorko mende doelstelling te onderschrij ven .ondanks haar hulp bij de sa menstelling. En de even op gang gekomen samenwerking met de ge meente zakte op een hoopje. En nu men dan geruime tijd vol gens dat reglement werkt, blijkt het weer niet te gaan. In de voorbije maanden heeft het bestuur zich afgevraagd, wat daar van nu in feite wel de oorzaak is. En ze legde de vergadering, waar op thans wethouder van Oers, de heer Brueren en de heer Zandber gen van de gemeente aanwezig wa ren, de vraag voor of het nog wel zin heeft door te gaan, als de ge meente de jeugdraad onvoldoende inschakelt bij (subsidie) zaken voor jeugdverenigingen? Als konkrete feiten werden daar bij naar voren gebracht dat b.v. voor de subsidie van de Christus Koning parochie de jeugdraad niets gevraagd Moet men doorgaan als de ge meente alleen kontakt zoekt met wijkraden als daar zaken betref fende jeugd aan de orde komen? Men wees in dit verband er op, dat van het jeugdwerk in Noord West, d e speelgelegenhed en in Vél turn de opzet van peuterspeelzalen en de oprichting van de jeugdnatuur wacht de Jeugdraad onkundig gebleven is, ook omdat de gemeente de moeite niet deed de jeugdraad hierbij te betrekken. Een andere vraag reeds eerder aan de gemeente gesteld om mee te mogen werken aan de opstelling van een nota voor het jeugdbeleid bleef tot heden onbeantwoord. En dat roept weer de vraag op of de ge meente de jeugdraad wel werkelijk wil erkennen? Formeel doet zij zulks in de sub sidieverordening maar in. de prak tijk komt er te weinig van terecht. En blijft die erkenning ook niet uit, als men bij het hele jeugdbeleid fei telijk niet betrokken wordt? Zo had men b.v. minstens een gesprek met de jeugdraad verwacht t.a.v. de voorzieningen voor de jeugd in Brukske, doch tot heden is daarvan niets gekomen Men had verwacht deze situatie in gunstige zin te veranderen door kandidaten te kunnen stellen voor de gemeentelijke adviescommissie in jeugd- en sportzaken, doch de kan didaten die in overleg met de toen zittende wethouder naar voren wer den geschoven, werden door de raad om politieke redenen van de tafel geveegd. Bovendien schijnen er zelfs nu plannen te zijn deze commissie vergaderingen voortaan geheim te maken, zodat de jeugdraad zelfs niet meer aanwezig kan zijn op de pu blieke tribune om te horen, wat er zich afspeelt in Venrays jeugd- wereld. Dit alles klemt des te meer om dat ook de verenigingen, waarvan de Jeugdraad het overkoepelend or gaan in feite zo langzamerhand wel voelen, dat die jeugdraad in deze vorm naar „ergens" hangt en zoe ken dus hun heil elders. WETHOUDER VAN OERS die nu de portefeuille jeugd- en sport onder zich gekregen heeft, kon een weinig op de hoogte zijn van de moeilijkheden, omdat hij zelf als lid van de jeugdraad de ups en downs terdege kent. Hij stelde in deze vergadering be reid te zijn desnoods maandelijks met de jeugdraad de verschillende problemen en moeilijkheden onder de loupe te nemen en te zien of in derdaad de jeugdraad bij zou kun nen dragen tot een betere beleids vorming voor het jeugdwerk. Ook op de betrokken afdeling zijn er veranderingen gekomen en heb ben andere personen de leidiing ge kregen, zodat ook daardoor wellicht een betere communicatie mogelijk wordt. Hij had er alle begrip voor dat de jeugdraad minstens de problemen van Venrays jeugd wil kennen en mee wil helpen oplossen, maar waarschuwde wel dat Keulen en Aken niet op een dag Zijn gebouwd en dat ook de urgentie van bepaalde zaken een rol zullen spelen. Het zal aan de jeugdraad zelf lig gen, of zij door een beter kontakt met het gemeentebestuur en door meer mogelijkheden tot samenwer king aldaar, de connecties met de jeugdverenigingen en dorpsraden optimaal kan doen funktioneren STRUKTUUR En toen zat men meteen weer in de struktuur van de jeugdraad. Drs. DEN BROK, die het lang niet eens is met de ,geheim-makingvan de vergaderignen van de jeugd- en sportcommissie, vroeg zich af of men van de jeugdraad niet beter een ge meentelijke commissie volgens ar tikel 61 der gemeentewet kan ma ken. Die vergadert openbaar, beslaat uit enkele raadsleden en verder uit deskundgien, die op persoonlij ke ti tel door de gemeenteraad daarin ge kozen worden. Maar de ervaring met de keuze van een afgevaardigde van de jeugdraad in de adviescommissie, deed velen wat huiverig voor dit voorstel zijn. Komt er dan niet te veel de grote politiek om de hoek kijken en heeft de gemeente door de aanwijzing van de personen niet te grote macht Men beéloot, zij het niet eensge zind, de reeds besproken moeilijk heden nog eens met het college op te nemen en te zien ,hoe dit rea geert. Blijkt daar inderdaad de wil te bestaan de jeugdraad te erken nen, door dit instituut te betrekken bij het jeugdbeleid in het algemeen en bij de verschillende onderdelen in het bijzonder, dan kan men zich na verloop van tijd toch bezinnen of er ook binnen de jeugdraad geen struktuurwijzigingen moeten komen om het gestelde doel nog beter te kunnen bereiken. En daar wachten we dan maar met alle geduld op KONINKLIJKE HARMONIE EUTERPE NAAR TWEEDE WIMPEL Toen de Kon. Venrayse Harmonie „Euterpe" in Hout-Blerick in de ere-afdeling niet alleen 315,5 punten bijeen blies op het eerste bondsconcours van de R.K. Limburgse Bond van Muziekgezel schappen van dit jaar, doch ook de promotie kreeg aangeboden naar de superieure afdeling, stond op de achtergrond de levensgrote kans, dat Euterpe dit jaar Limburg in de ere-afdeling zou vertegen woordigen op de landskampioenschappen. Het was alleen maar afwachten wie op de neg volgende twee bondsconcoursen een der gelijk aantal punten zou weten te verzamelen. In St. Odiliënberg lukte dat geen enkel van de deelnemende korpsen en ook zondag in Ubachsberg kon Voerendaal als hoogst geklassificeerde slechts 306,5 punten bereiken. En dat betekent dat de Kon. Harmonie zal worden uitgenodigd om zich op 10 december a.s. te gaan moten met de beste korpsen van de 5 andere Nederlandse bonden. Een eenmalige kans, want door de promotie speelt Venray thans in de superieure afdeling, terwijl het gaat om het kampioenschap in de ere-afdeling. Reeds eerder in Leiden w:9t Venray de kampioenstitel en de wimpel te veroveren in de afdeling uitmuntendheid. Hoewel de leden nog moeten beslissen of de uitnodiging aanvaard zal worden en men inderdaad op 10 december naar Doetlnchem zal gaan is het wel zeker dat dirigent en leden van Euterpe deze uitnodiging zullen aanvaarden en dat betekent dat de komende 10 weken een extra zware belasting op hun schouders genomen wordt. Maar het is een stuk Venray promotion van de bovenste plank.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1