TT Gezinsvervangend tehuis gaat binnenkort open in Venray... Uitbreiding BOERENLEENBANK Merselo CORDUROY COSTUUMS Leenenl Country Square WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Leenenl Wim CUessens HET PROJECT KERKOPBOUW Venrayse Zeskamp plaat vrijdag 6 okt. op de radio Invaliden Sportclub ft m odenufi UUWUÜ DE SFEERVOLLE ZAAL LINDERS - V0LLEBERG TENTOONSTELLING „HISTORIE DER LUCHTVAART" VRIJDAG 29 SEPTEMBER 1972 No. 39 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOS AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 15 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bij vooruitbetaling) Wie het oude internaat van Zusters van St. Jozef in de Heuvel straat nog van vroeger kent, knippert wel even met de ogen van verbazing, als men de „omtovering" ziet tot gezinsvervangend te huis. Het lijkt meer een keurig hotel met prachtige kamers, ont spanningsruimten, huiskamers en terrassen. Een tehuis dat in november zijn poorten opent voor de nieuwe gasten. En die gasten zijn dan mensen, die achtergebleven zijin in ontwik keling en vroeg of laat op verzorging aangewezen zijn, maar daarnaast in staalt rijn via het vrije bedrijf of via de sociale werkvoorziening in hum levensonderhoud te voorzien. Deze mensen leven thans dikwijls bij hun ouders of zijn afhankelijk van familie. En we vertellen niéts nieuws als we zeggen dat juist voor veel ouders een van de grootste zor gen is, „wat zal er later met dat kind gebeuren, als wij er niet meer zijn en wij hen niet meer die ver zorging kunnen geven, die ze zo dringend nodig heben?" Daar gaan heel wat ouders onder gebukt, ter wijl van de andere kant heel wat gezinnen een dikwijls (te) grote last moeten dragen, waar zulke mensen thans nog in gezinsverband leven. Het is juist om dat probleem op te lossen dat men gekomen is tot de stichting van een gezinsvervangend tehuis. En we mogen zeggen dat we in Venray een pracht tehuis heb ben, keurig uitgevoerd, ruim en ge riefelijk, smaakvol en modem. KOSTEN De mensen die hier komen wonen, krijgen volledige kost en inwoning, terwijl hen de nodige vrijetijds besteding wordt aangeboden. Ze ko men allen op basis van vrijwillig heid. Ze betalen 90% van hun netto inkomen voor dit onderdak en mo gen de overige 10% dus zelf hou den maar krijgen via het tehuis maandelijks ong 98.50 zak- en kleedgeld. Men wordt aangenomen vanaf 18 jaren tot 60 jtaren. Voor uw rijbcwqi naar Autoriftdioal Aanmelden Kennedyplein 10 tel. 2471 Pofitotraat 8 tel. 1426 Erkend A.N.W.B., Bovag, Vamor gediplomeerd Ook gelegenheid tot Daflessen Na de gehouden enquête, is er naar buiten een schijnbare stilte ge vallen. Dat die stilte maar schijn is mag blijken uit het feit dat in verschillende parochies door geïn teresseerde enquêteurs en enquêtri- ces gewerkt is aan het verzamelen van gegevens uit de veelheid van antwoorden. Vooral de geuite meningen en verwachtingen omtrent de eigen parochie hebben ertoe ge leid dat werkgroepen gevormd zijn, die vol ijver zoeken naar mogelijk heden om een en ander te reali seren. Zo is er ontstaan een werkgroep liturgie, dlie aktief haar medewer king wil geven bij de voorbereiding en realisering van de liturgische diensten en dlie a.s. zondag haar eer ste inbreng zal aanbieden. Een tweede werkgroep buigt zich over de vragen rondom de gods dienstige vormen (katechese) en zoek naar mogelijkheden om voor geïnteresseerden op dit terrein tot een reëel aanbod te komen. Een derde werkgroep onderzocht de vraag naar menselijk kontakt binnen de parochie (huisbezoek), welke prioriteiten hier gesteld moeten worden en hoe de inschake ling van leken zinvol en verantwoord kan geschieden. Alles bijeen een hoopvol bunde len van goedwillende krachten om te komen tot een meer levende kerk gemeenschap. Vindt u het allemaal nogal pover? Bedenk dan dat het mosterdzaadje op de lange duur tot een boom kan uitgroeien Vindt U het de moeite waard om ook persoonlijk aan een van de drie werkgroepen mee te doen? Meldt u dan aan bij de secretaris van het hele projekt kapelaan H. Latten. In de Laterije zoals het (tehuis heet, is plaas voor 34 dames en he ren die hierin ieder hun eigen privé- kamer hebben. Die kunnen ze naar eigen smaak inrichten. Er zijn natuurlijk enkele regels opgesteld, zoals etenstijd e.d., doch voor het overige is iedereen vrij te gaan en te staan, waar hij of zij wil. Men kan op familiebezoek gaan, naar de bioscoop of schouwburg, men kan op vakantie, kortom men heeft zijn eigen privacy die ook be zoek van ouders, familie e.d. niet in de weg staat. MOEILIJK Hoewel in Venray zelf genoeg van deze mensen leven, voor wie dit ge zinsvervangend tehuis DE oplossing van hun leven zou zijn, blijkt nu, nu men de mensen bezoekt, die zich eerst spontaan opgaven, een soort drempelvrees te bestaan. Ouders zijn bang, dat hun kind niet die verzor ging krijgt, die het thuis gewend is, anderen hebben weer andere argu menten om de betrokkene thuis of buiten het tehuis te houden. Heel begrijpelijk overigens, want het zijn gewoonlijk „echte zorgenkinderen", waarvoor vooral de ouders zich een en die het nu maar moeilijk kun nen verdragen dat hun kind op „ka mers" gaat wonen. Want zo is het in feite. Dat daardoor dat „kind" iets meer op eigen benien komt staan wat todh eenmaal zal moeten en dat ook zij het wat gemakkelijker krij gen, zonder dat de band mat het be trokken kind totaal verbroken wordt, is iets wait ze schijnbaar niét wilden zien. En dat is jammer, want op deze marnier gaat gebeuren wat indertijd bij het bejaardencentrum is geschied', namelijk dat men zijn kansen voor bij laat gaan en dat als het dan eens nodig is, men de betrokkene niet meer geplaatst krijgt. Want er is uit de regio aanvraag genoeg. Daarom een dringend advies aan ouders en belanghebbenden in Ven ray en naaste omgeving, die derge lijke menisen in huis of in de familie hébben: Realiseer U goed dat thans een - zeer goede en fjjne gelegenheid geboden wordt deze mensen voor hun leven een goed onderkomen met eigen privacy te schenken. Het is geen gesticht, maar een gezellig hotel, een aangenaam te huis, met zeer vele mogelijkheden voor onderling kontakt en ver keer, met recreatieverblijven en -mogelijkheden die men hun thuis niet geven kan. Geef deze mensen die kans, waarbij het kontakt tus sen U en hen even goed blijft als vroeger. Zorg dat U later geen spijt hebt deze kans gemist te heb ben. De Venrayse Zeskampplaat, die uitgekomen is op de dag, dat de Venrayse zeskampploeg me,t zilver terugkwam uit Lausanne wordt vrijdagmiddag a.s. gedraald door de NCRV-radio op Hilversum 3 in het nieuwe programma „Bij Barend", dat tussen 12.03 en 13.00 uur word uit gezonden. „Bij Barend" is een programma, samengesteld door Jan van Dalen en gepresenteerd door de bekende (Zeskamp) televisiecommentator Ba rend Barendse. Jan van Dalen is van plan dit fonkelnieuwe program ma een overwegend Nederlands ka rakter te geven omdat het Neder landse amusementslied momenteel bijzonder „in" is. Volgens de nieu we NCRV-gids ziet het er zeker naar uit, dat „Bij Barend" snel tot de populairste Hilversum 3-pro- gramma's gaat behoren; zeker om dat ook de presentatie een heel nieu we persoonlijke „aanpak" krijgt. De in Venray zo populair gewor den Zeskampplaat wordt mede ge draaid, omdat de volgende dag in het Sportpaleis Ahoy in Rotterdam de nieuwe Zeskampcompetitie van de NCRV-televisie van start gaat. In het strijdperk treden de ploegen uit Geleen, Heusden en ALtena, Hooge- veen, Kapelle, Ooststellingwerf, Raai te, Ten Boer, Winterswijk en Zandvoort. De sport- en spelshow staat dit seizoen in het teken van het am bacht. Voor de eerste ronde zijn de wedstrijdspelen gebaseerd op de bouwvakken. Burgemeester drs. F. Schols noemde het een verheugend feit dat in Merselo, waar ondanks een percentuele grote woningbouw de bevolkingsgroei zich stabiliseert, de nu 55-jarige boerenleenbank toch een opmerkelijke groei kent. „En dat terwijl het aantal boerenbedrijven van 102 naar 92 is teruggevallen en waarschijn lijk in de komende ruilverkavelingsjaren nog meer terug zal gaan Het toont volgens hem aan dat Merselo helemaal geen doods dorp is. Men heeft dat al kunnen merken bij de opening van het sportpark en bij de nieuwbouw van de kleuter school, terwijl men zo'n best aan het sleutelen is om het patronaat te verbeteren. Er zit leven genoeg in Merselo en de boerenleenbank is daar een sprekende getuige van. Dat had ook voorzitter J. M. Ma ch els nog eens duidelijk onderstreept in zijn welkomstwoord, waarin hij er op wees, dat de boerenleenbank tot lang na de oorlog in feite een spaar bank geweest was, waar men zon dags bij de kassier in diens huis kamer met zijn inlage terecht kon. Maar de nieuwe tijden met kredie ten en financieringen lieten ook dit oude boerenland niet onberoerd en werd in 1962 het huidige gebouw er neer gezet. „Veuls te groët" volgens sommige rekeninghouders, die von den dat men met hun geld wel wat te gemakkelijk was omgesprongen. Toen had men 3 miljoen aan toe vertrouwde middelen en 2 miljoen spaargelden. Nu 10 jaren later is dat gegroeid tot resp. 7 en 5 miljoen en zag men de totaal omzet stijgen van 29 miljoen naar 150 miljoen. Was het wonder dat direkteur Cox zich de laatste jaren bij al die groei wél eens wat onbehagelijk ging voelen, want hij kon met de „papierkraam" niet meer onder de voeten uit. Der halve werd besloten de 500 m3 nu uit te laten groéien tot 700 m3. 700 m3 met air-conditioning, met een in- braakvrije balie, met vergaderrudm- tenen archiefruimten, met een ex tra afdeling voor de verzekeringen en alles in prettige en warm aan doende kleuren. CHEQUE In dat nieuwe uitgebreide kan toorgebouw kon burgemeester Schols een cheque in ontvangst nemen van 500,bestemd voor het jeugdwerk in Merselo en Vredepeel. En nadat direkteur die prompt en juist ver zilverd had, gaf de burgemeester zowel de rector van de Vreej als de pastoor van Merselo ieder 250, en was wat hem betrof de zaak be klonken. De heer Mars, die namens de raad van beheer van de Centrale Bank gelukwensen kwam aanbieden, ver trouwde dat deze uitbreiding door die mensen van Merselo weer niét als „veuls te groët" zou worden be schouwd. Hij was van mening dat het dienstenpakket van de boeren leenbank, die binnenkort de RABO- bank gaat heten, niet alleen aanzien lijk zal worden uitgebreid, doch dat b.v. het giraal verkeer enorm za'l toenemen. Voor Merselo zal in de komende ruilverkaveling de bank al leen maar goede diensten kunnen bewijzen. Toen was het tijd dat iedereen aan het feliciteren sloeg en het glas ge heven werd op deze uitbreiding, die inderdaad voorlopig de afsluiting vormt van het bouwpakket dat de boerenleenbanken de laatste jaren Burgemeester Schols incasseerde in de uitgebreide Boerenleenbank te Merselo een cheque van 500 voor het jeugdwerk. in Venray te verzorgen gaven. Het bestuur kreeg later op de re- oeptie nog vele gelukwensen irn ont vangst te nemen met voorop de bei de geestelijke herders die hun dank uitspraken, dat men bij alle finan ciële zaken toch ook de jeugd van beide plaatsen niet vergeten heeft. Het bevrijdingstafel tennistoernooi '_n de Philips-kantine in Eindhoven georganiseerd door de Eindhovense Gehandicapten Sportclub ligt weer achter ons. Met bijzonder veel genoegen kun nen wij U melden, dat onze. acht Venrayse deelnemers zich ook hier weer van hun be9te zijde hebben laten zien en met enige trots als enigste Limburgse Gehandicapte Sportvereniging hetgeen een supporter deed verzuchten: Is dit nouw Limburg- of Venray-promo- tion? aan deze sportdag hebben deelgenomen. Alhoewel de wedstrijdleiding niet al onze leden in de juiste klasse van handicaps had ingedeeld hierme de worden vooral de laatste tijd nog al eens behoorlijke vergissingen ge maakt en in N.I.S. verband zal hierin verandering gebracht dienen te worden, hébben allen toch gestre den voor wat ze waard waren en zoals bij iedere sport, speelt ook bij tafeltennis de geluksfaktor soms een grote rol. Toen tegen zes uur 's avonds de wethouder van sportzaken van de gemeente Eindhoven, met voor ie dere winnaar een toepasselijk woordje, de prijzen uitreikte, waren daar ook wederom twee Venrayers bij n.l. mej. A. Janssen die in klasse 5 dames met de hoogste eer ging strijken en bij de heren Th. Gerrats die eveneens in klasse 5 heren de eerste prijs wist te veroveren, na een spannende finale tegen de heer van 't Erve van de sportvereniging Salland uit Deventer, voor welke finalewedstrijd veel belangstelling was. Een tweetal grote bekers werden uiteraard in de beste stemming mee naar huis gevoerd! Al met al weer een groot sukses voor onze vereniging en de woorden van de wethouder van sportzaken aan onze Venrayers: „Ik hoop, dat U allen nog vaak de Venrayse kleu ren met zo'n sukses als vandaag zult blijven hoog houden", zullen wij ook op andere toernooien met aller inzet en medewerking waar proberen te maken. Waarvan akte! Tot slot een bijzonder woord van gelukwens aan alle leden voor hun vaak uitstekende spel en inzet en een speciale felicitatie aan onze trainer, de heer Huub Thijssen van de Venrayse Tafeltennisvereniging „Red Stars" die hier zeer zeker enorm aan heeft meegewerkt. VOOR BRUILOFTEN EN FEESTEN TIJDIG RESERVEREN s.v.p. Stationsweg 147, Venray, Tel. 1510 Elders in dit blad wordt gewezen op het feit dat Venrays binnenbad langzaam maar zeker overbevolkt raakt. Over de op- en aanmerkin gen dienaangaande leze men in het blad. Op zaterdag 7 oktober as. zal burgemeester Schols in de foyer van de schouwburg een soort herden kingstentoonstelling openen, die ge titeld is: Historie der luchtvaart. Deze expositie wordt georganiseerd door Venrays gemeentebestuur, de aktieve Geschied- en Oudheidkun dige Kring en de Luchtvaart Histo rische Vereniging ter herdenking van de ballonlanding in Merselo in 1871. E enfeit waaraan we de be kende ballonzuil in de Merselose bossen aan over gehouden hebben. De tentoonstelling wordt geopend om 4 uur en is die dag verder te be zichtigen tot 8 uur. Zondags is een en ander te bezichtigen van 2 tot 9 uur en maandag van 10 tot 17.00 uur. En er is heel wat te zien, zoals uit onderstaande wel blijkt: Op deze tentoonstelling zal d.m.v. dokumenten, platen, foto's, boeken, postzegels, curiosa, etc. aandacht worden besteed aan o.m. de volgen de onderwerpen: De postvaarten gemaakt in 1870- 1871 uit het door de Duitsers bele gerde Parijs, door meer dan 60 bal lons. Een van deze ballons, de „Poste de Paris" landde op 18 januari 1871 bij Merselo. De geschiedenis van de K.L.M. (opgericht 7 oktober 1919) en haar historische vluchten De beroemde Noordpoolvluchten gemaakt door generaal Nobile (met de „Norgé" en de „Italia"), Byrd en Amundsen De gevaarvolle vluchten over de Atlantische Oceaan uit de jaren twintig en dertig van deze eeuw (o.a. Charies Lindbergh in 1927 en mrs. Eerhart, de eerste vrouw die de oceaan overvloog (1932). De vluchten van de „Zeppelin" en de „Hindenburg", de luchtschepen die tussen 1930 en 1940 ook voor Venray geen onbekende verschij ning waren. De ontwikkeling van de nu zo po pulaire ruimtevaart. De geschiedenis van het zweef vliegen.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1