NOG EVEN TERUG NAAR LAUSANNE OPENING WANSSUMSE HAVEN... MODESHOW Modehuis THOMASSEN Industriebond NW Venray opgericht LUXOR THEATER Charlie Chaplin WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ANJERAKTIE1972 Nationale politiehonden wedstrijd Dinsdag 26 sept. YREDESZ0NDAG IN DE YREDESKERK Kindervoorstelling De Dikke en de Dunne Cursus religieuzen VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1972 No. 38 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG S PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 15 et per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bij vooruitbetaling) Tussen maandagmorgen half tien het tijdstip waarop een Zwit sers demonstratieteam de uit te voeren spelonderdelen aan de deelnemende ploegen presenteerde en het moment waarop Ba rend Barendse de kijkers in de ban bracht van het »>Spel Zonder Grenzen", is er heel wat gedokterd en veranderd aan de spelen. Vanaf het begin stond het echter wel vast, dat in deze finale moei lijke, maar bovenal gevaarlijke stunts moesten worden uitgehaald. Zowel bij de training als bij de camera-, generale repetitie en de uitvoering moesten de aanwezige artsen diverse malen in aktie komen. Tijdens de feestavond op de varende „Simplon" liepen di verse spelers en speelsters met verbonden handen, knieën, armen en benen Vooral het eer.se spel, waarbij een geblinddoekte koelie een vrouwelij ke ontdekkingsreiziger met een krui wagen via een over het water lig gende wiebelende en van obstakels voorziene plank naar de overkant moest brengen, was bepaald niet van gevaar ontbloot. Bij de camerarepe titie op maandagavond was de plank slechts voorzien van één puntig ob stakel. De volgende dag waren, het er al twee. In plaats van het karretje te trekken, zoals op de uitgegeven tekening was aangegeven, moest nu een kruiwagen worden geduwd. Bij de generale repetitie bleek de toe stand' weer anders te zijn. Twee pun tige obstakels en anders liggende lat ten over de plank maakten de over tocht nóg moeilijker én gevaarlijker. Diverse spelers vielen in het ondiepe water en kregen daarbij de kruiwa gen op het hoofd. Voor het slechts enkele minuten durende spel „de kookpot van de papoea's" was een vele duizenden guldens dure stellage opgebouwd. De kosten stonden bepaald niet in even redigheid tot de sensatie, welke dit spel eventueel had kunnen brengen. Op de beeldbuis zag men óf een ke gelende jongedame óf een glijdende jongeman; op de tribunes zag men slechts de knapen naar de kookpot glijden. Sterke knapen als Edu Hout, Hans Bosch en Luc Bertrands waren door het lot aangewezen en der halve voor andere spelen uitgescha keld om passief het moment af te wachten waarop zij naar beneden mochten tuimelen. Dit spel had ze ker aan spanning en sensatie ge wonnen wanneer de jongens op weg ■naar de kookpot een of andere toer hadden moeten uithalen om de duik in de kookpot te voorkomen. Nu had men even goed etalagepoppen 'in plaats van sterke spelers kunnen ge bruiken. Het duel met Tarzan het sprin gen naar een boven het water han gende trapeze was niet van ge vaar ontbloot, getuige de gewonde handen en polsen na afloop. Overigens heeft men ook aan dit spél aardig gedokterd tussen presen tatie en uiteindelijk uitvoering. De oversteek van de van kroko dillen wemelende Amazone zou volgens de tekening -aanvankelijk met één vlot gebeuren. Achterna ge zeten door een brullende leeuw zou den zes ontdekkingsreizigers (van ieder land één) het vege lijf moeten proberen te redden door een reus achtige sprong naar een midden in het bassin drijvend vlot, omgeven door krokodillen. Veel tammer werd het spel, nu. één man via een aantal luchtkussens twee botten naar een brullende leeuw moest brengen. Spannender zou het geweest zijn, wanneer meerdere spelers tegelijk dit spel hadden moeten spelen. De oversteek van de Congo via draaiende cylinders was zeker, voor dat men de cylinders met schuim rubber had bekleed, gevaarlijk. Bij de training en de repetities heeft menigeen dan ook een zeer pijnlijke val gemaakt. Had men de rode draad (op de lopende band) gespeeld op de wijze waarop het aanvankelijk de bedoe ling was, dan had dit spel ongetwij feld minder blessures opgeleverd dan nu. Volgens de tekening zouden twee brede transportbanden in het water draaien terwijl de cocosnoten op verschillende hoogten zouden han gen. De werkelijkheid was echter anders, n.l. één smalle transportband met later met schuimrubber af gedekte keiharde zijkanten, waar op menigeen zich behoorlijk heeft bezeerd. Bovendien kwam men op het onzalige idee de lopende band in te smeren met groene zeep en de lengte van de spelers te bepalen op uiiterlijk 1.78 meter. Als gevolg van het fiet, dat Venray één jongeman tekort kwam en de voor dit spel eventueel in aanmerking komende knapen als passieve spelers bij het papoeaspel waren geloot, moest de trainer van het Venrayse team die zelf uiteraard niet had meege traind op het laatste ogenblik in vallen. Alles zat Venray dus tegen met het bekende gevolg. Het zeker voor een spectaculair schouwspel bedoelde eindspel met de dorstige kamelen was in de loop van die voorgaande dagen al diverse ma len gewijzigd. Al deze wijzigingen konden de louter op geluk afgestem de verrichtingen van de knapen op het draaiende groene zeep-plateau niet meer doen zijn dan een verve lend tam spelletje, waarin van hét catch as oatch can van de eerste avond niets meer was terug te vin den. Volgens zeskamp- en spel zon der grenzen-deskundigen èn naar de mening van tal van commentatoren een onbenullig sluitstuk van wat een grootse finale had moeten zijn. Wanneer men mocht veronderstel len, dat de Venrayse Zeskampploeg de deelname aan de zeven Zeskamp- uitzendingen en tweemaal aan deel name aan het Spel zonder Grenzen heeft kunnen afsluiten met een heerlijke vakantie in Lausanne en eventueel aan de oevers van hét prachtige Meer van Genève, slaat men de plank toch volkomen mis. In tegendeel: men heeft er zelfs bitter weinig aan gehad omdat alle be- Op bovenstaande fcto een van de tekeningen die de Zeskampploe,g in Lausanne kreeg aangeboden, waar op summier de verrichten spelonder delen worden weergegeven. schikbare tijd aan training moest worden besteed. Na aankomst in het hotel op zater dagmiddag, kon de rest van de tijd worden besteed om te gaan zwem men in het prachtige golfslagbad van Lausanne. Men trof het fantas tisch met het weer. De avond kon in de 9tad Lausanne worden door gebracht. De zondagmorgen het weer was omgeslagen en de regen deed aan Nederland denken werd besteed aan kond'iitiétraining en 's middags werd een rondvaart op het Meer van Genève gemaakt met hieraan ge koppeld een bezoek aan Vevey. Het weer was echter zo slecht, dat men noch aan de rondvaart, noch aan het bezoek aan diiit overigens zeer mooie plaatsje, zeer weinig heeft gehad. De rest van de week heeft men doorgebracht op een trainingsveld of dn de arena van Bellerive Plage, waar men vooral 's avonds akelig veel kou heeft moeten lijden. Eerst op donderdagmorgen tot half twaalf had mien de gelegen heid wat te gaan winkelen Het was een indrukwekkend ge zicht toen woensdagavond, vlak voordat de bus het Venrayse team naar Bellerive Plage zou brengen, de Zwitserse vrienden uit Samen am See (het team, waarmee Venray in Passariano was verbroederd) voor het hotel van de Venrayers een se renade kwam brengen met enorme koebellen. Het weerzien van „oude" vrienden was hartverwarmend even als later de toejuichingen van deze Zwitsers op de tribune voor de Ven rayers. Overig Zwitserland zal zich waarschijnlijk wel geërgerd hebben aan het enthousiasme van deze Zwitsers voor de Nederlandse ploeg, die bovendien met hun spandoek hun sympathie voor Venray niet on der de tribunebanken staken. De Sarnense vrienden hadden er een bustocht van tweemaal vier uur voor over om maar enkele uurtjes met Venray te kunnen feesten op de Simplon. Binnenkort gaat weer de jaarlijk se Anjerloterij Limburg van start, onder het motto: „Vóór en dóór de kulturele verenigingen in Limburg". Gaarne wordt een beroep gedaan op Uw zo gewaardeerde medewer king om deze Anjeraktie 1972 tot een volledig sukses te maken. Zowel door medewerking te ver lenen aan de lotenverkoop als door het kopen van Anjerloten steunt U het Anjerfonds Limburg! U helpt daarmee Uw eigen Lim burgse culturele verenigingen, die door hun muziek, zang en toneelspel of door hun zorg voor de volksont wikkeling en de jeugd zoveel bijdra gen voor de volkscultuur in Uw eigen stad of dorp. Gedadhtig het devies van het Prins Bemhard Fonds en de Anjer fondsen „Tua Res Agitur" „Het gaat om UW zaak" en gezien het succes van de voorgaande Anjer loterij Limburg, moge ik de ver wachting uitspreken, dat. alle 125.000 loten van de Anjerloterij Limburg 1972 hun weg naar de Limburgse be volking zullen vinden! De voorzitter van het Anjerfonds Limburg, Mr. Dr. C. VAN ROOY Commissaris der Koningin in de Provincie Limburg. Op zondag 24 september a.s. gaat de politiehondenvereniging De Ver dediger wederom haar jaarlijkse Rationale politiehondenwedstrijd or ganiseren om de „Paul Burgman Beekweg. Hieraan wordt volgens tra trofee" op haar clubterrein aan de ditite door acht clu'bs uit bet lanJd aan deelgenomen. De beste honden van 4 verenigingen uit Limburg en Brabant zijin hiervoor gevraagd. Na de openingstoespraak zal on der leiding van 3 keurmeesters om 9 uur met de wedstrijd een aan vang worden genomen. Op de voor middag zullen oefeningen van Afd. I zoals de div. vougoefeningen, hét springen over hagen en schuttingen en de uitgebreide revieroefeningen etc. afgewerkt moeten worden. Na de middag volgen de stel oefeningen, waarbij door enkele honden het schij natellen gedaan zal worden. Bij het stellen zullen de honden door de drie pakwerkers op de stok- en werp vastheid getest worden. De prijsuitreiking zal om 5 uur plaats hebben in café Buiten- lust door mevr. Burgman. Deze Pauw Burgmantrofee houdt de herinnering vast aan de heer Paul Burgman, oud-direkteur van Inalfa, die als echte hondensport liefhebber jarenlang lid van de club is geweest. Zijn echtgenote is nu nog altijd lid. Uit dankbaarheid voor zijn vele werk en grote steun heeft de vereniging gemeend bier iets blij vends inhet leven te moeten roe pen. Daarom is in overleg met mevr. Burgman in de door haar geschon ken wisseltrofee alles wat haar man over heeft gehad voor de honden sport, in het organiseren van deze wedstrijd tot uitdrukking gebracht. Zaterdag is in Wanssum door de 'Gouverneur van de Provin- de Limburg de nieuwe uitge breide en vergrote haven ge opend met de nodige festivite- ten. Als naam werd aan deze haven gegeven: Gouverneur v. Rooy-haven. Meer hierover leest u elders in dit blad. De foto toont o.a. de Gouver neur en burgemeester Dittrich bij de naamsonthulling. MODEHUIS THOMASSEN TOONT U DE NIEUWE NAJAARSCOLLEKTIE OP OM 2 UUR EN 8 UUR IN ONZE ZAAK. Kaarten verkrijgbaar a f 3.50 in onze zaak. Telefonische reserve ring op telefoon 1214. Slechts wekidg van de 57 leden van de Industriebond NW hadden de moed opgebracht naar de oprich tingsvergadering van de Venrayse afdeling te komen. Slechts enkelen waren in het gemeenschapshuis aan wezig. Nadat de districtsbestuurder, de heer A. v. d. Brandt, een welkom had uitgesproken vond de bestuurs- benoemiing plaats, want van verkie zing kon geen sprake zijn. Tot voorzitter werd benoemd ver klaard de heer T. Elderkamp, Haam- makerstraat 120 (was niet aanwezig), T. Teyken, Langeweg 25 zal het se- krëtariaat waarnemen, terwijl J. van Hulst, Haammakerstraat 126 het penningmeesterschap op zich zal ne men. Het bestuur werd verder ge completeerd door de benoeming van de heren H. Gorree, Kempweg (was eveneens niet aanwezig) en P. Lin- ders Dennenhof 14. In de kascon trolecommissie werd benoemd de heer Neyenhuis (deze moest op me dische gronden van een bestuurs verkiezing afzien) en de heer Perre. Districtsbestuurder van den Brandt wees er op dat zo vroeg mogelijk met een start van een eigen afde ling moet worden begonnen, want zonder een afdelingsbestuur zijn er geen aktiviteiten te verwachten. Juiist voor deelneming van het NW in de vele commissies op plaatselijk niveau, waarbij vooral werd gedacht aan het GAB en de WSW regelin gen is een aktieve afdeling noodza kelijk diie aan de andere kant kader- Het past ons in de Vredeskerk, die gebouwd is als symbool van de vre-- de, bijzondere aandacht te schenken aan de nederlandse vredesweek, die ieder jaar op initiatief van de ka tholieke en protestantse kerken plaatsvindt. De thematiek van de vredesweek van dit jaar is: „Hoe komen wij tot een vredesstruktuur voor héél Euro pa? Een regeling die werkelijk ge tekend wordt door vrede en gerech tigheid?" De kerken hebben hierbij zeker een bijzondere taak te vervullen, want Christus zelf heeft in zijn pre diking de liefde en de vrede onder de mensen voorop gesteld. Vrede is een uitroep die over heel de wereld gaat. Allen, die de vrede ter harte gaat, nodigen we uit om er in dit weekend voor te komen bidden. Bij gelegenheid van deze „Vredes week" zal a.s. zaterdagavond onder de mis van zeven uur het „Limburgs Vedel Ensemble" enkele nummers spelen (ze zijn reeds opgetreden voor de radio) en het dameskoor „Ven rode" zingt enkele meerstemmige liederen. A.s. zondag zingt het kinderkoor onder de mis van negen uur liederen over de vrede. Om tien uur zingt het kerkelijk zangkoor de wisselende gezangen van de mis „Da pacem Domine": Geef vrede Heer; en orïder de mis van half twaalf zingt het jeugdkoor mo derne nederlandse liederen met be geleiding van het orkest van de per soneelsvereniging van Rank Xerox. Praat nu eens niet alleen over de vrede, maar kom er een eucharistie viering voor bijwonen! cursussen en studiecursussen moet organiseren. In Venray blijken nog veel leden van het NW in de verkeerde vak bond te zitten met name bij Rank Xerox. Hier zal men trachten via het districtskantoor een herindeling te bewerkstelligen. Aanstelling van bedrijfskontakt- personen staat hoog genoteerd bij de te ondernemen akties alsmede de deelname aan de Ondernemingsra den door het NW. In Venray blijken ldnks en rechts nog eens moeilijkheden te zijn en onbegrip te bestaan omtrent de deel name van het NVV aan het bedrijfs- vakbondswerk, maar de heer v. d. Brandt wias overtuigd dat de toe komst wel zal bewijzen dat de afde ling Venray van de Industriebond van het NW op de goede weg is, om ook die 9tem in de Venrayse be drijven te kunnen laten doorklin ken. ZONDAG 2.15 UUR EN KINDERPRIJZEN Het is de laatste j-aren een traditie geworden in Noord-Limburg dat het Bezinningscentrum Karmel te Smakt een cursus organiseert voor Reli gieuzen die werkzaam zijn in Noord Limburg. Dit jaar start deze cursus op 4 okotber. Het thema voor de cur sus yan dit jaar luidt: Gebondenheid en vrijheid van hedendaagse reli gieuzen. Onder de lesgevers zien we heel békende namen als Schille- beeckx en Beemer van de Nijmeeg se universiteit en van Bavel van de universiteit van Leuven. Ook de voorzitster van Raad van Arbeid te Venlo, het gewezen tweede kamerlid mej. Truus Kok, staat in de lijst van lesgevers en wel voor de les: Toewijding aan vergeten taken als bevrijding. De cursus wordt gege ven op woensdag en wel telkens twee maal: van half drie tot kwart voor zes en van kwart over zes tot half tien. zodat ook de religieuzen die overdag door een dag-taak zijn gebonden aan deze cursus kunnen nen verdere informatie aanvragen deelnemen. Belangstellenden kun- bij de administratie van deze cur sus: Drs. W. Terlouw, Jozeflaan 56, Smakt-Venray. Voor de cursisten wortd een extra busdienst georgani seerd. Op woensdag 21 februari wordt de cursus besloten met een forum-avond.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1