TT Emeritus Dominee E. BEENS bevestigd Tentoonstelling Gerdur Helgadottir Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Leenenl INFORMATIEMARKT JEUGD- EN JONGERENWERK G0DSPELL CONCIËRGE 0PL00 wil niet in gewest Venray Partij van de Arbeid GODSPELL GODSPELL Pater Camps preekt in de Vredeskerk HET GROTE AVONTUUR VAN VENRAY VRIJDAG 15 SEPTEMBER 1972 No. 37 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 15 ct par nun. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bij voonittbntaltng) Om meer bekendheid te geven aan de vele informatie die er op het ter rein van het jeugd- en jongeren werk bestaat, organiseert het Regio naal Jeugdcentrum N.L. een infor matiedag op zaterdag 16 sepitember van 14.00 tot 22.00 uur in de foyer van het Kultureel Centrum te Ven- ray. De bedoeling van deze dag is om zoveel mogelijk geïnteresseerde mensen kennis te laten maken met nieuwe ontwikkelingen en mogelijk heden o.m. literatuur, kursussen, serviceverlening en andere zaken betreffende het jeugd- en jongeren werk. Op de achtergrond heeft meege speeld: Men kan nu eenmaal niet als een- liing allerlei instituten en organi saties opbellen om iets te komen vertellen. Schriftelijk materiaal bereikt maar een klein aantal mensien en geeft maar een beperkte indruk, welke verduidelijkt kan worden in een nader gesprek of aan de hand van zichtbare voorbeelden. Men kan eens verder kijken dan je eigen organisatie of groep. VOOR WIE? Voor iedereen die betrokken is bij het jeugd- en jongerenwerk en plaatselijk jeugdbeleid, zoals bestu ren, leiders en Leidsters van de ver schillende jeugdklubs, besturen van jeugdraden en afgevaardigden van de gemeentebesturen. Meer dan 15 organisaties, instel lingen service-buro's hebben tot nog toe toegezegd aan de informatiedag te willen deelnemen,, zodat praktisch elke werkvorm en mogelijkheid voor de jeugd en jongeren aan de orde ikomt. De vorm waarin het een en ander is gegoten heeft min of meer het ka rakter van een open-markt, waarbij vragen gesteld kunnen worden aan vertegenwoordigers van de verschil lende organisaties. Tevens kan worden gezien we'lke mogelijkheden er kunnen worden geboden ten dienste van de eigen verenigingen en van de jeugd en jongeren in het algemeen. Onderstaande organisaties nemen deel: Centrum voor Jeugd- en Jongeren werk, Sittard; Vormingscentrum Werkende Jeugd, Venray; Vormingscentrum voor Jong Vol wassenen, Horst; Nivon-jongeren, Amsterdam. Vrij e Akademi e, Venlio Ruimte voor de Jeugd, Rotterdam. Kath. Plattelands Jongeren Limburg Roermond Kath. Werkende Jongeren, Venlo; Christelijk Jongeren Verbond, Drie bergen; Jongerenservice Limburg, Venlo; Veliig Verkeer Nederland, Hilver sum; KUltuurdienst, Utrecht Ned. Volksdansvereniging, Rotter dam; Muziekschool, Venray; Jeugdnatuurwaoht, Venray. Het Regionaal Jeugdcentrum N.L. dat zich bezig houdt met koördina- tie, advisering en begeleiding van het jeugd- en jongerenwerk in Noor delijk Limburg, zal een uitgebreide stand verzorgen waarin, naast alge mene adviezen diverse tijdschriften worden gepresenteerd, terwijl te vens allerlei dokumentatiemateriaal kan worden verkregen. INLEIDING In heit kader van dit alles zal za terdag 16 september te 14.00 uur door Drs. H. J. H. Brenjtjens, hoofd afdeling Beleidszaken en Volksont- wdkkelings/werk Min. C.R.M. een in leiding worden gehouden over het „plaatselijk jeugdbeleid". Voor deze inleiding worden in het bijzonder uitgenodigd de colleges van B. en W., raadsleden en afge vaardigden van de verschillende jeugdraden. Na de T.V.-fragmenten wilde iemand zijn kaarten voor de volgende dag inleveren. Dat kon niet meer, hij ging toch en kwam LAAIEND ENTHOUSIAST uit het theater. GODSPELL ritn belevenis I GEMEENTE VENRAY Burgemeester en Wethouders roepen sollicitanten op voor de functie van Deze funktionaris zal tot taak krijgen a. het beheer van de nieuwe gymnastiekzaal aan de Goudsmidstraat; b. het schoonhouden van de basisschool „Coninx- hof", de daarbij behorende gemeenschappelijke ruimte en tuinen, eveneens gelegen aan de Goud smidstraat. De werkzaamheden onder a vallen onder het toe zicht van de gemeente, die van b onder het school bestuur. De functie draagt daardoor een tweeledig karakter. Eerstgenoemde werkzaamheden zullen ge deeltelijk in de avonduren moeten worden verricht. Aanstelling geschiedt in dienst van de Gemeente Venray. GEBODEN WORDT VERDER - een salaris van f 825,- minimum tot f 1124,- maxi mum bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en ervaring; - een verdere uitloopmogelijkheid tot f 1240,- bruto per maand; - AOW-AWW-premie vgoor rekening van de gem. - 7"/» vakantietoelage; - mogelijkheid tot deelname aan ambtenarenspaar- regeling; - deelname aan ziektekostenregeling ambtenaren; - minimaal 19 vakantiedagen per jaar. Sollicitaties binnen 10 dagen, in te zenden aan de Burgemees ter, Grote Markt 1 Venray, onder vermelding PZ 19. Het gemeentebestuur van Oploo heeft aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Limburg la ten weten dat zij er niets voor voelt om t.z.t. te worden opgenomen in een gewest Venray. Dit voorstel zou door G.S. van Limburg ter tafel zijn ge bracht. Oploo meent dat van een maat schappelijke of bestuurlijke samen hang tussen Oploo en Venray in geen enkel opzicht sprake is, en achten het voorstel van G.S. van Limburg dan ook onaanvaardbaar. Oploo c.a. voelt zich historisch ge zien en in sociaal-economisch en geografisch opzicht verbonden met het land van Cuyk. Dat blijkt ook uit heit feit dat regionale samenwer kingsverbanden van maatschappe lijke organisaties dit gebied1 als een eenheid zien. Zo valt Oploo b.V. ook onder heit gewestelijk arbeidsbureau Cuyk. Als centrum met een verzorgings taak op regionaal niveau geldt voor de gemeente Oploo de plaats Box meer. Ook voor het voortgezet on derwijs is Oploo op Boxmeer aange wezen en niet zoals wordt gesugge reerd op Venray. Ook wat betreft gemeenschappe lijke diensten en regelingen is Op loo gepartificeerd met het land van Ouyk en hierbij is Venray in geen enkel opzicht betrokken. Ook op de derde vergadering van de afdeling Venray van de Partij van de Arbeid heeft voorzitter L. Nijerïhuis niet nagelaten fel van leer te trekken tegen Venrays raad en raadsleden. De gemeenteraad zou. volgens de heer Nijenhuis een grote hutspot zijn; een stelletje ja-knik kers, zander politieke wil, die een ontroerende gelijkgerichtheid en eensgezindheid demonstreren. Hij vroeg zich af of deze gemeen teraad wel eens een voorstel had af gewezen, en kwam tot de konklusdle dat de raad niet van belang was omdat de gemeente bestuurd wordt door ambtenaren. Ook het gemeenteraadslid mevr. Poels-Peters, voorzitster van de Jeugdnatuurwaoht, werd op de kor rel genomen. Dat de onderhavige kwestie in de doofpot zou zijn ge duwd, laten we helemaal voor reke ning van de spreker. De discussie werd op gang ge bracht door Em.-pastoor Slots van Wanssum, die de samengamg van P.v.d.A. en KVP ter sprake bracht. Ook stelde hij dat de gewone kiezer meer politiek bewust moet zijn, ook in de dorpspolitiek. Het ledenaantal van de PvdA is in Venray gestegen in drie maanden tijds van 29 naar 45. Het Ombulsteam in Venray had al vele problemen aan de orde ge steld. Zo was nu weer onder de aan dacht van de woningvereniging ge bracht de zeer slechte staat van de woningen op het Desseuke. Het zijn krotten aam het worden, aldus deze vergadering. De bewoners is geadvi seerd geen huurverhogingen meer te betalen, terwijl aan de huurad- vl'escommi.ssie gevraagd is de huur waarde te bepalen. Aan het slot werden kandidaten gesteld voor de Limburgse lijst van de PvdA voor de a.s. verkiezingen van de Tweede Kamer. De afdeling Venray stelde als kandidaten de he ren L. Timmermans, Venray; H. Buff art, Bergen; J. van de Vorle, Venray, Leo Nijenhuis en Wiegart. Beide laatste kandidaten trokken zich terug omdat ze het beter von den dat er op de lijst namen voor komen die stemmen kunnen trekken. De defüntiieve lijst zal worden op gemaakt aan de hand van de 24 af- delingslijsten uiit Limburg. Of daar dan ook de Venrayse kandidaten op voor zulllen komen valt nu nog niiet te zeggen. OOK in Rotterdam een hit. De eerste voorstellingen waren er matig bezet. Door de mondre- clame zit de rest stampvol. GODSPELL is een MUST. 23 september Venray. In een sobere maar indrukwek kende plechtigheid vond in de aula van Den Hoebert zondagmiddag de bevestiging van bijstand in het pas- torata op verzoek plaats van de emeritus predikant Egbert Beens, in tegenwoordigheid van loco-burge meester G. Schols, die in gezelschap van wethouder mevr. Rutten-Tielen het gemeentebestuur vertegenwoor digde, terwijl de H.EJS. Deken Teu- missen met pastoor W. Geerits de re presentanten waren van de Katho lieke Kerk. Ook de burgemeester van Horst gaf aote de presence. Onder de aanwezigen de aula wa sjtct de laatste plaats bezet merkten we verder vele ventegen- woordgiers op van de Protestantse Kerk, zowel Gereformeerd als Her vormd. Ons viel vooral op de ver tegenwoordiging van de Prov. Sy node uiit Zuid Holland, waaruit blijkt dat emeritus Ds. Beens daar een aparte plaats had weten in te nemien als Scriba van die Prov. Synode. Ook waren aanwezig het lid van de Eerste Kamer J.C. Elfferich en de loco-burgemeester van Delft. Ds. Plug van de Hervormde Kerk uit Venlo, waaronder de gemeente Blitterswijck-Venray ressorteert, sprak een welkomstwoord en vroeg de bevestiging van dominee Beens tot bijstand in het pastoraat, hetgeen d'oo rDs. Beens met een luid „ja" werd beantwoord. Venray's rust en ruimlte, zo begon dominee Beens zijn predikatie, heeft op mij een geweldige indruk ge maakt. Bij mijn eerste confrontatie met Venray werd ik door mijn voor ganger de weleerw. heer Keers ge wezen op de St. Petrus Bandentoren die de hele omtrek letterlijk en fi guurlijk beheerst. Het is een fraaie geemente, zo heb ik bij mijn verken ning mogen konstateren, met vele Ikerken, waarvan er alleen iin de kom al zeven zijn, want de burchten van Jerusalem, de beide psychiatrische centra, het St. Jozefklooster en de Veltumse kapel mogen er gerust on der gerekend worden. Venray heeft een rijke schat aan kultuiur en hlis- torie. Voor mij doet het deugd na 40 jaar pastoraal werk in Venray opnieuw te mogen beginnen. Ik vind dat, aldus ds. Beens, een uitdaging aan dat Venray dat rust en ruimte in zijn vaandel heeft. Maar Venray dat ook sleutels in zijn wapen voert, geeft mij de kans dat begin te ma ken. De Sleutels welke het symbool van openen zijn. Wij zijn als Evan gelische gemeente een minderheid in het Roomse Venray, waarin wij ken zijn met alle mogelijke heiligen. Ik denk daarbij speciaal aan de wijk het Desselke met zijin vele heiligen- straatnamlen. Als toerist ben ik naar Venray gekomen en heb daar 6 we ken mogen verkennen. Thans domi nee zijnde in datzelfde Venray met zijn rust en ruimte hoop ik in pasto raal opzicht een goede verstandhou ding met allen te hebben. Ook Pe trus katholieken bidden voor elkan der en dat geeft mij moed. Juist op de dag dat ik 40 jaar geleden mijn eerste prediking mooht houden in de Bommelerwaard was het 4 eeuwen geleden dat een zoon van Venray, „Jan van Venray" de eerste refor- matisahe predikant was in dezelfde Bommelerwaard. Met begrip voor elkaar en een goede verstandhouding besloot do- mlinee Beens zijn bevestiging. Loco-burgemeester Sohols zegde gaarne namens het gemeentebestuur alle steun toe. terwijl Deken Teunis- sen namens de katholieke gemeen schap medewerking toezegde. Wij hebben waardering voor elkaar en zullen U als minderheid gaarne hel pen. Namens de classis Maastricht, waartoe Venray behoort,, weird Ven ray geluk gewenst met de benoeming terwijl de classis verheugd was dat juist de Scriba van de Hervormde Kerk in Zuid Holland naar de clas sis was gekomen. Namens de Hervormde Kerkver gadering werd hun praeses dominee Beens, door zijn opvolger Ds. Sma- land dank gebracht voor het werk in Zuid Holland en werd Venray geluk gewenst. Tot slot hoopte dominee Beens in zijn nieuwe funktie in de zeven bur gerlijke gemeenten, welke tot zijn pastoraat behoren nog veel zegen rijk werk te kunnen doen. De plechtigheid werd besloten met een kennismaking in de koffiekamer van Den Hoebert. Het moet voor de heer Kousema ker jammer geweest zijn, dat hij de ze inleiding rïiet kon meemaken. Hij is het juist geweest die met de ont wikkeling van de Hervormde Kerk in Venray zo'n groot aandeel heeft gehad. Maar hij zal in Lausanne er zeker met zijn gedachten wel bij zijn geweest. Het was zaterdag jl. nu eens echt druk bij de officiële opening va nde tentoonstelling van de kunst werken van de uit Venray vertrek kende IJslandse kunstenares Gerdur Helgadottir. Niet alleen omdat daar de consul generaal van de Republiek IJsland, de heer Viinke met zijn echt genote aanwezig was, ook niet om dat de wethouders Mevr. Rutten- Tielen, G. Schols en van Oers, De ken Theunissen en Em. Deken Loo- nen aote de presence gaven, maar omdat er zovele kunstkenners en kunstminnaars waren gekomen. Dat geeft de organisatoren van de ten toonstelling in het Cultureel Cen trum moed om op de ingeslagen weg door te blijven gaan en het Venrayse publiek kennis te laten maken met de kunst. En zeker als dat kunst is met een grote K. Wat deze IJslandse kunstenares presteert is die Kunst. Het is geen „kitsch" maar uiit al haar werken sprankelt een deel van haar schepping. Haar hóle ziel in al haar schoonheid 'legt ze in haar werk. Burgemeester drs. Schols was overtuigd van de ware kunst, zoals deze door die IJslandse kunstenares wordt beoefend, en vond het jam mer dat zij maar een zo korte tijd, twee jaar, in Venray had willen ver toeven. Niet te laat, wel laat zijn wij met haar werk geconfronteerd ge worden. De kunst van deze kunste nares is geen fel protest, maar speel se vreugde. Wij moeten de eenzaam heid van deze kunstenares in Klein Oirlo niet dramatiseren; in die stille periode een stilte welke zij zelf heeft gezocht kon zij nieuwe in zichten opdoen die zij in Parijs tot werkelijkheid zal laten worden. Mevr. Reuiser ging iets dieper in op de kunst van Gerdur Helgadottir. Als wij de tentoongestelde werken langzaam aan ons voorbij laten gaan moeten wij beseffen hoeveel tijd in die werken is ingebracht. Het is geen kunst d-ie met veel aantallen in een enkele ochtend wordt klaar ge maakt. Het is geen rommel welke nog jammer genoeg zo dikwijls wordt tentoongesteld en waarbij men versteld staat van de bedragen wel ke die „kunstenaars" daarvoor dur ven te vragen. Mevr. Reuser bracht deze kunste nares dank voor de wijze waarop zij haar kunst beoefende. ALs werkelijke kunstenaars met een brandend kaarsje gezocht moe ten worden, dan is dit dè orntdek- 'king geweest en het zou jammer zijn als die voor ons onontdekt zou zijn gebleven. Om met mevr. Reuser te spreken: wij hebben nu de Hemel van de kunst mogen aanschouwen. Juist in haastige tijd even te mogen blij ven stilstaan bij de schoonheid van die kunst is een verademing. Juist het werk van Gerdur Heldagottir in te laten werken verschaft vreugde. Dat ervaart ook de niet-kunstkenner bij het aanschouwen van heit werk van deze IJslandse kunstenares. De tentoonstelling is geopend tot 25 september. Voor de openings tijden verwijzen we naar de adver tentie van de Schouwburg. Er zijn voorstellingen waar men «iet onderuit komt. GODSPELL is daar rien van. Dit wordt he* gesprek van de dag. 25 sept. in Venray, daarna reist U er graag voor naar Amsterdam. As. zaterdagavond en zondag zal Pater Camps in alle H. Missen pre ken over zijn werk in de Baliem- vallei van Nieuw Giiinea, tegenwoor dig Inian-Barat. Zaterdagavond zal bij deze gele genheid het jongerenkoor weer zan gen ,met begeleiding van het orkest van de personeelsvereniging van Rank Xerox. Pater Camps wilde dit graag eens horen. En ook zullen er enkele dia's over zijn missie vertoond worden in alle H. Missen. Na de Mis van zaterdagavond zal Pater Camps in het parochiezaaltje nog enkele filmpjes vertonen voor a-lle belangstellenden. (Parochiezaal tje bij de kerk). Wij nodigen u graag hiervoor uit. De vragen die ons in deze tijd over het missiewerk gesteld worden zijn: Waarom gaat de Kerk nog mis sioneren? Heeft het nog zin? Is ontwikkelingshulp alléén niet voldoende? Zijin de primitieve mensen in hun oorspronkelijke staat niet geluk kig? Kunnen we ze wel gelukkig ma ken? We hopen voor deze onderwerpen dit weekend, wel wat belangstelling te vinden. Onder deze titel publiceerde de NCRV-gids van deze week over drie pagina's en rijkelijk met kleurenfoto's versierd, de geschiedenis van de Venrayse Zeskampploeg. Bovendien was de omslag van deze radio- en t.v.-gids één grote kleurenfoto van onze Zeskampers, op de trappen en het bordes van het gemeentehuis. In zijn totaliteit heeft de NCRV hiermee een prachtig stukje Venray-pro- motion gebracht, waarvoor wij dankbaar mgoen zijn. Be doelde reportage zal er zeker toe hebben bijgedragen dat de kijkdichtheid van de Zes kamp-uitzendingen alsmede die van het Spel Zonder Gren zen nog groter zal worden. Men mag ook gerust aanne men dat door die reportage vele „vreemden" intensief heb ben meegeleefd met de ver richtingen van Venray in de strijd om de Europa-Cup. Maar ook de grote Neder landse dagbladen hebben sinds zaterdag bijna dagelijks een reportage gebracht over de Venrayse ploeg. Zo wisten de Telegraaf en Het Algemeen Dagblad om beurten te vertellen dat de Zeskampers vol goede moed vertrokken waren; dat op Schiphol het gecharterde vliegtuig op tijd vertrokken was; dat de jongelui met be geleiders en NCR V-ploeg een voorspoedige reis hadden ge maakt; dat de finale van Spel Zonder Grenzen vol mysterie zat; dat water de hoofdrol zou spelen; dat de grote Piëlhaas- mascotte gearriveerd was; dat diezelfde Piëlhaas opgesteld werd in de hal van het Alpha Palmier hotel; dat de spelen zeer gevaarlijk zouden zijn; dat de Nederlandse ploegarts Ab Rozijn van München naar Lausanne was gereisd om de Venrayse spelers zonodig ge neeskundige hulp te verlenen enz. enz. Kortom: Venray heeft deze week wel in de aandacht ge staan. En dat is op zich ook al 'n verdienste. Het grote avontuur van Ven ray is nu ten einde. Onze re portage daarover leest U el ders in deze uitgave.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1