HEEL VENRAY DUIMT WOENSDAG VOOR VENRAYSE ZESKAMPPLOEG GOUDEN PLAK Modehuis Thomassen Barbara Farber VERKOOPSTER Chtö i/wy^ Q) pNV alleen voor de bestenvoor de nieuwe kollekties ven TRICOTS RODIERf TRICOTS DEREVE Kindermode, zo mooi als U ze zeiden ziet INGE Z0NDF N WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Leenenl G0DSPELL 25 september gaat het schouwburgseizoen in Venray van start MODEHUIS THOMASSEN MODEHUIS THOMASSEN Een misser Dit weekend grandioos slot van JUBILEUMFEESTEN TE 0IRL0 GODSPELL GEVRAAGD KNUTSELWEDSTRIJD BIJ HET ZILVEREN FEEST VAN HET RODE KRUIS GODSPELL VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1972 No. 36 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR Al. UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 15 cL par mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bij vooraHbataling) Zaterdagmorgen om kwart over vyf begint voor de Venrayse Zes kampploeg de eerste acte van het laatste bedrijf van het „Spel Zonder Grenzen": het vertrek naar Lausanne waar woensdag avond om 21.05 uur de grote Europese finale wordt gespeeld met Venray in een van de zeven hoofdrollen. Het ziet er naar uit dat, na alle strubbelingen met zieken en geblesseerden, de succesvolle Venrayse ploeg in zijn totaliteit de reis naar Zwitserland kan ondernemen. Of allen ook inderdaad aan de start kunnen ver schijnen hangt van de ontwikkelingen van de gezondheidstoestand van twee leden af. Deze onzekerheid is dan ook de oorzaak van, dat Venray met een gevoel van „Hosanna Lausanne" naar de finale trekt. Daar komt bij, dat de Venrayse jongens en meisjes er maar al te zeer van overtuigd zijn, dat alleen de al lerbeste ploegen van Europa aan de finalestart zullen verschijnen. Na de verrichtingen van het Duitse Wes- terland, het Engelse Sheffield, het Italiaanse Gita diel Castelilo en zelfs van het Belgfiisch Leuven te hebben gezien, durft men zeker niet op een trapje van bet erepodium te den- kien. Waar men wel aan denkt is hot spél van een sportief spel, helt meewerken aan een goede eurovisie- uitzending en het zich volledig ge ven om toch tot een aanvaardbare prestatie te komen. MOEILIJKE PROEVEN De finale in Lausanne wordt ge houden onder het motto „Ontdek kingsreizen". Wat men in de Zwit serse arena allemaal moet ontdek ken laat zich moeilijk raden. Men weet iets van tarzanachtige toestan den in, op, boven en onder water, van evenwichtsproeven op draaien de balken, op kabels boven het wa ter en op een wiebelend bootje. Net genoeg gegevenheden om hierop zuiver op de gok in het gemeen telijk zwembad avond aan avond te trainen om niet geheel onvoorbereid voor het oog van Europese televisie kijkers te komen staan. Maar ja, men kan nog zo trainen, bij het Spel zonder Grenzen is het nu- eenmaal gebruikelijk, dat hét lot de deelnemer voor een bepaald onderdeel aanwijst. Zo kan het best gebeuren dat de minst goede van de a raining een bepaalde proef zal moeten uitvoeren. En dat is ook weer zo'n ongewisse factor, die de uitslag van de finale zo moeilijk laat voorspellen. RODE DRAAD Wèl bekend is het spel voor de rode draad. Ongetwijfeld zal heit voor de t.v. kijker een spektakulair schouwspel worden, maar voor de training haast een onmogelijk te re construeren opgave. Een nader aan te wijzen ploeglid zal op de avond van de uitzending over een in het water opgesteld lo pende band moeiten wandelen. Tij dens zijn (of haar) wandeling moe ten boven het hoofd' hangende oo- oosnoten worden geplukt. Ga er maar even aan staan Op de zonneweide van het zwem bad sltaat inderdaad een lopende band om althans een beetje ver trouwd te kunnen raken met de hebbelijk- en onhebbelijkheden van een dergelijk instrument. Maar de Venrayse zonneweide is het water van Lausanne niet en wie zal het lot aanwijzen? SPECIALISTENSPEL In Passariano was het lin elkaar puzzelen van een koe met zestien kubussen het spel van de specialis ten waarop tevoren de ploeg kon oefenen. Hierbij werden de speel sters en spelers ook niet door het lot aanwezigen. De ploegen konden hiervoor dus hun specialisten inzet ten. In Lausanne bestaat het specia- listennummer uit de volgende proef. Aan de ene zijde van een draaiend en met groene zeep ingesmeerd pla teau bevtindt ziich een waterbron en aan de andere zijde staan enkele dorstige kamelen. Door de specia listen moet worden geprobeerd w-a ter uit de bron te putten en via de spekgladde draaiende schijf naar de kamelen te brengen. Het water moet in de kameelbulten worden gegoten. Zo goed en zo kwaad als het mo gelijk was is ook deze toestand op de zonneweide van het zwembad nagebouwd. Met vallen en opstaan probeert men een zo goed mogelijk resultaat te bereiken om straks als specialist te kunnen worden aange wezen. Kort en goed: het eniige licht punt is, dat de andere ploegen met dezelfde onbekende faktoren te ma ken zullen krijgen. VERTREK Zaterdagmorgen om kwart over vijf vertrekt dus de ploeg vanaf de voorzijde van het gemeentehuis. Ho- penlijk zullen er matdneuze Ven- rayers zijn, die de ploeg op „nachte lijk uur" de laatste, zo hard nodige morele opkikker willen meegeven. Het is absoluut voor het laatst dat de Venrayse ploeg er op uittrekt. Na Lausanne is het Zeskamp- en Spel Zonder GrenZemtijdperk definitief afgegoten. Heel Venray zal de der tiende september met de duimen draaien en hopen op een goed resul taat TERUGKEER Evenals na de Italiaanse reis,; keert de ploeg op donderdag na de uitzending in Venray terug. Wan neer alles loopt zoals het lopen moet wordt men tussen half zeven en ze ven uur bij het gemeentehuis terug verwacht. VORDERINGEN Omdat na Lausanne alles defini tief is beëindigd, verzoek de pen ningmeester, die heer J. D. Kouse maker, Langstraat 60a allen, die nog iets hebben te vorderen van het Zeskampcomité, zo spoedig mogelijk de rekeningen in te zenden. Op 27 september worden in- en uitkom sten opgeteld en de boeken defini tief afgesloten. OOK in Rotterdam een hit. De eerste voorstellingen waren er matig bezet. Door de mondre- clame zit de rest stampvol. GODSPELL is een MUST. 23 september Venray. De eerste voorstelling van het seizoen is GODSPELL een voorstel ling die er bij het publiek in gaat als koek. De eerste reakties uit Den Bosch zijn uitstekend. De voorstel ling was daar reeds acht maal uit verkocht en het publiek reageerde enthousiast. Dit enthousiasme voor al van de jeugd is zodanig, dat velen de voorstelling extra gingen zien. GODSPELL is gebaseerd op het evangelie volgens Matheus maar dan op een hippe eigentijdse manier gebracht. Niet om te spotten, want daar is geen sprake van, maar juist op deze manier komt het evangelie als een blijde boodschap tot ons. De voorstelling is een en al blijdschap, dig beweeglijk spel, zodat men een boordevol goede muziek en gewel- op en top show te zien krijgt. GODSPELL wordt beslist een „must". Je moet er gewoon bij ge weest zijn. De persreakties zijn van middelmatig tot zeer goed. Het pu bliek is echter unaniem in haar oor deel en die zeggen ronduit Dit is een theaterbelevenis zoals we die in 1972 willen beleven. Ga er dus rus tig heen, U krijgt een fijne avond. Er zijn nog plaatsen, desnoods komt er een tweede voorsteEing. Uitverkocht zijn twee andere toppers o.a. Anatevka en Paul van Vliet. Anatevka was reeds eerder in Venray en en we weften dus dat dit een uitstekende voorstelling is. Paul van Vliet komt met zijn show NOORDWEST in mei terug, zodat men daar weer volop kaarten kan krijgen. Paul van Vliet heeft niet deze show overal enorm sukses en hij mag zeer zeker tot de grote DRIE gerekend worden. Od 2 oktober komt U SPREEKT MET UW MOORDENAAR. Dit is een zeer spannend verhaal dat o.a. door Alfred Hitchcock verfilmd werd. Ontspanning door spanning berei ken Yoka Beretty en Ton Lemsink. U spreek met uw moordenaar werd tien jaar geleden met zeer veel suk ses opgevoerd door de Nederlandse Comedlie en we kunnen rustig aan nemen, dat het suksies hier gepro longeerd zal worden. Nu dus eens geen zwaarwichtig toneel, maar een onderhoudende toneelavond waar velen plezier aan kunnen beleven. Nog plaatsen beschikbaar. Een tweede voorstelling die het bij het grote publiek altijd goed doet is „IM WEISS EN RöSSL". Dit is een van de populairste operettes die denkbaar zijn. Veel humor en goed in het gehoor liggende muziek zijn de fundamenten waarop deze voor stelling rusit. „In Salzlkammergiït, dia kann man gut Lustig sein", „Was kann der Leopold dafür dass er so Schön ist", „lm Weissen Rössl am Wolfgang- see" etc. etc. Het zijn stuk voor stuk tophiits bij het operettepubliiek. Het staat dus wel vast dat men veel ple zier zal kunnen beleven aan deze uitvoering door de Hoofdstadoperet- 'te. Voor deze voorstelling op 12 ok tober zijn ook nog plaatsen beschik baar. De start van de Venrayse Streek- schouwburg belooft dus weer veel goeds en we adviseren U graag om ook een voorstelling bij te wonen. NIEUWE COLLECTIE Als ik de „Overpeinzingen-Open baarheid" goed lees, waarin melding wordit gemaakt van de terugkeer naar geslotenheid t.a.v. vergaderin gen van de kommissie Jeugd en Sportzaken, is het voor mij wel ge beurd met de in alle toonaarden be zongen en gewenste openheid. De raad vond het zelfs niet nodig in zijn laatste vergadering hierop te reugeren. Voorlopig zullen we het maar weer moeten doen met een minimum ana informatie over jeugd en sport zaken, voor dat alles In de raad komlt. Degenen dlie zich moeten gaan be raden over de voorstelden of vragen om advies krijgen het ogenschijnlijk gemakkelijker. De invloed van die- genlen over wie gepraat wordt is nu bij voorbaat al wat ingedamd. (Een nette uitdrukking voor sterke nega tieve beleving). De adviezen die er uitkomen worden meer vrij ge maakt. van vreemde smetten. Maar ten koste van wat? De toekomst wordt wellicht wel boeiender. Verrassingen worden denk ik veelvulddger, en misschien nog groter ook. Het ja en amen knikken wordt voor ons burgers nu wel gemakke lijker. Voor dat wij door hebben waar het over gaat, en wat de kon- sekwenities zijn voor het jeugd- en sportbeleid (zo er al een is) zijn de besluiten al gevallen. Een betreurenswaardige ontwik keling in onze zo dynamische ge meenschap. En verder blijf ik ook nog met wat vragen zitten. Bijvoorbeeld: Op wel ke wijze kan de jeugd en sportwe reld informatie opdoen en verhou dingen peilen op het gemeente- bestuurlijk vlak vóór dat er een ad vies wordt uitgebracht aan B. en W.? Hoe kan een R.J.C. peilen waar de knelpunten liggen bij en voor de verschillende raadsleden over zaken waarin het R.J.C. toch zeker des kundig is? Moet het R.J.C. evenals de gemeentelijke jeugdraad nu mis schien meer dan ooit maar afwach ten of hen iets gevraagd wordt? Het regelmatig bijwonen van de kommissie-vergaderingen door men sen van het R.J.C. en gemeentelijke jeugdraad moet toch iets gezegd hebben over de waarde die aan het overleg wordt gehecht. Mensen bui ten houden komt altijd harder aan dan niet toestaan ook iets te zeggen. Is er eigenlijk wel iets gevraagd aan het R.J.C. en de jeugdraad over openheid of geslotenheid. Gewoon maar gevraagd wat zij er van den ken? Andere vragen: Wordt nu die ge- slotenhied hoofdzakelijk gebaseerd op vergadertechnische en taktische motieven? Als dat zo zou zijn vraag ik me wel af wat voor ons de mees te waarde heeft: een vergadering zonder soms broodnodige toelichting door de „pottenkijkers" (belangheb benden!!!) en straks een minimum aan meebeleven, of een bespreking die zoveel openheid heeft dat de be sluiten diie daarop door de raad ge nomen worden door een grotere groep worden gedragen. Ik vraag me ook af waar de dis- kussie bij ons, de gewone burger, blijft over onze eigen zaken. Of zijn we nog niet in staat mee te denken? Zou de hele zaak niet een „toollek- tieve misser" zijn? Chr. Ter Beek Voorz. Gemeentelijke Jeugdraad Begunstigd door fraai na-zomer- weer en onder grote belangstelling iis vorige week het eerste program ma-gedeelte afgewerkt van de 45- jarige jubileumfeesten van fanfare en drumband' Ons Genoegen te Oirlo. Voor dit weekend staan weer „grootse" dingen op het programma. Heden vrijdag begint dat al met de Floriade Show 1972, waaraan veel bekende radio- en t.v.-artiesten optreden, noemen we hiervan slechts de Twee Plinten en de Drie Globe trotters, zonder daarmee de andere artiesten te willen kleineren. Na af loop is er het optreden van Die Spurrielander KapeUe. Zaterdag is een feestprogramma voor de jeugd met goochelen, sneil- tekenen enz. Ook is er o.a. nog een zgn. paardenrace met leuke prijzen. 's Avonds is er het Festival voor Blaaskapellen, waaraan zes korpsen deelnemen. Uit Venray komen er De Smiölen Blaozers uit Ys9elsteyn en Die Fidelen Rosenthaler uit Merse- lo. Zondags heeft dan het bondscon- cours plaats van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. De eerste uit voering begint om half twee. Die Venrayse gezelschappen doen hier aan mee. Zo start om 16.00 uur het Jachthoomkorps St. Petrus Banden, om 16.15 uur de Drumband van de Kon. Harmonie Euterpe en om 16.45 uur de Drumband van fanfare St. Cecillia uit Leunen. Alle gezelschap pen en zeker die uit Venray ver wachten veel steun van hun sup porters. Het Jachthoorn- en Trompetter korps St. Petrus Banden deelt ons nog mede dat er zaterdag om 7 uur repetitie is in het patronaat aan de Wli 1 helmiinastra a tOok op deze re petitie zijn ouders en belangstellen den hartelijk welkom. Omstreeks half zes is er in de feestzaal aan de Molenweg de be kendmaking en uitreiking der prij zen. Als slot van dit jubileumfeest is er zondag nog een amusement- en dansavond met medewerking van Die Original Elsener Musikanten uit Niieuwstadt. Omstreeks 10 uur volgt dan de trekking van de loterij t.b.v. het instrumentenfonds van Ons Ge noegen. met als roofdprijs een t.v.- toestel. Er zijn voorstellingen waar men niet onderuit komt. GODSPELL is daar ci?n van. Dit wordt het gesprek van de dag. 25 sept. in Venray, daarna reist U er graag voor naar Amsterdam. (LIEFST BOVEN 17 JAAR) Speciaalzaken in HEREN- en JONGENSKLEDING VENRAY - GROTESTRAAT 9a - TELEFOON 3938 Zoals reeds eerder is meegedeeld zal eind september begin ok tober in Venray het 25-jarig bestaan van de afdeling Venray van het Nederlandse Rode Kruis worden gevierd. By gelegenheid van deze viering wordt een knutselwedstryd georganiseerd voor de leerlingen van de lagere scholen van Venray en de kerkdorpen. De bedoeling is, dat een werk stukje wordt gemaakt, dat betrek king heeft op het Rode Kruis. Er mag worden gewerkt met allerlei soorten materiaal. Er wordt slechts een beroep gedaan op de fantasie van de kinderen. Aan de hoofden van scholen is gevraagd medewer king te willen verlenen aan deze wedstrijd. Er zullen drie deelne- mingsgroepen zijn, n.l. voor de klas sen 1 en 2, de klassen 3 en 4 en ten slotte de klassen 5 en 6. In iedere groep zijn zes hoofd prijzen en tien eervoile vermeldin gen te verdienen. De werkstukken worden op 1 oktober in de foyer van de schouwburg, gelijk met de Rode Kruistentoonstelling, geëxpo seerd- De werkstukken worden be oordeeld door een deskundige jury. Bij de opening van de Rode Kruis- tentoonstelllng op 29 september worden de prijz enuitgereikt door de heer T. Ederveen, voorzitter van de afd. Venray van het Ned. Rode Kruis. Inlichtingen over deelname en anderszins worden graag verstrekt door mevr. T. Cals, Beekweg 56a, tel. 04786-209 en mevr. M. Kuiperm, 't Roosendaal, Merselo, tel- 04786-346. Het is niet de bedoeling tekenin gen in te sturen. De werkstukjes moeten ingeleverd zijn vóór 23 sep tember op de bibliotheek in het Cid- tureel Centrum, Schoolstraat, Ven ray. VERKEERSONGELUKKEN Op die kruising Weeg in dien Berg- Hardeweg werd de 8-jarige J. R. toen deze met zijn fietsje de weg overstak aangereden door de perso nenauto bestuurd door de 49-jarige Duitser D. S. uit Langenfeld. De knaap moest met diverse verwondin gen, waaronder een beenfractuur, naar het ziekenhuis worden overge bracht. De auto werd licht, fietsje zwaar beschadigd. Op de kruising Oude Oostrumse- wegPatersstraatPa tersla an Leunseweg werd onvoldoende opgelet waardoor tussen twee stationcars 'n botsing ontstond. Beide bestuurders P. L. en P. E. waren uit Venray af komstig. Een 18-jarige inzittende, eveens uit Venray, liep een lachte hersenschudding op. Verder bleef het bij behoorlijke materiële schade. Na de T.V.-fragmenten wilde iemand zijn kaarten voor de volgende dag inleveren. Dat kon niet meer, hij ging toch en kwam LAAIEND ENTHOUSIAST uit het theater. GODSPELL den belevenis

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1