ZESKAMP IN DE PUREE IJslandse kunstenares verlaat Venray Barbara Farber 10 JAREN FILMVORMING GOUDEN PLAK Kindermode, zo mooi als U ze zelden ziet alleen voor de bestenvoor de nieuwe kollekties van Leenenj 1 Leenenj WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN TRIM U FIT MODEHUIS THOMASSEN 50 jarig KL00STERFEEST TRICOTS RODIERf TRICOTS DE.REVE MODEHUIS THOMASSEN Onderscheiding DE SFEERVOLLE ZAAL LINDERS-VOLLEBERG Autocross Veulen Boekhandel v. d. MUNCKHOF Brandweerwedstrijd MODEHUIS THOMASSEN VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1972 No. 35 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VM PEEL EN MAAS VOOR Al UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 n e a ADVERTENTIEPRIJS 15 et per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bij vooruitbetaling) Voor het eerst in de ruim één Zeskamp zit de pechduivel go ne twee weken resten van de heeft nu al toegeslagen. Jan B een balk op ztjn hoofd getroff in het ziekenhuis. Sraar Jans ray kan uitspelen, heeft ernsti den. En van de meisjes sukke enkel. Dat allemaal in de wek en nog eens trainen aankomt. Een andere moeilijkheid die bo- vfendlien nog wordt vergroot door het waarschijnlijk uitvallen van twee Sterke knapen is het samenstellen van de ploeg voor deelname aan de finale. De leiding van de ploeg heeft via de N.C.R.V. vernomen dat er twaalf jongens en zes meisjes aan die start van de finale moeten ver schijnen. Van de zes meisjes zal er één vrij geloot worden, zodat uitein delijk vijf jongedames in de finale 7i nlilen uitkomen. In nauw overleg met de N.C.R.V. probeert de leiding van de Venrayse Zeskampploeg op korte termijn de oplossing te vinden. STIMULANS Maar de ploeg zou niet unit Venray komen, wanneer ze nu al bij de eer ste tegenslagen en moeilijkheden bij de pakken ging neerzitten. Integen deel: terugdenkend aan de grote suc cessen in Rotterdam (2 x), in Am- hem en Passariano en aan de gewel dige geldelijke steun van de Venray se bevolking ,zien leiding en ploeg leden juist in de tegenslagen een sti mulans om de problemen te over winnen. Al zijn zij er dan ook van overtuigd, dat het in Lausanne moei lijker is tot een resultaat te komen dan bij de Zeskamp wedstrijden en bij het Italiaanse Spel zonder Gren zen. VOORBEREIDING Voor zover blessures bij de over gebleven ploegleden het toelaten is men intussen weer keihard aan hei trainen geslagen. De finale-organi satoren hebben bitter weinig losge laten over de verrassingen, die Lau sanne in petto heeft. Men weet, dait „Ontdekkingsreizen" het motto van he fiinalespel zal zijin en dat zich veel van de spelonderdeien i.n, op. boven en wel'lioht onder water zal afspelen. jarige geschiedenis van de Venrayse ed achter de pleeg aan. Nog een klei- finale in Lausanne maar de pech astiaans werd tijdens zijn werk door en ligt vcor de training uitgeschakeld Beken, cok een sterke trcef die Ven- ge rugklachten en meet het bed hou- lt Nellie Vergeldt met een verzwikte en waarin alles cp trainen, trainen In het gemeentelijk zwembad be reidt men zich terdege voor od te verwachten mogelijke en onmogelij ke wat ertoas tanden. Er is al een stel lage gebouwd om de speelsters en spelers te laten wennen aan werken boven het wateroppervlak. Omdat het waiter nu niet direct van moeder tje natuur in deze tijd van 'het jaar een aangename temperatuur heeft gekregen, heeft men een aardappel- stoommachine aan laten rukken om de watertemperatuur enkele graden op te peppen. INFORMATIES Intussen begint Venray de vraag baak te worden van de aspirant- ploegen die in het nieuwe televisie- seizoen van de NCRV gaan deelne men aan het Zeskampgebeuren. Vrij wel dagelijks gaat de telefoon omdat Geleen Raalte, Zandvoort enz. nader willen worden ingelicht over alles wat niet Zeskamp te maken heeft. Venrayse Zeskampleiders Zij>n als het ware reizende voorlichters ge worden om her en der in het land te vertellen hoe Venray hett heeft ge fikst en nog steeds fikst. „Boze tongen" bewezen zelfs, dat de NCRV officials de aspiranltploe- gen al in het oor fluisteren: „Ga maar eens in Venray vragen, wanlt daar weten ze van wanten Ook begint het Venrayse succes- tot-nu-toe al door te werken bij tal van kranten alom in het land. Regel matig komen verslaggevers naar hier om iets meer te weten te komen van ,die plaats in de Peel" die van heit begin tot het eind op de NCRV-itele- visiebeelidbuis is gebleven. En dait mag men dan de Venray promotion noemen die van- de Zeskampploeg is Uitgegaan! Een kleine wat fragile dame zwaait ten afscheid voor de bcerderij in Klein Oirlo, die men vroege r eens Hoeve St. Jan gedoopt heeft Het is de IJslandse Gerdur He lga'ottir, die voor 43 jaren daar ge boren is in een plaats die Neskaustadur heet. Twee jaren woont ze reeds in deze verbouwde boerderij en nu ze die gaat verlaten heeft Venray eerst in de gaten dat we in haar een bekende beeld houwster en glazenierster gaa n verliezen ZWERFSTER Op 16-jarige 'leeftijd gaat zij Reyk javik de hoofdstad van dit noorde lijk stukje Europa naar de kunst - akademie. Na 2 jaren krijgt ze de raad om haar ontluikend talent el ders in Europa tot ontwikkeling te brengen. Dan begin de grote zwerf tocht die voor twee jaren zijn einde vond in Klein-Oirlo en nu weer op nieuw gaat beginnen bij haar ver trek naar Frankrijk. Want ze kwam na Reykjavik in heit Italiaanse Florence terecht waar ze opnieuw 'ter akademie toog. De twee Italiaanse sudiejaren werden gevolgld in 1950 door haar studie aan de Pa- rijse Akademie voor Schone Kun sten waar de wereldberoemde beeld houwer Zadkin o.m. haar leer meester was. Deze studie rondde zij af met een een-jarige cursus dn het atelier van Zadkin zelf. Dan begint ze zelfstandig te wer ken in Frankrijk, in Duitsland, maar ook haar geboorteland weet haar kunnen te waarderen. Als daar een nieuwe kathedraal gebouwd wordt, wordt haar o.m. gevraagd of ze er niets voor voelt om de glas-dn-lood ramen -te ontwerpen. GLAZENIERSTER En zo wordt ze glazenierster, leert ze het vak, dat voor haar menig op dracht bracht uit Duitsland, waar een De kunstenares in haar atelier Na een tijdje vakantie te hebben gehad, starten we a.s. zondag, weer met trimmen, om onze kondiitie een beetje te verbeteren. We hopen dat de belangstelling dirt jaar groot zal zijn. Groter als vorig jaar! We starten om 9 uur op heit par keer kt err öin bij het zwembad. Hebit u zdn mee te doen, kom dan zondga en doe mee en blijf niet in bed liggen. Verder inlichtingen zul len daar gegeven worden. hele rij kerken nieuwe glas-in-lood ramen krijgens volgens haar ont werp. Ze exposeert in praktisch alle hoofdsteden van Europa en zwerft over duit continent, dat haar gul prij zen geeft voor haar werken, düe in menig museum in Europa en bij vele kunstminhenden te vinden zijn. Een van haar grote opdrachten is o.m. de beglazingen en de verdere versiering van het IJslandse pavil joen op de wereldtentoonstelling dn Canada in 1967. In 1969 wordt het haar allemaal te veel af, als ze in Frankrijk ziit. De bekende Japanse schilder Tahjiiri, die ze als een van haar vrienden be schouwt en die zelf in Maasbree een home en atelier gevonden heeft, ad viseert haar naar het rustige Noord Limburg te komen. Ze is dan be trekkelijk dicht bij het Duitse Lin- nich, het atelier, waar haar glas-ont werpen gerealiseerd worden. Zo geeft ze een makelaar opdracht daar een huis en atelier te zoeken, wat ma ampele overwegingen dan Hoeve St. Jan wordt in het stille Kleim-Olrlo. De stal wordt verbouwd tot atelier en de buurt kijkt een beetje vreemd als daar een dametje intrekt, die :m haar bagage zuurstofflessen mee brengt en die van de grote tuin een gezellige rotzooi laat worden. Niet iedereen spreekt IJslands, zelfs geen Frans en Duits en zo is Gerdur een wat eenzame figuur in dit Noord Limburgse land. Maar zij heeft de eenzaamheid zelf gezocht en ze vindt voldoening in haar werk, dat haar ook hier sbeeds opnieuw bezig houdt. Want behalve opdrach ten uit Frankrijk en Duitsland is er het nieuwe universiteitsgebouw in haar eigen land, dat haar gevraagd heeft een ontwerp te maken voor 'n mozaik-wand. In die oude boerenschuur, tussen de lasapparatuur, de bronzen en ko peren composities, de gipsen model len en de kleurige glasbrokken hiangt aan de wand het grote ontwerp voor dit mozaik stuk. Duitzeniden kleur tjes, die samen eens de machtige ^achterwand zullen vormen van een grote hal -in het Reykjaviikse univer siteitsgebouw. Het ontwerp daarvan ds geboren dm KLein-Qirlo. TO COLD In september vertrekt Gerdur voor goed uit de Hoeve St. Jan. Gevraagd naar de reden van haar vertrek, zegt ze: to cold En dat ondanks een nieuwe ver warming die is aangelegd. Maar tus sen de woorden door kan men erva ren dat de zelfgekozen eenzaamheid in dit uithoekje van onze gemeente en het te weinige menselijke kon- takt in de voorbije jaren naast de behoefte aan nieuwe inspiratie toch wel de drijfveren voor dit vertrek zijn geworden. Dat is voor Venray jammer, zo als ook te zien zal zijm op een soort afscheidstentoonstelling, die men nog voor haar gaat organiseren van 9 tot 25 september in de foyer van Ven ray s schouwburg. De Hoeve St. Jan is intussen te koop. Li Alverna zal op vrijdag 8 sep tember Pater Alpheus S winkels o.f.m. temidden van zijn orde-geno ten de dag herdenken dat hij voor 50 jaren lid werd van de Minder broedersorde. In J902 in Venray geboren als Ja cobus Theodoras Swinkels volgde hij hier aan het gymnasium de lagere studies om in 1922 dan in te treden bij de Franciskanen .In 1929 werd hij priester gewijd en in 1930 vertrok hij naar China. Zijn afscheid heeft toen diepe indruk achtergelaten, want nu zijn er nog altijd mensen, die zich herinneren hoe deze pries ter de afscheidshoogmis prachtig zong en helemaal niet onder de in druk scheen dat hij na het beëindigen dezer mis stante pede naar China moest, China, dat in die dagen er gens aan het einde van de wereld lag. In datzelfde China heeft Pater Swinkels gewerkt onder dikwijls zeer moeilijke omstandigheden, waaronder ook de tweede wereld oorlog, die hem de zwaar verdiende vakantie ontnam. Na de oorlog na men de communisten iin Chiina de macht over en dat betekende voor vele missionarissen zo niet gevan genschap, dan toCh wel uiitwijizimg. Pater Swinkels heeft beide gekiend en toen hij in 1946 weer in Neder land was, bleken de voorbije jaren niiet zonder meer aan hem voorbij gegaan te zijn. Maar in 1949 ging hij rustig naar een nieuw missieland, Pakistan, om daar weer van voren af aan te beginnen. In 1953 ging hij naar India waar de Paters Franois- kanen met een nieuwe missie begon nen en daar is hij dan gebleven tot vorig jaar, toen hij definitief naar Venray terug kwam om pormpt, niet gewend aan het hier intussen wel wat veranderde verkeer, overreden te worden. Dat kostte hem zes we ken verblijf in het ziekenhuis. Zijn welverdiende rust geniet hij nü in het klooster Alverna dicht genoeg bij Venray om nog eens op familie bezoek te kunnen. Gaat het convent op 8 september het gouden feest vieren, voor de fa milie en de buitenwacht zal op 4 ok tober de jubilaris een receptie met alles d'rum en d'ran worden aange boden. NIEUWE COLLECTIE Zondag kreeg de heer L. Weijs in een plechtige Eucharistieviering te Leunen de gouden medaille van de Gregoriusverenigiing. Zoals Pastoor Haenen in zijn pre dikatie gedurende deze viering uit drukkelijk stelde, was dat een teken van erkentelijkheid voor het feit dat de 72-jarige heer Weijs ruim 50 ja ren lid was van het kerkelijk zang koor. De heer Weijs, die ook in de muziekvereniging lange jaren zijn partij heeft meegeblazen in de Leun- se fanfare en als speler en regisseur de Leunse toneelvereniging zelfs nu nog ten dienste staat, werd hartelijk dank gebracht voor zijn inzet voor dit koor en voor de Leunse gemeen schap. Een dank, die vocaal omlijst werd door het dames- en herenkoor, die mede de eucharistieviering ver zorgden en muzikaal door de Leunse fanfare, die hem na afloop een dave rende serenade bracht. VOOR BRUILOFTEN EN FEESTEN TIJDIG RESERVEREN s.v.p. Stationsweg 147, Venray, Tel. 1510 De werkgroep Filmvcrming V enray biedt voor de tiende maal het publiek van Venray en omgevi ng haar intussen al traditie gewor den series filmen aan. En 10 jaren, dat betekent dn zo'n 150.000 filmabonnementen cfwel een k leine miljoen bezoekers aan film voorstellingen. Een prestatie cm diep en eerbiedig de pet voor af te nemen, zeker waar het cok hier weer partikulieren ztfn, die dat allemaal in hun vrüe tüd vcor anderen mogelijk maken. Voor de jeugd van 12 tot 15 jaren en dat is dan jammer genoeg voor namelijk degenen, die voortgezet on derwijs genieten (de rest laat zich te weinig zien) heeft meer een pro gramma, dat begint met een geestige western: The magnicent seven. Dan een bravour-oorlogsfilm Murphy's War, een amusante misdaadfilm in de stijl van James Bond (de zaak Anderson), een komedie over auto races met de dolle waaghalzen in scherpe bochten, een maatschappij kritiek vol humor in The Party en tenslotte het historisch kijkspel, de superproducie Spartacus. Zes maan den lang uitgelezen films voor 6 hele guldens. DE JEUGD VAN 16—20 JAAR krijgt ook een grotendeels aan hun behoeften en wensen aangepast pro gramma. De cowboy-film in deze se rie is de meer poëtische ballade van Cable Hogue, terwijl de film JOE het generatieconflict tot onderwerp heeft. The Little Big man geeft een beeld van de onderdrukking terwijl Le Gircle en Le Voyou de misdaad- poliitietbilillers zijn. Het historisch avonturenverhaal van Lawrence van Arabië ^lulit hier de rij. VOLWASSEEN Le CerOle Rouge komt ook in de volwassen-serte voor, die daarnaast ook de eerste en tweede prijswin naars van Cannes 1971 brengt t.w. The Go-Between en Dood" in Vene tië. Woman in love brengt de erotiek uit de twintiger jaren op he witte doek en de thriller JuSte avant l<a nuït in dit programma een grote plaalts inneemt. Decamerone besluit komend jaar deze serie, die voor 10 uitgelezen films brengt. Het is in feite onbegrijpelijk dat Zondag 3 sept. a.s. worden er in ternationale autocrosswedstrijden verreden in Leunen-Veulen, georga niseerd door de fanafre St. Cathari- na in Leunen. Het terrein is gelegen aan de Lor- baa.n richting Bos en Strand. Er wordt in 3 categorieën gereden met als grote sensatie de afval- en de damesrace. Heit comlité heeft vijf West Duitse coureurs kunnen konitrakteren, maar cok plaatselijke favorieten zullen hun beste beentje voorzetten. Aan vang 13.30 uur. nog zo weinig volwassenen deze „goedkope" kans aangrijpen om eens kennis te maken met een dergelijk aantal goede films. Voor zover een en ander niet op de scholen wordt afgewerkt kan men altijd nog terecht bij het Luxor Thea ter voor nadere inlichtingen. Bode van de Maand Kijken naar kinderen. Gebaseerd op het bekende tv-programma. Met 140 foto's, waarvan 24 in kleun Zolangde voorraad strekt 10,- GROTESTRAAT - VENRAY Zaterdag 9 september organiseert de brandweer van Rank Xerox een wedstrijd waaraan 12 bedrijfsbrand- weerploegen deelnemen, o.a. de PTT- ploeg Venray. De wedstrijden begin nen om half tien. Een wisselbeker en andere prijzen staan ter beschik king. De Venrayse jeugd tot en met 12 jaar kan over deze wedstrijd een opstel maken dat ingezonden aan de heer G. de Groot bij Rank Xerox nog een extra prijs op kan leveren.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1