VENRAYSE ZESKAMPERS KREGEN MEER DAN f 10.000 VAN DE BEVOLKING POST UIT TANZANIA Qómmans INGEZONDEN Leenen| WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN TRICOTS RODIERf TRICOTS DE. REVE MODEHUIS THOMASSEN OVERPEINZINGEN VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1972 No. 34 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 et per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bij vooruitbetaling) Wat niemand, zelfs niet in zijn stoutste verwachtingen, had dur ven verwachten, werd zaterdagavond werkelijkheid. De kollekte om de uitzending van de Venrayse Zeskampploeg naar de finale van het Spel Zonder Grenzen t p 13 september in Lausanne moge lijk te maken, heeft 10.045 opgebracht, et is niet denkbeeldig, dat dit bedrag nog groter zal worden omdat nog niet alle toezeg gingen in baar geld zijn omgezet. Besuur en leden van de Zes kampploeg zijn alle schenk(st )ers ontzettend dankbaar. Zij zullen alles in het werk stellen om straks in Lausanne door het bereiken van een goede plaats hun da nkbaarlieid te tonen. Zaterdagmorgen om tien uur trok ken twee geluidswagens met alle ploegleden, bijgestaan o.m. door tien rowans, er op uit om de emmertjes door de bevolking te laten vullen. Eerst werden de kerkdorpen en en kele Venrayse wijken bezocht. Tijdens het middaguur waren veel emmertjes al zo zwaar, dat penning meester Kousemaker al aan het werk werd gezet om de inhoud te sorteren en te tellen. Een bezigheid overigens, waarmee hij, bijgestaan door een aantal vrijwillig(st)ers tot in de avond mee bezig zou zijn 10.000,— 's Middags werd Venray-kom in de gelegenheid gesteld om te offe ren. Alsof het een training gold draafden de Zeskampers in hun blauwe en oranje trainingspakken door het dorp. Men kon moeilijk spreken over rammelende emmers wanlt het losse geld geld raakte da nig irn de minderheid door het véle papieren geld 's Avonds tijdens de video-avond in het Sooio-center van Rank Xerox kon wethouder Loonen meedelen, dat het succes van de aktie onvoor stelbaar was geweest. Op het laat ste ogenblik had een onbekende schenker heit bedrag van 10.000, volg erna akt en zelfs laten over schrijden „Venray heeft zich van haar beste kant laten zien. Hartelijk dank aan iedereen", aldus de wethouder. VIDEO-AVOND De door de heer Hazeu opgeno men videoband van het Spel Zon der Grenaen-gebeuren in Passaria- mo werd zaterdagavond voor bestuur en leden van de ploeg afgedraaid in aanwezigheid van burgemeester Schols, het scheidsrechltersduo van de NCRV de heer en mevr. P. Ver- woerdt en de heer B. Noordam, pers chef van de N.C.R.V. Coach Zandbergen bedankte over de hoofden van de kollektanten de Venrayse bevolking voor hun fan tastische medewerking en béloofde, namens de ploeg, de volledige inzet dn Lausanne. Driemaal is scheeps recht en we hebben al tweemaal op het bordes van de gemeentehuis ge staan", zei hij Burgemeester Schols, die in ver band met gezinsuitbreiding niet in Passariano aanwezig had kunnen zijn, had de verrichtingen van zijn Venrayse ploeg op de beeldbuis die avond weer met verhoogde hartslag gade geslagen. „Ernst en inzet hebben de voor jullae onbekende faktoren weer overtroffen; training en teamgeest hebben jullie weer op het ere- schavot gebracht. Ik heb alle lof voor de wijze waarop jullie je een jaar lang hebben ingezet om de naam van Venray in binnen- en bui tenland hoog te houden. In Lausan ne zal ik in ieder geval bij jullie zijn", aldus de burgervader. Behalve de videoband van Pas sariano werd de ploeg nog getrac- teerd op de film welke Piet Theuws in Italië had gemaakt. Deze film kreeg veel waardering van perschef Noordam van de .C.R.V. In de loop van deze week wordt weer strak de hand gehouden aan het trainingsschema. Wat Lausanne in petto heeft, weet men nog niet. Maar verwacht wordt dat er veel water aan te pas gaat komen. Vandaar, dat voorlopig het zwembad van Sint Servatius de trai- rtingsplaats zal zïjin. NIEUWE COLLECTIE Door de Duitse jongeren, werkzaam op het militaire kerkhof te Yssel- steyn werden o.m. ook bloemen gel egd bü 't Venrayse oorlogsmonument Openbaarheid Al is het al weer enige tijd ge leden dat Venrays gemeenteraad ge kozen is, de belangstellende kiezer zal zich ongetwijfeld herinneren, dat verschillende groeperingen in hun verkiezingsprogramma meer „open baarheid" en meer „inspraak" met grote letters schreven. Het begin was dan ook veel belovend, wan! een van de eerste dingen, die in de nieuwe raad aan de orde kwamen, was de openbaarheid van de com missievergaderingen. Het duurde nog wel eniilge tijd voordat het reglement dienaangaande gereed was, maar toen vergaderden de financiële com missie en de commissie jeugd- en sportzaken dan ook in gezelschap van de pers en van andere belang hebbenden. Bij de overige raads commissies bleef het slot „voorlopig" zoals toen uitdrukkelijk gestéld werd op de deur. Zonder ooit enige verklaring te geven, in het openbaar, werd op een gegeven ogenblik de vergadering van de financiële commissie echter weer „geheim" en kregen de be langstellenden te horen, dat ze bui ten moesten blijven. Tijdens de laatste vergadering van de commissie jeugd- en sportzaken bleken de betrokken leden nog een speciaal briefje thuis gekregen te hebben, waarin hen gevraagd werd te beslissen of deze vergaderingen al dan niet in het geheim gehouden zullen worden. Een poging van drs. Den Brok om deze beslissing in het openbaar te laten nemen, mislukte. Geen der betrokken raadsleden, noch de andere deskundigen hadden be hoefte hun achterban en het publiek te vertéllen, waarom deze maatregel noodzakelijk was. Wat van de „openheid" op deze manier nog over blijft, kan de lezer zelf vaststellen. We gaan weer terug naar de oude tijd, toen menigeen zich terecht er gerde dat wel altijd gezegd werd: die of die oommissie heeft zulks ge adviseerd, doch dat men nooit hoor de, hoe dat advies tot stand geko men is. En de raad zich maar verwonderd afvragen waarom er toch zo weinig publieke bélangstelling isIs het wel een wonder We wachten nu maar af, wat bij de volgende verkiezing weer beloofd wordt Ruilverkaveling «i Uw verslaggever as de laatste weken op sight-seeing geweest. De eerste keer op uitnodiging van de werkgroep ruilverkaveling Over- loonMersélo door het gebied vam de Loobeek, de tweede keer op uit nodiging van de plaatselijke com missie van het ruilverkaveldngsge- bied Lollebeek. Dat had natuurlijk zijn redenen De werkgroep wou de schadelijke invloed laten zien van de geplande ruilverkaveling OverloonMerselo op de landschppélijke en recreatieve waarde in dit gebied. De reizigers zagen echter, zeker in het dal van de Loobeek, dat het de hoogste tijd gaat worden, dat bier iets aan gaat gebeuren, wil dat hele dal niet bin nen een paar jaren „kapot" zijn. Blijft natuurlijk wel de vraag of het zo rigoureus moet gebeuren, als nu gepland is. Blijkens uitlatingen op de voorlichtingsvergadering in Merselo kan over de uitvoering van de betrokken werken nog gepraat worden. De andere toer was bedoeld om uw verslaggever te laten zien hoe de niieuwe wateninliaat nabij Griiendts- veen keurig zorgt dat de beken en de boeren aan water komen. Maar mien had een zodanige route Uitgekozen, dat hij tevens eens kon zien hoe men in het ruilverkave- Lingsplan Lollebeek van oude ver vallen wegen keurige singels ge maakt heeft, hoe men via bedrijfs- verplaatsingen en erf beplantingen de soms lelijke bedrijfsgebouwen een heel ander en wat vriendelij kei- ge zicht gegeven heeft en hoe men in de vrij grote en kale peélvlakten door singels en bossen een landschap aan het opbouwen is, dat heel wat prettiger aandoet dan voor 10 jaren geleden. Kavelgrensbeplantingen en groenstroken zorgen nu voor een goede onderbreking van de vroegere kale vlakten. En de rekreademoge lijkheden zijn een heel stuk groter geworden. De leek di'.e ook uw verslaggever is heeft in de voorbije jaren wel eens bedenkelijk gekeken als hij bul'do- zers en graafmachines in het land bezig zag en plotseling bomen en hagen verdwenen. Hij moet nu er kennen dat dan misschien (te) veel verdwenen is maar-ook veel en zeker beter terug gekomen is. Toch zien velen de ruilverkave ling nog als de boeman t.o.v. het De Venrayse watersportvereniging houdt het komende weekend wedstrijden in de Maas te Maashees. Voor een artiketltje hierover zie elders in dit blad. Küsangara-juu, 31 julü 1972 Beste Vrienden in Nederland. Aan het aanvragen van een pro ject zitten altijd twee kanten ver bonden. Een, vervelende, het aan vragen, wanit je hand ophouden is niet zo leuk. En dan het (eventuele) toegewezen krijgen, en dat is na tuurlijk een verschrikkelijk fijne kanit. Wij zijin dan ook ontzettend blij, dat wij dit geld van de Vasten- aktie hebben toegewezen gekregen. Wij wéten ook, dat het niét een of andere mieneer daar in Zeist is, die de vastenaktie „maakt", maar al die honderden, enthousiaste medewer kers overal in den lande. (Zoiets als de „grass-rooit workers" van Senator McGovem.) Wij zijn er van overtuigd, dat niemand van U op dankbaarheid zit te wachten. Wij zien dit werk tegen woordig echt wel als een plicht, als een stuk mede-verantwoordelijkheid en niet als bedeling. Maar wat ons toch enorm dankbaar maakt is dat stuk morele steun die wij dan weer eens aan den lijve ervaren. Het ge voel van „we staan er echt niet al leen voor", er is een groep met ons samen bezig het aanschijn van de wereld te vernieuwen. Daarom alle medewerkers, organisatoren, gulle geld- en tijdgevers, heel hartelijk dank, voor het overbrengen van, mag ik het zo noemen, een echt stuk WERELDERK Wij zijn dan ook erg blij, dat wij U kunnen berichten, dat het werk landschap. En daar is in het ver leden ook wel eens reden voor ge weest. Maar we dachten dat de mensen van de ruilverkaveling daar zelf ook schuld aan zijn. Men zit b.v. op een plan Over loonMerselo sinds 1956 „te broe den" met een overvloed van des kundigen, die het allemaal wel goed zuillen bedoelen, doch waarvan de buitenwacht praktisch niets hoort. De buitenwacht, die enerzijds de ge bruiker van de gronden in studie is, anderzijds het gelag mag betalen. Als dan alles In kannen en kruiken is, worden een of meer voorlich tingsvergaderingen gehouden, met een voorzitter, die kenméliijk de In druk maakt het alleen maar te we ten en dat ook goed laat merken ook. Als men die voorlichtingsvergade ringen inderdaad ook eens voorlich tingsvergaderingen gemaakt had, in die zin. dat het publiek langzaam mee gegroeid was met de plannen, als men de mensen desnoods eens in de bus geladen had als uw verslag gever en had laten zien wat t.a.v. de vele facetten van een ruilverka veling elders gebeurd is, dan was veel weerstand, die er op dit mo ment is. voorkomen. Want men mag dan wel menen dat veel van die hui dige tegenstand komt. omdat men de kosten te hoog vindt t.a.v. het toekomstig rendement, vast 9taat, dat ook een hoop weerstand is op geroepen omdat men wel over men sen beslist, doch zonder die mensen daarin te betrekken. De tijd is voor bij dat men zulks doen kan. Zelfs in een ruilverkaveling. Dat heeft Tubbergen wel geleerd. dan ook al volop aan de gang is. Na de definitieve toezegging, dat we op de lijst stonden en de eerste berich ten dat de aktie geslaagd was, zijn we allies in gereedheid gaan bren gen. In een zeer korte tijd hebben we nu de kerk omgebouwd tot een school van vier klassen. De kinde ren zitten en leren) nu in een nieu we school, dank zij uw werk. Men is erg blij met deze school, want die klassen zijn ruimer dan in hun oude school, er is meer licht, en het is er warmer. Voor mensen die denken dat hier altijd de zon schijnt, mis schien wat vreemd dat warmer, maar wij leven hier in de bergen en diaar kan het echt erg koud zijn ('s nachts soms 5 gr c) en als je dan stil moet zitten in de klas zonder verwar ming, en alleen in een broekje en bloesje, dan barst je wel eens van de kou Wij hopen in de school nog wat verbeteringen aan te brengen, maar soms valt het niet mee (de scholen zijn van de regering, en men is hui verig als wij ons op hun gebied be geven) Bovendoen stellen wij als Europeanen natuurlijk heel andere eisen aan een school, dan de mensen hier en men zou soms het geld liever aan een nieuwe klas besteden, die men ernaast wil bouwen Het gemeenschapscentrum staat er nu nog wat zielig bij, maar daar ho pen we gauw verandering in te brengen Wij willen alles eerst erg goed overdenken (dat hadden we al gedaan), maar voorafl omdat alles in twee jaar tijd zo ontzaggelijk duur is geworden, moeten en willen wij het géld heel nauwkeurig besteden. We zullen u op de hoogte houden. (Een paar voorbeelden van de prijs verhogingen, cement, drie gulden per zak meer, golfplaten 2 gulden per meter, werkloon 2 gulden per dag meer enz.). We zijn er echter van overtuigd dat we met het gelid van de vastenaktie zullen slagen alles van de grond te krijgen. (We hebben zelfs een beetje geluk vanwege de koersschommelingen Mogen we het vandaag hierbij la ten, we beloven echt u op de hoogte te houden van de diverse vorderin gen. Mocht U soms speciale inlichtin gen willen hebben, dan zijn wij na tuurlijk bereid om die te verstrek ken. Wij staan klaar om alles te ver tellen wat er maar te vertellen valt We houden U op de hoogte Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking aan ons werk, heel veel groeten, vanuit een koud en mistig Tanzania Pater Tom Willemsen Kan:sa Katoliki Kisangara-Juu s.l.b. 4 - LEMBENI via Moski - TAZANIA Qouiure jersey Exclusief en modieus o.a. SAINTJOSEPH GIBI - SPES - LANOVA MODEHUIS Langstr. 61 - Telef. 1281 SPORTVERSLAGEN DIENEN DINSDAGS VOOR 12 UUR TE ZIJN INGELEVERD. Dat in Venray een braderie gehou den zal worden (zie hierover aan kondiging elders in döt blad. Red.) is een zaak, die de leefbaarheid in ons Venray kan bevorderen. Dat mede door de atracties, die er aan verbon den zullen. Als men daar echter ook een varkensvangwedstrijd aan ver bindt. dan durf ik dat Venray on waardig te noemen. Als men dat meent te moeten doen, omdat hier van onlangs de televisie een repor tage gaf, dan heeft men de achter grond van die reportage helemaal niet begrepen. Daarin werd duidelijk gesteld, dat het in 1972 in een be schaafd land toch wel een uitermate vreemde zaak is als „dames" op met zeep ingesmeerde varkens gaan ja gen. Dat is niet alleen een zaak, waartegen de dierenbescherming protesteert, doch waarbij ook de menselijke waardigheid geweld wordt aangedaan. Men had mogen verwachten dat de betrokken winkeliersvereniging hiervoor meer oog zou hebben, dan het publlioiteltsstuntje dat een der gelijke wedstrijd misschien wel op levert, doch dat dan duidelijk zal aantonen, dat we hier weer terug zijn gevallen in een soort barbaren dom. Vrijdag 25 augustus: 19.00 uur repetitie voor het hele koor. Zondag 27 augustus: 10.15 Hoogmis. Maandag 28 augustus: 18.45 uur repetitie voor alten en tenoren. Woensdag 30 augustus: 19.00 uur repetitie voor bassen en tenoren.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1