TT ZILVEREN PEELKLANK IN YSSELSTEYN Een dominee komt schooien Zondag opening nieuwe sportvelden in Merselo w LINDERS-VOLLEBERG Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Wx TUINFEEST BIJ DE SOOS Country and Folk event TRICOTS RODIERf TRICOTS DE REVE MODEHUIS: THOMASSEN VRIJDAG 18 AUGUSTUS 1972 No. 33 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bij vooruitbetaling) Vrijdag 25, zaterdag 26 en zendag 27 augustus a.s. gaat Ysselsteyn feest vieren om 't zilveren bestaans- feest van de plaatselijke fanfare De Peelklank. Na een plechtige Eucha ristieviering is er vrijdag van half 9 tot half 10 een receptie; zaterdag is er een Beierse avond en zondag een concertavond, waaraan bekende muziekverenigingen deelnemen. 1948 Je zou het typisch Ysselsteyn© kunnen noemen. Terwijl men nog Sin kippenhokken za't en de ontgin ning van Feelplan Zu;id met veel moeite weer een beetje op gang kwam, zegt daar de pLaatseMj'ke kap per tegen de voorzitter van de Boe renbond: „We moesten hier in Ys- sdlsteyn toch feitelijk een fanfare hebben...." En of dlie man niets anders aan zijn hoofd had, roept hij alle Ysselsteynse muziekliefhebbers in een noodzaaltje bijeen, en de fan fare dB er Natuurlijk kostte dat geld, en niet weinig ook. Maar dan trekt men een keer langs de huizen en dan blijkt dat heel Ysselsteyn keihard achter dat - in feite krankzinnige - plan te staan. Want met een dikke 5000 kan men aan 't instrumenten kopen gaan Da spelletje herhaald zich de no- cïge keren. Als er promotie geblazen moet worden; als er uniformen moe ten komen; als een drumband op gericht moet worden; enz. Het geld komt eren de mensenEn de successen, zoals blijkt uit het feit dat men van de onderste sport van de ladder (de 4e afdeling) opklom tot de afdeling uitmuntendheid met liefst 2 kampioenschappen. Succes sen diie alleen maar geëvenaard worden door het tamboercorps, dat vor.'lg jaar nog .in de afdöliinig uit muntendheid een eerste prijs, een promotie, de lof en de wilmpel weg haalden Natuurlijk i© het allemaal niet zo simpel gegaan, als hierboven in een paar regels vermeld is. Het eerste bestuur, bestaande uit de heren M. Wisman©, G. Vermeulen, G. Fleur- kensf, S. Lemmenst, H. Jenniiskens, G. Deterst en J. Geurts .heeft be slist net zoveel zorgen gehad als het huidige bestuur: H. Jenniiskens, G. Geurts, Th. van' de Bas, P. Spreeu- Wenberg, L. Bollen, L. Marcel/lis en H. Peeters, om de eindjes aan elkaar geknoopt te krijgen; om een goede dirigent te pakken te krijgen; om er de moed in te houden. Want ga er maar 'ns aan staan om zo'n dikke dertig muzikanten en een twintigtal leden van de drumband steeds op nieuw voor te gaan; steeds opnieuw ook financieel staande te houden. We hebben een vakman als Mees ter Rongen uit Horst-America eens horen zeggen dat het plaatselijke muziekgezelschap een zware belas ting is voor de gemeenschap, doch dat daarmee diezelfde gemeenschap bewijst veel over te hebben voor de culturele vorming van de eigen mensen. En daarvan is de Yssel steynse fanfare het zoveelste spre kende voorgeeld. OM WAT IN 25 JAAR BEREIKT IS gaat men nu feest vieren. Op vrij dag 25 augustus is er naar goed ge bruik een plechtige eucharistievie ring, waarna de jubilarissen van 't corps gehuldigd zullen worden. De receptie om half 9 is natuurlijk een fijn muzikaal gebeuren, waarna dan de eigen fanfare, nu omgedoopt tot Smeleblaozers voor een verdere ge zellige avond zullen zorgen. Zaterdag komt de Landskampioen 1972, de Dungense Drie Donken Blaaskapel een Beierse avond ver zorgen, waarvan het succes reeds bij voorbaat vaststaat. Zondag komt dan de fanfare uit Merselo een concert geven met de gemengde zangvereniging uit Hegel- som en een optreden van het Jacht hoorn- en Trompettencorps uit Ven- ray. Het slot concert verzorgt de fanfare St. Cecilia uit Horst-America en dat zal door geen enkele muziekliefheb ber gemist willen worden. Dit jubi leum-concert begint om 8 uur in het gemeenschapshuis. In de evacuatietijd moest de zon dagse mis om de een of andere re den eens gelezen worden in een Bra bants dcrpscafeetje. Hoe vreemd het misschien ook klinkt dat gebeuren hebben juist die geëvacueerde Ven- rayse mensen als het aller akeligste ondervonden van hun hele evacua tietijd. We moesten daaraan denken toen we zondag op uitnodiging een dienst meemaakten van de Moluk se Evangelische Kerk, tussen de ta fels en stoelen van het christelijk jeugdhuis in de Hoenderstraat. We zeggen daarmee niets ten na dele van dit christelijk jeugdtehuis, maar het is een blijft geen kerk, geen ontmoetingsplaats tussen God en de mensen. Toen we Dominee Pesulima dat verhaal vertelden over dlie onder vinding, knikte hij begrijpelijk. Ook zijn mensen, zijn Molukkers, zouden graag 'iets meer doen, maar het zit er doodgewoon .niet aan. De Molukse Evangelische Kerk - Genedjia Indill Maluku, kortweg G. I-M. genoemd - is in nood. Niet al leen in Venray, doch overal in Ne derland. Niet geestelijk, maar mate rieel. Geestelijk bloeit deze kerk. De Molukkers willen hun kerk gelde lijk wel schragen, maar kunnen het eenvoudig niet. AFLOPENDE SUBSIDIE Bij het opbouwen van hun kerke lijk leven, kreeg men Nederlandse overheidshulp in de vorm van een aflopende subsidie, dat aan het eind van dit jaar ophoudt, na met 100% te zijn begonnen. De redenering leek logisch genoeg: de kerk moest dn materieel opzicht naar een zelfstandig funibtioneren toe. Maar de praktijk Om te beginnen is het aantal Zuid Molukkers sinds hun komst n ons land in 1951 bijna verdrievoudigd. Verder zijn de kosten van van 1951 niet die van 1973. Vervolgens be hoort 85% van de Zuid Molukkers in ons land tot de arbeidersstand, waarvan weer 70% tot de categorie ongeschoolden moet worden gere kend. Bemiddelde Zuid Molukkers beet aan er gewoon niet. Wegens de blijvende hechte banden met hun stam, worden elk jaar dear de Zuid Molukkers geld en goederen naar familie-leden, die het veelal aan alles ontbreekt, in de Indische ar chipel gestuurd. Dat fis de reden dat deze kerk zich in verschillende bochten moet wrin gen om de zaak nog zoveel moge lijk gaande "te houden. Predikanten verdienen vaak min der dan ongeschoolde landgenoten, lijden stille armoede. Maar wat wil len zij Als zij zich realiseren, dat heit kerkelijk budget opgebracht is met zware offers, uit overbelaste inkomens. SAMENBINDENDE FUNKTIE De kleiine donkere dominee Pesu lima is nog vrij jong. Hij wijst ons op de grote plaats die de Zuid Mo lukse Kerk inneemt bij deze bevol kingsgroep. „Kijk eens naar de ou deren. zo zegt hij. „Deze mensen zijn tin Nederland, maar hun denken, voelen en willen ligt in de Zuid Mo- lukken. Ze hebben hun kerk niet al leen nodig voor hun geestelijk leven, maar ondervinden daarin een stuk saamhorigheid, die juist bij deze mensen zo belangrijk is. De dominee is dan ook niet alleen geestelijk lei der, maar maatschappelijk werker, belastingadviseur en raadsman in al le mogelijke en onmogelijke zaken. Zonder hun kerk gaan die mensen kapotzo zegt hij fel. „En hoe moeilijk heeft de jeugd 't niet, die thuis bij hun ouders heel andere gezagsverhouding kent dan bij hen cp school en in het werk. Van de eene kant de Zuid Molukken - het grote ideaal van hun ouders - van de andere kant het heel andere en soms vrijere Nederland. Als men in Nederland al spreekt over gene ratieconflicten tussen jeugd en ou deren, hoe moet het dan wel zijn bij deze jongeren, die met hun ene been <in de Zuid Molukken staan, met het andere in Nederland.... Zij hebben een goede opvang nodig en vinden die in hun kerk gelukkig nog; die cok hen - in tegenstelling tot vele andere kerken - nog wat te zeggen heeft. Hij wil daarmee onderstrepen hoe ncd'ig en nuttig de Zuid Molukse Kerk' cok NU nog is, al is ze dan bijna bankroet. Maar in feite hoeft hij uw ver slaggever niets te bewijzen. De 10-12 gezinnen die zijn hele Vemiayse ge meente vormen, bewijzen in deze dienst genoegzaam door hun op komst en hun houding hoe zij zelf deze godsdienstoefening ervaren. Hun voorbeeld zou vele anderen kunnen stichten. ER OP OF ER ONDER Maar desniettemin zit men met 't probleem: hoe de eindjes aan elkaar te krijgen, hier en elders in Neder land. Men moet doodgewoon de silraait op. De straat op met een huis-aan- huis collecte, met loten. En zc zal men in Venray-kom de komende week Molukkers aan de deur krijgen, die uw hulp komen vragen voor hun kerk(je) in Venray en in Nederland. De kerkdorpen werden in de week van 4 september bezocht. Laten we dan cok eens tonen dat we chr isten zijn, niel alleen in woord maar ook in daad, opdat deze mensen hun godsdienstoefeningen kunnen blijven houden. Laten we dan eens denken aan de evacuatietijd, toen we het gemis aan eigen kerk zo diep veelden, en laten we door een goe de het Deminee Pesulima mogelijk maken zijn belangrijk werk tussen onze Molukse medeburgers en me demensen te blijven doorzetten. Als burgemeester drs, F. Schols zondagmiddag om 2 uur -de nieuwe sportvelden in Merselo zoals dat heet officiéél dn gebruik stelt, dan mag heel Merselo rustig de vlag uitsteken. Want met dat sportpark heeft men een groot karwei achter de rug, die onmogelijk klaar geko men zou zijn als men niet eendrach tig had samengewerkt. ROUWKUILEN Als in 1966 de kans er is om de Rouwkuilen aan Staatsbosbeheer te verkopen, besluit Venrays gemeente raad om dat bedrag te besteden aan de dringend nodige sportveldenaan- leg op de kerkdorpen. Op dat moment voetbalt Merselo nog rustig op een misschien wat premitief terrein, maar men kan er nog vooruit. Reden waarom men bij de vaststelling van de sportvelden- aanleg dn feite achteraan geplaatst wordt. De wat felle secretaris van de Sportstichting Merselo, de heer Eyssen, heeft daar echter wel wat spijt van, want toen Merselo uitein delijk aan de beurt was, bleek het geldpotje aardig leeg te zijn. En dat heeft er de nodige ongemakken op geleverd. Want makkelijk is het allemaal niet gegaan. Behalve het eeuwige gedonder met de centen, zat men ook met de ruilverkaveling en later met onwillige verkopers. Men zat met subsidies van Provinoie en de Nederlandse Sportfederatie, en van daag de dag heeft men nog 10.000 extra van de burgerij moeten lenen omdat de Provincie de toegezegde subsidie niet betalen kan. Het is tekenend voor datzelfde Merselo, dat die lening renteloos op tafel is gekomen Diezelfde sekretaris toont een dik ke map met correspondentie, die er over duizend en een dingen gevoerd is moeten worden, voornamelijk wel met de gemeente, doch ook met vele anderen. Dan was het dit, dan was het dat LANG GEREKT Het begon in feite in begin 1969 toen men ernstig ging denken aan de uitvoering van het Merseïose Sportpark. In 1967 was een soorte ment begroting opgesteld naar aan leiding van de verschillende wensen die men ter plaatse verzameld had. Daaruit bleek o.m. dat Merselo in feite mikte op 2 voetbalvelden. Dat vond men van de andere kant voor dit kerkdorp als te hoog gegrepen, doCh men bleef rustig doorkram- men, al blijft m'en vandaag de dag nog steeds dlie begroting uit 1967 handteren, of er dn al die jaren niets veranderd is Het werd 1970 voordat de Sport stichting Merselo de volledige plan nen op tafel kon leggen, waarna de onderhandelingen konden beginnen over de grond-aankopen. Want men was niet van plan zich „ergens in de peel" te gaan begraven, maar wilde het sportterrein vrij dicht aan de kom van het dorp hebben. Daar zijn ook weer de nodige instanties en mensen aan te pas gekomen; eindeloze begrotingen over opge steld, tot in maart 1971 aan de Heide my de opdracht gegeven kon worden om te beginnen in het Molenveld. Intussen veranderde de gemeente de regeling over het gebruik van de sportvelden en ook dat leverde weer moeilijkheden op. Zo ook de afzeg ging van de N.S.F.-subsidie voor de bouw van een kantine. Dat clubgebouw is er toch geko men, ook al omdat verschillende Merseïose metselaars en bouwvak kers hun vrije tijd ter besl'hikking stelden. Zodat Merselo veel in zelf werkzaamheid gedaan heeft om dit complex te kunnen realiseren En terwijl dat allemaal groeide, begon men de laaltste gevechten om de gemeentelijke subsidie. Óe pot van de Rouwkuilen bleek door an deren leeggehaald te zijn en voor Merselo bleven de restjes De veMafscheiding Liep gevaar de beplanting kon er niet komen, men zat met sltapels onbetaalde rekenin gen; maar desondanks is het alle maal toch ge.fiikst en kunnen SVV- Merselo en SVV Venray zondag dan aan de eerste officiële wedstrijd be ginnen op dilt 2 sportvelden grote complex. Een groot en gemeenschappelijk work is daarmee aan zijn einde ge komen. De afrekening zal nog wél problemen met zich brengen, doch eerst wordt er GEOPEND Om half 2 komt de hele school jeugd bijeen bij zaal Arts. Voordien heeft men hen allen van een ballon voorzien en dan trekt men in feeste lijke stoet naar het nieuwe sport complex, waar de voorzitter van de Sportstichting, de heer P. Janssen, het woord zal voeren en de burge meester de officiële opening zal verrichten. Nadat de ballonnen de lucht in Zijn gegaan, gaat dan Mer selo zijn krachten beproeven tegen Venray. Een koffietafel, die de voetbalclub de Stichting en de genodigden aan biedt, besluit deze opening. SFEERVOLLE ZAAL, IS VOOR U GELEGENHEID VOOR BRUILOFTEN, FEESTEN, PARTIJEN, VERGADERINGEN e.d. Stationsweg 147, Venray, Tel. 1510 Dimitri van Toren, de man met de luisterliedjes Zaterdag gaat de Soos het bijna traditioneel geworden tuinfeest hou den achter het pand Hoenderstraat 10. Ditmaal in de vorm van een country and folk event, waaraan 'n vijftal bekende artiesten meewer ken. Artiesten die reeds eerder zijn opgetreden in Venray en hier veel succes hadden. Zo o.a. Dimitri van Toren, de man met de luisterlied jes, die al verschillende elpees op zijn naam heeft staan. Derroll Adams de bekende ban- jo-ist, komt ook voor die avond in Venray, ondanks het feit dat men hem hier eenmaal de toegang tot 'n hotel weigerde. Deze geboren Ame rikaan heeft een machtige voorraad country songs. De volkszanger Peter Koene zal 'n keur van Nederlandse liedjes ten gehore brengen, in tegenstelling tot Norms de uit Florida afkomstige ar tiest, die vooral zijn virtuositeit zal bewijzen op !n keur van instrumen ten. Voor degenen die van deze zanig en muziek houden dus wel 'n avond om ,U" tegen te zeggen Daarnaast zijn er de nodige infor matiestands en ook nog een vrij markt. Daarop zijn bv. touwlampen te koop, die M. van Gerven, Kemp- weg, speciaal voor deze gelegen heid gemaakt heeft. De Indische- en aziatische boetiek „de Tondeldoos" uit Venlo, heeft er een stand en de Venrayse dichter Hans Tabbers zal zijn laatste gedichtenbundel - vers van de pers - aanbieden. Dan zijn ©r oude boeken, tijdschriften en grammofoonplaten voor een prikje te koop.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1