Muziek- en radioprodukties uit Venray... Vanuit het stenen tijdperk terug in Venray LINDERSVOLLEBERG VAKANTIE PURE SANG drukwerk KELDERLEVEN VRIJDAG 4 AUGUSTUS 1972 No. 31 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY \A/EPKfRI AR X/AAD VEM PAY EM OMQTQEIfEM ADVERTENTIEPRIJS 15 ct per mm. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 WfcfclVÖLAD YtNKAT t IN IJ M 3 I K fc K C IN pR|JS p£R HALpjAAR 7.50 (bij vooruitbetaling) Nu het grootste deel van de mensen met vakantie is of die net achter de rug heeft, gaan ook de medewerkers, de zet ters, drukkers en bezorgers van Peel en Maas een week lang iets anders doen, dan ze de overige 51 weken doen, na melijk voor U een Peel en Maas klaar maken. Voor zover mogelijk hebben we voor twee weken de voor berichten in dit blad reeds ge plaatst, zodat we vertrouwen dat het ongemak van een week geen Peel en Maas niet ite groot zal zijn. In de overtuiging dat ook U onze mensen graag die ene vakantieweek in het jaar gun nen zult, nemen we dan nu afscheid tot vrijdag 18 augus tus. Dan gaan we met nieuwe en frisse moed weer door U op de hoogte te houden van het Venrays gebeuren. Plezierige kermis! Zo werd de wens naar een eigen PATER JUUL CAMPS, thans 48 jaren, heeft Irian Barat, zoals thans het vroegere Nieuwe G uinea heet, voor enkele maanden de rug toegedraaid. Vanuit het stenen tijdperk is hij net als zijn col lega en dorpsgenoot Pater Jan Peeters weer terug in zijn geboor teplaats. ,,Ik wcu Venrayse kermis nog eens meemaken zo motiveert hij zijn dik verd iende vakantie. lijk betere tijden voor deze mensen. Een betere tijd waarin socials recht vaardigheid heerst en niet het recht van de sterkste en het keiharde ego isme, waarin ontwikkeling en scho ling mogelijk wordt, zodat ziekte, ellende en angst voor de geesten ver dwijnen En daarnaast kun je dan langzaam beginnen met ze een Godsbegrip bij te brengen, de blijde boodschap te verkondigen, die ook voor deze men seen veel te zeggen heeft." ONTWIKKELINGSHELPER Dat ontwikkelingshelper bestaat dan in het feit dat men probeert hun landbouw wat „op te krikken". Een container met wat puin, maakte er ons op attent, dat er iets gaande was in de kelders van het Venrayse gemeenschapshuis aan de Jan Hensenstraat. En nieuwsgierig als we nu eenmaal (moe ten) zijn, togen wij op onderzoek uit. Een deel van de kelders bleek veranderd te zijn in een opname-studio met levensgrote mengtafels, allerlei soorten boxen, microfcons en meer van der gelijke toestanden De man achter deze geheimzinnig aandoende studio bleek de heer J. Theelen te zijn, musicus van beroep, van wie wij reeds eerder een repor tage brachten. We hebben u daarin geschetst, hoe deze musicuszich op St- Anna bezig houdt met de muziek minnende medemens, zoals hij dat noemt. Dat betekent dan dat hij daar zowel met patiënten als verpleeg kundigen, artsen, terapeuten, zusters en overig personeel, op allerlei wij ze, aktief muziek en zang beoefent, waarin hij dan meteen betrekt de studio, die dn deze inrichting aan wezig is. Doch daarnaast componeert en arrangeert deze musicus en heeft daarbij de nodige connecties, niet alleen opgebouwd met radio en t.v., doch ook met verschillende groot heden van deze media en andere kunstenaars, Namen als Ton Man dors, Gilbert Becaud, Adrie v. d. Heuvel, Ernst van Altena, Corry Brokken, om er maar enkele te noe men, klinken vertrouwd ten huize van de familie Theelen, ook al omdat hij voor hen muziek componeerde en arrangeerde of de hen begelei dende orkesten heeft gedirigeerd voor grammofoon, radio of t.v. De man, die zo'n twintig muziek instrumenten zelf bespeelt, heeft eens een radio-uitzending voor radio Zuid een one-man orkest gevormd, waarbij hij resp. drummer was, gi tarist, saxofonist, pianist, organist, kortom op zijn eentje een heel or kest op de band vastlegde, dat in fei te alleen bestond uit de musicus J. Theelen. En dat ideaal, dat one-man or kest is feitelijk altijd als een wens droom op de achtergrond gebleven. Niet alleen in musicaal opzicht, maar ook zakelijk bezien. Want of men een heel orkest moet optrom melen, dat een zgn. melodie-lijntje kan inspelen, waarop later dan een zanger of zangeres het vocale ge deelte inzingt, of dat één man het hele orkest kan verzorgen, dat maakt nogal wat uit. Want studio-huur en de salarissen en reiskosten der mu sici zijn nu eenmaal zware kosten posten. Dat ideaal werd technisch steeds meer bereikbaar. Toen men opname apparatuur kreeg, die zelfs 16 sporen kan „verwerken". Dat betekent dat men tot 16 verschillende opnamen in een band verwerken kan studio steeds levendiger, maar om dat ideaal te verwezenlijken komt meer kijken als de aanschaf van mo derne microfoons, meersporen-recor- ders en mengapparatuur. Daar spe- Jen akoustiek en beschikbare ruim ten, als b.v. een echo-ruimte en op name-studio, soms een even grote rol. Er is lang naar gezocht in Ven ray zelf, en soms ver daarbuiten, maar, zoals dat gewoonlijk gaat, het toeval speelde een grote rol- Bij een opname van het Venrayse vastel- aovesliedje van dlit jaar in de schouwburg ontdekte hij ruimten in de kelders, waarvan slechts een klein gedeelte door de schouwburg zelf of Venrayse verenigingen gebruikt wordt. Die ruimte, mits goed uitge breid en „aangekleed" zou de ideale zijn. Het heeft tot vorige week ge duurd, voordat de eerste proefopna- men gemaakt konden worden in de tot studio's omgetoverde kelderruim te. Intussen is daarin de meest mo dernste opname-apparatuur opge steld, waarbij de electro-mensen Martens en Swaghoven soms voor grote puzzels geplaatst werden, die echter allemaal keurig werden opge lost. Een echte opname-studio staat nu ter beschikking van musici, zangers en sprekers, terwijl in de regelka- mer, de man aether de mengtafels door het zgn. akoustisch glas, dat beide ruimten scheidt, precies kan volgen wat er gebeurt in de opname studio voor zover hij dat niet via zijn koprrücrofoons al hoort. Een andere ruimte blijkt uiter mate geschikt voor de echo-ruimte, waarin het geluid „doorheen ge jaagd" wordt om dan met een pracht galm netjes op een van de vele spo ren van de recorders terecht te ko men. De geluidsproduktie „Venray" is van start gegaan, dat blijkt duidelijk uit de stereo-boxen, die het kleinste foutje genadeloos de ruimte in stu ren. Dat blijkt uit de tientallen re corders, die draaien en draaien, uit de wijzertjes en lampjes op de machtige me'ngtafel, die bij wijze van spreken van het gepiep van een muis, het brullen van een leeuw kan maken. Met een-mans-orkest staat op de band en het klinkt of velen samen de nieuw gecomponeerde muziek tot leven brengen. De zangeres staat wat eenzaam met'grote koptelefoons op, haar tekst in te zingen op het zo veelste spoor van de band, die uit- dan het totaalwerk feilloos ten ge hore moet brengen, nadat de man achter de mengtafel al naar behoefte de verschillende banden gemixed en bewerkt heeft. We spraken boven van „omtove ren" en dat is hét ook werkelijk wel geweest. Want wie de oude toestand kende van veel beton en harde steen, komt nu in een keurig aangeklede ruimten, waarin het vele isolatie materiaal, nodig voor een goede akoustiek, verboren is achter zware gordijnen, die op hun beurt weer een steentje bijdragen tot een zo goed mogelijke klankvorming. De buitenstaander, die in dit we reldje van electro-techniek, akous tiek, mengen en weer vermengen niet thuis is, kijkt zich een beetje dol op al die draaiende banden, die wijzertjes, handles en knoppen. Maar zelfs hij hoort hoe met betrekkelijk eenvoudige middelen een geluidspro duktie groeit tot het de schijn heeft of wel tientallen musici bezig zijn, doch in feite slechts énkelen daad werkelijk hierbij betrokken waren. Het is het zoveelste wonder dat daar opbloeit in de kelders van het cul tureel centrum- De resultaten daar van kan men binnenkort horen op radio Nordsee en andere stations. Dat zal op zijn beurt weer nodig maken dat verschillende bekende kunstenaars en musici in de Venray se kelder duiken, waarin Theelen een van zijn grootste idealen nu wer kelijkheid ziet worden VANUIT HET STENEN TIJDPERK 20 jaren heeft hij er „op zitten" in Nieuw Guinea, waarvan 8 jaren aan de kust met zijn eigen problemen en nu de laatste 2 jaren in Jiwika, in de vrij vruchtbare Balimvallei, waarin in verschillende stammen ;o'n 60.000 Papoeas het leven leidden, zoals hun voorvaderen dat geslachten en ge slachten voor hen hebben gedaan, levend van de landbouw, de jacht en de oorlog Inderdaad nog het stenen tijdperk, waarvan de vele films getuigenis af leggen, die hij uit dat verre en voor ons nog zo onbekende land heeft meegebracht. We mogen dan vreemd staan te genover het feit dat deze mensen nog rond lopen met een penis-koker en de dames slechts in een schortje van gras, we mogen dan die gras- gedekte hutten „raar" vinden en de dansen, waarin ze met veren getooid op en neer hossen als wij met vas tenavond, we moeten er voor op passen ze voor heidenen en onbe schaafde volkeren uit te maken. Ze mogen dan geen „Godsbegrip" heb ben, zoals wij, maar hun „adat" schrijft hen sinds eeuwen voor hoe zij zich bij leven en dood te gedra gen hebben waar hun vijanden zijn, hoe ze verdedigd moeten worden, wanneer er feesten moeten zijn en hoe ze varkens moeten doden. Ze hebben een eigen cultuur, die we dan wel uit het stenen tijdperk mo gen noemen, maar die we niet on gestraft maar even kunnen vervan gen door onze cultuur van 1972.... MISSIONARIS „Missionaris", zo zegt Pater Jan Peeters, onder dat begrip kun je ontwikkelingshelper verstaan- Hij is een soort begeleider vanuit dat ste nen tijdperk naar nieuwere en hope- „Man, ik rook nu prima tabak die mijn mensen verbouwd hebben. zo verenigt Pater Camps het nuttige met het aangename. Maar het be tekent de ijzeren schop invoeren i.p.v. de houten stok waar ze nu de grond mee open krabben. Het betekent hen iets bij te brengen van vruchwis- seling, het betekent ook hun varkens te leren fokken anders dan zij ge daan hebben. En varkens zijn rijk dom, want er worden vrouwen mee betaald en andere goederen. Varkens zijn nodig voor het vet, waarmee oud en jong zich enkele malen per week inwrijven. Varkens zijn voed sel en eiwitten, die ook zij niet ont beren kunnen. Ze sneuvelen letterlijk tientallen bij feesten, waar ze met de zoete aardappelen het hoofdgerecht vor men. Ontwikkelingshelper dat betekent, dat je met heel primitieve middelen probeert de onderlinge verbindingen te verbeteren en uit te bouwen, wat men in Nederland zo fraai noemt de verbetering van de infra-structuur, maar daar betekent de onderlinge handel wat op te voeren, zodat men wat meer voedsel-uitwisseling krijgt. BERGBEKLIMMER Een levensgroot probleem voor Pater Jan Peeters, die in het cen trale bergland bij de Wisselmeren zit, in Modio, waar voor de oorlog Mgr. Tillemans zijn eerste uitvalspost had naar het gebied van de Wisselmeren- Hij moet zijn beminde gelovigen in vijftien dorpen op gaan zoeken, die allemaal in dalen liggen van dat bergland. Maar dat betektent de ene berg over en weer de andere berg over. Voor die 15 dorpen heeft hij vier weken nodig, alles te voet en daar moet men niet praten over han delswegen. daar is men al blij met een paadje. Wat dat betreft zit Pa ter Camps in de vrij vlakke en grote Balimvallei wat gemakkelijker, maar ook hij heeft problemen met de op richting van scholen, het aantrekken van onderwijskrachten, het gods dienstonderwijs en met de taal. Want iedere stam heeft zijn eigen taal, zijn eigen dialect en kon men voor de Indonesische overname nog terecht met Nederlands, nu is het Indone sisch wat men als voertaal heeft. Het duurt jaren eer men de taal, de gewoonten en de situaties van de onderscheiden stammen kent en het vertrouwen van de mensen krijgt. Een vertrouwen dat noodzakelijk is wil men de blijde boodschap kun nen brengen. Een boodschap, die ook deze mensen, hoe primtief ook in onze ogen, veel te zeggen heeft en hen bevrijden kan van de nu steeds voortdurende angst voor de gees ten voor al uw van den munckhof n.v. UITZICHTLOOS Daarom is het geen uitzichtloos gebeuren in zo'n land, nog zo primi tief, nog zo ver van onze beschaving af, mensen op te offeren om iets van do blijheid van het Evangelie te brengen. Blijheid die men hen ook geven kan door hun omstandigheden wat beter te maken, hen te bevrij den van ziekte, van ondervoeding, van angsten. De mens in zo'n land is primitief, in die zin, dat voor hem de wet geldt: eerst ikDit radi cale egoïsme heeft zijn konsekwen- ties voor de zieken en stervenden, die men aan hun lot overlaat, voor de zwaksten, die uitgestoten worden. Een boodschap van naastenliefde, van verdraagzaamheid kan nieuwe vreugden geven aan armen en on derdrukten Maar het is een lang proces. Een proces over jaren, zoals ook blijkt uit de vele teleurstellingen, die men telkens opnieuw beleeft en die b-v. de ontwikkelingswerkers ondervin den, als die na 2, 3 jaren teruggaat en moet konstateren, dat die jaren veel en veel tekort waren. Daar moet de konstante begeleider zijn, de missionaris die zijn leven opof fert, opdat hij op de lange duur iets van zijn geloof en overtuiging door kan geven VAKANTIE Nu liggen de Balimvallei en de bergen bij de Wisselmeren weer aan de andere kant van de wereld. Men kan even uitblazen en zich verwon deren over de groei van Venray, de welvaart en de luxe die steeds groter wordt. Wü van onze kant griezelen een beetje als we op de film die men sen bezig zien met lijkverbranding, met het eten van muizen, als we de vrouwen hun zware lasten zien dragen en we de onbegaanbare wegen zien en het oerwoud. Dat is niets voor ons met onze auto en t.v. Maar bij hen klinkt alweer het heimwee door en over enkele maanden gaan ze graag weer te rug naar Irian Barat, ook in onze naam Hij zelf werd daar nog eens met zijn neus opgedrukt als hij opnamen moest gaan maken in Hilversum, Haarlem, Brussel of andere plaat sen. Dat werden dikwijls nachtelijke tochten, vele verloren uren, zodat de wens naar een eigen studio steeds groter werd. Groter ook, omdat steeds meer „klanten" een beroep deden op de musicus Theelen voor hen geluids- produkties te maken, zoals dat in vaktermen heet. Men had en heeft ontdekt dat men met deze musicus pure sang alle kanten op kan en dat is in die kringen veel waard. NIET IN DE CAFé MAAR IN ONZE SFEERVOLLE ZAAL, IS VOOR U GELEGENHEID VOOR BRUILOFTEN, FEESTEN, PARTIJEN, VERGADERINGEN e.d. Stationsweg 147, Venray, Tel. 1510

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1