Nieuwe behuizing GEMEENTEWERKEN JAARVERGADERING S.V.V. LINDERS-VOLLEBERG Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN CIRCUS TONI BOLTINI NAAR VENRAY alle restant Truitjes en Vesten 10.- alle ZOMERJAPONNEN 88.- MODEHUIS G0MMANS Voorzitter A. W. Rooyakkers herkozen VRIJDAG 28 JULI 1972 No. 30 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bij vooruitbetaling) Bijna 8 jaren, nadat op een zondagmiddag de houten loods van gemeentewerken achter het plantsoen aan de Paterslaan in vlam men opging, zün de nieuwe gebouwen aan de Accaciastraat door dezelfde dienst betrokken- Nieuwe gebouwen, waarvan de ver wezenlijking niet alleen die bijna acht lange jaren geduurd heeft, doch die ook in Venrays gemeenteraad nogal wat beroering ge bracht hebben cmdat de aanvankelijke begroting met een dikke 50% overschreden is. Maar dat is ook weer verklaar baar. want voor de wederopbouw van het verloren gegane schakel de men maar meteen drie Venrayse architecten in, om niemand tekort te doen. Men haalde er adviseurs bij, die na jaren nog altijd niet konden verbellen, hoe duur een en ander zou worden en men vergat dat er, om dat de hele bouw niet meteen ver wezenlijkt kon worden in verband met het benodigde geld, allerlei noodvoorzieningen gemaakt moes ten worden, die nu eenmaal ook geld kosten. Maar dat is alweer verleden tijd en de bijna 70 gemeentearbeiders zijn best tevreden over hun nieuwe home en dat mocht onderhand ook wel eens want sinds de eerste we reldoorlog heeft dit onderdeel van de dienst gemeentewerken praktisch altijd in barakken her en der in onze gemeente een onderdak gevonden. ZWERVEN De door brand verwoeste barak aan de Kruisstraat was hun eerste onderkomen, waaruit al vrij snel de timmerwerkplaats geweerd werd en die kreeg weer een barak achter het gemeentehuis. Na de brand ds de brandweer in de Atebe garage te recht gekomen, magazijnen en ga rages gingen in een oude champig nonkwekerij aan de Westsingel en later naar de loodsen van Robur. De timmerwerkplaats achter het ge meentehuis werd uitgebreid en werd in feite manusje-van-nlles. Dat alles heeft nu zijn „home" ge vonden op het terrein van gemeen tewerken aan de Accaciastraat. Het is dan nog wel niet allemaal zoals men het oorspronkelijk had gedacht en men heeft links en rechts nog moeten improviseren (wat ook weer geld kostte) maar men is nu toch op een heel andeer manier onder de pannen als in de voorbije jaren. 4 BLOKKEN Blok 1, de grote brandweergarage, die parallel aan de Leunseweg zou komen liggen, heeft men nog niet kunnen realiseren. Zo lang die er niet is, heeft men de drie brand weerwagens met de 2 aanhangspui- ten ondergebracht in het magazijn gebouw, in blok 2, dat parallel ligt aan de Accaciastraat. Dat is wel weer behelpen geblazen, doch dat is men bij gemeentewerken gewend. In blok drie heeft men de metse laars en stratenmakers onderge bracht, die daar hun eigen werk plaats hebben, om het werk, dat on derhanden is voor te bereiden. Daar in is ook de timmerwerkplaats on dergebracht die zorgt net als de buurman schilder voor het onder houd van alle gemeentelijke gebou wen plus het materieel. Daarnaast ligt dan de grote gara ge, met extra wasplaats, centrale smeerkuil en magazijnen voor het rollend materieel. Dat is niet weinig, want behalve de 2 branweerwagens met de ladder wagen en de twee aanhangspuiten, staat bij het rollend materiaal 2 vrachtwagens, 6 bestelwagens en 2 personenauto's. Daarnaast rolt mee de vuilniswagen en de veegmachines- De 4 motor-driewielers vallen in het niet naast de laadschop, de weg schaaf, de 4 traktoren met berm maaiers, vijzelinstallaties en fraisen. 10 maaimachines, 4 zoutstrooiers, 5 sneeuwsleden, een wegenlijnmachine staan ook op het lijstje, naast de schaftwagens en de aanhangwagen. Die kunnen nu allemaal van hun natje en droogje voorzien worden in de up-to-date garage. Wel moet het grootste deel van dit materieel nog buiten overnachten al heeft men wel voor een dak boven een en ander gezorgd. Dat is dan blok 4. Maar ook voor de mensen zelf is nu eens goed gezorgd. In deze 3e blok heeft behoorlijke toiletruimten ondergebracht plus de centralé gar derobe, waar iedereen zijn eigen kastje heeft, ruime wasgelegenheid is en men zich ook nog douchen kan. De cantine voor de mensen heeft men echter weer in een barak onder moeten brengen, namelijk in de oude timmerwerkplaats, die als zodanig nu weer goede diensten doet. We zeiden het al, dat het nog be helpen is, want de plantsoenen dienst zit voorlopig nog in het B.B.- lokaal en men heeft een ketelhuis apart moeten bouwen, omdat dit on dergebracht zou worden in blok 1, dat nog altijd niet gebouwd is. Die plantsoenendienst krijgt een definitief gebouw en ook nog een stuk waarop wat bloemen geteeld) kunnen worden, doch een broeikas, diie eerst op het programma stond, heeft men maar laten vallen. Dat ding werd onbetaalbaar. Genoeg ruimte is er voor allerlei opslag en voor de zoutberging. waar voor ook nog een loods gebouwd gaat worden aan de zuidkant van het terrein. Binnenkort gaat Venrays raad op bezoek aan dit nieuwe gebouwen complex, dat verder nog is uitge rust met benzine- en oliepompen, met extra luchtpersmogelijkheden en met een moderne verwarming. WANNEER de bouw geheel klaar zal zijn, durft geen mens te voorspellen. Vele voor zieningen zijn al voor de rest van de gebouwen getroffen, maar wan neer ze verwezenlijkt zullen worden is een open vraag, in deze tijd, nu ook de investeringen van de over heid sterk aan banden gelegd wordt Het is natuulijk spijtig dat het nog alijd behelpen blijft, doch gemeen tewerken heeft feitelijk nooit anders gekend en is dus wat dit betreft niet direkt wanhopig. Men is veel te blij dat dit verwezenlijkt is kunnen wor den. Woensdag 2 augustus a.s. zal als een voorproefje van de ker mis circus Toni Boltini zijn tenten opslaan aan de Zuidsingel. Men moet wel ver weg om nog een behoorlijk terrein te kunnen vinden. En daarmede wordt Venray dan een dag circus-stad, waar jong en oud nog eens profiteren kan van een der oudste volksvermaken, het circus- In dit geval het enige nationale circus, wat we thans nog hebben. Toni Boltini is Venray betrekke lijk trouw gebleven. Hij heeft hier nog gestaan in de voorloper van zijn eigen circus en in de voorbije 26 jaren, dat hij zijn eigen circus voert, heeft Venray al menigmaal op zijn toerneelijst gestaan. Het feit dat Venray hem geen vermakelijkheids- De nieuwe gebouwen van Gemeentewerken in plan Zuid P. LEYSSEN Nationaal kampioen handboogsport- Elders in dit blad leest U meer over grootse hulde die hem zaterdag j.l. werd gebracht. ZWEMGELEGENHEID Als er nog dames en heren zijn die mee willen gaan zwemmen en tevens zwemles krijgen, kunnen zich vóór 1 augustus opgeven bij mevr. Swemers-Thiessen, Mgr. Hanssstraat 13, Oostrum of 'bij mevr. Arts-Lin- ders, Lindenstraat 23, Venray. belasting in rekening brengt, zal daar wel niet vreemd aan zijn. ter wijl de laatste voorstelling in Ven ray bij het 25-jarig bestaan van Inalfa ook zeer succesvol was. Men heeft juist bij die laatste voorstelling al kennis kunnen maken met het hydraulisch dorp, dat Toni Boltini van zijn circus gemaakt heeft. HYDRAULISCH DORP t Hij is er namelijk in geslaagd via de hydraulic de werkzaamheden bij de op- en afbouw van de tent te vereenvoudigen en te versnellen naar een recordtijd van nauwelijks 3 uur. Dan staat de tent met z'n 7.000 zitplaatsen klaar voor het ontvangst van de bezoekers. Wanneer het circusdorp nu een voorstelling geeft komen eerst een tweetal vrachtwagens het terrein op rijden, waarop zowel de masten als de tent en piste worden vervoerd. Via een ingewikkeld systeem van kranen, handles en pijpleidingen wordt er zo'n 5000 liter olie door de leidingen gepompt, waarop de 16 me ter lange masten langzaam maar ze ker omhoog gaan en als enorme pei lers in de hemel steken ten teken dat de opbouw is begonnen. Door middel van weer andere kra nen en handles wordt de olie in weer andere leidingen gepompt, waarna de piste wordt uitgeklapt als ware het een dubbel gevouwen panne- koek. De tentenbouwers zorgen dat het tentzeil, gelijktijdig met de mas ten opgehesen worden en binnen en kele uren slaat de tent, inclfisief de piste, al klaar. Een hydraulische tri bune, waar men in nauwelijk 5 mi nuten een 350-tal zitplaatsen uit klapt, door de simpele handbewe ging van een man ,is een andere vinding die men hier toepast. PROGRAMMA Doch dat zal alleen de technici onder ons interesseren. Voor het me rendeel van het publiek geldt de vraagt: wat brengt Boltini? Afgaande op de recencies van en in de plaatsen, die Boltini met zijn huidige programma" bezocht heeft, blijkt dat dit overtreft, maar zeker evenaart het jubileum-toernee, dat hij het vorig jaar aan meer dan an derhalf miljoen mensen geboden heeft. De 386 mensen, verbonden aan dit circus, proberen ieder op hun eigen terrein, de bezoekers enkele uren van goede ontspanning te ge ven, waarbij natuurlijk de paarden- dressuur voorop staat, doch ook ver schillende andere nummers het pu bliek in spanning zullen houden, zullen doen griezelen of ontspan nen. Een van de griezeligste num mers is wel wat de Fakir Swing brengt, die zelfs niet bang is voor het gewicht van een olifant- Een gemengde roof dier engroep, ikarische spelen, een uitstekend nummer luchtakrobatiek, een goed apennummer en de bekende Boltini- clowns staan garant dat het publiek niets teikort komt en dat in een non- stop tempo een middag of avond weer de oude circusromantiek doet opleven, zelfs in onze hydraulische tijd. En ongetwijfeld zal Toni Boltini ook in Venray een goede indruk wil len achterlaten. TOT EN MET 5 AUGUSTUS 20°/o KORTING OP HET NIET AFGEPRIJSDE I LANGSTRAAT 61 VENRAY NIET IN DE CAFé MAAR IN ONZE SFEERVOLLE ZAAL, IS VOOR U GELEGENHEID VOOR BRUILOFTEN, FEESTEN, PARTIJEN, VERGADERINGEN e.d. Stationsweg 147, Venray, Tel. 1510 Met mindere belangstelling dan gewend, hield1 de Sportvereniging Venray in de foyer van Den Kerk dijk van huize Servatius zijn jaar vergadering. Op deze jaarvergade ring waren voor de eerste maal de leden van de afdeling damesvoetbal aanwezig. Aanwezig was ook de bescherm heer Laurensse, terwijl de ereleden, de heren Willems en Colsen, vrijwel de gehele vergadering acte de pre sence gaven. Voorzitter Rooyakkers bracht dank aan ieder, die zich op welke wijze dan ook, verdienstelijk had gemaakt voor SVV, of dat nu was in het be stuur dan wel in de secties junioren, senioren, dames of veteranen. Bijzonder dankbaar was hij de le den van de toto-commissie, die er in geslaagd zijn ondanks de konkur- rentie van de Lotto, nog altijd een bedrag van 6500,voor SVV te kunnen binnenhalen. In zijn jaaroverzicht stond verdriet en vreugde. Verdriet om de degra datie van het eerste elftal, vreugde om de successen. De nieuwkomers, de dames, had den al direkt op glansrijke wijze be slag weten te leggen op het kam pioenschap, maar ook BI, Cl en D3 jeugd1 hadden hun grote broers een voorbeeld gegeven hoe men moet voetballen om kampioen te worden. Trainer H. Coppus (dames) kreeg daarvoor met de leiders der jeugd, de speciale dank te incasseren van de voorzitter. Hij hoopte dat hun in zet en teamgeest zal overslaan op alle SW'ers. Speciale dank kreeg verder het be stuur van huize Servatius, welke dit jaar de verlichting voor de speel velden heeft gerealiseerd. Hierdoor wordt het weer mogelijk lichtwed- strijden te organiseren. Terugblikkend over de laatste competitie, zo stelde de heer Rooy akkers, kan men daar alleen maar lessen uit trekken. Men kan lang blijven stilstaan voor het aanwijzen van de schuldigen, maar dat brengt geen oplossing. Alleen als de SVV- ers zich gezamenlijk inzetten, dan kan het verloren terrein spoedig te rug te winnen zijn- MOEILIJK Hij verheelde niet dat het be stuur nog al wat moeilijkheden on dervindt om in Venray de wed strijdsport, te organiseren. De financiële toestand maant tot voorzichtigheid en de degradatie (met daaraan verbonden minder be zoek) heeft een en ander moeilijker gemaakt. Maar ook de houding van de overheid moet verandering onder gaan. Men heeft wel beloofd dat opcenten in plan Brukske geheven zullen worden voor realisering van sportaccomodaties, maar wat is diaarvan tot heden terecht gekomen? Hoe lang wacht men al op een sport hal, op betere en nieuwe speelvel den? Men praat van gemeentewege wel over eigen inbreng en zelf werkzaamheid en stelt de kerkdor pen tot voorbeeld1, dloch ook SW heeft meermalen hun zelfwerkzaam heid aangeboden b.v. voor de bouw van een kantine. En is het in feite niet aan dezelf de zelfwerkzaamheid te danken dat er nog gevoetbald kan worden. Want kon de overheid in 1935 nog vijf speelvelden aan de voetballers aan bieden, nu in 1972 zijn er dat twee hele velden. De overige velden heeft men bij particulieren moeten halen. En sinds die dertiger jaren is er in Venray toch wel wat gebeurd. Men zal pogen in deze houding verande ring te krijgen. JAARVERSLAGEN Uit de jaarverslagen noteerden we Ontvangsten uit entreegelden en toto-inkomsten bleven gelijk aan 1970. SW telt thans 545 leden, een be hoorlijke winst mede door het damesvoetbal. De jeugd heeft 250 leden. In de laatste competitie werden meer dan 100 blessures geregis treerd. De Th. Hoedemakers Fair Play- beker kon dit jaar worden uit gereikt aan het derde elftal met 827 pnt- Het SVV speldje kon niet worden uitgereikt. De tafeltennisclub Red Stars en de honkbalclub DAR hebben zich onder de SVV-vleugels geschaard, om op die wijze brede sportbeoe fening mogelijk te maken. KONTRIBUTIE VERHOGING De financiële toestand was dus danig dat men besloot tot kontri- butieverhoging, die in de toekomst 3.50 per maand gaat bedragen voor de senioren. De laatste kontributieverhoging was vastgesteld in 1956. Kontributie- achterstand bedroeg nog 900, maar reeds nu werd bij niet betaling gedreigd met royement. Militairen zullen in de toekomst volle kontri- butie gaan betalen. Zowel de geestelijk adviseur Pa ter Bakker als beschermheer Lau rensse gaven op gebruikelijke wijze nog een woord van dank en bezin ning, waarbij de heer Laurensse naar voren bracht dat het bedrijfs leven bereid is SVV daadwerkelijk te steunen. Venray is het aan zijn stand verplicht weer met spoed te rug te keren naar de tweede klas, aldus de beschermheer. BESTUURSVERKIEZING De heer Rooyakkers werd niet al leen in het bestuur herkozen, maar zag met 56 stemmen weer zijn voor zitterschap verlengd. G. Mulders verkreeg 79 stemmen, J. van Daal 69 stemmen, P. Crooy- mans 76, W. Teunissen 77 en W. G- Hendriks 76. vervolg z.o-z.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1