DE OUDERE HENS IN ONZE REGIO Peel en Haas uw krant Cbito n.v. met bejaardencentra enz. problemen niet opgelost Kindervakantiewerk Venray e.o. op Donderdagmorgen 27 juli en 3 aug. CREATIEVE MORGEN GROTE KWV. ZESKAMP IEDEREEN IS WELKOM WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN BEKENDMAKING veranderde leiding Speciaalzaken in Heren- en Jongenskleding VRIJDAG 21 JUL11972 No. 29 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 7.50 (bij vooruitbetaling) Toen in de laatste raadsvergadering de investeringssubsidies ter sprake kwamen voor de jeugdcentra in Venray - Oost, West en Noord-West - waarbij het ging om tientallen duizenden guldens - maakte een 65 er op de publieke tribune de wat bitter klinken de opmerking: „deden ze ook maar eens wat voor ons..." Daar zit je dan even tegen aan te hikken' Want je denkt aan de be jaardenflat langs de Hoenderstraat, aan het bejaardencentrum Schut tersveld, aan de tientallen bejaar denwoningen in de verschillende bestemmingsplannen. Je denkt aan het open bejaardenweric - dat zelfs maaltijden verstrekt - aan de bond van bejaarden die verschillende ak- tiviteiten ontwikkelt juist voor de bejaarden, aan de bejaardenclubs die de zang beoefenen en kaartmid- dagen verzorgen. Je denkt aan de mensen in de zon op een bankje, die het leven van alledag eens rus tig kunnen bekijken, aan de miljoe nen guldens die Nederland voor de bejaarde mens op tafel brengt, en je vraagt je dan af, of onze 65 er niet klaagt met gezondle benen PRATEN Maar dan is je nieuwsgierigheid toch gewekt en dan ga je links en rechts eens een praatje maken met de oudere mens, met de man op dat bankje, met die vrouw in die be jaardenflat. Dan ervaar je die dankbaarheid voor veel wat is bereikt in ons land en met name in Venray, waar de bejaarde mens inderdaad een heel andere „opvang" heeft dan voor 25- 35 jaren terug. Maar betekent dat dat het allemaal botertje aan de boom is Je ervaart dan ook dat bijna 11% van de Venrayse bevolking 65 jaar of odder is In tegenstelling tot het jeugdbe leid - dat behalve door het minis terie van C.R.M ook door gemeen ten en provincies gesubsidieerd is - is het bejaardenbeleid practisch al leen een Haagse aangelegenheid Wat gebeurt er nu als iemand 65 jiaren is? ?Hij of zij? gaat dan met pensioen, zoals dat heet - ai is dik wijls dat pensioen, zélfs aangevuld met de A.O.W., een beduidend stuk minder inkomen dan hij of zij vóór zijn 65e verjaardag had. Maar men moet het daar maar mee doen, om dat nog steeds het hardnekkige mis verstand dn ons land bestaat, dat bejaarden met aanzienlijk minder inkomen kunnen toekomen dan die genen die wel aan het "arbeidspro ces deelnemen. Nu is in de Stichting van de Ar beid wel in principe overeenstem ming bereikt over de redelijkheid van een wetvaartvast pensioen, dat er evenwel nog steeds niet is en er voorlopig ook niet zal kernen. Of de optrekking van de A.O-W. tot het netto-minimum loon nog doorgaat, is, gezien de economische toestand van ons land, nog een open vraag. Maar zelfs dan is het nog allemaal minimaal. De buitenwacht is dan al heel gauw geneigd de bejaarden die „er niet kunnen komen" maar te verwijzen naar de algemene bij standswet. Doch men vergeet dat menig bejaarde dit als een pijnlijke en deklasserende regeling ervaart Men kan stellen dat een groot deel van onze bejaarde bevolking nog steedis worstelt mét financiële pro blemen, iets wat een rustig genie ten van de oude dag bepaald in de weg staat. HUISVESTING Ondanks vele bejaardenwoningen, flats en een cenltra, is de huisvesting van de bejaarden ook iets waar je vraagtekens bij gaat zetten. Vrij al gemeen wordt de stelling aanvaard dat oudere mensen zo lang moge lijk zelfstandig in hun eigen woon- en leefomgeving moeten kunnen verblijven. Om dit streven te ver wezenlijken is echter een voldoend aantal woningen, geschikt voor ou deren, een absolute noodzaak. Het doet met name vele bejaarden op de kerkdorpen pijn, dat bij hun op het kerkdom die mogelijkheid niet aanwezig is. Willen ze overschakelen - dus hun bedrijf (je) overdoen - dar moeten ze naar Venray-kom. ,Een ander probleem is, dat wonin gen die geschikt zijn voor ouderen, ook voor ouderen betaalbaar moeten blijven. Het houdt verschillende be jaarden tegen uiiit hun soms veel te grote huis te gaan naar een aange paste bejaardenwoning door het e- norme huurversohil tussen beiden. Ook de landelijke Federatie voor Bejaardenzorg meent dat hel thans gehanteerde systeem van de huur subsidie voor bejaarden vaak niet toereikend is, en bepleit een heel wat ruime regeling. Iats waf we niet hebben kunnen ervaren (door de vakanties) is het antwoord op onze vraag of ooit in deze regio al een onderzoek is inge steld naar de reëele behoefte naar huisvesting van onze bejaarden- We kunnen ons namelijk niet voorstel len dat de landelijke cijfers waarbij het aantal woningzoekenden van 65 jaren en ouder in de laatste 3 jaren met 28% gestegen is, ook voor Ven ray gelden. Maar nogmaals, uitsluit sel daarover en de juiste cijfers zijn moeilijk of niet te achterhalen. HULP Een ander punt is hulp, die voor talloze bejaarden onontbeerlijk is. We hebben vorige week de heer H. Vorst als voorzitter van de Gezins zorg kunnen horen vertellen, dat de bezuinigingsmaatregelen van de re gering die Gezinszorg en daarmee de gezinshulp in gevaar brengen. Ge zinszorg in opbouw wordt niet al leen in die opbouw geremd, maar kan onvoldoende hulp brengen. Ook wijkverpleegsters doen machtig goed werk voor thuiswonends bejaarden maar de wijkverpleegsters worden ook al overbelast en ook daar zal bezuinigd gaan worden. Juist deze bezuinigingen worden heit hardst gevoeld' door de bejaar den Nu vele dames zich voor dit erg prachtige en goede werk willen in zetten in part-time verband, loopt die hulp groot gevaar HOBBIES „Ik moesit feitelijk alleen maar erg dankbaar zijn, dat ik met mijn 69 ja ren hier lekker op een bank kan zit ten terwijl andere met dal warme weer moeiten werkenaldus 'n bejaarde. „Als ik dan vergelijk hoe mijn .ouwelui" na een leven van hard werken eir voor stonden dan is het feitelijk een schande dat ik durf te klagen. Maar jong, toch valt het niet mee. Ik ben naar een be jaarden woning gegaan, zit daar erg goed, maar ruimte om eens wat te knutselen of wat te doen... ver geet het maar. De beiaar ienvercni- ging zeg je? Ja, als je de godsganse dag wilt kaarten dan zal dat je lust en je leven zijn, maar als ik een uur gekaart heb, is mijn zin wel over". En daarmee is een ander facet aangesneden van wat men rustig 't bejaardenprobleem kan noemen. Met zijn 65ste staat men buiten, en de timmerman die nog zo graag eens wat kreaitiefs zou willen doen, krijgt geen kans meer als hij in een be jaardenwoning gaat zitten. Hobby ruimten zijn er niet, en hobby's worden ook niet aangeleerd aan die mensen die zien soms stierlijk ver velen. Bejaarden zijn vrije-tijds mensen die juist welzijnswerk dikwijls erg hard van ode hebben. Welzijnswerk dat ook alweer bedreigd wordt door bezuinigingen. VRAAG En geef eens antwoord op de vraag van een andere bejaarde: ,Als de mens ter wereld komt dan staat hij of zij vanaf het eersce uur tot dat hij allang op de lagere school zit, onder controle van kinderartsen de tandartsen en de consultatiebure- aux. Maar als hij of zij zich klaar moet maken voor zijn vertrek van deze wereld, dan is zelfs de geriatrie - de wetenschap die zich bezighoudt met de behandeling van de zieke oudere mens - in ons land nog niet eens als een medisch specialisme er kend. En dan bestudeert men nog in den lande over de wenselijkheid of een periodiek geneeskundig on derzoek van de bejaarden wel goed zou zijnWaarom? Is men bang dat de toch al voor vele bejaarden zeer hoge premies van de bejaarden- ziekenfondsverzekering nog hoger moet worden Of geef eens 'n antwoord op een andere vraag: ebt u wel 'ns opge let wat er gaat gebeuren als een zieke bejaarde niet meer in een zie kenhuis terecht kan en naar 'n ver zorgingstehuis moet". Dan krijg je een reinste volksverhuizing, en de betrokkene moet maar afwachten of er ergens een plaatsje voor hem of haar ds Hoe die plaats er uitziet, waar die ligt, hoe de overige situ aties voor hem of haar en de ande re huwelijkspartner en de familie worden, dat zijn zaken waar de be trokkene niets mee van doen heeft. Men mag blij zijn onder de pannen te komen En hier in Venray ligt een heel gebouw leeg te kijken, al meer dan een jaar, dat daarvoor uitnemend geschikt was. Vergeet het maar. Het beleid dat ons betreft, wordt zonder ons geregeld. We kosten immers al veel te veel WIT ZWART Met moet zich hoeden de véle en soms belangrijke persoonlijke pro blemen waarmee de bejaarden tob ben, als DE problemen van een hele bevolkingsgroep voor te stellen. Dat is onjuist. Maar het is - dachten we - ook onjuist te menen dat we met de stichting van een bejaardencen trum en flats en bejaardenwonin gen het Venrayse bejaardenprobleem zoudén hebben opgelost. Gelukkig doppen vete bejaarden hun eigen boonjes en dat willen ze zo lang mogelijk blijven doen zonder de in menging van anderen, hoe goed be doeld ook Maar er is ook een groep, die hulp nodig heeft; die het open en geslo ten bejaardenwerk, de welzijnszorg en andere vormenij van dienstverle ning maar moeilijk ontberen kun nen. Het is goed dat een opmerking van een 65+er ons dat weer eens even duidelijk gemaakt heeft Daar volgt dan de vraag uit of we bejaardenbeleid alleen een Haag se zaak moeten laten, of dat we als gemeenschap en als regio in samen werking met de bejaarden eens moe ten gaan kijken of vele wensen en verlangens die ook ondier deze men sen nog leven, niet door ons vervuld kunnen worden. THEEKRANSJE OF KAARTEN Burgemeester en wethouders van Venray brengen ter openbare kennis dat zij voornemens zijn aan de raad dezer gemeente het voorstel te doen tot onttrekking aan het openbaar verkeer van gedeelten van de Kloek weg en Drilweg, gelegen in het be stemmingsplan „Vlakwater", in to taal ter grootte van plm. 7900 m2, deel uimakende van het perceel ka dastraal bekend gemeente Venray, sectie B no. 3955. Hat betreffende voorstel ligt met de daarbij behorende tekening no. 3304, waarop de aan het openbaar verkeer te onttrekken gedeelten in gele kleur staat aangegeven, vanaf 24 juli 1972 gedurende één maand op de secretarie Afdeling III-D aan de Leunseweg 2a ter inzage. Belanghebbende kunnen gedurende genoemde termijn bezwaren tegen het voorstel indienen bij de gemeen teraad. Venray, 21 juli 1972 BEJAARDENFLATS EN BEJAARDENCENTRUM HET SCHUTTERSVELD TO. OdD-JSJ» Met ingang van 1 augustus zal de heer Sjef Klijsen als projectleider van de Jongerensociëteit Free Whee- lin worden opgevolgd door de heer Gerard van Rossum. De hr Klijsen heeft besloten theologie te gaan stu déren in Tilburg. Vanaf 1 januari 1971 was hij in Venray en gaf sa men met bestuur en kerngroep van jongeren gestalte aan een nieuwe op zet van de soos. 'n Half jaar later, op 3 juli 1971, vond de opening plaats, en gezien het jaarverslag voer dat jaar, kan gezegd worden dat de soos een ge zonde en gewaardeerde funktie ver vuilt binnen de Venrayse samenle ving. De heer van Rossum, 27 jaar oud, heeft verscheidene jaren Idub-thuis- werk achter de rug en was vanaf mei 1970 assistent-projectleider in Naairden. Tegelijk met deze wisseling vinden ook mutaties plaats binnen het be stuur. De heer Jeu van Kempen die ruim 5 jaar voorzitter is geweest en inmiddels naar Horst verhuisde, zal in die funktie worden opgevolgd door de heer Chris ter Beek Het se cretariaat op haar beurt, dat de hr hartigde, zal voortaan berusten bij Ter Beek verscheidene jaren be de hr. Theo de Bruijn. Donderdagavond 27 juli a.s. heeft Free Wheelin gekozen als afscheids en kennismakingsavond. Niet-leden en andere belangstellenden zijn die avond ook van harte welkom tussen 20.00 en 21.30 uur. Op zaterdag avond 29 juli krijgen de leden van Free Wheelin de gelegenheid om af scheid te nemen van hun project leider. 's MORGENS TERREIN KENNEDYPLEIN 's MIDDAGS TERREIN PETTENMAKERSSTRAAT (Veltum) VENRAY, Grotestraat 9a BOXMEER, Strfenstraat 73

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1