Overpeinzingen Geen rijdende bommen binnen de bebouwde kom Veel dorpen in 'vernieling' I'M remmen |{0m even naap WASC.OMAAT Imijn voorkeuris vormkeur Elektro Jacobs VRIJDAG 14 JULI 1972 No. 28 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG TE VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN ADVERTENTIEPRIJS 15 ct par mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR «.75 (bij vooruitbetaling) DE NIEUWE ALGEMENE POLITIEVERORDENING (6) De Venrayse ingezetenen worden door art. 34 van de Alge mene Politieverordening, in bescherming genomen tegen „rijdende bommen" oftewel voertuigen, die gevaarlijke stoffen vervoeren. Daar waar de veiligheid van omwonenden in gevaar kan worden gebracht mag de eigenaar, houder of bestuurder een dergelijk voertuig niet laten staan. Er mag wel even worden gestopt cm personen onmiddellijk in of uit te laten stappen. Buiten de bebouwde kom mag niet langer dan een half uur met een dergelijk gevaarte worden gestopt. Het behoeft natuurlijk geen betoog, dat een door of van wege de burgemeester gegeven aanwijzing tot verwijdering van dit voertuig direct behoort te worden opgevolgd. Ter verduidelijking zij hierbij gemeld, dat van dit artikel geen gebruik kan worden gemaakt, wanneer op grond van de Hinderwet of de Wet Gevaarlijke Stoffen een afdoende re geling kan worden getroffen. „Hondse" bepalingen voor hondenbezitters In art. 35 wordt het verboden op eigen houtje werkzaamheden aan een weg te verrichten om daardoor be staande uitwegen of uitritten anders te maken dan B. en W. middels een ver gunning hebben goedgevonden. Dieren op de weg Wanneer men om de een of andere reden een wandelingetje wil gaan maken met een of meer herkauwende eenhoevige dieren en/of varkens, weet dan, dat art. 36 van de A.P.V. vol doende toezicht eist, tenzij zodanige voorzieningen zijn getroffen, dat geen gevaar of hinder voor de weggebrui kers wordt of kan worden veroorzaakt. Om dat de gevaren van loslopend vee, alsmede niet uitvliegend pluim gedierte, op een erf even groot wor den geacht als de gevaren van der gelijke dieren op een niet afgezet wei land of terrein, wordt in lid 2 van dit artikel een deugdelijke afzetting ge- eist voor alle erven, weilanden en ter reinen wanneer men de dieren laat buiten lopen. „Hondse" artikelen De artikelen 37 en 38 zijn zeer be langrijk voor degenen die een hond houden. In de eerste plaats stelt art. 37, dat het de rechthebbende verboden is een hond zonder toezicht op een weg te laten loslopen. Lid 2 voegt hieraan toe, dat de KLEUREN TELEVISIES 56 cm voor TELEVISIES 61 cm voor 1575,— 475,— BANDRECORDERS en PLATENSPELERS met 25% korting WASAUTOMATEN reeds voor 395, KOELKASTEN met groot diepvries vak voor 195, DIEPVRIES KISTEN met kortingen van 20-25% Verder: stofzuigers, scheerapparaten, hoogte- zonnen, strijkijzers enz. KORTINGEN vanaf 20% Volledige garantie Eigen service Iedere vrijdagavond vanaf 6-9 uur demonstratie van het hele programma SCHOOLSTRAAT 3 VENRAY TEL. 2329 Kwartelenmarkt 7 Venlo Kloosterstraat 37 Blerick rechthebbende op een hond, welke naar het oordeel van de burgemees ter als hoofd van de plaatselijke politie door blaffen of janken de rust (of nachtrust) van anderen ver stoort, na daartoe een aanschrijving te hebben gekregen verplicht is er voor te zorgen, dat die hond binnen blijft. Lid 3 van art. 37 zal menigeen deugd doen omdat hierin wordt gesteld, dat de rechthebbende verplicht is er voor te zorgen, dat een onder zijn hoede staande hond zich niet van vaste uitwerpselen ontdoet op een weg uitsluitend, in het bijzon der of mede bestemd voor voetgan gers. De toelichting voegt hieraan toe, dat deze bepaling diverse as pecten heeft, zoals bevordering van de openbare hygiëne, voorkoming van hinder en overlast en be vordering van de veiligheid op de weg. En dat laatste heeft waar schijnlijk te maken met de moge lijkheid tot uitglijden De burgemeester heeft weer in zijn hoedanigheid van hoofd van de plaatselijke politie in art. 38 de be voegdheid gekregen om uit te maken of een hond al dan niet gevaarlijk is. Heeft hij dit geconstateerd en de rechthebbende dit schriftelijk meege deeld, dan zal de hond alleen met een muilkorf getooid buiten de deur mo gen verschijnen. Wanneer men graag een luipaard op schoot heeft of een kamerolifantje vertroetelt dan doet men er goed aan eerst even te informeren of eventueel een ontheffing kan worden verleend van art. 39, dat verbiedt een wild dier, dat bij ontsnapping gevaar kan ver oorzaken, aanwezig te hebben. En heeft men die vergunning gekre gen, denkt er dan wel aan, dat in lid 2 wordt verboden een wild dier over een weg te vervoeren of op een weg te laten verblijven, anders dan in een daartoe geschikt voertuig of geschikte kooi. (Wordt vervolgd) Terwijl in Venray de discussie over het bevriezen van kleine dorpen door het bezoek van Deputé v. d. Woude weer op laaide, promoveerde in Wagening Ir. J. P. de Groot uit Bennekom op het proefschrift „Kleine plattelandskernen in de Nederlandse samenleving, schaalvergroting en dorps ontbinding". Daarin komt hij tot de konklusie dat zo'n duizend Nederlandse dor pen verstrikt zijn in een slopend aftakelingsproces. Hun bevolking neemt af en het verzorgingsappa raat krimpt in Een groep van on geveer één miljoen mensen onder vindt daar de weerslag van. De dorpsbevolking voelt zich het slachtoffer van de klappen van de schaalvergroting. „Haarwaarzin tegen de dorpsaftakeling is groot", hebben ir- Groot en zijn medewerkers in honderden interviews gekonstateerd. De mensen verzetten zich niet met akties. Dat ligt niet in hun aard. Zij kroppen hun onvrede op. Maar zo nu en dan zie je toch een uitbars ting. UITBARSTINGEN Als een „negatieve uitbarsting'' kun je volgens ir. Groot de affaire- Tiendeveen zien. „Dit dorpje bij Wes- terbork mocht van de planologen niet meer groeien. De dorpsbewoners hebben toen een brief geschreven naar het provinciaal bestuur, waarin ze verklaarden alle funkties in het maatschappelijk leven neer te leg gen". „Positieve uitbarstingen" zijn er eveneens. Dit uit zich in de orga nisatie van dorpsfeesten, akties voor restauraties of bijvoorbeeld een uit zonderlijk goede harmonie. „Wat er bijvoorbeeld in dorpen gepresteerd wordt voor het bereiken van een kerk grens aan het ongelooflijke." (De onderzoekers zijn echt niet in Heide geweest. Wel in het Friese Lions waar 50 mensen binnen enkele maanden 30.000,bijeen wisten te brengen voor hun kerk)- BINDING Ir. Groot stelt na zijn onderzoek dat het planologisch beleid in Neder land veel ite weinig rekening houdt met de emotionele binding van de bevolking met haar dorp. Het resul taat is er naar Agrarische kleine ker nen zien winkels sluiten, scholen dichtgaan en kerken vervallen- De bevolking reageert op haar eigen manier. „Soms sjouwen ze stad en land af om een schoolmeester, pastoor of rector te krijgen. Als de dorpsaftakeling voortschrijdt, ont staat er in sommige dorpen een ge voel van machteloosheid. Vaak wordt er gezegd: „Ze" doen maar met ons. En „ze" is alles wat lelijk is." Ir. Groot ziet veel overeenkomst tussen de situatie in de dorpen en in stedelijke saneringsbuurten. „Het gaat om bedreiging van sociaal groepsleven. Alleen zie je in steden relletjes ontstaan en akties". BOERDERIJBRAND Kenmerken voor de emotionele Waarcm mcgen dergelijke woningen op Heide niet meer gebcuwd worden? EEN MILJOEN In Madras, in Zuid India, werkt een Venl-ose Pater Salesiaan, de in tussen bekend geworden Pater Schlooz. Deze priester heeft het ge luk in zijn vaderstad Venlo een soort thuisfront te hebben in de vorm van oude schoolvrienden, die wel gene gen zijn hem te helpen. En hulp heeft hij keihard nodig, want hij zit in een streek, waarin de mensen onvoor stelbaar arm zijn en waarheen bui tendien duizenden vluchtelingen ge komen zijn uit het naburige Burma, dat op een gegeven ogenblik zonder pardon de Indiërs buiten zijn grenzen heeft gezet. Een van de honderden missionaris sen, die Nederland heeft uitgezonden en die zo dikwijls een uitzichtloos gevecht voeren tegen honger, ellen de, domheid, onverstand- Zo ook deze Frans Schlooz, die de zeldzame keren dat hij op vakantie komt alleen maar ellende kan verhlaen en telkens wat grijzer en wat ouder voor zijn tijd geworden is Dan gaan de Horster journalist Jan Derix en de Venrayse fotograaf Ge rard Kruysen naar zijn missiepost in Madras om zich eens zelf een beeld te vormen van de situatie waarin zo'n missionaris moet werken. Het zijn ontstellende reportages en foto's, die beiden meebrengen en het in beider samenwerking ontstane boekje: Om wille van HUN hongergeeft een triest beeld, dat wij in onze welvaart staat voor onmogelijk hebben gehou den. Voor uw rijbewijs naar Autorijschool Wim Claessens Aanmelden Kennedyplein 10 tel. 2471 Poststraat 8 tel. 142S Erkend A.N.W.B., Bovag, Vamor gediplomeerd Ook gelegenheid tot Dallessen Als in de Venrayse Rotary-club Gerard Kruysen zijn dia's vertoont over datzelfde onderwerp, komt praktisch als vanzelf de wens naar boven om deze priester te gaan hel pen Men neemt kontakt op met de vrienden van Schlooz in Venlo en dan blijkt al vrij gauw, dat Schlooz wel iswaar dankbaar iedere gift in geld of in natura zal aanvaarden, doch dat het in zijn geval feitelijk een druppel op een gloeiende plaat is. Want hij mag dan een lagere school gesticht hebben, waarop een kleine duizend kinderen zitten ,hij mag dan een le pracentrum hebben opgericht, waar in honderden lepralijders verpleging en soms genezing vinden, hij mag dan een apotheek en polikliniek heb ben opgericht, waarheen duizenden pe rjaar komen met soms afzichtelij ke gezichten en wonden, hij mag dan naaicursussen opgezet hebben, een autorijschool, een type- en steno-op leiding, een drukkerij en andere vak opleidingen, hij mag dan een op vangcentrum gebouwd hebben voor de man en de vrouw, die op straat liggen te sterven, dat alles kost enor me bedragen. Dat moet een goed ge olied bedrijf gaan worden, waarvan sommige onderdelen zich zelf moe ten gaan bedruipen, andere zelfs winst gaan maken, om weer andere aktiviteiten mogelijk te maken. De goede man, die toch al duivelskun stenaar is, kan dat er allemaal niet nog even bij doen. Zo ontstaat uit het kontakt tussen Venlo en Venray het idee om Paul Rippe naar datzelfde Madras te sturen, die moet onder zoeken, wat kan en wat feitelijk niet kan en hierover een gedegen rapport kan opstellen^ waarmede men bij de verschillende instituten hier in Ne- binding van dorpsbewoners met hun geboortegrond is de reactie van een boer. Hij vergeleek het proces van dorps-aftakeling met een boerderij - brand, waarbij je niet op hulp van de brandweer kunt rekenen. Terwijl die boer weet dat het nutteloos is om het bluswerk met emmers water te verrichten, doet hij het toch. De man verklaarde dat hij zich op dezelfde manier zal verzetten tegen de -bevrie zing van zijn dorp. Het onderzoek van ir. Groot en zijn medewerkers was gericht op een streek in Friesland, de Achterhoek, de Alblasserwaard en omgeving AGGLOMERATIES Intussenij is ir. Groot begonnen aan een nieuw onderzoek naar de si tuatie van dorpen in agglomeraties, die wel in bevolkingsaantal groeien. Daarbij zoekt hij onder meer een antwoord naar de vraag hoe „buiten" wonende stedelingen door de gebo ren en getogen dorpsbewoners gezien worden- En dat brengt i-r. Groot op een ander hiaat in de tegenwoordige pla nologie. „De belangstelling van vele Nederlanders uit de stad voor dor pen spreekt niet voor de planologen. Die belangstelling is positief. De dorpen kunnen als rustpunt dienen voor mensen die uit het jachtige le ven weg willen, Maar dan moet het wel mogelijk zijn om wat huizen te bouwen. Ik geloof niet in het gevaar dat je daarmee het hele land zal vol bouwen. Zo'n vaart zal het beslist niet lopen." DEVORMKEUR KATALOGUS 1972/73 IS UIT! 48 pagina's vol woon- ideeën in prachtige kleuren gepresenteerd door de meubelgroep Vormkeur. Wij zijn één van de méér dan 70 bij de Vormkeur-meubel- groep aangesloten za ken. Voor II een extra garantie; een reden te meer om eens bij ons langs te komen. Het meubelboek geven wij U dan graag meteen mee. \s-^s-^7 MEUBELGROEP VORMKEUR I Lambertusplein 3 - Horst - Tel. 1554 Fotograaf Gerard Kruysen te gast in een Indiaas gezin. derland en elders de belangen van Schlooz zijn werk bepleiten kan. Zo vliegt Paul Rippe naar Madras en ook zijn rapport toont veel ellende, veel armoede, veel honger, maar geeft tussen de regels door ook nieu we mogelijkheden aan. Mogelijkhe den, die verwezenlijkt zouden kun nen worden, als er geld beschikbaar was. Geen paar tientjes, doch duizen den en nog eens duizenden guldens. Met dat rapport gaan de vrienden van Pater Schlooz op sjouw. Het Mi nisterie van Landbouw wil helpen en in 1971 kon Pater Schlooz voor 294.000,aan Nederlands voedsel uitdelen aan zijn hongerende men sen. De Stichting Mensen in Nood springt ook bij en stuurt egld en materiaal voor 204.700,De Me- misa blijft niet achter en zorgt dat zijn opvangcentrum en zijn lepra- centrum voor 160.000,aan medi camenten en materiaal ontvangt- De Duitse vastenaktie Miserior doet een flinke duit in de Pater Schlooz-bus en schenkt een ton. Particuliere akties voor diezelfde priester, rond „Omwille van hun hon ger" leverden tot 1 juli 1972 het enorme bedrag van 180.000,ter wijl de vrienden van pater Schlooz met eigen akties nog eens 110 000, op tafel wisten te brengen. Dat betekent dat deze priester in bijna Vh jaar 1.053.700,aan geld, goederen en materialen heeft ont vangen We gaan hier -niet verder in op de resultaten daarvan. We stellen alleen maar vast, dat er veel over ontwik kelingshulp gepraat wordt. Maar dit korte resumé toont toch ook wel aan, dat geen „woorden maar daden" god dank in deze tijd nog steeds opgeld doet.Dat zulks tot stand kon ko men doordat mensen uit regio en eigen plaats zich op moderne wijze daravoor in hebben gezet, doet een chauvenistisch hart alleen maar goed. Het voornaamste is echter dat we met z'n allen een monnik niet alleen hebben laten staan -in de knoei en de drek van een ver missieland' Dat te kunnen konstateren in een tijd, waarin men de mensen zo mate rialistisch noemt, doet eveneens wel eens goed Waarom bevriezing van dit stukje vredige stukje Vredepeel. P°ntpe$ GESLAAGD Bij de PBNA te Arnhem slaag den voor hoofduitvoerder cultuur technisch werken A. v. d. Boogaard te Oostrum; voor techn. chemicus O. Pijpker uit Venray en voor chemisch vakman F. Vogelsangs uit Leunen- Aan de TS te Venlo slaagden voor het examen elektrotechniek G. v. d- Munckhof en P. Poels uit Ven ray; voor het examen werktuigbouw kunde J. Verstappen uit Oirlo en J. Martens uit Venray. Aan de Venlose M.T.S. slaagde voor het examen elektrotechniek H. Vermeulen uit Venray. IST»wJlulp pk0?1®?7, Geopend van 'smorgens 7.30 uur tof avonds 9.30 uur, op zaterdag geopend tot 5 uurn.ro. Heeft moeder het druk of is ze ziek Schrikt u van hoge stroomrekeningen Hebt u moeite met bet wasdrogen M k k lil A V g

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1