TT kacino bar 'n GOED BED „IJselijke" bepalingen beschermen de burgers Geslaagd Verbeterde rechtsbescherming Leenen| Uil Peel en Haas sociale actualiteiten WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Schriftelijke vragen van Mevr. Poels aan B. en W. VRIJDAG 7 JULI 1972 No. 27 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. par mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruHbataling) DE NIEUWE ALGEMENE POLITIEVERORDENING Mocht U er bij vriezend weer echt zin in krijgen om eens lekker de weg te gaan dweilen of te schrobben, weet dan, dat dit ingevolge art. 30 beslist niet mag. Evenmin zult U bij vriezend weer water op een weg mogen laten afvloeien. Of honden bij vriezend weer een pootje mogen oplichten of de gelegenheid mag worden geboden tot het oplichten van een zich aan de achterzijde van het hondenlijf bevindend looporgaan, staat niet in de A.P.V. vermeld Wèl weer en dat is lid 2 van art. 30 dat het verboden is ijs of sneeuw, afkomstig van gebouwen of terreinen, an ders dan voor direct vervoer naar een aangewezen stort plaats, op een weg te brengen of te werpen. En dan blijven we nog even rond dolen in de tijd van winterjassen en ijsmutsen om te vermelden, dat men verplicht is bij sneeuwval er voor te zorgen, dat een stoep, trottoir of voet pad langs een binnen de bebouwde kom gelegen gebouw of terrein een erf daaronder begrepen zo spoedig mogelijk na de sneeuwval ter breedte van een meter sneeuw - en ijsvrij is gemaakt, (art. 31) Dit geldt dan voor de gebruiker en bij gebreke van deze de eigenaar van het gebouw, terrein of erf voorzover dit in redelijkheid kan worden ver langd. Men moet dan wel vermijden, dat bij het nieuwruimen brand- en rioolputten worden bedekt met ijs en/of sneeuw om niet in strijd te komen met het 2e lid van dit artikel. Tenslotte moet men nog in het oog houden, dat door of vanwege B. en W. nadere aanwijzingen kunnen wor den gegeven met betrekking tot de wijze van bestrijding van gladheid als gevolg van sneeuw en ijs. Eigenlijk zouden deze bepalingen overbodig moeten zijn omdat de bur gerzin van iedereen wel zover kan gaan, dat men ook zonder A.P.V. ge en verboden het stoepje voor eigen huis sneeuw- en ijsvrij houdt. IJSELIJKE ARTIKELEN Dan is er nog een „ijselijke" bepa ling opgenomen in artikel 32, niet om de ijs- of sneeuwpret te beknotten, maar om de veiligheid op de weg voor de niet aan de „wintersporten" deel nemende weggebruikers op de eerste plaats te stellen. Vandaar dan het verbod op een weg ijsvlakten uitgezonderd te sleeën, glijbanen te maken en/of sneeuwballen te gooien zodanig, dat andere weggebruikers worden ge hinderd of in gevaar worden ge bracht. Tevens is het verboden op een weg een slee door middel van een motorvoertuig te trekken of te doen trekken. Wat het laatste be treft is een ontheffing, te verlenen door B. en W. mogelijk gemaakt om b.v. wedstrijden op daarvoor ge schikte wegen te kunnen houden, hetgeen voornamelijk in de winter- recreatiegebieden waartoe de A.P.V.-opstellers Venray naar Ne derlandse begrippen rekenen steeds meer opgang doet. Artikel 33 zegt het een beetje moei lijk: „Het is verboden zich op een weg te bevinden op een niet daartoe bestemd gedeelte van een in bewe ging zijnd voertuig of aan een zodanig voertuig of aan de lading daarvan zich vast te houden". Anders en duidelijker gezegd: Men mag niet meerijden op een voertuig op een niet daarvoor bestemde zit plaats en men mag zich ook niet door een rijdend voertuig laten voorttrek ken. (wordt vervolgd) Aan de Scholengemeenschap „Je rusalem" te Venray slaagden de vol gende kandidaten voor de Middelbare School voor Meisjes: M. B artels, Meerlo; H. Bastiaans, Venray; J. Beelen, W. Buïjssen en C. Buijssen, G. Classens, Horst; I. Cro- qué, Leunen; M. Dicker, A. Gooren, A. de Graaf, Venray; O. Grooten, Borne; M. Hendriks, Meerlo; H. van den Heuvel, E. Hoekstra, Venray; C. van Hövell tot Westervlier en Weze- veld, Haps; G. Lamers, Well; H. van Stokkum, Asten; M. Vroom, Venlo; M. de Waele, Koewacht; G. Coppus, Horst; C. van Gel uwe de Berlaere, Oudenaarde België; A. Houwen, M. Jacobs, H. Janssen, Horst; B. Jans sen, Oirlo; P. Janssen, Venray; P. J. Jansen, Horst; M. Kerkhoff, Oirlo; H. Kessels, Helden; G. Keijsers, MARKT DEURNE Intieme sfeer Exclusief interieur GEOPEND TOT 3 UUR 's NACHTS 'swoendags gesloten H. Klaassen, J. van de Klashorst, Horst; A. van Leengoed, Geldrop; C. Lensen, Wanssum; C. Meijers, Horst; A. Mulders, Veulen; A. Nelissen, Venray; K. van Niekerk, Hillegom; J. van Romalen, Boxmeer; M. Claes- sens, Oostrum; E. Ewalts, Meerlo; J. Hendrackx, Wanssum; A. Janssen, Oostrum; E. Knoet, Venray; M. Muij- sers, Heide; J. Pas, Venray; E. Pin gen, Meerlo; P. Poels, Venray; J. Smits, Melderslo; P. Tax, Blitters- wijck; J. Verbeek, Venray; M. Ver- blakt, Tienray; G. Versteegen, Cas- tenray; M. Voermans, Venray; W. Vogels, Wansum; A. Vullinghs, J. Vullinghs, Horst; W. Wilms, Venray. Aan de L.H.N.O.- en M.H.N.O.- schcol „Marianum" te Venray be haalden de volgende kandidaten het diploma O.V.B. W. Brouweres, J. Flinsenberg, H. Geerets, P. Hellegers, A. Jacobs, M. Jansen, M. Janssen, G. Janssen, M. Klaassen, A. Kroon, W. Litjens, W. van Loon, P. Nelisen, J. Loonen, J. Reynders, L.^Voesten, A. Peeters, G. Pouwels, J. Rijbroek, J. Rutten, B. Versteegen, W. Baltisen, J. Cremers, E. Cremers, J. Custers, A. Dircks, M. Flinsenberg, W. Hermans, G Jennes- kens, H. van Oyen, L. Steeghs, M. Willems. Het diploma L.H.N.O. behaalden nog de volgende kandidaten: N. Mom men, I. Jenesnkens. Aan de Praktijkschool voor Dier veredeling en Pluimvee te Horst- Hegelsom slaagden Jeu Spreeuwen- berg uit Ysselsteyn en Jos Verstap pen uit Oirlo. Voor het candidaatsexamen Sla vische Talen slaagde aan de Univer siteit van Utrecht de heer W. P. v. d. Bereken. Op 23 juni behaalde Joop Hen- dricx, Beatrixstraat, aan de Tech nische Hogeschool te Eindhoven zijn kandidaatsexamen (met grote waar dering) in de studierichting Techni sche Natuurkunde. Venrayse bejaarden en langdurige zieken kregen van het Rode Kruis een dag boottocht aangeboden, waaraan zij met veel plezier deelnamen. Vrijwilligers en Rode Kruismensen zorgden dat ze veilig en wel op en van de boot in Wanssum kwamen- van 24 juni 1922 Uit de sigarenindustrie. Er zijn 70 sigarenmakers te werk gesteld bij de firma v. d. Putt en de Vlam te Eindhoven voor de vervaardiging van „Senoritas" en andere sigaren, voor de Spaansche Regie. Binnenkort zul len misschien een 300-4al werkloozen met dit werk hun brood kunnen ver dienen. Parachutesprong op Molenheide. A.s. Zondag zal op het lustoord Mo lenheide weer een parachutesprong geschieden, ditmaal door Madame Puillot. Ook zal er dan gelegenheid zijn voor passagiersvluchjten. Kinderzegen. De vrouw van tuin der A. Boom te Monster verraste haar man met vier dochters tegelijk. Te koop 2 jonge herdershonden (Schotse Collies) en een goed onder houden warmolen. Middenstanders. Ingevolge ons vroeger genomen besluit vestigen wij Uwe aandacht op de half jaarlij k- sche verzekeringen, alsmede op het afschaffen van het fooienstelsel. Het Bestuur. van 1 juli 1922 Te koop partij dennen schan sen, ook per 100 stuks, aan huis te bezorgen en een partij dennen scha len per karlading aan huis te bezor gen Te bevragen P. Custers of kin deren Claassens, Groote Markt. Een woordje vooral (tot onze kiezeressen. Er zullen bij dezen stem busstrijd duizenden vrouwen mee doen, die nog nooit een stembiljet gehanteerd hebben. Tot haar en ook tot vele mannen, die ook niet alle in de stemtechniek even be dreven zijn, enkele raadgevingen en wenken. Gij gaat dus Woensdag 5 Juli stemmen op de Roomsche l'ijst en we stellen ons voor, dat ge met uw oproepingskaart of oproepings- enveloppe het stemlokaal binnen stapt. Wat dan te doen? - Te koop een partij kippen met haan, een kloek met 13 kuikens, partij harde turf en droge schan- schen. Adres Bureau dezer Courant. GECOMPLICEERDE BOTSINGEN Bij werkzaamheden om de Ripse- weg van een slijtlaag te voorzien, zijn uiteraard geen witte strepen op de nieuwe gestorte deklaag aange bracht. Juist het ontbreken van deze strepen was oorzaak dat de bestuur der van een personenauto, de 30- jarige A. v. d. H. uit Heeswij'k te laat de knipperlichten en obstakels opmerkte. Door zijn afremmen moest ook de bestuurder van de vracht auto, de 52-jarige L. P. uit Belfeld, afremmen. De vrachtauto geraakte aan het slingeren en kwam in de wegberm terecht. De schade aan de vrachtauto viel mee, alleen kregen twee inzittende dames wat lichte verwondingen. - Het niet verlenen van voorrang op de kruising Midden Peelweg Deurneseweg was oorzaak dat een botsing ontstond waarbij drie per sonenauto's betrokken waren. De 48-jarige bestuurder van de personenauto H. de O. uit Gemert verleende geen voorrang aan de per sonenauto bestuurd door de 47-jarige H. J. uit Eindhoven. Er ontstond een botsing waarbij een der wagens door schoof en tegen een voorgesorteerde auto botste, die bestuurd werd door de 55-jarige K. S. uit Tegelen. Er ontstond zware materiële schade, terwijl medische hulp moest worden verleend voor snijwonden en kneu- zignen, terwijl een passagiere kneu zingen opliep door haar veiligheids gordel. BLAFFENDE HOND WAS OORZAAK VAN AANRIJDING De Venrayse dame B. ging met haar hondje wandelen om deze zijn behoefte te laten doen. Zij had de hond goed gelijnd en liep op het trottoir langs de Westsingel. Toen de 24-jar:ge Turkse mevr. S. O. het hondje naderde, dacht de hond even niet aan zijn opdracht en ging blaf fend in de richting van de fietsende Turkse dame. Deze maakte uit schrik een zijwaartse bewegign, juist op 't moment dat zij werd ingehaald door de auto, bestuurd door de 42-jarige S. P. uit Venray. De auto kon de fiets niet meer ontwijken, de dame kwam te vallen en liep lichte verwondingen op. Geleidelijk aan is de staat, vooral vanaf het begin van deze eeuw, een overheersende rol in de samenleving gaan innemen. De taak van de over heid is veel meer geworden dan de handhaving van orde, rust en veilig heid. Het is alle terreinen van mense lijke aktiviteit gaan omvatten: van de zorg voor werkgelegenheid, ruim telijke ordening en gemeenschappe lijke voorzieningen tot onderwijs, wetenschaps- en kultuurbeleid. Het spreekt vanzelf, dat de indivi duele burger vrij kwetsbaar staat tegenover zo'n almachtige overheid, die grote invloed heeft op zijn dage lijkse bestaan en in feite de grenzen stelt waarbinnen de burger zich mag bewegen. Natuurlijk is het niet zo, dat de burger in onze demokratische samen leving volledig is overgeleverd aan de willekeur van de overheid. We kennen een aantal rechtsregels en instellingen die samen een groot aan- ta lwaarborgen vormen voor de rechten van de burgers. Rechtsregels als de verplichting van de overheid zich ite houden aan door de volks vertegenwoordiging aangenomen wetten en rechtsbeginselen. Elke aantasting van de rechten van de burgers moet dan van te voren een wettelijke grondslag hebben, zodat het optreden van de overheid voor de burger niet helemaal uit de lucht komt vallèn. Daarbij kontroleert de rechter of de overheid ds gebleven binnen de door de wet vastgestelde perken. Als rijk, provincie of ge meente de belangen en rechten van een burger aantast, bijvoorbeeld door het weigeren van een vergunning, kan deze zich door middel van de wet verdedigen. Wil de burger van die mogelijkheid profiteren, zal hij meestal zelf daartoe het initiatief moeten nemen. En zo komt hij in een doorgaans onaantrekkelijke si tuatie terecht. Want wat leert de praktijk? Veel burgers zijn blijkbaar onvoldoende op de hoogte van de mo gelijkheden hun belangen wettelijk te behartigen. En als je probeert je te oriënteren, word je vaak gekonfronteerd met een doolhof van regelingen en instan ties, die zo ingewikkeld kunnen zijn dat zelfs ervaren juristen er niet uit komen. Maar het gemis aan inzicht in de wettelijke mogelijkheden kan de burger duur te staan komen. Bijvoor beeld het niet op tijd to beroep gaan tegen een beslissing van de gemeen te die je huis onbewoonbaar ver klaart, terwijl, zoals dat zo vaak ge beurt, door die overheidsinstantie niets wordt gezegd over de mogelijk heid van beroep, de tijd waarbinnen dat beroeo moet worden gedaan, en bij wie dat beroep moet worden in geleverd. Als het beroep te laat wordt gedaan, wordt die doorgaans niet eens in overweging genomen. De onaangename positie van de burger m.b.t. de overheid komt voor al naar voren als de burger de me dewerking van bijvoorbeeld de ge meente nodig heeft voor iets als een bouwvergunning. Als het je gelukt is, vaak na veel tijd en moeite, te achterhalen bij welke instantie je moet zijn, en op welke tijden die in stantie zo goed wil zijn het publiek te woord te staan, volgt nog altijd het vernederende ritueel van voor het loket wachten tot je bij de soms wat norse ambtenaar aan de beurt bent, het in veelvoud invullen van onbegrijpelijke formulieren enz. Daarna loop je kans naar een an dere instantie verwezen te worden, waar je weer opnieuw kunt.beginnen en vaak zijn de instellingen, die de grootste werkelijke zeggenschap heb ben over het geval vaak voor de burger onbekend of volslagen onbe reikbaar. Zo kan er in ieder geval worden gesteld, dat sommige wettelijke voor schriften niet voldoende rekening houden met het gezichtspunt van de burger. En de vraag is, of de burger wel voldoende mogelijkheden heeft om in de praktijk zijn rechten en be langen t.o.v. de overheid te hand haven. Wat dat laatste betreft, is er een nieuwe wet op stapel die de mo gelijkheden van beroep tegen beslis singen van provincie en gemeente belangrijk uitbreiden. Deze wet Al gemene Rechtspraak Overheids Be- schhikkingen (A.R.O.B.) maakt het mogelijk tot aan de hoogste instan ties als de Kroon in beroep te gaan tegen beslissingen van bijvoorbeeld de gemeente, waarbij dat nu alleen kan bij gedeputeerde staten, de ge meenteraad of de commissaris van de koningin, of helemaal niet. Enige voorbeelden van dat laatste: De weigering van B en W. een woonruimtevergunning te geven, de uitvoering van B. en W. van een va- kantiesluitingsverordening, de wei gering van een vergunning voor kansspelen door B. en W. of de bur- gemeester, de opheffing van een be jaardenoord door B. en W., een be slissing van de burgemeester over een kostwinnersvergoeding voor mi litairen enz. Deze nieuwe wet houdt wel een uitbreiding van wettelijke mogelijk heden van beroep in, maar zegt na tuurlijk niets over de praktische mo gelijkheden. Voor dat laatste moet er op veel ruimere schaal dan tot dusver voorlichting worden gegeven door de overheid, kranten, radio, t.v., en politieke en maatschappelijke or ganisaties over wettelijke voor schriften en rechten, mogelijkheden van beroep en rechtsbijstand. Zodat het een normale zaak wordt, dat dë burger met de middelen die hem ten dienste staan zijn belangen bepleit bij de overheid. Want hoe fraai de plannen ook mogen zijn voor een toekomstige rechtsbescherming tegen de overheid, voorrang heeft het scheppen van een situatie waarin de burger de hem toegekende wettelijke mogelijkheden daadwerkelijk kan gebruiken. In de laatste raadsvergadering stelde mevr. POELS-PETERS schrif telijke vragen. In dit schrijven wijst ze er on dat in Venray op het gebied van jeugd en sport vele instanties werkzaam zijn. Ze noemt o.m. de sportraad, de gemeentelijke jeugdraad met de lo cale commissies, de adviescommissie jeugd- en sportzaken en de afdeling jeugd en sport van de gemeente. Daarnaast is er in regionaal ver band nog het regionaal jeugdcen trum. Ondanks alle waardering voor het werk van deze instanties en men sen is haar gebleken dat niet steeds het optimale resultaat wordt bereikt. Ze vraagt of het college die mening niet deelt en of geen herstructurering moet komen van die organisaties. Verder is haar gebleken dat sub sidieverordening jeugd en sport moeilijk hanteerbaar is. Ze heeft met deze vrgaen gewacht, aldus de inzendster, omdat het col lege haar fractie bij de begrotings behandeling beloofd heeft een be leidsnota juist over jeugd en sport samen te zullen stellen. Iets wat h.i. nu kan gebeuren nu de jongste por tefeuille-verdeling bij det wethou ders hiervoor nieuwe ruimte gescha pen heeft. Wellicht kunnen dan ge noemde problemen meteen mee aan de orde worden gesteld. Zoals uit het raadsverslag blijkt, heeft B. en W. deze vragen aange houden tot de komende raadsverga dering.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 9