Afscheid van een schoolhoofd de mooiste GORDIJNEN ffhr^SoÖAnS1! komen van WUhaimlnutrwÓ Vanray 04780-88^0 f"* Gebruiken bij de verkoop van 'Scheyen-goed te Veltum in 1762 Qótnmans Leenen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN 1.35 1.75 2.95 3.95 VRIJDAG 7 JULI 1972 No. 27 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG voor al uw dranken PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) Een typemachine, een fiets, een polshorloge met inscriptie, enkele enveloppen met inhoud, een serenade van de fanfare en eenzelfde van de gemengde zangvereniging, zie daar de ingridiënten waar mede een dankbaar Ysselsteyn de heer A. J. Steverink uitluidde als hoofd van de St. Oda-school. De heer Steverink heeft na een 11- jarig „hoofd-schap" iin Ysselsteyn deze school verlaten om een baan als leraar Duits aan de MTS in En schede te aanvaarden. HET IS JAMMER zo zei men in Ysselsteyn, al gunde men het scheidende hoofd graag de ze promotie. Maar bij zijn afscheid werd hem door de leerlingen van die school, door de ouders, ja door heel Ysselsteyn nog eens dank gebracht voor het vele werk, wat hij in dit peeldorp heeft gedaan. De jeugd deed dat met zang, dans en voordracht en gaf hem als souve nir een typemachine mee. De oude ren deden, dat bij een feestelijke re ceptie, waarbij geheel Ysselsteyn acte de presence gaf. Een receptie o.l.v. het schoolbe stuurslid, de heer Kappen, die ver schillende sprekers kon aankondi gen- Zo bracht pastoor Janssen in herinnering dat na het afscheid van meester Vermeulen de heer Steve rink vrij jong als hoofd naar Yssel steyn kwam. En met hem is de ver jonging in de school gekomen. Die school werd gemoderniseerd en uit gebreid met twee leslokalen. De leer krachten groeiden van 7 naar 9, de banken verdwenen en de nieuwste leermiddelen en methoden deden hun intrede. De resultaten bleven niet uit, want de Yisselsteynse school le verde een groot aantal door-studeer- ders af, die men op andere scholen graag zag komen. Persoonlijk had hem immer de die pe geloofsovertuiging getroffen van het scheidende hoofd, die deze over tuiging ook doorgaf aan de kinde ren. Dankbaar was hij voor wat de heer Steverink gedaan had voor de volkszang en het kinderkoor. Dit af scheid deed hem een persoonlijke vriend verliezen, die hij echter deze promotie graag gunde. Met een boe ket bloemen voor Mevr. Steverink en een nieuwe fiets voor de man, die ging, besloot hij zijn dankwoord. Een dankwoord dat nog eens mu zikaal onderstreept werd door de aubade van de Ysselsteynse fanfare, later gevolgd door een vocale hulde van het gemengd koor. Een dank woord, waarbij mevr. Rutten-Tielen en wethouder van Oers zich graag aansloten, die deze dank brachten namens het Venrayse gemeentebe stuur. GESPREKS- EN KIJKAVONDEN Namens het oudercomité wees dhr Philipsen er nog eens op hoe juist dit hoofd het kontakt met de ouders groot in zijn vaandel geschreven heeft. De instelling van gespreks- en kijkavonden getuigen daarvan en aan de oprichting van een oudercomité heeft dhr. Steverink veel bijgedra gen. Hij was zeer dankbaar voor dit werk, dat de ouders veel nauwer bij de school betrokken heeft en dat mede er toe bijdraagt dat thans een hoog percentage van de schooljeugd doorstudeert. GEMEENSCHAPSHUIS De heer Claessens bracht in her innering hoe dhr. Steverink zich al die jaren ingezet heeft voor het ge meenschapshuis, als bestuurslid en voorzitter en daarbij zowel de goede als de slechte jaren heeft meege maakt. Hij bracht verder in herinne ring de goede samenwerking voor vele andere aktiviteiten in het Yssel steynse land. Onder aanbieding van een polshorloge vertolkte hij de dank van de velen, die met en onder lei ding van dhr. Steverink gewerkt hebben. Namens de drie standsorganisaties belichtte de heer Houben de bezie lende leiding van het scheidende hoofd, niet alleen in zijn school, doch ook daarbuiten in het Ysselsteynse verenigingsleven. Hij dacht met name aan het comité Ysselsteyn, waaruit nu de dorpsraad tevoorschijn is ge komen en het vele andere wat de heer Steverink od sociaal-maatschap pelijk gebied gedaan heeft. Een en veloppe met inhoud vertolkte de dank van de standsorganisaties. Tot slot van het officiële gedeelte sprak de heer Pluk namens de orga nisatie van het onderwijzend perso neel, waarin het scheidende hoofd ook zijn beste krachten heeft gege ven. Met de aansporing om in En schede „niet meer zoveel" op zijn nek te nemen", besloot hij het offi ciële gedeelte, waarna een zeer druk bezochte receptie begon ADVERTEER IN PEEL EN MAAS Men staat in 1972 wel even vreemd te kijken bij een akte van openbare verkoop van 200 jaar geleden- Men ziet in de kondiities al, dat in die tijd hi'er verschillende geldsoorten in omloop waren en vooral de bepaln- gen betreffende de brandende kaars doen vreemd aan. Volgens het hier toen geldende gelderse recht was het opbieden bij een openbare verkoop gebonden aan een tijdslimiet, die gesteld werd door een opbrandende kaars. De laatste bieder voor het uitgaan van de vlam werd de koper, mits de kaars niet uitgewaaid was of stiekum werd uit geblazen of op een andere manier vroegtijdig doofde en hij twee borgen voor de koopsom kon stellen. Het huis, waar het in de aangehaalde akte om gaat, lag enkele tientallen meters van de Langstraat tussen de Blauwververstraat en de Goudsmid straat en is en met de meeste ande re verdwenen voor de nieuwbouw van Veltum. Op 11 september 1762 werd ten overstaan van de Schepenen van Venray in het openbaar verkocht „een seeker hu ijs en moeshof f met alle bijgehoorende bouw- en weijlan- derijen groot te saemen vijff morgen genaempt Scheyen goedt, geleghen te Veltum, suytwarts neffens het huys en erven van Anthoon Groenen, an- dersijts neffens Cornells Peters, sljn- de beseten geweest door Ariaen Cuij- pers zaliger", dat geen van de erfge namen wil overnemen. Dit eigendom wordt nu met al zijn lasten in het openbaar verkocht. De ze lasten waren ten eerste een „jaer- lijcxe Rente ad een ducaton ten be hoeve vant Caciliaens geestelijck broederschap", ten tweede een rente van 10 gulden cleefs van een som van 250 cleefse guldens ten behoeve van de kapel van Veltum, bovendien een jaarlijkse schatting van 1 gulden 5 stuiver 3 oort hollands, idem jaar lijks twee vat herbergskoren aan de gemeente. De verkoop vond plaats na afkon diging in de kerk in het openbaar volgens het hier geldende gelderse landrecht. In de akte in het register van Protocollen van overdrachten der Schepenbank Venray 17551766 in het Rijksarchief te Maastricht worden de kondities uitvoerig behan deld. Eerstelyck, sal het voors. huijs en erven vercoght worden met guldens ad 30 stuiver. Ieder gulden geree- kent loopent perm, gelt eenen schil ling ad acht stuiver, eenen pattacon ad drij gld. 4 st- eenen ducaton ad vier guld., off in cleefs den pattn. tegens 3 gld. 16 st., edogh alles in goede ganckbaere munte te betalen. Ten 2den sal den aencooper gehou den sijn voor de resterende Coops- penningen, en tot voldoeninge van dese Conditie, aenstonts naer het uytbranden der eerste en laetste ker- se ten overstaen van de onderge schreven gerichtspersonen te stellen twee suffisante borghe, de welcke onder dese Jurisdictie dwanckbaer sijn. Ieder als principaele debiteurs, ende een vooral insolidum, ende sulcx om de resterende Coopspennin- gen daer op en aen te verhaelen mit parate executie en panding. Derdens, en in cas den aencooper al sulcke borghe niet conde stellen, uahantie aanbi BEHANG BLOEMETJES, EFFEN, STREPEN, KLASSIEK, MODERN, IN WIT, GROEN, ROOD, BRUIN, VOOR SLAAPKAMERS, HUISKAMERS EN KEUKENS, volop KEUS AFGERAND EN WEL, PRIMA GEDRUKT, NU EXTRA GOEDKOOP. bartels Maaoa soo sullen andere kersse moghen aengesteecken worden en uijtbran- den, en geit het alsoo aengecoghte huys en erven meer dat sal sijn tot profijt van de Crediteuren, maer geit het als dan minder, sulcx sal dien luchtveerdigen inslager daer bij moe ten leggen, beneffens de opgeloope- ne gerichtscosten als voors. Vderdens: ende in dien bij het uyt branden der kersse 2, 3 ofte meer gelyck spraecken ofte Riepen soo dat men niet claerlyck onderscheijde conde, wie aencooper ofte laetste hoog waere, soo sal men andere kers se moghen laeten uijtbranden, gelyck men oock sal moghen doen in dien de kerse int was off onghel ver- dronck, off door wint off ander on geval quaeme uijt te gaen off uijt geblaesen wierd. Vijfdens: den palmslagh hebber sal gehouden sijn een goed voor hooghen te doen, waer van den sel- ven sal hebben en profijteeren een gerechte derde partt naar hoogens echt, ende sulcx geschied sijnde, soo sal het een Ieder vrijstaan soo veel te hooghen als het hun gelieven sal mits profijteerende als voors. Ten 6de Den aenvanck vant voors. huys en moeshof f sal sijn nu aen stonts, wie mede het bouwlandt, het weylandt op aenstaende St Peter ad Cathedran, alles met de laste van dien, synde de halfscheijdt der schat- tinge. Waer van de coopspenninge prompt sullen moeten betaelt worden op den staende kerstmis deses Jaers 1762 op peene van parate executie en pan ding. Het huis werd ingezet met al de lasten, maar niemand deed eert bod, voordat de kaars was opgebrand. Naar wens van de schuldeisers werd het opnieuw ingezet, nu zon der de rente aan de Veltumse kapel. Ook hierop werd door niemand ge boden. Weer werd het huis ingezet, nu alleen belast met twee vat herbergs koren. et enige bod kwam van Ja cob van Oeffeit, die het kocht ten behoeve van Fridus Groenen te Vel tum. De prijs werd 40 gulden. K. Swinkels Jersey Gouture Exclusief en modieus o.a. SAINTJOSEPH GIBI - SPES - LANOVA MODEHUIS Langstr. 61 - Telef. 1281 MET 75 KM. SNELHEID DOOR DE BOCHT In de vroege zaterdagmorgen om streeks drie uur wilde de 21-jarige bestuurder van een personenauto A. S. uit Meerlo met een snelheid van 75 km. de flauwe bocht nemen van af de Merseloseweg de Hoender straat in: Hij verloor daarbij de macht over het stuur en botste met zijn wagen tegen een boom. De auto werd totaal vernield. De bestuurder moest met diverse verwondingen naar het ziekenhuis worden ver voerd. AUTO TOTAAL VERNIELD Waarschijnlijk door te hoge snel heid slipte de personenauto, bestuurd door de 33-jarige in Venray verblij vende Spaanse gastarbeider O. I. op de Stationsweg. Bij dat slippen ver loor de bestuurder de macht over het stuur. De auto kwam tegen de gevel van stal en woonhuis van de familie H. J. tot stilstand. De auto werd totaal vernield, terwijl de gevel eveneens werd vernield. Het mag een wonder heten dat de bestuurder er met geen noemenswaardig letsel af kwam.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 5