zaken in Venray uur geopend MET FLANDRIA TOPGARAGE V V FLAHDRIA TRIMFIETS CADEAU NU.... UW SCHOOLBOEKEN BESTELLEN I K.V.V. Iv ren a.s. ZONDAG DANSEN in zaal Parkzicht te Deume IN DE Flandria Vouwfiets BIJ BOEKHANDEL VAN DEN MÜNCKHOF N.V. •I. Ir. Ishof, leider van de Oos- fa iek. Er zijn volop bespre- n gó de hieromtrent met aller- star s en de veevoederindus- n e: jn ook goede perspectie- aldi diezelfde spreker, maar bes t niet zo dat we van van- of n "gen kunnen ötoppen met an deze afvallen naar de sstcblaats- kheden, die hierdoor zijn llen dus aan de bespre- ioeten worden opgelost, ar "toe zal gaan, is nog laar intussen rijden de brij nog dagelijks naar i, die er met al dat spul gaat ruiken. its. op ng nde teit< an ?r d vrijjig zal het precies 25 jaren dat in een bijeenkomst Sfiers op de Eindstraat de nray van de Katholieke Vereniging werd de tijd dat Venray een (AB kende, met rtal van En het was dus logisch 'kant ook de oprichting uwenbeweging gesbimu- Het was dan ook geen naast mej. M. Stolman, van de Limburgse af- het bestuur der KAB aanwezig was. Doch de belangstel ling was niet groot, slechts 12 dames waren aanwezig, die zich echter wel allemaal als lid lieten inschrijven. Onder voorzitterschap van mevr. Jansen-van Daal die 7 jaren als zo danig funktioneerde, begon echter de grote uitgroei van de Venrayse afdeling Een uitgroei in kwantiteit en in kwaliteit. Want dank zij de niet af latende ijver van het bestuur werd het ledental ieder jaar groter en ook de aktiviteiiten. Vorming en ontwik kelingswerk was een van de voor naamste opdrachten en dat was o.m. ook de reden dat ieder jaar verschil lende dames deelnamen aan de cur sussen, die vanwege het vormings centrum werden georganiseerd. Daar naast zorgden ze door lezingen in eigen kring beter inzicht te krijgen in de vele problemen van de voor bije tijd. Daarnaast zorgden zij voor een eigen stem in verschillende in stellingen en verenigingen, waar zij afgevaardigden heen zonden. Dat zij zieken en kraamvrouwen in hun akties betrokken en daarvoor veel werk deden is al die jaren door dankbaar geaccepteerd, evenals hun klaar staan op bejaarden-bijeenkom sten ,waar de dames altijd zorgden voor een goed bakje koffie. En zeker hebben ze ook de ont spanning niet vergeten. Men heeft voor de leden droppings georgani seerd, wandeltochten, uitstapjes en feestvergaderingen. St. Nieolaas werd prettig gevierd en ook met car naval was men present. Doch daar naast houden velen nog goede her inneringen aan verdiepingsdagen in Well en de bedevaarten naar Oos trum en Tienray, die ook al vanwege de KAV georganiseerd werden. Ten slotte is er het moederdagfeest, dat ieder jaar opnieuw een van de groot ste vormingsdagen is- Uit dat alles blijkt wel het goede onderlinge kontakt, waarvan altijd iets te proeven was op de vele bij eenkomsten, die de jaren door ge houden zijn. Het feit dat enkele da mes buurtleidster zijn en in die buurt zorgen voor de kontributie-in- ning, houdt ook in dat men voort durend kontakt heeft met de ver schillende buurten en weet van wat daar reilt en zeilt. Op die manier heeft de KAV, die thans is omge doopt in KW, ook op de achter grond haar steentje bij kunnen dra gen tot oplossing van problemen en wat meer welzijn voor de leden. Een en ander gaat men na de va kantie eens gezellig vieren. En het bestuur onder leiding van mevr. Janssen-Deters is zich thans aan het beraden hoe men dit zilveren be- staansfeest zodanig „versieren" kan, dat daarbij het streven en werken van de voorbije jaren nog eens dui delijk naar voren komt. TERREIN GIRVIL OOSTRUM VOETBAL TOERNOOI A.s. zaterdag 8 juli organiseert de personeels verenigi ng An threnus' (Girvil N.V.) een voetbaltoernooi, hetwelk gehouden zal worden op het voetbalterrein van Girvil N.V. te Oostrum. De indeling en aanvang^ van de te spelen wedstrijden ziet er als volgt ufci: 1250 GirvilNestlé 13 05 SVCB—Stork 13.40 ServioNestlé 14.15 StorkVeteranen 14.50 GirvilServio 15.25 SVCB—Veteranen Om ca. 16.00 uur wordt de finale gespeeld tussen de winnende clubs van beide poules- De prijsuitreiking vindt hierna plaats in de fabriekskantme. Iedereen is op deze middag wel kom. Entree gratis H. v.d. Einde, St. Jozefstraat 26, Deurne Orkest THE THUNDERSTRINGS BURGEMEESTER en WETHOUDERS van VENRAY maken bekend dat prijs van de plasticzakken voor de huisvuilophaaldienst met ingang van 6 juli 1972 is vastgesteld op 60 cent per stuk (f 12.- per verpakking van 20 stuks). Burgemeester en wethouders voornoemd, Drs. F.G.L.L. Schols, burgemeester A.L.G. Janssen, loco-secretaris. Venray, 5 juli 1972. 11 AUGUSTUS 5 JAAR TOPGARAGE 11 AUGUSTUS 5 JAAR TOPGARAGE11 AUGUSTUS 5 JAAR TOPGARAGE ui O te 0 n. O te 3 t— 3 O 3 LU O CeL O CL O I- QC m if) 3 h n 3 3 C/> 3 h C/5 3 O 3 LÜ O DC C3 CL O H QC in if) 3 H if) 3 O 3 Ui O CU O CL O H QC i m if) 3 I— if) 3 O 3 TRIMFEEST RIJDT VEILIG EN ONTSPANNEN MET EEN VOLAUTOMAT. DAF 55 EN NEEM UW FLANDRIA VOUWFIETS MEE IN DE BAGAGERUIMTE. TRIM OP DE FIETS EN NIET IN DE AUTO BIJ IEDERE VERKOOP VAN EEN NIEUWE DAF PERSONENAUTO GEVEN ALLEEN WIJ PLUS EEN HOGE INRUILPRIJS ZO'N MOOIE GRIJP DEZE GELEGENHEID MET 2 HANDEN VANAF VANDAAG t. m. 11 AUGUSTUS 11 AUGUSTUS 5 JAAR Topgarage Venray, Wilhelminastraat 29-31, telefoon 04780-1032 c 0 c if) O 0 70 H O T> 0 70 0 m c 0 c H C if) 70 H O ■o 0 70 0 m 0 c if) H C if) 70 H O -o 0 70 0 B —X c 0 C if) H C if) 70 H O -O 0 70 0 m 0 c if) H C if) ui w 70 5 JAAR DAF- DEALER g 0 0 pi 1Ï AUGUSTUS 5 JAAR TOPGARAGE 11 AUGUSTUS 5 JAAR TOPGARAGE11 AUGUSTUS 5 JAAR TOPGARAGE

Peel en Maas | 1972 | | pagina 3