TAXI Geopend Algemene Bank Nederland PATER J. VERSTAPPEN 40 jaar Priester PRIESTERWIJDING MET HINDERNISSEN AUTOSCHADE? Sn kenmeik voor vakwak ra koop liek, de rest versplinterd onder vele seoten. In zijn pastoraat heeft hij twee nieuwe kerken gebouwd, de paro chiekerk die nu juist klaar is en een hulpkerk in 1955. Zijn vele zorgen hebben hun sporen achter gelaten en de pater zoekt nu lichter werk in Guadeloupe zelfof in Holland blijven. Weerberichten van regen, kou enz. dwingen hem terug naar de zon van de Antillen. Intussen wensen we de pater een voorspoedige reis en een oprecht welkom in Oirlo en een prettige va kantie- Pater Jan Verstappen, momenteel nog op Sint Maarten, hoopt op zater dag 5 augustus zijn 40-jarig priester feest te vieren temidden van zijn tal rijke familie en vrienden uit Oirlo en omstreken, 's Avonds om 5 uur zal de Eucharistieviering plaats heb ben, waarna het in optocht gaat naar feestzaal De Ruif in Oirlo, al waar serenade, speeches enz., zoals Oirlo dat kent, wanneer er te fees ten is. De jubilaris viert eerst dit jubi leum in z'n parochie te Sint Maar ten op zondag 16 juli, waar hij 22 jaar als pastoor-deken is werkzaam ge weest. Aankomst Oirlo op 22 juli. Geboren op de Gunhoek 1 in febr. 1906, trok hij in 1918 naar de paters in het veld -te Weert. Ingekleed 12 juli 1925, noviciaat te Oriy (Parijs) van 8 sept- 1925 tot 8 sept. 1926 professie dan van 1926-1928 de fy- losofie te Gennep (thans rusthuis al daar). Van 1928-1930 voor theologie naar Leuven. Bij gebrek aan profes soren werd hem met Schims en Ha genaars gevraagd om in Weert een jaar les te geven. Weer vrij in 1931 ging hij tegelijk met deze twee con fraters naar Gemert. Priester gewijd op 15 juli 1932 te Neerbos, nog een jaa rstudie en in juli 1933 werd hij benoemd voor de Missie van Baarle- Nassau, opleiding van broeders- Moeilijke jaren onder de oorlog, alles werd in beslag genomen door de „buren'', dat gebeurde dn 1942, de pater bleef alleen achter als rector van de grens, liefdevol opgenomen door de fam. Wolters- Maar „de bur- ren" hadden nog een pottekijker te veel en daaromcfr uit. Toen naar Blerick om kapelaan Janssen te ver vangen die pas van de kapper uit Duitsland terug was en voor wie het klimaat in Blerick te warm was. Ka pelaan Janssen zit nu al jaren in Ys- selsteyn en toen in oktober 1944 Ble rick plat lag, ging de pater met een gedeelte van de kudde naar Seve- num. Eindelijk vrij kreeg de pater z'n benoeming voor het bisdom Guade loupe, waar hij uiteindelijk in juni 1946 naar toe kon. De reis duurde ruim 3 weken, op een omgebouwde vrachtboot met een slakkengangetje. Na 4 jaar op Guadeloupe als pastoor te St. Anne, kreeg hij in oktober 1950 z'n benoeming voor St. Maarten (frans gedeelte). In'die 22 jaren is hij een echte Sint Maartenaar ge worden, hij kent zijn volk en houdt ervan. Maar de jaren beginnen te tellen en hij verwacht binnen af zienbare tijd wel een opvolger te hebben. Gezien de mengeling van bevol king moet hij daar als Nederlander in een franse kerk veel in het engels preken. Met alle vreemdelingen is de parochie verdubbeld en gegroeid tot 7.000, waarvan ruim 4500 katho Het afgelopen half jaar heeft voor J an Rutten de nodige teleurstellingen opgeleverd, ondanks het feit dat hij vorige week benoemd is tot lid van het pastoraal team in de parochie Thorn. De uit Oostrum afkomstige diaken Jan Rutten was eerst werknemer bij de N.V. Blitrta waar hij o.m. op de tekenkamer werkzaam was. Hij be sloot op latere leeftijd priester te worden. Hij trok daarvoor naar Horst, Duiven en het Euro-seminarie in Maastricht. Van daaruit werd hij geplaatst in het bisdom Versailles, waar hij tot subdiaken en diaken gewijd werd. In teamverband werkte hij daar aan verschillende projakten, waar van o.m. een het zgn. café-apostolaat is, waarbij 'hij sociaal en apostolisch werk te doen kreeg onder clochards, prostituees en drugverslaafden- Zijn grote wens was na zijn pries terwijding te gaan werken in het bisdom Roermond, waarbij hij aan bood zijn krachten in dienst te stel len voor hetzelfde werk als in Ver sailles en Parijs. Na overleg met Mgr. Moors en de toenmalige perso neelschef dr. W. van Kempen werd de mogelijkheid bekeken diaken Rut ten toe te voegen aan het pastoraal team van Pater Peters uit Smakt. Daarin zou hij zich o.m. bezig hou den met de verslaafden, die in St. Paschalis in Oostrum verpleegd wor den, terwijl hij in de weekends zou kunnen assisteren bij de kerkdiens ten van de Grote Kerk. Mgr. Moors was in principe ak koord met de priesterwijding van diaken Rutten, die organiek toen nog steeds behoorde en behoort bij het Frans bisdom. Als wijdingsdatum was de eerste Paasdag voorzien, waarna hij op de 2e Paasdag zijn eerste H. Mis in Oos trum zou opdragen. Doch de benoeming van Mgr- dir. J. Gij sen tot opvolger van Mgr. P- Moors vertraagde de zaak aanmer kelijk. De nieuwe bisschop wilde de diaken wel toevoegen aan het pasto raal team in de parochie Thom en zou hem dan op eerste Pinksterdag aldaar wijden, waarna hij op tweede Pinksterdag zijn eerste H. Mis in Oostrum zou doen. Doch door aller lei oorzaken, waarover de betrok kene zich evenmin uitlaat als het bisdom, is ook deze datum weer ver schoven. Uiteindelijk is dan voor de diaken vorige week zijn benoeming gekomen tot lid van het genoemde pastorale team. Nu blijkt de afspraak gemaakt te zijn dat hij daar een half jaar stage gaat lopen, waarna aan het einde van dit jaar een rapport naar de bisschop van Versailles gaat. Dan wordt bekeken waar 'hij gewijd zal worden. Geven kennis van het over lijden van ons lief dochtertje CHRISTEL dm de leeftijd van 15 maanden. De begrafenis heeft plaats ge had maandag 3 juli j.l. Beneden-Leeuwen, Begoniastraat 1 A. v d. GEER M. v <L GEER-v. ASS Jacqueline Op vrijdag 14 juli a.s. hopen onze ouders H. JANSSEN en L. JANSSEN-HANSSEN hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. Uit dankbaarheid wordt om 14.00 uur een H. Mis opgedragen in de kerk van de H. Cathairina te Leunen. Hun dankbare kinderen Leunen, Schoor 11 Dagadres: Zaal Mariens, Leunen. Receptie van 18.00-19.30 uur Vrijdag 14 juli zijn onze ouders H- P. J. GEURTS en W. J GEURTS-BORES 25 jaar getrouwd. Om 16.00 uur is er een H. Mis uit dankbaarheid in de Paters kerk te Venray. U bent van harte welkom op de receptie die gehouden wordt van 17.30 tot 18.30 uur in café M'ichels, Merseloseweg, Venray Kinderen Geurts Venray, juli 1972 Oude Oostrumseweg 55 (In plaats van kaarten) Door uw welgemeende belang stelling is 26 mei voor ons een onvergetelijke dag geworden. Daarvoor danken wij U harte lijk, ook namens onze ouders, oom en tante. Henk en Tiny Schoenmakers- Jacobs Merselo, juli 1972 Kleindorp 15 Op vrijdag 14 juli 1972 hopen onze ouders HARRIE VALCKX en GRETA VALCKX - BROEKEN hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. Uit dankbaarheid zal er om 15.00 uur een H. Mis worden opgedragen in de parochiekerk te Oostrum. Kinder Valckx Venray, juli 1972 Spurkterdijk 12 Dagadres: Parochiehuis Oostrum Gelegenheid tot feliciteren van 18.30-19.30 uur Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank aan familie, vrienden en bekenden voor het medeleven, dat U getoond hebt tijdens de ziekte en het over lijden van mijn man. E- St- Nicolaas-Lenssen Doormanstraat 28, Venray HARRY VOERMANS en TREES EWALS Venray, Stationsweg 137 Venray, Veltumse Kleffen 137 Wij hebben het genoegen U hierbij kennis te geven van ons voorgenomen huwelijk, waarvan de kerkelijke inze gening zal plaats -hebben op vrijdag 14 juli 1972 om 15.00 uur in de Vredeskerk te Ven ray. Receptie van 18.00 - 19.00 u. in zaal Rongen te Oirlo. Toek. adres: Haammaker- straat 264, Venray. TWAN PEETERS VENRAY - Telefoon 365<5 Ook aangesloten bij het Ziekenfonds. P. THEUWS VENRAY Kruitweg 5 - Telef. 1867 Uw bedrijf voor beter* •n sneller* service I A N N Y BAR JAN GEVRAAGD goede HERENFIETS Beukenlaan 27, tel. 04780-3919. GEVRAAGD METSELAARS voor Duitsland Adres bureau dezer. ATTENTIE Zaterdag 8 juli is onze frites- zaak alleen geopend van 11.00 - 13.30 uur en van 17.00 - 19.00 uur. P. BONANTS - Oostrum TE HUUR gemeub. KAMER met T.V. en c-v. voor 2 personen- St. Jorissstraat 36, Maashees. NETTE JONGEMAN zoekt PENSION in Venray of omgeving Brieven onder nr. 282 bureau van dit blad. OPENLIJKE DANK aan MARIA voor het verkrijgen van de gunsten door het bidden van noveen. NETTE JONGEMAN zoekt volledig PENSION omgeving Venray. Brieven onder nr. 283 bureau van ddt blad. VERLOREN WIT HONDJE met rode halsband naam Pucky Velt. Kleffen 90, Venray. TE KOOP KOOLPLANTEN alle soorten winter- koolplanten. Bloemkool, Flora, Blanka Verheyen's Zaadhandel Leunen, Telefoon 1550 TE KOOP een bijna voldragen VAARS Jac. Hendrix, Kleindorp 7, Merselo. TE KOOP 2 pers. HOUTEN SLAAPKAMER Tevens KIND. DRIEWIELER event ruilen tegen step N al7.00 uur Touwslagerstr. 18 TE KOOP FORD CORTINA DE LUXE 1966 600,— De Hoge Beek 23 Venray TE KOOP 2 voldragen VAARZEN J. Poels, Weverslo 6, Merselo. TE KOOP DRAGENDE ZEUGEN M- v. Well, Endepoel 3, Mer selo, tel. 04780-227. TE KOOP MOTOR BMW R 26 G. Jacobs, Grootdorp 34, Merselo. TE KOOP AARDBEIEN 0 85 per kg. zelf plukken Dijkmans, Spurkt 10, Venray. TE KOOP DAF bouwjaar 1969 Na 18.00 uur: Stationsweg 189 TE KOOP NIEUWE AARDAPPELEN A. Fleurkens, Overloonseweg 26, Venray. TE KOOP KINDERWAGEN (Koelstra) mini-pack, kleur rood, bouwjaar 1970. Te bevr. Julianasingel 37. TE KOOP GRANIETEN AANRECHT- BLAD (met wit geglazuurde bak) Afm- 266 x 56 cm. 1 STALEN KLAPRAAM afm. 62 x 66 cm. Beiden in goede staat. Te bevr. Julianasingel 37- TE KOOP z.g.a.n. GASHAARD 1 koppel HALSBAND PARKIETEN en 3 jongen A. Jakobs, Stationsweg 14. TE KOOP FIAT 2300 licht m.e.t- groen mech. geh. ger. Pr- Irenestraat 16, tel. 1050. TE KOOP NIEUWE AARDAPPELEN (dorée) bij P. v. Dongen, Oostrum, tel. 1661 en P. Kusters, Oirloseweg 4, Oostrum, tel. 1997- TE KOOP JONGE JACHTOND V» jaar Steenbrak - reu Westsingel 44, tel. 2847. TE KOOP KINDERWAGEN tegen elk aannemelijk bod Molenpad 3, Venray. TE KOOP NACHTHOK en VOLIèRE van Hoof, Leunseweg 6, Ven ray. TE KOOP SCHOOLBOEKEN van le en 2e jaars werktuig bouwkunde MTS Helmond. Te bevragen: Ton Pijpers, Lan- geweg 46, Venray. TE KOOP NIEUWE AARDAPPELEN Joh. Muijsers, Kleindorp 13, Merselo. TE KOOP SPORTFIETS z.g a.n. 175, CIRKELZAAGMACHINE voor doe-het-zelf-gebruik 125,— Tel. 2457. TE KOOP wegens aanschaf grotere wagen i-g.st.z. FIAT 850 b.j. sept '69 km. stand 19.000 Gussenstraat 41, Leunen. TE KOOP JONGE KONIJNTJES 6-7 wk- oud Heesen, Nachtegaalweg 2, Heide, tel. 04780-3524. TE KOOP VW 1300 1970 OPEL KADETT '65 i z g.st 900,—. van Ham, Stationsweg 185, Venray. TE KOOP FORD CORTINA '65 450,- FIAT 1300 1964 450,- RENAULT Estafette '65 300,- FIAT 1500 Lifx 1966, sloop 175, Onderdelen Wartburg 1000 Diverse accu's 6 - 12 V Inruil mogelijk. 's Avonds na half 6: J. Cox, St. Joriispark 25, tel. 3570. TE KOOP AUSTIN 1000 bouwjaar '68 v. Broekhuizenstr. 42, Oostrum TE KOOP BROMFIETS Kreidler 1969 i.z.g.st- Eindsfcraat 16, Venray- TE KOOP BANKSTEL, BERGMEUBEL en T.V. TAFEL Zui'dsingel '51, Venray. TE KOOP KERSEN Langstraat 46. TE KOOP TUINBONEN Puch bouwjr. '69 Boeken van le jaar K.V. Jacobs, Handrik 1, Merselo TE KOOP 0.80 ha HOOIGRAS H. van Osch, Beek 8, Merselo. TE KOOP RENAULT 6 TL bouwjaar '70 Gemmadal 8, Venray. TE KOOP NIEUWE AARDAPPELEN M- Lenssen, Hardeweg 1, tel. 1305. TE KOOP geregeld VETTE KONIJNEN desgewenst schoon gemaakt Heidseweg 6a, Heide. TE KOOP TUINBONEN Kurstjens, Laagheidseweg 10, el. 04780-2492. TE KOOP PEULEN Smakterweg 11, Venray. TE KOOP pracht KOLENAARD 25,- KOLENKIT 5,— Eikenlaan 48. zaterdag 1 juli 1972 De vestiging van de Algemene Bank Nederland in Venray aan het Henseniusplein 1 a is verplaatst naar Julianasingel 36a. Telefoon (04780) 2565. Geopend: van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en tevens elke vrijdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. Het kantoor beschikt over safeloketten en een moderne nachtkluisinstallatie. U bent welkom bij de Venray, Julianasingel 36a, telefoon (04780) 25 65. li.v.m. verhuizing GASHAARD smalle witte KEUKENKAST 150 TROTTOIRTEGELS BOUWPAKKET F.M. STEREO TUNER HiFi RADIO met boxen Alles teg enelk aannemelijk bod. St. Ambrosiusstraat 9. IS KOOT KREIDLER BROMFIETS z g.a-n. bouwjr. 1970 Nachtegaalweg 6, Heide-Ven ray. TE KOOP NSU PRINS '68 Timmermannsweg 7, Yssel- steyn. TE KOOP TUINBONEN H. Smits, Albionstraat 44, Leunen, tel. 1728. TE KOOP Grote Palissander TAFEL staande SCHEMERLAMP en wie wil tegen vergoeding mijn HONDJE ong. drie we ken liefdevol verzorgen? Tel. 04780-2163. TE KOOP NIEUWE AARDAPPELEN 25 ct. per kilo Hermsen, Vlakwater 19, Venray, tel- 2663. TE KOOP leuke moderne BRUIDSJURK met kort pofmouwtje, tasje, hand schoenen, kroontje, maat 38. Nieuwwaarde 525,niet in Venray gedragen Te bevragen Eikenlaan 14, Venray. TE KOOP ELECTR. GRILL RADIO PLATENWISSELAAR RADIO TV TAFEL RONDE TAFEL m. kleed 4 ARMFAUTEUILS Party INMAAKGLAZEN Broek weg 19, Venray. TE KOOP dagelijks verse AARDBEIEN en TUINBONEN L. van Dijck, Molenhofweg 2, Leunen, tel. 1774. TE KOOP FORD TAUNUS 17M met verzekering. Vraagprijs 650,— Alleen zaterdags te bevr. bij H. Denissen, Kalverstraat 15, Maashees. TE KOOP KREIDLER FLORETT P. Poels, Haag 12a, Merselo. TE KOOP KINDERWAGEN met bij passende wandel- wagenbak KINDERBEDJE KINDERSTOEL BABYSIT en BOX alles z.g.a.n- agelweg 12, Venray. TE KOOP TUINBONEN per kg. 25 ct. Tevens z.g.a.n. GAZONMAAIER Lorbaan 12a, Veulen- TE KOOP BRUIDSJURK maat 40 - 42 korte mouwen, lange sleep Landweertweg 5. TE KOOP DIEPVRIESKAST 210 ltr. en PREIPLANTEN H- Philipsen, Puttenweg 17B, Ysselsteyn. TE KOOP ZWARTE PIANO ETNA GASFORNUIS FASTO AARDGASGEYSER Witte KOELTRA KINDER WAGEN witte smeedyzeren WIEGBAK REISWIEG Gratenstraat 8, tel. 2423. VERLOREN DAMESHORLOGE maandag op de markt G. Brands, Dorpstraat 25, Geysteren-

Peel en Maas | 1972 | | pagina 14