Nieuw centrumplan ook nieuw begin? Voor zó WEINIG geld nog NOOIT zulke mooie merkschoenengekocht! gemeentelijke notities en mededelingen Schouwburg Filmnieuws Leenen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN VRIJDAG 7 JULI 1972 No. 27 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) HINDERWET Openbare kennisgeving verzoek om vergunning Op de secretarie van de gemeente Venray ligt ter inzage een verzoek met bijlagen van: J. van den Borst, Maasheseweg 57, Venray om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van diepvriescellen, benevens een inrichting voor het ver vaardigen van c .v. - installaties Adres inrichting Bosweg 5, kadastraal ge meente Venray sectie C nr. 8003. P. G. Janssen, Horsterweg 4a, Leunen om vergunning tot het uit- bereiden van een verkooppunt van motorbrandstoffen met een opslag en afleveringsinstallatie. Adres in richting Veulenseweg 2, Leunen, ka dastraal gemeente Venray sectie D nr- 2904. J. P. M. Philipsen, Klein-Oirlo 16, Castenray om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een kwekerij voor groenten en siergewassen waar electro-motoren worden gebruikt met een gezamenlijk vermogen gro ter dan 2 pk. Adres inridhting Klein- Oirlo 16, Castenray, kadastraal ge meente Venray, sectie F nr. 2087. G. H. Geerets, Klein-Oirlo 12, Castenray om vergunning tot het op richten, in werking brengen en in werking houden van een varkens- mesterij en rundveehouderij waar mest en meststoffen worden bewaard- Adres inrichting: Klein-Oirlo 12, ka dastraal gemeente Venray sectie F nrs. 2106 2105. M. H. H. J. van de Winkel, Loo- beek 1, Smakt om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een rundvee houderij en varkensmesterij, waar mest en meststoffen worden be waard. 'Adres inrichting: Loobeek 1, Smakt, kadastraal gemeente Venray, sectie A nr. 1713- W. J. Peeters, Wieënweg 3, Leunen, om vergunning tot het op richten, in werking brengen en in werking houden van een varkens- fokkerij en -mesterij waar mest en meststoffen worden bewaard. Adres inrichting Wieënweg 3, Leunen, ka dastraal gemeente Venray sectie D nr. 3643. Schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder gedurende tien dagen na dag tekening van deze bekendmaking in brengen bij het gemeentebestuur, waar dit verzoek ter inzage ligt. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Mondelinge bezwaren kan eenieder persoonlijk of bij gemachtigde in brengen op een openbare zitting te houden op woensdag 26 juli 1972 om 15.00 uur in het gemeentehuis, Gro testraat 1- Beroep tegen een beschikking kan later o.a. slechts worden ingesteld door: a. een inwoner van een gemeente waar deze openbare kennisgeving is geschied, mits hij in persoon of bij gemachtigde op de bovenbe doelde zitting is verschenen; b. een ander belanghebbende, mits hij binnen de gestelde termijn schriftelijk bezwaren heeft inge bracht. Venray, 7 juli 1972 Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, De burgemeester, Drs. F. G- L. L. SCHOLS. De loco-secretaris, A. L. G. JANSSEN BLIKSCHADE OP VERJAARDAG De 24e verjaardag van de Venray- se mej. J- L. zal door haar als een pechdag worden bestempeld. Op het schouwburgplein Jan Hensenstraat kwam haar auto in botsing met de personenauto bestuurd door de 31- jarige H. Z. uit Holthees. Het bleef bij blikschade. Ookzaak onvoldoende opletten. BLIKSCHADE Op de kruising Beatrixstraat Oude Oostrumseweg Vlierstraat werd onvoldoende opgelet, waardoor een botsing ontstond tussen de per sonenauto's bestuurd door de 21-ja- rige A. v. d. H. uit Beek en Donk en de 25-jarige G. J. Het bleef bij lichte schade- GEMEENTE VENRAY TE KOOP Ruim na-oorlogs WOONHUIS, eventueel met een gedeelte van bijstaande bedrijfsruimten en met een nader te bepalen hoeveelheid grond, gelegen te Oostrum-Venray, Vlasakker nr. 1 Indeling; begane grond, dubbele woonkamer, keuken bijkeuken, berging en slaapkamer. Ie verdieping; 5 slaapkamers, badkamer en grote zolderruimte. 2e verdieping: Zolderruimte. Verder bevindt zich onder de woning een ruime kelder en is de woning voorzien van centrale verwarming. Vrij te aanvaarden per datum betaling kooppennin gen, k.k. Gegadigden kunnen zich binnen 14 dagen schrifte lijk bij burgemeester en wethouders melden. Bezichtiging kan plaats vinden in overleg met afd. IIIB (kamer nr. 13 in het gebouw Leunseweg 2a, toestel nr. 244). Venrays centrumplan viert binnenkort zijn 8ste verjaardag, hetgeen zelfs voor een plan een achtenswaardige leeftijd is. Zijn we goed ingelicht, dan heeft men gevolg gegeven aan Minister Udink's raad, die hij voor enkele maanden onze verslaggever gaf, namelijk te zorgen dat de betrokken stukken zo snel mogelijk bij zijn staats secretaris terecht zouden komen en dan zou die wel zorgen dat eindelijk aan de verwezenlijking van het plan begonnen kan wor den En daar wachten we dan weer in alle rust op. Al weten de meeste mensen niet eens hoe dat centrum plan er uit ziet. WAT IS GEBEURD? Terwijl de buitenwijken van Ven ray (en Veltum is daar wel het fraai ste voorbeeld van) een beeld bieden van groei en vemieuwingr is er in Venray-centrum feitelijk heel weinig te beleven geweest Men kan daar zelfs op bepaalde plekken spreken van verkrotting (begin Langstraat) of aftakeling (Schoutenstraatje). Ter wijl iedereen spreekt van ruimtelijke ordening, zijn we voor wat het cen trum betreft in de jaren na de we deropbouw niet veel verder geko men, dan wat door particulier ini tiatief tot stand is gekomen in de vorm van grotere en nieuwe winkels, entré's van instellingen e.d Gaat men de zaak op de keper, be kijken, dan heeft men na de oorlog uit de hoofdstraten de kinderkopjes verwijderd en opnieuw beklinikerd. Aan een her-beklinkering, zoals te doen gebruikelijk, is men nog niet eens toegekomen, enerzijds omdat men dacht dat een nieuw centrum plan snel genoeg zou komen om dub bel werk te besparen, anderzijds omdat de winkeliers er bepaald niet gecharmeerd zijn op opengebroken straten. Wie echter de toestand van de hoofdstraten en trottoirs b.v. na een fikse regenbui eens bekijkt, ziet dat daar nog al wat manco's aan wezig zijn. We hebben verder de toch gezel lige oude marktpleinen ontdaan van hun bomen, omdat die door ouder dom en oorlogsgeweld gevaarlijk werden, maar we hebben er een gro te steenmassa voor teruggebracht. We moesten zo nodig parkeerruim ten hebben, daar kon geen boom te gen op. x We hebben een schouwburg ge bouwd, als het nieuwe hart van Ven ray, maar het geld voor de pleinen rondom hebben we in andere stra ten besteed. Nu, na 7 jaren, gaan we bekijken of er misschien wat meer aan gedaan kan worden, dan ook hier kale vlakten te maken. Ondanks het feit dat het centrum plan niet goedgekeurd is, hebben we intussen de daarin geplande door braak SchoolstraatGrotestraat toch dusdanig gerealiseerd, dat er lang terecht van een „Schaajpedje'7 ge sproken is We hebben de bomen ge kapt langs de Langstraat, die er niet fraaier op geworden is en langs de Leunseweg en eerst het laatste jaar durven we weer wat bomen ook in het centrum te planten. Maar de schrik om de moderne Henschenius is ons zodanig in de benen geslagen dat we andere beeldhouwwerken naar Veltum geschoven hebben of ergens achter in de Hoenderstraat neergezet hebben. Rank Xerox zijn monument ligt nog altijd ergens lin Amsterdam en het monument van Nestlé komt ze ker niet in Venray-centrum. Ver beeld je i 1 Er is het nodige gesloopt, zodat sommige straatwanden meer weg hebben van een „rot-gebit", maar dat gaan we nu camofleren door links BEKENDMAKING De burgemeester van Venray maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 juni 1972, op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening, heeft besloten te verklaren, dat de vaststelling wordt voorbereid van een herziening van een gedeelte van het bestemmingsplan voor de kom van Merselo, als nader aangegeven op een bij het besluit behorende tekening. Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende tekening ligt met ingang van heden voor eenieder ter inzage ter gemeentesecretarie afdeling IIID, gebouw Leun seweg 2a, kamer 24. De Burgemeester van Venray, Drs. F.G.L.L. Schols Venray, 6 juli 1972 BEKENDMAKING De burgemeester van Venray maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 juni 1972 op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, heeft besloten te verklaren, dat de vast stelling wordt voorbereid van een herziening van een gedeelte van het bestemmingsplan voor het buitengebied (voormalig uitbreidingsplan in hoofd zaak) voor gronden nabij de Boshuizerbergen aan de Zuiderbergweg te Oostrum-Venray, als nader aangegeven op een bij het besluit behorende teke ning, zulks ten behoeve van de oprichting van een pompstation voor de drinkwatervoorziening. Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende tekening ligt met ingang van heden voor eenieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling IIID, gebouw Leun seweg 2a, kamer 24. De Burgemeester van Venray, Drs. F.G.L.L. Schols Venray, 6 juli 1972 en rechts parkeerruimten aan te leg gen Men versta ons goed. Het boven staande klinkt wellicht wat cru, doch is toch wel de waarheid. Inderdaad hebben we de afgelopen jaren de aandacht vooral moeten geven aan woningen, woningen en nog eens wo ningen en de bestemmingsplannen diaarvan- En inderdaad heeft men de rem op verschillende ontwikkelingen in de kom aangeslagen door de enor me tijd, die nodig was voor het op stellen van het zgn. centrumplan en het beroerde resultaat, dat we (in Maastricht en Den Haag haalden toen dat eenmaal klaar was. Maar 't verhindert niet jaloers te kijken naar een gemeente als b.v. Uden, waar men niet eens een half plat gesmeten kom had, met vele mogelijkheden. Daar stond en staat men voor dezelfde problemen als in Venray, maar heeft men kans gezien juist dat centrum een nieu we, gezellige en veel grotere cen- trumfunktie te geven. Daar is naast particulier initiatief, ook de gemeente de grote stimulator ge weest van een vernieuwd hart. NIEUWE PLANNEN We willen niet helemaal negatief zijn. Er moet gesteld worden dat men het centrum meer aantrekkelijk heeft gemaakt door een goede bereikbaar heid. Een goede verscheidenheid van zaken is er, al blijven natuurlijk al tijd wensen bestaan en al Laat V. D- lang op zich wachten. Men heeft en men maakt intussen de nodige parkeerruimten en men heeft ergens in het achterhoofd het plan om de Grotestraat winkelpromenade te ma ken. Er is behoorlijk overleg tussen gemeente en zelfstandige onderne mers. Men heeft Nederlands groot ste verkeersplanningsbureau inge schakeld om tenminste een verant woorde visie op tafel te krijgen over de ontwikkeling van het verkeer in de kom. En men heeft hard gewerkt om nu inderdaad in een paar weken tijd een uitgewérkt plan bij de staatssecre taris op tafel te brengen. WEER IN HET MIDDELPUNT Maar van de andere kant is het toch wel tekenend dat het de gebroe ders Lerou waren die weer dat hele centrumplan naar voren hebben ge schoven. Zij hebben als „Venrayse jongens" voor hun eigen studie het centrum- plan van Venray opgezet, volgens eigen ideeën, volgens een eigen visie Een studieplan, zoals uitdrukkelijk gesteld werd. Maar een plan. dat voor de doodgewone burger te lezen en te begrijpen was. Want er waren tekeningen, onderzoekingen, er was een maquette ener was een ten toonstelling, waarop voor onder scheiden groepen van de bevolking deze architecten duidelijk konden maken wat hun visie was, waarom ze er duidelijk van uitgingen dat b.v. de Grotestraat het winkelmiddelpunt moest blijven, wat volgens hen ge beuren moest achter de Schoolstraat, hoe zij de situatie zien in de drie hoek KempwegLangewegLapg- straat enz. enz. De eerste keer dat de belangstellende feitelijk zulk een inzicht kreeg in deze beslist niet ge makkelijke materie. De eerste keer dat men met zijn neus gedrukt werd op nieuwe mogelijkheden en ontwik kelingen. Wellicht is het feit, dat men dat nooit gekend heeft bij ons „eigen'' centrum plan een der oorza ken, dat er zo weinig begrip voor was, zo weinig animo voor bestond. Men beschouwde dat zelfs i'n een tijd' van inspraak als een zaak van „hoge heren", wie dat dan ook zijn mochten. En men wachtte af. JALOERS Maar intussen kijkt men wel ja loers naar andere plaatsen, waar on verwacht groen, oen monument, een fontein, een waterpartij, een goede en speciale verlichting, extra open ruimte, een winkelgalerei, een pro menade, ook die centra gemaakt heb ben tot een „leefbaar iets", waarin het goed toeven en verblijven is waar de vooruitgang van zo'n plaats merkbaar is en het centrum de grote en gezellige ontmoetingsruimte is voor iedere inwoner, groot en klein, een trek- en trefpunt, het visite kaartje voor en van een plaats. We menen dat deze visie in Ven ray te veel ontbroken heeft in onze ijver om de ontwikkeling toch maar bij te blijven in andere bestemmings plannen. Daar wordt misschien wel het meest getypeerd door de situatie rond de schouwburg. Zeven jaren na da tum ds er nu eindelijk geld beschik baar om van de modderpoelen rond om ofwel een stenen parkeermassa te maken, of minstens een leuk plein tje daar te creeëren. Onder het mot to: daar is geen geld voor, werd be sloten tot een nietszeggend en doods parkeerterrein- En dat zou het waar schijnlijk ten eeuwige dage gebleven zijn. Nu hebben gelukkig particulie ren het initiatef genomen om er wel iets leuks van te maken, hoe ze dat dan ook versieren willen. Maar het toont aan, dat een deel van de bur gerij en we durven haast schrijven een groot deel van de burgerij er achter gaat staan, mits men hen diets kan maken het waarom, het waartoe en waarvoor. Daarvan is tot op heden weinig te merken. Misschien dat dit herleven de centrumplan aanleiding is om al deze punten eens onder de loupe te nemen, ook aan de leefbare, dat ge zellige iets meer aandacht te geven en de burgerij mee te betrekken in de plannen die daarvoor op stapel wor den gezet. Het kan een leefbaar Ven ray alleen maar ten goede komen. PAUL VAN VLIET BIEDT EXTRAATJE Nauwelijks een week na het begin van de abonnement9verkoop moest de schouwburg de verkoop van do cabaretserie stopzetten, omdat de voorstelling met Paul van Vliet uit verkocht was. Met medewerking van een andere schouwburg krijgt Ven ray echter een extra voorstelling en wel op 1 mei 1973. Daardoor wordt de verkoop van de cabaretserie weer mogelijk gemaakt, al zijn de beste plaatsen voor alle voorstellingen in deze serie er al uit. Ook de verkoop van de Casino serie met lm Weissen Rössl met Vico Tcrriani, de musical Anatevka, de ijsrevue Biljana en de musical Irma la Deuce, loopt snel. Eveneens alleen in Venray kan men TOSCA door de compagnia d'opera Italiana uit Milaan zien. Op dit moment kunnen geen plaat sen meer aangenomen werden voor Toon Hermans. Wel worden bestel lingen ingeboekt, omdat alles in het werk gesteld wordt om er extra voorstellingen bij te krijgen. Daar over beslist Toon Hermans in sep tember. Voor de rock-musical GODSPELL (exclusief in Venray) wordt de ope ningsvoorstelling van het nieuwe sei zoen. Voor deze voorstelling wordt reeds vanaf heden de verkoop open gesteld, omdat men verwacht, dat desnoods nog een extra nachtvoor stelling ingelast kan worden. Die be slissing valt echter eerst, nadat de eerste voorstolling uitverkocht is- GODSPELL komt op 23 september in Venray. TOPCOUREUR ROB SLOTEMAKER STUNTWERKER IN LE MANS In de spannende cinemascope kleurenfilm LE MANS wordt het verhaal verteld van de 24 uur race van Le Mans. Deze race, die ieder jaar opnieuw doden vergt, zo ook weer veertien dagen geleden, levert de avontuurlijke stof voor deze mach tige film. Bob Slotemaker werd aan gezocht om het levensgevaarlijke stuntwerk te verrichten. Het is de moeite waard om dat te gaan zien. LE MANS is een film in de betere klasse, die wij graag willen aanbe velen in deze vakantietijd. JOOP AMAERS

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1