Vol verwachting klopt ons hart!! 10% Korting Venray probeert in Passariano op de 2e plaats te komen Voor zó WEINIG geld nog NOOIT zulke mooie merkschoenen gekocht! Venrayse vertegenwoordiging in Passariano (Italië) Leenenl ïlLoclefuLs om mans Gaat U op vakantie, ga dan'ns kijken bij Venray timmert aan de weg VRIJDAG 30 JUNI 1972 No. 26 DRIE EN NEGENTIGSTE JAAk. [CS VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY WFFKRI AH VOOR VFNRAY EN OMSTREKEN ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS- GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 TTCCIXDLMU V VV/IA pR|JS pER HALFJAAR f 875 (b|j vooruitbetaling) LANGSTRAAT 61 VENRAY en hebt U nog wat nodig Een andere handicap, die als on zekere factor mag worden aange merkt, is het feit, dat men eerst in Italië hoort hoe de diverse spelen in elkaar zitten. Dit in tegenstelling tot het „Zeskampspel", waarbij weken van te voren de proeven werden toe gezonden opdat men hierop kon oefenen. Alleen het Rode Draad-spel en het spel met de zeven teams heeft men in Venray kunnen oefenen. ANDERE TEGENSTANDERS Voor Engeland worden de namen genoemd van Lanark en Dalkeith, maar zekerheid heeft men bij de NCRV nog niet. België wordt ver tegenwoordigd door een team uit de Vlaamse Egmontstede Zottegem. Wanneer de Venrayse Zeskampploeg volgende week in het Noord- Italiaanse Passariano de lijn wil voortzetten, welke tot op heden is getrokken door de andere Nederlandse ploegen, die het internatio nale Spel Zonder Grenzen hebben gespeeld, dan moet de tweede plaats worden behaald. Immers, Franeker haalde in Spa de vijfde plaats, IJsselstein in Bern de vierde en Ridderkerk in Sylt de der de plaats. Wil Venray voor de in september in Lausanne te spelen finale in aanmerking komen, dan is tot op heden een tweede plaats voldoende. Men mag er van overtuigd zijn, dat alles op alles wordt gezet om dit doel te bereiken, doch er spelen deze keer zoveel on zekere factoren mee, dat een voorspelling moeilijk is te doen. Venray moet woensdag aan acht van de negen spel enmeedoen, waar mee dus in totaal 48 punten zouden kunnen worden behaald. De Rode Draad en het spel met zeven teams leveren een punt extra op, waardoor het te behalen totaal op 50 wordt ge bracht. Bij het inzetten van de joker wordt het behaalde puntental in een bepaald spel verdubbeld, zodat alles bij elkaar 56 punten het hoogste aan tal is dat behaald kan worden. Het voor zich laten noteren van tenmin ste 41 punten moet voor het kam pioensteam van Nederland derhalve wel tot mogelijkheden wórden gere kend. ONZEKERE FAKTOREN Zoals bekend wordt op de dag van uitzending door loting uitgemaakt welk ploeglid aan welk spel deel neemt, met uitzondering van het spel, dat met zeven teams wordt gespeeld en de Rode Draad. Ten aanzien van deze uitzonderignen bepaalt de cap tain van Venray in Italië zelf zijn keuze. Bij de loting wordt eveneens uitgemaakt wie als reservespeler zal fungeren. De reserevespeler(s) mogen alleen worden ingezet in geval van fysieke onbekwaamheid van de te vervan gen speler of speelster. Bij deze lo ting moeten zowel captain als ook de gemeentelijke vertegenwoordiger aanwezig zijn. gebied van de taal geen problemen ondervinden. Uit Codroipo komt de Italiaanse afgevaardiging. Deze plaats ligt naar Italiaanse begrippen in de onmiddellijke nabijheid van de plaats Passariano waar zich het Spel zon der Grenzen zal afspelen. Deze ploeg treedt dus op als gastheer voor de andere landenploegen. Er heeft zich in Codroipo een comité gevormd dat het de buitenlanders zo plezierig mo gelijk zal maken tijdens hun verblijf in Noord Italië. Het spel wordt woensdagavond ge speeld op een grasmat voor een oud kasteel waarin de laatste doge van Venetië heeft gewoond. De gehele Nederlandse afvaardi ging verblijft in een motel in de stad Udine, ongeveer 25 km van Passa riano. Het adres is: Viale Ledra 24 S.S.13 Udine, tel. 0432 - 63841. De Venrayse vertegenwoordiging vertrekt a.s. zaterdag om half zes 's morgens vanaf het gemeentehuis. Wellicht zijn er matineuze Venrayers die de ploeg komen uitzwaaien en de ploegleden voor het laatst een moreel opkikkert je willen geven. Om negen uur vertrekt vanaf Schiphol de Friendship naar Venetië, waar men om twaalf uur aankomt. En wat daarna allemaal gebeurt zal men ge laten op zich af moeten laten komen. De Venrayse deelname aan het internationale televisiespel „Spel Zonder Grenzen" schept uiteraard ook een aantal verplichtingen; verplichtingen overigens, die uit het oogpunt van public relations, verbroedering en vriendschap tussen de landen, gewoonweg be langrijk kunn enzijn. Uit ervaringen van de deelname van Frane ker in het Belgische Spa, van IJsselstein in Bern en van Ridder kerk op het Duitse gezondheidswaddeneiland Sylt, is gebleken dat kleine geschenken en attenties ten zeerste op prijs worden gesteld door de landenvertegenwoordigers, bestuursleden en gemeentebe stuurders. Zodra in enkele andere landen be kend werd, dat het Nederlandse Ven ray aan het Eurovisiespel zou deel nemen, werd kontakt gezocht met het Zeskampcomité en het gemeen tebestuur. De eerste die zich meldde was Oberursel, de Duitse ploeg, die in eigen land kampioen is geworden. Een dia-team uit die stad vroeg een. aantal dia's van Venray en een uit- gebreide documentatie om de inwo ners iets meer te kunnen laten zien van de plaats waaruit de Nederland se kampioenen afkomstig zijn. Uiter aard werden de Duitsers op hun wenken bediend. Vanuit Codroipo, de Italiaanse deelnemer, werden informaties over Venray ingewonnen via de Neder landse consul-generaal in Milaan. Ook hij werd rijkelijk voorzien van Venrayse informaties. Intussen was de Italiaanse stad ook al via het Ita liaanse Verkeersbureau, waarmee 't bestuur van de Venrayse ploeg nauw kontakt onderhoudt, van informaties voorzien. Het Zwitserse Sarnen stuurde prachtige folders naar Venray en/ kreeg prompt een zending uit Ven--' ray retour. België (Zottegem), Frank rijk en Engeland hebben nog niets van zioh laten horen, doch Zot tegem heeft intussen wél wat van Venray gehoord èn gezien. Maar bij deze „uitwisseling van ge gevens" blijft het natuurlijk niet. Het is de gewoonte, dat bij gelegenheid van de officiële ontvangst van ge meentebestuurders over en weer at tenties worden aangeboden. In de bagage van de Venrayse gemeente lijke vertegenwoordigers gaat een aantal prachtige Oud-Delftsblauwe tabakspotten mee, die voorzien zijn van het opschrift „Venray-Nederland 1972" die de buitenlandse bestuur ders nog lang aan dit prettige tele- visiegebeuren zullen blijven herinne ren. Produkten van Noordlimburgse pottebakkerskunst gaan mee als ge schenken van de Venrayse ploeg voor de collega's van andere ploegen. En natuurlijk zijn er de fotoboeken „Hee Venray", vertaald in Frans, Duits, Engels en Italiaans, die voor de officiële vertegenwoordigers een aardig aandenken aan Venray zullen blijken te zijn. Nederlandse provinciale en plaat selijke VW-folders gaan in ruime mate mee om ver over de grenzen wat toeristische reklame te maken voor het gastvrije Nederland, Lim burg en Venray. Je moet wat proberen om vanuit het verre Passariano te laten zien, dat Venray aanwezig is. Welnu: dank zij de medewerking van de Venrayse VVV gaan er tweeduizend rood-wit- blauwe vlaggetjes mee naar Italië. Deze vlaggetjes, met de opdruk „II comune di Venray Olanda saluta l'Italia" (de gemeente Venray groet Italië) worden voor het begin van het televisiespektakel aan de toe schouwers uitgereikt. Wellicht dat deze kleurige vlaggetjes het goed doen bij de Italianen èn op de kleu rentelevisiebuisDe Venrayse kij kers mogen het gezwaai met de Ne derlandse driekleur beschouwen als een groet van de Venrayers aan Ven ray vanuit Passariano. Voor de Ita liaanse kinderen neemt men een groot aantal oranje gekleurde sleu telhangers mee met dezelfde tekst van de vlaggetjes en het gemeente wapen van Venray. Negen meisjes en elf jongens van de Venrayse Zeskampploeg maken de reis naar het Italiaanse Passa riano mee doch acht meisjes en tien jongens zullen voor de spelen wor den ingezet. Het zijn: Truus van Dijck, 20 jaar, huishoud- assistente; Dorien Hendrix uit Ysselsteyn, 20 jr., huishoud-assistente; Annie Jans-Beken, 22 jaar, hulp in de huishouding; Thea Jaspers uit Ysselsteyn, 19 jaar, huishoudassistente; Tannie van de Kreeke, 20 jaar, re ceptioniste, telefoniste, telexiste; Lia Lucassen, 22 jaar, zwemonder- wijzeres. Tineke Pleket, 20 jaar, assistente ad ministratie; Nelly Vergeldt uit Ysselsteyn, 20 jaar, hulp in de huishouding; Tonnie Coenen-van Zwol, 22 jaar, assistente administratie; Sraar Bastiaans, 25 jaar, student. Jan Bastiaans, 21 jaar, timmerman; Hans Bosch, 24 jaar, onderwijzer; Luc Bertrands, 34 jaar, bewegings- tJherapeut; Martien Custers uit Oostrum, 19 jaar, tandtechniker; Edu Hout 21 jr., leerling-verpleger; Sraar Jans-Beken, 26 jaar, tuinder; Jos Josten uit Leunen 19 jaar, stu dent; Wim Loonen uit Heide, 23 jaar, agrariër; Adrie van Stokkum, 23 jaar, elek tricien; Jan Thomassen, 19 jaar, student. Coach: M. Zandbergen, 27 jaar, amb tenaar Sport- en Jeugdzaken. Captain: W. Willems uit Ysselsteyn, 24 jaar, sportofficier bij Comman dotroepen. Het gemeentebestuur wordt in Pas sariano vertegenwoordigd door de wethouders G. H. Schols en J. Loo nen. Verder zijn in Passariano aanwezig: de comitéleden de heren Joost van Haren, voorzitter van het Venrayse Zeskampcomité, D. Kousemaker, peningmeester van het Zeskamp comité; J. Rutten, Oirlo, P. Theuws, comitéleden; G. A. Schütte, voor lichtingsambtenaar voor het onder houden van de perskontakten; mej. G. Vorst, trainster en de heer W. Vogels uit Eindhoven, masseur. De rode draad het lekprikken van ballen, die door meisjes worden weggespoten heeft weinig mei sport als zodanig te maken. Het zal ongetwijfeld een voor de televisie kijkers spectaculair spel kunnen worden, doch voor de spelers zelf zal het geluk een behoorlijk woordje meespreken. In de Zeskampfinale te Rotterdam werd de Venrayse ploeg kampioen. Is er in Passariano ook een ereplaats voor de Venrayers weggelegd? Tot op heden is nog niet bekend waar de Franse en Engelse tegen standers vandaan komen. Deze plaats ligt in Zuid-Oost Vlaanderen, 25 km. ten zuiden van Gent, 45 km. ten oosten van Brussel en 18 km. ten westen van Ouden aarde. Wat de taal betreft zullen Zottegem en Venray weinig moeite met elkaar hebben. Duitsland wordt vertegenwoordigd door Oberursel, een stadje in het Taunusgebergte, ten noordwesten van Frankfort. Uit Zwitserland komt een ploeg uit Sarnen, dat ten zuiden van Luzern ligt. Ook met deze Duitssprekende Zwitsers zullen de Venrayers op het FRANEKER WENST VENRAY VEEL SUKSES IN ITALIË De Franeker gemeenschap, en wel zeer speciaal de Franeker Zeskampploeg, wenst Venray van harte véél sukses bij het verdedigen van de Nederlandse- en eigen kleuren in het mooie, maar dikwijls warme, zuiden. Er zijn U 3 ploegen voorgegaan met achtereenvolgens een 5e. 4e en een 3e plaats. Dit moet een uitdaging voor U zijn om tenminste de reeks voort te zetten. Wij zullen met spanning bij de beeldbuis zitten en in gedachten bij U zijn. Moge dit een aan moediging zijn om het nog beter te doen! Goede reis en heel veel sukses' ZESKAMP FRANEKER JOOP AMABIS

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1