Zeskampploeg volop in training Muvero in andere handen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Lekkere receptie voor de superieure harmonie LINDERS-V0LLEBERG Abonnementsprijs VRIJDAG 23 JUNI 1972 No. 25 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 ct. per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR f 6.75 (bij vooruitbetaling) Vrijdagavond trok door het toch alle drukke centrum de Konink lijke Harmonie Euterpe, feestelijk in de blcemen. Het behalen van de superieure afdeling werd gevierd met een ontvangst op Venrays gemeentehuis en met een grootse receptie in zaal Prinsenhof. Het college van B. en W. bood het superieure korps bij monde van burgemeester drs. F. Schols geluk wensen aan. Hij wees er op dat de historie van dit muziekkorps zeker na de oorlog gekenmerkt is door een forse trend naar boven. Dat men door de enige eerste prijs met pro motie in Hout-Blerick thans de hoog ste top bereikt heeft en op „Harster niveau" is gekomen, noemde de bur gemeester een gelukkig feit. Hij ver geleek de prestaties van Venrays Harmonie met dde van de Zeskamp ploeg, waar men amateurisme levert van hoog gehalte, doch de inzet en de opoffering bijna professioneel aandoen. Hij verheelde niet dat deze hoogte grote verplichtingen voor het korps met zich zal brengen, maar vertrouwde dat het voortreffelijke ambassadeurs zouden blijven voor Venray op muzikaal gebied GROTE OFFERS President Laurensse was blij met deze officiële erkenning van het vele werk wat vooral dirigent en leden eh'bben moeten verzetten om deze muzikale prestatie te kunnen leve ren. „Twee jaren geleden hébben we de eersite poging gewaagd, zondag is het eindelijk gelukt....", aldus de heer Laurensse. Nu het echter gelukt is en Venrays harmonie voor de eerste maal in de gescibedenis een dergelijke prestatie geleverd heeft en een dergelijke hoogte 'bereikt heeft, zal, wil men die hoogte kunnen blijven handhaven, de liefde van twee kanten moeten ko men. De harmonie heeft per jaar ge middeld 17.000,nodig (dan moet er geen concours bij komen, want dat kost ongeveer 2500,extra). Van dit geld komt 4500 via gemeente lijke subsidie, de rest moet men van milde gevers krijgenHet wordt intussen wel duidelijk, dat deze si-. tuatie en verhouding nodig veran derd moet worden. Veranderen moet ook de houding van het publiek, dat ht heel normaal vindt dat de Har monie soms tot 3x in de week acte de presence geeft bij alle mogelijke gelegenheden. Doch biedt de harmo nie eens zelf een concert aan, dan speelt voor een lege zaal. Het mooi ste cadeau dat Venray zijn harmonie kan aanbieden is door grotere be langstelling te tonen voor hun kun nen, als ze daartoe het Venrayse pu bliek zelf eens een keer uitnodigt. Deze hartekreet werd ook geuit op de dan volgende receptie in zaal Prinsenhof, waar honderden het be stuur kwamen gelukwensen met dit resultaat. DRUKKE RECEPTIE De Zangers van St. Frans openden de lange rij met een 'tweetal zang nummers, waarna besturen van mu ziekgezelschappen, koren, maar ook vele particulieren hun felicitaties aanboden. De president van de Hors ter harmonie toonde zich o.m. ver heugd1 dat ook het Venrayse korps de superieure afdeling heeft bereikt, waardoor Horst zich niet meer zo eenzaam voelt. Het was een komen en gaan van felioitanten en gelukkig boden velen meteen een enveloppe met inhoud aan, zodat niet alleen .Prinsenhof vol liep, doch ook de harmonie-<kas weer bodem ging krijgen. De heer Steyvers kreeg voor zijn leiding gedurende de voorbije weken een herinnering aangeboden in de vorm van een zilveren sigarettenkist, terwijl de onder-directeur Jan Ver stegen weer volop in de sigaren kwam te zitten. Een uitvoering van de twee con coursnummers besloot het officiële gedeelte van deze avond, waarop Venray toonde met zijn harmonie trots te zijn op wiat bereikt is Muvero - Oostrum maakt sinds kort deel uit van de Duitse firma F. W. Brökelmann Aluminiumwerke K.G. Daarmede is dan niet alleen een einde gekomen aan de financiële moeilijkheden van dit bedrijf, maar ook de werkgelegenheid verzekerd van de 50 mensen die nog op dit bedryf werkzaam zijn Zoals bekend tobde Muvero reeds geruime tijd met grote financiële moeilijkheden. Moeilijkheden, die ontstonden, omdat men te laat er kend had dat men als familiebedrijf in feite te klein is tegen de grote konkurrentie, die juist bij de alumi- nium-ndustre de laatste jaren op treedt. Deze moeilijkheden waren aanlei ding tot een poging om te komen tot fusie met een ander bekend bedrijf, warabij een commissie van goede diensten werd ingeschakeld. Hoewel er reeds eerder sprake was dat de firma Bröckelmann een van de ge gadigden was, moest eerst overeen stemming gevonden worden met de krediteuren, die van Muvero een aan bod kregen tot 55%. Pas toen vorige week de laatste toezeggingen van de kant der krediteuren binnen waren, dat bij met 't aanbod akkoord gingen en van die kant dus geen onverhoed se aanvallen meer te duchten waren, nam Rudolf W. Giese, de generaal- gevolmachtigde van de firma Bröc kelmann de aandelen over van de heer G. Mulders sr., de enige aan deelhouder van Muvero. Daarmede ging Muvero in andere handen over. MUVERO Onder de naam Muvero wordt de Oostrumse fabriek nu onderdeel van dit Duitse bedrijf dat gevestigd is in Neheim-Hüsten, in de buurt van de bekende Möhnetalsperre, die onder de oorlog verwoest werd en mede oorzaak was dat ook deze fabriek to taal werd weggespoeld. De familie Bröckelmann, die reeds in het bezit was van een oliemolen, begon in 1908 met de vervaardiging van pannen. Ze kwam daardoor in aanraking met aluminium en behaal de met dit materiaal dusdanige suc cessen dat men in 1936 een walswerk in Neheim-Hüsten kon bouwen. Het zelfde walswerk, dat onder de oor log totaal verwoest werd. Ook de oliemolen ging door krijgsgeweld ten onder. Beiden werden na de oorlog weer opgebouwd, terwijl de alumi- niumfabriek in 1954 dusdanig werd uitgebreid dat men ook profielen uit aluminium kon maken. Voor dit doel werd in 1962 nog een aparte fabriek gebouwd in Ense-Höingen. Bröckelmann en Co., onder welke naam de oliemolen en raffinaderij gevoerd wordt, haalde vorig jaar een omzet van 70 miljoen DM, terwijl de firma F. W. Bröckelmann, onder welke naam de fabriek „draait", toen een omzet haalde van 58 miljoen DM. In totaal zijn ruim 400 mensen bij deze bedrijven werkzaam. GEEN DUITSE BEZETTING zo noemde de heer Giese deze over name. Onder leiding van de heer Geert Mulders jr. blijft de Oostrumse fabriek zelfstandig draaien, met een eigen produktie- maar ook een eigen verkoopapparaat. De fabriek, die nog opdrachten voor twee maanden in portefeuille had, draait intussen volop en heeft de laatste weken reeds 25 ton half fabrikaten uit Duitsland ontvagnen om de achterstand, die in de voorbije maanden is opgelopen in te halen. „Er is werk genoeg en er is ruimte genoegaldus de heer Giese, die voorspelde dat, als alles goed1 gaat, het personeelsbestand dit jaar nog zal worden uitgebreid tot een kleine 80 mensen, terwijl men er op rekent dat binnen enkele jaren de fabriek weer op volle bezetting (100 mensen) zal komen. Met de goede naam, die Muvero in de jaren over geheel Europa heeft verworven en een grotere technische know-how aohter zich, hoopt men juist in de slagerijen, in de vlees- warenfahrieken en in de voedsel industrie nog belangrijke orders te kunnen plaatsen, waarbij naast alu minium ook gedacht wordt aan roest- vrijstaal. De heer Mulders sr. die in de der tiger jaren via Mulders spaanketels Muvero stichtte, heeft intussen de directeurswoning verlaten, waarin dhr. G. Mulders jr. thans is komen wonen. NIET IN DE CAFé, MAAR IN ONZE SFEERVOLLE ZAAL, IS VOOR U GELEGENHEID VOOR BRUILOFTEN, FEESTEN, PARTIJEN, VERGADERINGEN e.d. Stationsweg 147, Venray, Tel. 1510 Evenals de dagbladen zijn ook de weekbladen genoodzaakt per 1 juli a.s. hun abonnementsprijs te verhogen. Ook Peel en Maas ontkomt hier niet aan, al is de door ons vast gestelde verhoging slechts een minimum deel van de opgetre den kostenstijgingen, en is er terdege rekening gehouden met de prijsbeheersingsmaatregelen die van overheidswege te ver wachten zijn. Wij vertrouwen dat onze abon- né's voor deze noodzakelijke verhoging begrip kunnen op brengen. Na 1 juli zullen de kwitanties voor het 2e halfjaar ad 7.50 worden aangeboden, terwijl een zelfde bedrag zal worden afge schreven bij die rekeninghou ders bij giro of plaatselijke ban ken die daartoe een machtiging afgegeven hebben. De Administratie. RODE DRAAD EN SPECIALISTENNUMMER VOOR „SPEL ZONDER GRENZEN" BEKEND Vijf dagen per week draven op de terreinen van Rank Xerox de meisjes en jongens van de Venrayse Zeskampploeg om zich voor te bereiden op de dingen, die ever precies twee weken al weer achter de rug zijn. Nu is het niet Venray alleen, maar heel Neder land, dat van de Venrayse Zeskamp-kampicensploeg op 5 juli a.s. in Passariano een goed resultaat verwacht. Daarom wordt er hard getraind om in ieder geval goed in conditie te zijn voor de onder delen, waarvoor men wordt ingezet. KANARIEVERENIGING DE HUISVRIEND Maandelijkse vergadering op maan dag 26 juni om 20 uur in café „In den Engel." 't Bestuur komt op deze ver gadering met enkele voorstellen, o.a. het houden van een landelijke wed strijd voor zangkanaries in januari 1974. Willen de leden welke hun vogels geënt willen hebben, opgeven hoe veel ongeveer. Het bestuur rekent er op dat weer alle leden aanwezig zijn. ONVOLDOENDE OPGELET Bij de kruising Maasheseweg Spurkterdijk werd onvoldoende op gelet toen de bestelauto bestuurd door de 43-jarige L. M. uit Eist links af wilde slaan, juist op het moment dat de personenauto bestuurd door de 50-jarige H. E. uit Holthees aan het inhalen was. Maar het bleef ge lukkig bij materiële schade. De bestuurder van een perso nenauto, de 44-jarige Turkse gast arbeider A. S.. lette onvoldoende op toen hij wilde wegrijden vanaf het parkeerterrein bij het Hensenius- plein. Zijn wagen botste tegen de personenauto, bestuurd door mevr. M. B.. Materiële schade. ADVERTEER IN PEEL EN MAAS Het „Spel zonder Grenzen" is weer heel anders dan Zeskamp van de NCRV. Kon men voor het Zeskamp- gebeuren terdege trainen op de ver schillende spelonderdelen, bij het Spel zonder Grenzen kan men zich voorbereiden op de Rode Draad en een specialistennummer. Voor de an dere tot in Italië volkomen onbe kende nummers wordt op de dag van de uitzending door loting uitge maakt wie aan welk spel deelneemt. SPECIALISTENNUMMER Onlangs heeft het Venrayse Zes kampcomité een bezoek gebracht aan de N.C.R.V. waarbij men zich kon oriënteren over het komende Spel zonder Grenzen. Zeer globaal heeft men daar een uiteenzetting ge kregen over het specialistennummer waaraan door twee meisjes en twee jongens moet worden deelgenomen. Aan de hand van de trainingsresul taten kan de captain in overleg uiteraard met de trainers en leiding zijn keuze bepalen tot uiterlijk een week voor de uitzending. In het specialistennummer moet het viertal gaan stoeien met blokken van 1 bij 1 bij 1 meter. De bedoeling is hiermee een muur op te bouwen van totaal zestien blokken. Voor de aan dit spelonderdeel deelnemende ploegen is de bouwzijde gelijk. De zijde van de blokken, die aan de ca merazijde zichtbaar is, moet, indien de muur goed wordt opgebouwd, een landelijk symbool tonen. Onnodig te zeggen dat de Venrayers al druk in de weer zijn om op dit onderdeel te oefenen. RODE DRAAD Omdat in Italië „Spel zonder Gren zen" in het teken staat van de kin derspelen, ligt het voor de hand, dat er ook een soort „blindemannetje" spelen aan te pas komt. Dit spel gaat als volgt in zijn werk. Midden in de speelruimte staat een in vermomming gestoken, geblind doekte jongeman op een „wiebelen de substantie" (wat dat ook moge zijnRond het veld staan meis jes van alle deelnemende landen é'n met een brandspuit. Zij spui ten op in het veld liggende enorme ballen, waarop de namen van de deelnemende landen staan aangege ven. De geblinddoekte jongeman moet proberen zoveel mogelijk ballen lek te prikken, maar moet er voor zor gen, zijn eigen land niet te raken. Hiervoor krijgt hij dan de hulp van het meisje met de brandslang van zijn eigen ploeg, die deze bal moet wegspuiten. Raakt hij de bal van zijn eigen land, dan is het spel afgelopen. Voor televisiekijkend Europa zal dit spelonderdeel ongetwijfeld zeer aantrekkelijk zijn, maar voor de jon gens en meisjes, die er aan deelne men een zuiver geluksspel, waarop men moeilijk kan trainen. Desalniettemin heeft de ploeg zich intussen verzekerd van een aantal grote blauwe Nivea-reclameballen waarmee men naar hartelust gaat experimenteren om straks niet hele maal onvoorbereid in het strijdperk te treden. AANTAL SPELEN In Passariano worden, zoals ge bruikelijk, negen wedstrijdspelen ge speeld. Ieder land neemt aan een der spelen niet deel. Bekend is, dat Ven ray niet zal deelnemen aan het eer ste spel. DEELNAME FINALE Per land wordt dat team naar de finale in september te Lausanne af gevaardigd, dat in vergelijking tot de andere teams uit dat land in hun uitzending het hoogst werd geklas seerd. Het plaatsingscijfer is dus doorslaggevend. Mocht dit voor twee of meer teams hetzelfde zijn, dan telt het aantal be haalde punten. Mocht dit ook hetzelfde zijn, dan geetf het totaal van het aantal klas seringen per spel de doorslag. DE WEG WAARLANGS Degenen, die op eigen gelegenheid naar Passariano wensen te gaan, kunnen het beste via Venlo, Viers- sen. de autobaan bij Neuss pakken richting Keulen (even oppassen in het begin, want men moet daar en kele malen van baan wisselen). Men wordt tijdig genoeg bij Keulen ge- waarschunwd, waar men de richting Frankfurt moet gaan volgen. Het be roemde en beruchte Frankfurter- kreuz zal geen moeilijkheden opleve ren als men daar de richting Würz- burg blijft aanhouden. Door de mooie Spessart en het Steigerwald komt men vanzelf langs Neurenberg en kan men via nog altijd dezelfde auto baan naar München. Hier kan men eventueel gebruik maken van een gids (bij het ADAC kantoortje), maar nodig is dat niet als men steeds rich ting Salzburg aanhoudt, die ook op de driebaans weg en onder het via duct door, duidelijk staat aangege ven. Het is wel een zeer druk stuk, dat al uw aandacht nodig heeft. Via deze richtingsborden komt men vanzelf op de autobaan naar Salz burg. Reizigers, die het dan misschien voor een dag rijden welletjes vinden, moeten er wel aan denken, dat in verband niet de Olympische Spelen vele hotels in deze omgeving zijn vol geboekt. Ze kunnen hun geluk beter proberen in Oostenrijk, dat ze via de autobaan München-Salzurg bereiken. Bij het autobahndxeieck Inntal neemt men dan de autobaan naar Kufstein, waarmede dan Oostenrijk bereikt is. Er zijn verschillende mo gelijkheden om dwars door Oosten rijk de kop van Italië te bereiken. Oo de eerste plaats kan men van Kufstein via St. Johann, Kitzbühl en Zeil am See over de Grossglockner. Men kan ook na Zeil am See door rijden naar Badgastein en daar de wagen op de trein zetten om ook in Mallnitz uit te komen. Maar de mees ten rijden van Kitzbühl naar Mitter- sill en pakken daar de Felbertauem- tunnel (waarvoor het retourkaartje dan nog eventueel gebruikt kan wor den voor de Grossglockner). Men komt in Lienz uit en neemt dan de richting Villach. Er is een weg binnendoor van slechtere kwa liteit namelijk als men na Lienz bij Oberdrauburg en Kötschach over de Plöckenpass rijdt en bij het Italiaan se Camia hen weer bereikt, die via Villach, de Wurzenpass, Tarvis en Pontebba zijn gegaan. Na Ospedaletto opletten, want dan moet men op een gegeven ogenblik de „grote" E weg verlaten en de richting San Daniele kiezen, waar men dan in feite langs de (hopenlijke lege) bedding van de Tagliamenta steeds meer naar het zuiden afzakt, tot men de weg van Udine naar Por- denone snijdt en dan de richting naar Codriopo neemt. Drie km. na deze plaats zijn we dan in Passariano, waar op dit moment het Italiaanse leger reeds bezig is de daar liggende grote arena in gereedheid te brengen voor de grote dag. Goede reis, veel zon en geen pech zij alle Passariano-rijders van harte toegewenst. SPEL ZONDER GRENZEN En dit is dan tot op heden de stand van de Nederlandse ploegen in het Spel zonder Grenzen. In Spa behaalde Franeker de 5e plaats met 26 punten. Engeland werd le. In Bern behaalde IJsselstein de 4e plaats met 36 punten. Duitsland 1. In Silt behaalde Ridderkerk de 3e plaats met 40 punten. Zwitserland werd 1. 1

Peel en Maas | 1972 | | pagina 1