fES Gemeenteraad Vierlingsbeek De ontwikkeling van onze kerkdorpen VAKANTIE PRIJZEN FEEST ra Ommats [Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN Nu hoorde men het ook eens van een ander... PEUTERSPEELZALEN VAKANTIE-PRIJZEN VOOR mocenuis ^üül^UL VRIJDAG 16 JUNI 1972 No. 24 DRIE EN NEGENTIGSTE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS n c a DRUK EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF N.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL. 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 15 et per mm. ABONNEMENTS PRIJS PER HALFJAAR 6.75 (bij vooruitbetaling) Je vraagt je als verslaggever wel af wat het voor nut heeft in de gemeenteraad van Vierlingsbeek het structuurplan voor het land van Cuyk te bespreken, zonder dat men ook maar even in gaat op mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Het moet ook de samen stellers, dachten we, duidelijk z|jn, dat juist in deze hoek bij her indeling en gewestvorming nieuwe en andere mogelijkheden gaan komen. Daarover bij het ontwerp structuurplan in alle talen te zwijgen, geeft het idee van een spelletje blinde-koe Maar goed, de raad van Vierlings beek ging er plechtig voor zitten om zich te opiën'teren, zoals dat heet, over de toekomstige structuur van het land van Cuyk. Voor die gelegen heid was de directeur van het Op- bouworgaan Noord Brabant met assi stent op de vergadering aanwezig alsmede de directeur van het VW. INVENTARISATIE I Bij het opmaken van de inventaris van de gemeente Vierlingsbeek werd gesteld dat wat de agrarische sek- tor betreft, de nieuwe .ruilverkave ling OverloonMerselo nieuwe in jecties zal geven aan het van ouds her agrarische gebied, waarin toch wel duidelijk een achteruitgang van het aantal landbouwers merkbaar is. Men hoopt dit na ja af te komen tot de stemmingsvergadering. De openkomende bio-cultures kun nen vuil- en stankproblemen met Zich brengen en een bepaalde orde ning voor deze cultures zal men moeilijk kunnen ontkomen. Van de 1800 mannelijke arbeids krachten as 70% in loondiehst. Daar van pendelen liefst 1000 naar buiten de gemeente. Het merendeel hiervan trekt naar Venray. De eisen, die men stelt, aan de leefbaarheid, houdt in dat men bepaalde dorpen in deze ge meente, als het ware gaat bevriezen. Slechts Vierllngsbeek zelf en Over loon zullen nog worden uitgebreid. Een mogelijke verarming van de an dere kerkdorpen b.v. op het gebied van onderwijs, zal op andere wijze voorkomen moeten worden. Wait de woonsituatie betreft, kent deze gemeente nog altijd een hon derdtal woningzoekenden. Deson danks vindt men het best dat vanuit andere plaatsen zich mensen komen vestigen in deze gemeente, die op zo'n manier een soort forensen-funktie krijgt. Men wil het ook in de toekomst rustig houden, in de verschillende dorpen van deze gemeente, ook wat de recreatie betreft. Misschien dat het in dit verband aanbeveling ver dient om de vestiging van meer pen- sionbedrijven te propageren, zeker waar de raad het kamperen op de boerderijen niet zo zag zitten. De verbindingen met Venray over de weg werden genoemd. Alleen werd de aanleg van een rijwielpad bepleit langs de weg van Overloon naar Venray i.v.m. de schoolgaande jeugd en de pendelaars De busdiensten vond men belab berd, al kan men er begrip voor heb ben dat de lijn onrendabel is en dus in feite achteraan komt te hangen. Wil men echter voorkomen dat dit „tekort" in de toekomst wordt opge vangen door de aanschaf van meer particuliere wagens, dan zal men er op de een of andere Wijze iets aan moeten gaan doen. Geen bezwaren hiad de raad verder bij alle agendapunten. Deze passeer den in sneltreinvaart de voorzitters hamer. Aan van Kessel werd een perceel bouwterrein te Vierlingsbeek ver kocht, Dat gebeurde ook aan Th. Bastiiaans uit Venray, W. Adams uit Veüjdhoven, H. Pranssen te Beuiglen die een kavel in het plan Bergsche Kamp te Overloon kochten. Daar werden enkele percelen grond aan gekocht voor de aanleg van trottoirs langs de Museumlaan te Overloon tegen de symbolische prijs van 2, per meter. De trottoirs zijn reeds ge legd in verband met het koninklijk bezoek aan Overloon. Aan Obragas werd zakelijk recht verleend op gemeente-eigendommen. Opgemerkt werd dat einde van het jaar Obragas met de aansluitingen klaar zou zijn. Het voormalige voetveld te Over loon werd aan de Nationale Stichting Oorlogs- en Verzetsmuseum ver huurd tegen een jaarlijkse huurprijs van 1 gulden per are. Aan drie inwoners werd de be woonde woningwetwoning verkocht voor de prijs vastgesteld door het mi nisterie. Ze liggen rond de 33.000,-. Aan 5 personen werd de gevraagde zekerheidstelling verleend voor de te bouwen woning. Deze keer waren hier geen inwoners van de gemeente Venray bij. De raad had ook geen bezwaren tegen de vaststelling van de alge meen rekening-courant en kasgeld krediet tot een bedrag van 1 miljoen gulden en de kasgeldlening tot een bedrag van 550.000,Voor de Er ven van Dijck te Overloon werd een schadeloosstelling door de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Den Bosch vastgesteld op 21.000, De raad nam dat besluit zonder te genpruttelen aan. 507.000,voteerde de raad voor het bouwrijp maken van het com plex Bergsche Kamp te Overloon. De riolering zal daar in de berm worden aangelegd terwijl de wegbreedte zal variëren van 5 tot 6V2 meter. Geen bezwaar tegen verhoging van de subSidJie aan de Stichting Advies bureau voor School- en Beroepskeu ze te Qss en geen hoofdelijke stem ming was nodig voor de verhoogde subsidie aan de streekmuziekschool te Boxmeer, al stribbelde de heer Klein Schiphorst even tegen. TOEKOMSTIGE SITUATIE De toekomstige situatie, zoals de raad van Vierlingsbeek die kennelijk zag, kwam dus feitelijk al bij de in ventarisatie naar voren. Men wdil agrarische gemeente blijven en woon- gemeente, waarbij men de pendel naar Venray niet ondervindt als iets bijzonder lastigs. Integendeel, men hoopt dat de verdere uitbreiding van de Venrayse industriële sector, als- meed de verzorgende sector, ook de nodige open plaatsen laat voor de mensen uit deze gemeente. En voor de rest hoopt men in alle rust zijn aandeel te kunnen leveren in de gro te open ruimte, zoals in de tweede nota voor de ruimtelijke ordening het gebied getypeerd is van het land van Cuyk, waarvan Vierlingsbeek nog altijd onderdeel is. Dat daarin Overloon met zijn nationaal oorlogs museum een grote rol zal spelen wordt ieder jaar duidelijker En wat de toekomst betreft, nu men nog onder Brabant hoort wil men rustig meewerken in het streek- gewest Land van Cuyk. er se ij Qouiure Exclusief en modieus o.a. SAINTJOSEPH GIBI - SPES - LANOVA MODEHUIS Langstr. 61 - Telef. 1281 Het is intussen wel duidelijk, dat Venrays gemeentebestuur zich zorgen maakt over de ontwikkeling van de kerkdorpen, zeker t.a.v. het beleid in de toekomst. Reeds eerder heeft de Planologische Dienst in onze provincie duidelijk gesteld dat men om meerdere redenen kleine kernen niet verder uit mag breiden. Er is zelfs in dat verband het woord bevriezen gevallen. Venray met z|jn tien kerkdorpen heeft deze stelling beslist niet van harte onderschre ven. De kerkdorpenfractie was het daar lang niet mee eens en wil de in ieder geval een duidelijker uitspraak van wat wel en niet meer mogelijk is. B. en W. stootten op hun beurt hun neus met sommige uitbreidingsplannen van kerkdorpen, die geen genade vonden bjj de planologische dienst. Daarom was het geen slecht idee van het Venrayss college om deputé J. v. d. Woude maar eens naar Ven ray te halen, die in zijn portefeuille de ruimtelijke ordening heeft zitten. Onder het motto: laat hij dan maar eens zeggen hoe dat hier in Venray moet, kwam hij vorige week als gast van Venrays raad, met in zijn kielzog de adj.-directeur van de Planologi sche Dienst drs. L. Haas en dhr. F. Bodifée van de Provinciale Griffie. GEEN PASKLARE OPLOSSING Het bleek al vrij snel, dat genoemd trio geen pasklare oplossing voor Venray met zich bracht. Drs. Haas vertelde dat de Planologische Dienst, die Ged. Staten adviezen moet geven over het probleem van de bevol- kingsspreidimg en over de milieu vraagstukken, een en ander uitvoe rig heeft onderzocht. De dienst is er niet op uit om maar grote bevolkingsconcentraties bijeen te brengen, maar wel de bevolking dusdanig te groeperen dat zoveel mogelijk aan de steeds groter wor dende eisen van die bevolking t.a.v. het verzorgingspatroon kan worden voldaan. Die bevolking stelt nu een maal heel andere en heel wat zwaar dere eisen voor leven en wonen, dan 3040 jaren terug, eisen, waaraan kleine kernen (onder de 1000 inwo ners) beslist niet kunnen voldoen. Die kunnen nu eenmaal niet het ver- zorgingspatroon bieden wat de men sen van nu vragen bijv. t.a.v. onder wijs, lichamelijke opvoeding, volks gezondheid e.d. Om aan die eisen te gemoet te komen moet men bepaalde concentraties maken, moet men be paalde ruimten uitsluitend reservereen voor woningbouw. Degene, die meent dait men door maar woningen te brengjen naar be paalde kerkdorpen, daar mogelijke problemen wel zal oplossen, is op de verkeerde weg. Zijn dienst is nu tot de bevinding gekomen dat bepaalde kernen, die zo klein zijn, dat ze nooit er toe komen de bevolking een be hoorlijk lokaal verzorgingspatroon te bieden, niet verder uitgebreid die nen te worden. Daarnaast zijn er kerkdorpen, die dat misschien wel kunnen, doch dan zal men zich toch ernstig de vraag moeten stellen of die het tempo kun nen blijven volgen. .Daartussen liggen dan nog de kerkdorpen, die dat tempo niet ha len, maar waar men de spontane au tonome groei toch een kans moet geven. In dat betoog kwam nog eens dui delijk naar voren dat in deze dienist ernstig rekening wordt gehouden met de teruggang van de agrarische stand en potentieel, doch dat men zich daarnaast ook niet'verheelt dat agra rische dorpen hun problemen bij verdere Uitbreiding kunnen krijigen met bio-cultures e.d. De raad en met name de kerkdor- penfraatie had dat allemaal heel se cuur beluisterd, maar wilde graag konkretere feiten op tafel hebben. Die had men voor deel reeds in een door de gemeente samengestelde dis- cusslie-nota, waarin men van ieder dorp exact de cijfertjes op tafel kreeg wat betreft bevolkingsverloop, wo- ningbezit, schoolgaande jeugd e.d. SPREIDING DER BEVOLKING Daarin stelde B. en W. dat het zwaartepunt van de ontwikkeling van Venray moet liggen in Venray- centrum, maar dat daarnaast de spontane autonome groei van de kerkdorpen gehonoreerd moet kun nen worden. Hoewel de raad dat standpunt ze ker onderschreef ging het er nu maar om of ook Ged. Staten i.e. de puté v. d. Woude hier achter ging staan Deput' v. d. Woude wees op twee feiten. Op de eerste plaats dat het open land niet meer is van de men sen, die daarop werken en wonen, niet meer is van de gemeente, doch van het hele land. Nu in de tweede nota voor de ruimtelijke ordening 'n deel van Noord Limburg en Oo9t Bra bant in feite een centrale open ruim te is geworden, betekent dit o.m. dat het een van de weinige grote recrea tiegebieden in en van ons land gaat worden. Dat betekent ook, dat men met die open ruimte zuinig moet zijn. Een ander feit is, dat nog onlangs een studie verschenen is, dat als al le plannen, die de gemeenten hebben voor uitbrediing e.d. opgeteld worden rpen in het jaar 2.000 liefst rekent dp 30 miljoen Nederlanders. Die Zijn er bij lange na en gelukkig maar dan niet. Integendeel het blijkt dat men langzaam maar zeker zal komen tot een stationaire bevolking. Een ander gegeven is dat de vroe gere achterstand t.o.v. de stad ver dwenen -is. Niiemand accpeteert meer een een-mans-schooltje en de boe- rentrien, die er misschien vroeger bestaan heeft, is al lang van het plat teland verdwenen. Daar steldt men ook eisen aan het leven en aan de maatschappij. Dat alles houdt in, dat men zuinig dient te zijn met open ruimte; houdt ook in dat daar, waar uitbreiding nodig is, men moet uit breiden, daar waar men aan de eisen van het leven van vandaag tegemoet kan komen en dat houdt ook in, dat men daar, waar men niet meer uit breiden kan, de instrumenten moet aanreiken om te komen tot een bete re communicatie. Ook hij waarschuwde, dat men de problemen op de kerkdorpen niet opgelost door daar maar woningen te brengen. Venray is in de gelukki ge omstandigheid dat er flink uitge breid kan worden, doch zou men dat gaan versnipperen over de kerkdor pen, dan zal naar zijn vaste overtui ging, het einde de lasten dragen, want het zijn maar enkele dorpen, die kennelijk in staat zullen zijn het tempo bij te houden. 'Dan gaat men verder nog voorbij aan het feit dat men door deze verdeling te maken alleen maar misbruik maakt van een bestaande woningnood. Mensen wor den dan gedwongen om zich op een kerkdorp te vesbigen terwille van de daar beschikbare woning. Wat verder een vrij snelle uitbrei ding 'van bepaalde kerkdorpen met zgn. „vreemden" betekent, moet men t.a.v. de leefbaarheid en onderlinge gemeenschapszin ook met uit het oog verliezen. Hij meende dat daarvan ook in Venray wel voorbeelden te vinden zouden zijn. CONCRETER Maar zelfs dit gloedvolle betoog, waarbij vooral de raadsleden van de kerkdorpen wezen op vergrijzing, ■teruglopen van onderwijskansen, cul turele en andere mogelijkheden, in zgn. „bevorren dorpen", waarbij dat, wat nu verloren dreigt te gaan, dik wijls met grote offers vooral in de kleinere dorpen tot stand is gebracht, hing volgens de meeste raadsleden nog te veel in de lucht. Zij wensten konkreter aangegeven te hebben, waar nog kans was op uitbreiding buiten de natuurlijke groei, waar die natuurlijke groei nog opgevangen kon worden en waar he lemaal niets meer gebeuren kan. Deputé v. d. Woude greep toen de discussienota met de cijfertjes. Daar uit bleek dat Ysselsteyn met 1.860 inwoners Venrays grootste kerkdorp is. Het percentage inwoners is echter van 1960 tot 1972 teruggelopen van 8,6 tot 7,4%. Dan volgt Leunen met 1.654 inwoners, maar ook hier terug loop t.o.v. 1960 van 7,4 naar 6,6%. Dritte im Bunde is Oostrum met 1476 inwoners (1960 nog 7,2% van Ven rays bevolking, thans nog 5,9%). Van deze drie kerkdorpen durfde deputé v. d. Woude stellen dat ze waarschijnlijk het tempo van deze tijd zullen aan kunnen en voor uit breiding in aanmerking komen. Van Oirlo met 1105 inwoners (terug van 6.3 naar 4.4%) was hij minder zeker; dit hangt mede af van de industriële ontwikkeling in Oostrum. Voor de overige Venrayse kerk dorpen zit uitbreiding er niet 'in, al- beloofde hij dat eventuele „gaatjes" daar nog wel uitgevuld zouden kun nen worden, mits dat natuurlijke groei zal zijn en men zich houdt aan bepaalde spelregels. Maar deze „keuze-makerij" die hij uitdrukkelijk zag als die van een zekere mijnheer v. d. Woude en waar men hem in de toekomst niet aan binden mag, houdt ook nog een an dere opgave in, waar men bij het ge meentelijk beleid voldoende rekening mee zal moeten houden, namelijk u'it te zoeken waar de echte problemen liggen en gaan liggen van dorpen, die praktisch niet meer tot uitbrei ding komen. Die problemen zal men moeten oplossen, hier door een schoolbus te laten lopen, daar door andere maatregelen. Uitdrukkelijk waarschuwde hij dat na de explosieve ontwikkeling van de laatste jaren, waarschijnlijk voor Venray een matiger groei zal gaan komen. Dan moet Venray-centrum echter zoals deputé v. d. Woude het uitdrukte, die „body" hebben, die ook voor de rest van Venray vol doende is om aan alle inwoners dat te geven, wat ze rechtvaardig er- wijze eisen kunnen. Hij gaf toen dat het beleid tot „be vriezen" zijn hele harde kanten heeft, die vooral in een gemeente raad het zwaarst gevoeld worden. Maar van de andere kanit dwingen in ons land de keiharde economische regels, met de steeds groter worden de milieuvraagstukken, dat regelend wordt opgetreden en dat niet zonder zeer dringende noodzaak daarvan af geweken moet worden. Wie goed luisterde op deze avond, waarin breed en lang in alle open heid zeker van de kanten van de kerkdorpenfractie en van de depu té gediscussieerd is, is wel duide lijk geworden dat het beleid t.o.v. Venrays kerkdorpen door maatre gelen van hogerhand niet alleen bemoeilijkt zal worden wat de uit breiding betreft, doch zeker t.a.v. de kleinere dorpen niet eens meer „im Frage" gaat komen. Waar zulks op voorhand reeds vastligt, is het o.i. zinnig zich. te gaan beraden over de mogelijkheden, die van de andere kant geboden moeten wor den om deze bevriezing het minst pijnlijk te doen verlopen. De ontwikkeling die een kind mee maakt tusen zijn tweede en vierde jaar is erg belangrijk als basis voor zijn verdere ontplooiing. Van een peuter moet men kunnen accepteren dat hij knoeit, schreeuwt, vals zingt, kortom al d'ie nogal luidruchtige din gen doet die bij zijn leeftijd horen. Juist omdat de ontwikkeling van de peuter zo belangrijk is, moet deze bewust in goede banen worden ge- elid en zeker niet geremd door de min of meer onvermijdelijke omstan- digheden waarmee we in het dage lijks leven te maken hebben. Om standigheden als te kleine behuizing, gehorige flat, enig kind, druk ver keer enz. kunnen door een peuter speelzaal enigszins worden verlicht. De speelzalen kunnen naast het gezin een belangrijke funktie hebben, om dat ze mogelijkheden bieden die het kind thuis niet altijd heeft. Buiten spelen, spelen met leeftijdgenootjes, zelfwerkzaamheid, veelsoortig speel goed, zijn goed voor het ontwikke lingsproces van de peuter. Maar peuterspeelzalen kunnen ook meer gaan betekenen dan alleen een alternatief voor de vaak onvermijde lijk beperkte mogelijkheden van het gemiddelde huishouden. Speelzalen kunnen een rol spelen in het „ont dekken" van de mogelijkheden van een groep kinderen en van elk kind apart. De ervaringen van een kind tussen zijn tweede en vierde jaar zijn belangrijk voor zijn latere mogelijk heden op school. Want een school gaand kind moet kunnen waarnemen, begrippen vormen en zichzelf mon deling uitdrukken allemaal zaken die grotendeels in de peuterleeftijd voor het eerst door het kind worden geleerd, en wat door de omgeving moet worden gestimuleerd. Hoe gaat dat in een peuterspeel zaal? In een speelzaal kunnen peu ters regelmatig een paar uur per dag spelen op een bij hun leeftijd passen de manier, onder verantwoorde lei ding. De speelzaal moet erop gericht zijn, dat het kleine kind er zich vol ledig kan ontplooien. In een speel zaal moeten dan ook de ruimte en materialen te vinden zijn die een kind in zijn ontwikkelingsfase nodig heeft. Alerlei groot en klein speel goed, maar vooral datgene wat thuis vaak niet voorhanden is, zoals water, zand, klei, blokken, verf, kisten, lap pen enz. Maar in de eerste plaats moet het kind eir een gevoel van vei ligheid krijgen, voordat er door mid del van de speelzaal iets kan worden bereikt. ADVERTEER IN PEEL EN MAAS De scheiding tussen moeder en klein kind wordt nogal eens verwer pelijk genoemd. Daar is in veel ge vallen nauwelijks reden voor en vaak heeft een korte scheiding een aantal voordelen. In de eerste plaats is het nuttig, dat het kind alvast een paar keer eventjes van zijn moeder weg is geweest en zich meer met leeftijd genootjes heeft bezig gehouden, voor dat het naar de kleuterschool gaat. In de tweede plaats zou het voor de moeder belangrijk kunnen zijn, dat ze althans een paar uur per week alleen kan zijn en voor zichzelf iets kan gaan doen. En voor de peuter zelf is het belangrijk zichzelf te kun nen meten aan een groep leeftijd genootjes, waardoor hij zichzelf eer der als zelfsctanddg wezen zal erva ren. Hij kan er op die die manier langzamerhand aan wennen uit zijn- eigen beperkte kring los te komen, en anderen te aanvaarden en te waarderen. Bovendien kunnen de beroepskrachten van een speelzaal de ouders voorlichten over de opvoe ding van peuters, terwijl tegelijker tijd de ouders hun ervaringen kunnen uitwisselen. In noordelijk Limburg is een stu diegroep (9ecr. dhr. van Aarssen, van Stratelenrtraat 97, Bergen) opgericht bestaande uit een twintigtal leidsters en besuursleden van een aantal speelzalen, die zlich bezighoudt met het belang en de struktuur van peu terspeelzalen, de begeleiding van de leidsters, hun rechtspositie enz. Peuterspeelzalen zijn in noordelijk Limburg een groeiend verschijnsel, die dan ook door middel van infor matie, vergaderingen enz., meer aan dacht verdienen. Peuterspeelzalen bestaan al in Venray, Grubbenvorst, Broekhuizen, Bergen, Molenhoek, Ottersum, Ame rica, Wanssum, Horst en Sevenum, terwijl aan de oprichting wordt ge werkt in Venray-Velt um Mook en Gennep. HERENCOSTUUMS COLBERTS - PANTALONS JAPONNEN BROEKPAKKEN - MANTELS ZOMERKLEDING voor VAKANTI EPRIJZEN

Peel en Maas | 1972 | | pagina 5