'"""""ZATERDAGS na 5 u. GESLQ Dr. Krofi alle winkeliers in Venray, behoudens enkele dn A. P. G. Franken NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur W. BLOEMEN, arts Stationsweg 15 tel. 1465 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur J. BECKERS, arts Julianasingel 11. tel. 1887 ZIEKEN- EN ONGEVALLF.NVERVOKR telefoon 04780-2222 (ziekenhuis) ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS ZR. J. JANSSEN Albionstraat 15 Leunien, telefoon 1361 of 2300 Inlichtingen en boodschappen iede re morgen van 8.30 tot 9 uur. behal ve in 't weekend. GROENE KRUIS ZUIGELINGENBUREAU De Clockert- Bergweg tel. 1269 Bureau Venray-kom Maandag letters A t.m. G Dinsdag letters H t.m. P. Woensdag letters Q t.m. Z. UITLEENMAGAZIJN GROENE KRUIS Uitleenmagazijn blijft voorlopig in 't oude gebouw Merséloseweg 5. 'smaandaga t.m. vrijdags van 2-2.30 zaterdags GEEN uitlenen, behalve voor spoedgevallen van 12.30-13 uur. ZWANGERS CHAPS- GYMNASTIEK Nieuwe aanmeldingen voor zwan- gerschapsgymnastiekg opgeven aan het ziekenhuis: afdeling fysio-the- rapie bij mevr. Poortman OPEN BEJAARDENWERK Dagelijks van 9.00 10.00 uur Telefoon 2996. Maaltijden ten behoeve van be jaarden. Aanmelden en afhalen da gelijks tussen 10.30 en 11.30 uur. VOORTDURENDE VERLOSKUNDIGE DIENST (ook op aondngen) Vroedvrouw Stevena-Heinen Merseloeeweg 23. Venray telefoon 04780-1192 VERLOSKUNDIGE (ook op Bondag) Mevr. A. M. F. Tiggeloven-Kutfpers Dakdekkerstraat 5 telefoon 04780-2411 Spreekuur elke woensdag van 23 uur in de Clockert. BUREAU WONINGZOEKENDEN Spreekuur voorzitter commissie toewijzing na voorafgaande afspraak. Afspraak schriftelijk of mondeling op het kantoor van de woningvereni- ging St. Oda, Langeweg 61; tel. 1541. BUREAU GEZINSZORG Merseloseweg 11 Tel. 1108 Spreekuur maandag t.m vrijdag van 9 tot 10 uur. AUTO-NOODHULP WEEKEND-DIENST VENRAY EN OMGEVING Alarm nr. tel. 04780-3660 van zaterdag 13 u. tot maandag 7 u. Zaterdag 17 juni optreden in de soos van NORRIS. Op 12 mei zou hij al gekomen zijn, maar was toen ver hinderd en in zijn plaats trad toen o pMarc Jacobsen. Nu komt hij dan toch echt. Nomris komt Florida en zwerft nu al enige tijd door Neder land en Vlaanderen. Andere beken de en beroemde mensen waarmee hij optrad zijn o.a. de Dubliners, Derrol'l Adams en Ben Brouwers, Leo Unger en Ernie Vann. Hij heeft dan ook opgetreden in „De Waag", „H dop pertje" en „De Trapkes'. Om je een idee te geven van zijn muriek moe ten we zeggen dat deze zweeft tus sen Country en Western, traditionals, bluegrass-blues en contemporary folk. O ja, zijn instrumentarium mo gen we natuurlijk ook niet vergeten; want dat is toch wel even de moeite waard. Vriend Norris bespeelt: ban jo, gitaar, dulcimer, airtoharp, jew harp en frech-harp. Verder nog enige tips voor de toe komst: 24 juni Herman Erbij folk kabaret; 28 juni film „Animal farm". Hiermee kun je dan weer rekening houden, want dat mag je gewoon niet missen. TANKEN ZONDER BETALEN Een automobilist had voor een tientje benzine in zijn tank laten doen bij garage S. aan de Langstraat. Hij vroeg de pompbediende een bon netje uit te schrijven waarop deze antwoordde: geef maar eerst dat tientje. Zonder verder iets te zeggen reeds hij in volle vaart echter weg, maar de pompbediende kon het num- der noteren. Nu zal het heel wat meer gaan kosten dan het gevraag de tientje. GESLAAGDEN BOSCHVELDCOLLEGE Afd. HBS-A: Janssen G. Overloon, Kusters P. Oirlo, Olde Hampsink B. Overloon; Pasch v. d. Ch. Oostrum, Peeters H. Venray, Peeters J. Castenray, Pee ters M. Venray, Ras M. Broekhuizen, Teeuwen J. Venray, Theuvenët J. Venray, Verbeek J. Venray, Verheijen Th. Oploo, Vissers H. Wanssum, Hulst v. R. Heilo. Afd. Gymnasium A: Korsten J. Venlo. Afd. Gymnasium B: Simons M. Horst, Steenkamer Th., Venray." GESCHIEDENIS VAN VENRAY In dit blad vindt U een uitgebrei de bijdrage in de geschiedenis van Venray voor 1230. Door een misver stand is de naam van de schrijver weggevallen. Dat is de heer M. v. d. Brand uit Venray, die reeds eerder de aandacht trok door zijn histori sche publikaties, waaronder nog on langs „De Voogden van Straelen", welke hij gezamenlijk met pastoor Driessen uit Well verzorgde. CENTRALE VOLKSBANK Ter afsluiting vn een suksesvolle propaganda-aktie van de spaarbank entrale Volksbank, is een eveneens met succes bekroonde kleurwedstrijd afgesloten. Uit de honderden inzen dingen heeft een deskundige jury op het hoofdkantoor te Utrecht de na volgende prijswinnaars bekend ge maakt. St. Ursulaschool: Dorothé Jacobs 6 jr.; Maria Aarts 9 jr.; An ja Borghs 10 jr.; Henriëtte Jacobs 11 jr.; Berrie Weys 12 jr. Dr. Poelsschool: Twan PhilipSen 7 jr.; Rudy Kors ten 8 jr.; Willy v. d. Vorle 8 jr.; René van Mil 11 jr. St. Luciaschool: Dorien v. d. Heuvel 8 jr.; Josephien van Els 8 jr.Silvia Bruno 9 jr.Han- nelore Fiers 9 jr.; Els v. d. Heuvel 10 jr.; Ria Konings 10 jr. Henseniusschool Hans Janssen 11 jr. Coninxhofschool Veltum: Ineke Vervoordeldonk 7 jr.; Ma rijke Dielissen 9 jr.; Anneke de Boer 10 jr.; Carlos Verdu 10 jr. De prijzen zijn afgelopen week aan de winnaars en winnaressen uitge reikt, die bovendien nog een leuke attenite ontvingen. R.K. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK Schoolstraat 32 - Venray - Tel. 1970 Nieuwe aanwinsten: Als ze 's ochtends komen Bergman, W. Waarom Cara? (thril) Dickens, M. Ten einde raad (soc) Forsyth, F. De dag van de jakhals (pol.) Huppert, H. Dokter Veronika (verz. dok) Koningsberger, H. De revolutionair. Kraemer, P. E. Het ontwaken uit de Amerikaanse droom. Lang, M. En de stad sliep (det.) Morris, D. Intien gedrag. Speelman, E. En toen kwam het wa ter (str) Vrijdag 16 juni: 19.30 allemaal in uniform in het clubgebouw voor de repetitie. Zondag 18 juni: 10.15 uur. We zingen allemaal de Hoogmis in uniform vanwege het H. Vormsel. Maandag 19 juni: 18.45 uur repetitie voor onze Gre- goriaanzangers. Dinsdag 20 juni: 18.00 uur gymavond. 19.00 uur spelienavond. Donderdag 22 juni: 18.45 uur repetitie voor onze Gre- goriaanzangers. VERKEERSONGEVALLEN Op de kruising PaterslaanPa- tersstraat - Oude Oostrumseweg - Leunseweg werd onvoldoende vrije doorgang verleend waardoor tussen de personenauto's bestuurd door P. H. uit Venray en H. v. V. uit Venlo een botsing ontstond, maar het bleef bij materiële schade. Op de kruising Langstraat Westsingel werd eveneens onvol doende opgelet en botste de 22-ja- rige J. G. uit Vierlingsbeek met zijn brommer tegen de personenauto be stuurd door de 25-jarige L. D. uit Venrya. Deze laatste moest in ver band met geparkeerde auto's naar het linker weggedeelte toe. NAAR BANNEUX Wegens ziekentriduum van Lim burgse zieken is er 25 juni gelegen heid met de bus mee te gaan. Onkos ten 11,Opgeven vóór 20 juni bij mevr. Janssen, Brugstraat 11a, Wans sum, tel. 04784-226. K.P.J. MERSELO 50 JAREN De KPJ Merselo gaat als een der oudste jeugdverenigingen zijn 50-ja- rig jubileum vieren. Ze vindt haar oorsprong in een vereniging van oud leden van de landbouwschool, waar uit later de Jonge Boeren, of de J.B.T.B. ontstond. Een vereniging die vooral de vorming op agrarisch en godsdienstig vlak hoog in haar vaan del had geschreven en die merkbaar waren door lezingen op die terreinen en praktisch onderricht op proefvel den e.d. Na de tweede wereldoorlog is het accent meer komen liggen op het cul turele terrein en zagen we de dans groepen opkomen, toneel, declamaties en zang. In de vijftiger jaren komt de sport naar voren, in de vorm van volleybalclubs, sportclubs en ruiter- verenigingen. Een aktdviteit die thans de voorrang heeft. Typisch is dat b.v. de zaalhandbal, die in de dertiger jaren een van de bronnen van in komsten was, voor twee jaren werd afgestoten. De KPJ met haar 70 le den is gemengd, mede door het sa mengaan met de meisjes, die rich in 1932 hadden samengesloten in een drietal godsdienstige clubs. Hier stond de godsdienstige vorming voor op en de opleiding tot huisvrouw middels huishoudelijke cursussen. In de vijftiger jaren komt met de naam verandering in BJB ook een uitbrei ding van aktiviteiten op kultureel en sportgebied en wel zodanig dat men in 1964 er een algemene Meisjes Be weging Limburg van kon maken, die nauw samenwerkte met de JBTB. Het was duidelijk dat de fusie in de luchit hing, die dan ook in 1969 kwam en die nu reden is dat alles wat op kultureel en sportgebied gebeurt, ge zamenlijk gedaan wordt. Daarbij hoorde o.m. het ëig'en clubgebouw, dat men in 1970 in Merselo kon ver wezenlijken. Voor het programma van de fees telijkheden verwijzen we naar de advertenite elders in dit blad. VILLA'S IN DE DR. POELSSTRAAT De opmerkzame lezer zal in dit blad twee advertenties vinden van Amak Nederland betreffende de bouw van moderne villa's in de Dr. Poelsstraat alhier. Het enige verschil tussen beide advertenties is de koop prijs, welke eerst vastgesteld werd op 92.860,maar later terugge bracht kon worden op 89.900, OUDSTE INWONER Door het overlijden en de begra fenis van de heer P. H. Muysers, die de gezegende leeftijd van 98 jaren telde, is de plaats van „oudste inwo ner" vakarit geworden. Die wordt thans ingenomen door de heer G. Lemmen, Prinses Marijkestraat 5, die met zijn 96 jaren aantoont dat men in Venray niet alleen goed, maar ook lang kan leven. ARBEIDSCIJFERS OVER MEI Het gewestelijk arbeidsbureau is niet bepaald tevreden over de ar- beidscijfers over de maand mei. Op het einde van deze maand stonden alleen au in het gewest Venray nog ven en dat betekent een werkloos- 327 mannen als werkloos ingeschre- heidspercentage van 3,9%. In april wa sdat nog 4,0%, zodat dus de af name slechts heel gering is en dat in tijden dat juist de grote arbeids reserve geheel uitgeput moet zijn. Vorig jaar mei was b.v. het per centage slechts 2,0%. De daling, die m enhier verwacht had is niet ge komen. En tegen het Limburgs ge middelde van 3% steeks Venray nog altijd ongunstig af. Dit temeer waar de openstaande aanvrgaen ook met 56 stuks zijn verminderd, de bouwvakkers (50), wegenwerkers Een klein overzicht toont aan dat (34), metaalbewerkers (40) en land bouwers 50) nog altijd de grootste groepen vormen. Met ingang van 19 mei wordt hét avondspreekuur verplaatst van heden vrijdagavond naar maandagavond. Dan kan men van 18.30 tot 19.30 uur trecht op het arbeidsbureau. Het blijkt dat voor de 15 tot 17- jarigen weinig vakantiewerk meer te vinden is bij het arbeidsbureau. De meeste vakatures zijn vervuld. Voor boven de 18 jaar zijn er nog wel plaatsingsmogelijkheden. GESLAAGD Op zaterdag 10 juni behaalde Zus ter Vera Vissers van Jerusalem -het einddiploma van 't opleidingsinsti tuut voor pastoraal werk bij „Maar- tenshof" in Breda. K. P. J. Op zondag 25 juni wordt het voet baltoernooi voor de heren georgani seerd. Dit wordt gehouden op hét sportcomplex in Leunen om 12.00 u. Iedere afdeli gnkan hier wel met een of meer elftallen aan deelnemen en dient zich een week van tevoren op te geven, dus vóór 18 juni en 'wel bij W. Derikx, Liesevennenweg 5, Heide. De bromfietsbestuurder kreeg ge kneusde ribben, verwondingen aan zijn borstkas en schaafwonden, maar kon na medische behandeling naar huis worden vervoerd. Bromfiets werd zwaar, auto licht beschadigd. RECTORAAT VEULEN Zondag: 4e zondag na Pinksteren. 8 uur lsm. uit dankbaarheid (fam. Gr.); half tien Hgm. overl. ouders Schreurs-Peeters, na Hgm. Sacra mentsprocessie. Volgorde: akolieten met kruis, kinderen, vrouwen, fan fare, bruidjes, misdienaars, kerkbe stuur, Allerheiligste, mannen. Maandag: 8 uur lsm. zal. Jan Jans sen. Dinsdag: 8 uur lsm. zal Cornells Cremers en echtg. Woensdag: 8 uur lsm. zal. Anna Vollenberg-van Rijswijck. Donderdag: 7.45 uur lsm. zal. An na Wilms-van Lin. Vrijdag: geen H. Mis. Zaterdagavond: 7.30 lsm. overl. fam. Koenen-Janssen. Lector 18 juni: J. van Qers. Akolieten: Math. Janssen, Jan Thissen en Theo Mulders. HERVORMDE CFMIhV r Zondagmorgen gaat in de kerk dienst voor de Protestanten in de aula van Den Hoebert aan de West singel Ds. Roggeveen uit Nijmegen voor, aanvang half tien. In de Hervormde Kerk aan de Maas- weg te Blitterswijck geen dienst. El <fes padre.bc dres. hb Misa iji Misa ()S lano. bc pero p los chb j ca defe tambiap* para nfe transp^n avisarjac 04782-f José dochter van J. Aerts H. Aerts-Peeters Venray, 13 juni 1972 Wilhelminastraat 9 Tijd. adres: St. Elisabeth-rie- klerihuis kamer 251. Met blijdschap geven wij ken nis van de geboorte van onze dochter KIM Ger en Lucy Keizers - Schevers Venray, 13 juni 1972 Veltumse Kleffen 216 Tijd. adres: St. Elisabeth-zie- kenhuis kamer 250. MARIA FLINSENBERG en FRANS VERBERK hebben de eer, namens we derzijdse ouders, U in kennis te stellen van hun voorge nomen huwelijk, dat zal plaatsvinden op vrijdag 23 juni a.s. om 15.00 uur in de parochiekerk van St. Petrus Banden te Venray. Dagadres: Rest. Vlakwater, Kempweg, Venray Receptie van 18.30-19.30 uur Toek. adres: Jozef Israelstr. 29, Boxmeer Venray, Overloonseweg 87 Vortum-Mullem, Langstraat 13 HANS GOMMANS Langstraat 59, Venray en WILMA ZANDERS ChurchillsJtraat 1, Venray geven kennis, van hun voor genomen huwelijk. De ker kelijke inzegening zal plaats vinden op dinsdag 20 juni a.s. om 14.00 uur in de Christus Koningkerk te Venray. Receptie van 19.30-21.00 uur in Restaurant Vlakwater te Venray Toek. adres: Niessenstraat 7, Venray. THEO POLMAN en WILMA VAN ZEELAND trouwen 16 juni a.s. om 14.30 uur in de parochiekerk van St. Anthonius Abt te Mortel. Landweertweg 2, Venray Antoniusstr. 45, Mortel gem. Gemert Receptie van 19.00-20.00 uur in zaal van de Ven, St. An- otniiusstraat 29 te Moortel. Toek. adres: Dakdekker- srtraat 9, Venray HERMAN VERHEYEN en MIA VAN DEN HOOGENHOF trouwen op vrijdag 23 juni tijdens de H. Mis van 14.00 uur in de St. Petrus Banden- kerk te Venray. Receptie van 18.30-19.30 uur Dagadres: Café Bollen, „Op den Berg", Maashees Toek. adres: Gouv. Houbtenstr. 18, Wanssum. Op donderdag 22 juni 1972 zul len onze ouders en grootouders J. H. JACOBS C. M. JACOBS-SCHUILING hun gouden huwelijksfeest vie ren. Uit dankbaarheid zal om 14.30 uur in de Kapel van St. Jozef, Smakt-Venray, een H. Mis worden opgedragen. Receptie van 18.00 - 20.00 uur in Restaurant Vlakwater, Ven ray. Kinderen en kleinkinderen Vlenray, juni 1972 Paterslaan 10 Voor de vele blijken van be langstelling, cadeau's, bloemen en felicitaties bij ons 3-voudig feest, zeggen wij U heel har telijk dank, ook namens onze kinderen. Deze dag is voor ons onvergetelijk geworden. J. A. M. Gooren E. J. W. Gooren-Niemarkt WinvAns, Jos en Ton Merseloseweg 18, Venray Op 23 juhi a.s. hopen onze lie ve ouders F. HENDRIX en J. HENDRIX - PLUK hun zilveren huwelijks feest te vieren. Op deze dag zal om 14.00 uur in de kerk van de H. Johannes de Doper te Merselo een plech tige H. Mis uit dankbaarheid worden opgedragen. Dat God hen nog veel jaren in ons midden mag laten is de wens van hun dankbare kin- deiten: Wim en Mien Ewals-Hendrix Miriam Theo, Nel, Cor, Mia, Jos, Martien Merselo, juni 1972 Grootdorp 7 Dagadres: Zaal Arts, Merselo Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot 20.00 uur De vele blijken van belang stelling in de vorm van geluk wensen, bloemen en cadeaux, hebben er toe bijgedragen, dat de dag van onze. gouden brui loft tot een onvergetelijke is geworden. Mede namens onze kinderen en kleinkinderen daarvoor onze hartelijke dank. Zeer bijzonder danken wij de directie, verzorgenden en be woners van Het Schuttersveld. G. Hendriks Th. Hendriks-Arts Schuttersveld, kamer 13. (In plaats van kaarten) Uw persoonlijke aanwezigheid, uw felicitaties, bloemen en ge schenken, hebben ons 40-jarig huwelijksfeest tot een onver getelijke dag gemaakt. Ook na mens onze kinderen, hiervoor onze hartelijke dank. L. Weys J. Weys-Wijnen Leunen, juni 1972 Steegsepeelweg 30 AFWEZIG van 24 JUNI tot 16 JULI. AFWEZIG ARTS VAN 17 JUNI t.m. 16 JULI Waarneming door de artsen W. Bloemen, Th. v. Thiel - J. Beckers TE KOOP V/a ha. HOOIGRAS H. Verhaag, Aldenweg 24, Ven ray. TE KOOP Va ha. HOOIGRAS M. Fleurkens, Stationsweg 84, Oositrum. TE KOOP TROPISCH AQUARIUM afm. 90 x 40 x 40, geheel compleet Past. v. d. Gaetstraat 11. TE KOOP FIAT 600 Doormanstraat 60, na 6 uur. TE KOOP CORTINA 1500 de Luxe Tevens AUTORADIO WLlgemstraat 1. Alle SOLA ARTIKELEN door en door roestvrij in Petiwels waKolwi Holstraat 10 - Julianasingel 2 telefooa 04780 - 1866 ADVERTEER IN PEEL EN MAAS Alle maten sterke gummi Handschoenen rubber vingers aspergesmessen en schillers in Pouwels warenhuis Hofstraat 10 - Julianasingel 2 TE KOOP GRAMMOFOONPLATEN LP's vanaf 1,singles vanaf 50 cent. Singles ook verkrijgbaar met dozen van 30 stuks tegelijk, waaronder veel nieuwe stereoplaten voor slechts 20,— Henseniusstraat 10, tel. 2156. TE KOOP VW 1300 i.z.g.st. 65.000 km gel. en DUBBELE BEDIENING voor V.W. J. Jacobs, Henseniusstraat 18A Venray, tel. 3979. TE KOOP BLOEMKOOL Gevraagd: Aardbeienplukker M. Theunissen, Horsterweg 6, Leunen, tel. 3470. TE KOOP zwarte linnen Mutsaerts KINDERWAGEN en ZAANSE KLOK Stoks, Kempweg 9. TE KOOP WIT ROTAN WIEG met bekleding en matrasje 85,— donkerblauwe KINDER - WANDELWAGEN combinatie 150,— AUTOSTOELTJE 10,— QUEEN-ANN BERG MEUBEL 275 Blauwververstraat 24, Veltum TE KOOP EETHOEK KINDERWAGEN en Staande SCHEMERLAMP Veltumse Kleffen 266. TE KOOP STALEN LEDIKANT NACHTKASTJE, TAFEL en 1 STOEL Eikenlaan 68. TE KOOP DROOGAUTOMAAT z.g.a.n. Adres bureau van dit blad. Geheel nieuwe keuze reuze sortering en reuze soortering en voordelige prijzen in POUWELS WARENHUIS Hofstraat 10 - Julianasingel 2 TE KOOP VW BUSJE Pick-Up SCHAFTWAGEN op lucht banden, voorzien van trekh. SCHAFTKEET of OPSLAGKEET M. Poels, Kruisstraat 28, Ven ray. TE KOOP COMMODE LEDIKANT JE WANDELWAGEN BABYSIT JE alles z.g.a.n. Fr. Michelsstraat 23. TE KOOP LANGHARIGE TECKELS met stamboom 8 w. Theeuwen, Kastanjestraat 18, Venray. TE KOOP Half vrijstaande WONING bij centrum Venray: voor tuin, achtertuin, met ruime privacy. Verwarmde garage m. aansluiting wasautomaat Gas-c.v. Indeling: hal, toilet met fonteintje, keuken, gro te kelder, kamer 30 m2, 3 slaapkamers waarvan 2 met ruime muurkast, badkamer met ligbad en tweede toilet, vaste trap naar vierde slaap kamer met bergruimte en diepe kast. Huis en tuin in prima staat van onderhoud. Inlichtingen tel. 04780-2767. TE KOOP compl. FILMUITRUSTING z.g.ajn. Camera is te gebruiken met of zonder geluidopname. Geluidopname is overal mo gelijk. Weergave idem. Merk BELL EN HOWELL! Met hollandse gebruidsaan- wijzing. Service in Venray. Henseniusstraat ló, tel. 2156. TE KOOP V.W. bouwjaar '63 Gussenstraat 8, Leunen.

Peel en Maas | 1972 | | pagina 2